Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Betingelser eller begrænsninger vedrørende udlevering og anvendelse - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuixidar
ATC-kodeB01AX05
Indholdsstoffondaparinux sodium
ProducentGlaxo Group Ltd.
Lægemidlet må kun udleveres efter recept.

A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse

 

salg

 

 

Glaxo Wellcome Production

 

 

1, rue de l’Abbaye

 

 

76960 Notre Dame de Bondeville

til

 

Frankrig

 

 

 

autoriseret

 

 

B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

 

• BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL EN SIKKER OG VIRKNINGSFULD ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Ikke relevant.

ANDRE BETINGELSER

Lægemiddelovervågningssystem

længere

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal sikre, at lægemiddelovervågningssystemet, som beskrevet i Modul 1.8.1 i juni 2006-versionen af ansøgningsmaterialet til markedsføringstilladelsen er på plads og fungerer, før produktet når markedet, og så længe produktet er markedsført.

Risikohåndteringsplan

Indehaveren af markedsføringstilladelsen er forpligtet til at udføre de studier og yderligere lægemiddelovervågningsaktiviteter, som er beskrevet i lægemiddelovervågningsplanen, som aftalt i version 1.2 i Risikohåndteringsplan (Risk Management Plan, RMP) anført i Modul 1.8.2 i ansøgningen til markedsføringstilladelsen og efterfølgende CHMP-krav til opdateringer af RMP.

Ifølge CHMP's retningslinjer for risikohåndteringssystemer i forbindelse med humane lægemidler,

 

 

ikke

skal en opdateret RMP indsendes samtidig med den næste periodiske sikkerhedopdatering (Periodic

Safety Update Report, PSUR).

 

 

er

 

Yderligere skal en opdateret RMP indsendes:

Når ny information modtages, som har indflydelse på den gældende sikkerhedsspecifikation,

lægemiddelovervågningsplan eller aktiviteter for risikominimering.

Inden for 60 dage efter en vigtig milepæl er nået (lægemiddelovervågning eller

Lægemidlet

 

 

risikominimering)

Efter krav fra EMEA

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

A.længereETIKETTERING

 

til

salg

autoriseret

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

YDRE ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektionsvæske, opløsning

til

Fondaparinuxnatrium

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFERautoriseret

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE)

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

6.ADVARSEL OM, AT ikkeLÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT

BØRN

Lægemidlet

er

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

UDLØBSDATO

 

 

8.

 

UDLØBSDATO {MM/ÅÅÅÅ}

salg

FOR

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSEsalgAF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENtil

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)autoriseret

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMERlængere

14.GENEREL KLASSIFIKATIONikke FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

er

Lægemidlet

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

 

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektionsvæske

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux Na

 

 

autoriseret

 

 

 

 

Sc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

YDRE ÆSKE

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinuxnatrium

autoriseret

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

En fyldt injektionsprøjte (0,5 ml) indeholder 2,5 mg fondaparinuxnatrium.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning, 2 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 7 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 10 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 20 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

Subkutan eller intravenøs anvendelse

 

 

 

Læs indlægssedlen før brug.

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

er

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

UDLØBSDATO {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

Må ikke nedfryses.

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENtil

 

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

EU/1/02/207/001 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

EU/1/02/207/002 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

EU/1/02/207/003 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

EU/1/02/207/004 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

Batch {nummer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

er

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

 

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektionsvæske

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux Na

 

 

autoriseret

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

s.c./i.v.

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

 

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

 

salg

 

YDRE ÆSKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning

autoriseret

til

 

 

Fondaparinuxnatrium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

En fyldt injektionsprøjte (0,4 ml) indeholder 5 mg fondaparinuxnatrium.

 

 

 

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning, 2 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 7 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 10 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 20 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

 

længere

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

 

 

Læs indlægssedlen før brug.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

Legemsvægt under 50 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

UDLØBSDATO {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke nedfryses.

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

salg

 

til

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/02/207/009 – 2 fyldte injektionssprøjter

autoriseret

 

 

EU/1/02/207/010 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

EU/1/02/207/011 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/018 – 2 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

Batch {nummer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

 

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux Na

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

Sc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

YDRE ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektionsvæske, opløsning

til

Fondaparinuxnatrium

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFERautoriseret

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDElængere (PAKNINGSSTØRRELSE)

5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

6.ADVARSEL OM, AT ikkeLÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT

BØRN

Lægemidlet

er

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

7.

 

Legemsvægt 50-100 kg.

 

 

UDLØBSDATO

 

 

8.

 

UDLØBSDATO {MM/ÅÅÅÅ}

salg

FOR

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke nedfryses.

 

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

salg

 

til

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

Storbritannien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

EU/1/02/207/012 – 2 fyldte injektionssprøjter

autoriseret

 

 

EU/1/02/207/013 – 7 fyldte injektionssprøjter

 

 

EU/1/02/207/014 – 10 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/019 – 20 fyldte injektionssprøjter

 

 

 

 

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

Batch {nummer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

 

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektionsvæske

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux Na

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

Sc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

YDRE ÆSKE

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

 

 

 

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml injektionsvæske, opløsning

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinuxnatrium

autoriseret

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

En fyldt injektionsprøjte (0,8 ml) indeholder 10 mg fondaparinuxnatrium.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, saltsyre, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning, 2 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 7 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 10 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem Injektionsvæske, opløsning, 20 fyldte injektionssprøjter med automatisk sikkerhedssystem

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

 

længere

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

 

 

Læs indlægssedlen før brug.

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

Legemsvægt over 100 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

UDLØBSDATO {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

 

Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSEsalgAF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENtil

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)autoriseret

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMERlængere

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDEikke ANVENDELSEN

 

 

 

 

 

er

 

15. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

Lægemidlet

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

 

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

 

 

 

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml injektionsvæske

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondaparinux Na

 

 

autoriseret

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Sc

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet