Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Indlægsseddel - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnQuixidar
ATC-kodeB01AX05
Indholdsstoffondaparinux sodium
ProducentGlaxo Group Ltd.

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injektionsvæske, opløsning

 

 

 

Fondaparinuxnatrium

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

til

 

 

 

Lægen har ordineret Quixidar til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.salgDet

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

 

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

autoriseret

 

1.

Quixidars virkning og hvad du skal bruge det til

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Quixidar

 

 

3.

Sådan skal du bruge Quixidar

 

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

 

5.

Sådan opbevarer du Quixidar

længere

 

 

Quixidar anvendes til:

 

 

1.

QUIXIDARS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

 

Quixidar er et lægemiddel, som hjælper med til at forhindre at der dannes blodpropper i blodkarrene (et antitrombotisk middel).

Quixidar indeholder et syntetisk stof kaldet fondaparinuxnatrium. Dette forhindrer koagulationsfaktor Xa (”ti-A”) i at fungere i blodet, og forebygger derved dannelsen af uønskede blodpropper (trombose) i blodkarrene.

at forebygge dannelsen af blodpropper i blodkar i benene eller lungerne efter en ortopædisk operation (f.eks. i hofte eller knæ), eller efter en operation i maven.

at forebygge dannelsen af blodpropper under og umiddelbart efter en periode med nedsat bevægelighed på grund af akut sygdom.ikke

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE QUIXIDAR

Brug ikke Quixidar:

er

hvis du er overfølsom (allergisk) over for fondaparinuxnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis du bløder kraftigt

hvis du har en bakteriel hjerteinfektion

hvis du har en meget alvorlig nyresygdom

Fortæl det til lægen, hvis du mener, at noget af dette passer på dig. Hvis det gør, må du ikke tage Quixidar.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Quixidar:

Din læge behøver at vide dette, før du bruger Quixidar:

hvis du har risiko for blodtab (ukontrollerede blødninger) på grund af:

 

·

Mavesår.

 

·

Blødersygdomme.

Lægemidlet· nylig hjerneblødning (intrakraniel blødning).

 

 

·

nylig operation i hjerne, ryg eller øjne.

 

 

 

hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

 

 

 

hvis du lider af en nyresygdom.

 

 

salg

hvis du er 75 år eller ældre.

 

 

hvis du vejer under 50 kg.

 

 

Fortæl det til din læge hvis dette passer på dig.

 

 

Børn

 

 

til

Quixidar er ikke undersøgt for børn og unge under 17 år.

autoriseret

 

Brug af anden medicin

 

 

 

 

 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse andre lægemidler kan påvirke virkningen af Quixidar eller selv blive påvirket af Quixidar.

Graviditet og amning

Quixidar bør kun ordineres til gravide kvinder, hvis det er absolut nødvendigt. Du bør ikke amme, hvis du får Quixidar. Hvis du er gravid, tror du måske er gravid, eller hvis du ammer:

Fortæl det til din læge eller apoteket.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Quixidar

Denne medicin indeholder mindre end 23 mg natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3.

 

 

længere

SÅDAN SKAL DU BRUGE QUIXIDAR

Brug altid Quixidar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 2,5 mg daglig, taget på næsten samme tidspunkt hver dag.

Hvis du lider af en nyresygdom, vil din dosis muligvis blive nedsat til 1,5 mg daglig.

Sådan tager du Quixidar

ikke

 

Quixidar gives som en injektion under huden (subkutant) i en hudfold nederst på maven.

 

Injektionssprøjten indeholder den præcise dosis, som du har behov for. Der er forskellige

 

injektionssprøjter for 2,5 mg og 1,5 mg dosis. Se den trinvise vejledning i brugen til sidst i

den danske indlægsseddel.

 

Quixidar må ikke gives som injektion i en muskel.

 

er

 

 

Hvor længe skal du bruge Quixidar?

 

Eftersom Quixidar forebygger en alvorlig tilstand, bør du fortsætte behandlingen i den periode, lægen har fastlagt.

Hvis du har taget for meget Quixidar

Kontakt så hurtig som mulig din læge eller apotek for hjælp, da der er øget risiko for blødninger.

Hvis du har glemt at bruge Quixidar

Tag den manglende dosis så snart du kommer i tanke om den. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Kontakt din læge eller apotek, hvis der er noget som, du er i tvivl om.

LægemidletStop ikke med at tage Quixidar uden vejledning

Hvis du stopper behandlingen før det tidspunkt, lægen har sagt, er der risiko for, at du får en blodprop i en vene i benet eller i lungerne. Kontakt din læge eller apotek ved ophør med behandling tidligere end planlagt.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du føler dig usikker på brugen af Quixidar.

4.

BIVIRKNINGER

 

 

 

 

salg

Quixidar kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

 

Almindelige bivirkninger

 

 

 

 

Disse kan opstå hos mere end 1 af 100 personer, som er behandlet med Quixidar.

 

 

blødninger (f.eks. fra operationsstedet, fra allerede eksisterende mavesår, næseblod, tandkød)

anæmi (nedsat antal røde blodlegemer).

 

til

 

 

 

 

Ikke almindelige bivirkninger

 

 

 

 

Disse kan opstå hos færre end 1 af 100 personer, som er behandlet med Quixidar

 

 

blå mærker eller hævelse (ødem)

 

 

 

 

sygdomsfølelse (kvalme eller opkastning)

 

 

 

brystsmerte

 

 

 

 

 

 

åndenød

 

 

 

 

 

 

udslæt eller kløe

 

 

 

 

 

 

udsivning fra operationsstedet

 

 

 

 

feber

 

 

 

 

 

 

nedsat eller øget antal blodplader (får blodet til at størkne)

 

 

forhøjede levertal.

 

 

 

autoriseret

 

 

Sjældne bivirkninger

 

 

 

 

 

 

Disse kan opstå hos mindre end 1 af 1000 personer, som er behandlet med Quixidar.

 

 

allergiske reaktioner

 

 

 

 

 

indre blødning i hjernen eller maven

 

 

 

uro eller konfusion

 

 

 

 

 

hovedpine

 

 

 

 

 

 

besvimelse eller svimmelhed, lavt blodtryk

 

 

 

døsighed eller træthed

 

længere

 

 

 

rødme

 

 

 

 

 

hoste

 

 

 

 

 

 

smerte i ben eller mavesmerte

 

 

 

 

diaré eller forstoppelse

ikke

 

 

 

 

fordøjelsesbesvær

 

 

 

 

 

sårinfektion

 

 

 

 

 

forhøjet indhold af bilirubin (stof produceret i leveren) i blodet

 

 

nedsat indhold af kalium i blodet

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

Hvis du får bivirkninger

 

 

 

 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller generende, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

 

 

 

5.

SÅDAN OPBEVARER DU QUIXIDAR

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

Må ikke fryses.

 

 

 

 

 

 

Quixidar behøves ikke at blive opbevaret i køleskab.

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortskaffelse af injektionssprøjter

Brug ikke Quixidar:

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

hvis du bemærker, at opløsningen indeholder partikler eller er misfarvet.

hvis du bemærker, at injektionssprøjten er beskadiget.

hvis du har lukket op for en sprøjte, som du ikke anvender med det samme.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørgsalgpå apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler vil være med til tilat beskytte miljøet.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Quixidar indeholder:

autoriseret

Det aktive stof er 1,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,3 ml injektionsvæske

De øvrige indholdsstoffer er natriumchlorid, vand til injektionsvæsker og saltsyre og/eller

 

natriumhydroxid til pH-justering.

 

Quixidar indeholder ikke animalske produkter.

 

Quixidars udseende og pakningstørrelse

 

 

længere

 

Quixidar er en klar og farveløs injektionsvæske. Det leveres i en fyldt engangssprøjte forsynet med et automatisk sikkerhedssystem til forebyggelse af nålestik efter brug. Det fås i pakninger med 2, 7, 10 og 20 fyldte injektionssprøjter (det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Storbritannien

Fremstiller:

ikke

Glaxo Wellcome Production, 1, rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Quixidar på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA’s)

 

er

hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet

 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Quixidar, skal du henvende dig til den locale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

 

salg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

 

Belgique/Belgien

 

 

 

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

til

България

 

 

Magyarország

 

 

 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

 

GlaxoSmithKline Kft.

 

Teл.: + 359 2 953 10 34

 

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

 

 

 

 

Česká republika

 

 

Malta

 

 

 

GlaxoSmithKline s.r.o.

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

 

Tel: + 420 222 001 111

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

 

gsk.czmail@gsk.com

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

Nederland

 

 

 

GlaxoSmithKline Pharma A/S

 

GlaxoSmithKline BV

 

 

Tlf: + 45 36 35 91 00

 

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

 

info@glaxosmithkline.dk

 

nlinfo@gsk.com

 

 

Deutschland

 

 

Norge

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline AS

 

 

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

 

Tlf: + 47 22 70 20 00

 

 

produkt.info@gsk.com

 

 

firmapost@gsk.no

 

 

Eesti

 

 

Österreich

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

 

 

Tel: + 372 6676 900

 

 

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

 

estonia@gsk.com

 

 

at.info@gsk.com

 

 

Ελλάδα

 

ikke

længere

 

 

 

 

Polska

 

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GSK Commercial Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

 

 

España

er

Portugal

 

 

 

GlaxoSmithKline, S.A.

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

 

Tel: + 34 902 202 700

 

Tel: + 351 21 412 95 00

 

 

es-ci@gsk.com

 

FI.PT@gsk.com

 

 

 

 

 

 

 

 

France

 

 

România

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

 

 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

Tel: + 4021 3028 208

 

 

diam@gsk.com

 

 

 

 

 

 

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

 

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

 

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

 

 

 

 

medical.x.si@gsk.com

 

 

Ísland

 

 

Slovenská republika

 

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

 

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

 

 

LægemidletSími: + 354 530 3700

 

 

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

Suomi/Finland

 

salg

GlaxoSmithKline Oy

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

 

Sverige

 

 

 

GlaxoSmithKline AB

til

 

info.produkt@gsk.com

 

 

autoriseret

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

længere

 

 

 

Sikkerhedssprøjtens forskellige dele:

cStift hylster til kanylen

dHætte

eStempel

f

Fingerstøtte

 

g

Sikkerhedsmanchet

 

 

Kanyle FØR BRUG

Kanyle EFTER BRUG

 

 

autoriseret

VEJLEDNING I BRUG AF QUIXIDAR (trin for trin)

Instruktion

1.

Vask hænderne grundigt med vand og sæbe og tør med håndklæde.

2.

Tag injektionssprøjten ud af æsken og check:

 

at udløbsdatoen ikke er overskredet længere

 

at opløsningen er klar og farveløs, samt ikke indeholder partikler

 

at injektionssprøjten ikke tidligere har været åbnet, og ikke er beskadiget

3.

Sæt eller læg dig i en behageligikkestilling.

Vælg et sted nederst på maven, mindst 5 cm fra navlen (fig.

A).

 

Indsprøjtningerne foretageser

skiftevis i venstre og højre

side nederst på maven. Dette vil mindske evt. ubehag ved

Lægemidlet

 

injektionsstedet.

 

Spørg din sygeplejerske eller læge til råds, hvis det ikke er

muligt at give injektionen nederst på maven.

 

 

Figur A

4.

Rens injektionsområdet med en spritserviet.

 

 

til

salg

 

5. Hold fast i cylinderen med den ene hånd.

Fjern hætten, som beskytter stemplet, ved at trække den af (fig. B).

Smid hætten ud.

Figur B

6. Fjern hylstret fra kanylen ved først at dreje det og dernæst trække det direkte væk fra sprøjtens cylinder (fig. C).

Smid hylstret ud.

Vigtigt!

Undgå at røre ved kanylen eller lade den komme i berøring med omgivelserne før injektionen.

• Det er helt normalt, at der er en lille luftboble i sprøjten.

Forsøg ikke at fjerne denne luftboble før indsprøjtning

– du risikerer at spilde medicinen.

injektionen (fig. D).

7. Efter rensning dannes en fold i hudenlængereved at nive let. Hold folden mellem tommel- og pegefinger under hele

8. Hold godt fast i sprøjten ved fingerstøtten.

 

 

ikke

9. Tøm sprøjten HELT ved at trykke stemplet helt i bund.

Derved aktiveres det automatiske system til beskyttelse af

Lægemidlet

er

 

kanylen (fig. F).

 

Indfør kanylen i hele dens længde vinkelret på hudfolden (fig. E).

autoriseretFigur C

Figur D

Figur E

Figur F

til

salg

 

10. Slip stemplet igen, så nålen automatisk trækker sig ud af huden og op i en sikkerhedsmanchet, hvor den fastlåses permanent (fig. G).

 

 

 

 

Figur G

 

 

 

 

autoriseret

Smid ikke den brugte sprøjte ud med husholdningsaffaldet. Smid den ud, som anvist

eller apotek.

 

 

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

er

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

tilaf

salg

din læge

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning
Fondaparinuxnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

 

 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 

 

Lægen har ordineret Quixidar til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

 

salg

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

autoriseret

til

 

 

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

 

1.

Quixidars virkning og hvad du skal bruge det til

 

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Quixidar

 

 

3.

Sådan skal du bruge Quixidar

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Sådan opbevarer du Quixidar

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1.

 

 

 

QUIXIDARS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

 

 

Quixidar er et lægemiddel, som hjælper med til at forhindre, at der dannes blodpropper i blodkarrene (et antitrombotisk middel).

Quixidar indeholder et syntetisk stof kaldet fondaparinuxnatrium Dette forhindrer koagulationsfaktor Xa (”ti-A”) i at fungere i blodet, og forebygger derved dannelsen af uønskede blodpropper (trombose) i blodkarrene.

længere

Quixidar anvendes til:

 

at forebygge dannelsen af blodpropper i blodkar i benene eller lungerne efter en ortopædisk

 

 

ikke

operation (f.eks. i hofte eller knæ), eller efter en operation i maven.

at forebygge dannelsen blodpropper under og umiddelbart efter en periode med nedsat

bevægelighed på grund af akut sygdom.

at behandle visse typer af hjerteanfald og alvorlige tilfælde af angina (smerte, som skyldes

 

forsnævring i blodkarrene omkring hjertet).

2.

er

 

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE QUIXIDAR

Brug ikke Quixidar:

hvis du er overfølsom (allergisk) over for fondaparinuxnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis du bløder kraftigt

hvis du har en bakteriel hjerteinfektion

hvis du har en meget alvorlig nyresygdom

Lægemidlet→ Fortæl det til lægen, hvis du mener, at noget af dette passer på dig. Hvis det gør, må du ikke tage Quixidar.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Quixidar:

 

 

Din læge behøver at vide dette, før du bruger Quixidar:

 

 

• om du har risiko for blodtab (ukontrollerede blødninger) på grund af:

 

salg

 

·

mavesår.

 

 

·

Blødersygdomme.

 

 

· nylig hjerneblødning (intrakraniel blødning).

 

 

· nylig operation i hjerne, ryg eller øjne.

 

• hvis du lider af en alvorlig leversygdom.

til

hvis du lider af en nyresygdom.

• hvis du er 75 år eller ældre.

 

• hvis du vejer under 50 kg.

 

Fortæl det til lægen, hvis dette passer på dig.

 

 

 

Børn

 

 

 

Quixidar er ikke undersøgt for børn og unge under 17 år.

 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse andre lægemidler kan påvirke virkningen af Quixidar eller selv blive påvirket af Quixidar.

Graviditet og amning

autoriseret

Quixidar bør kun ordineres til gravide kvinder, hvis det er absolut nødvendigt. Du bør ikke amme, hvis du får Quixidar. Hvis du er gravid, tror du måske er gravid, eller hvis du ammer:

→ Fortæl det til din læge eller apoteket.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Quixidar

Denne medicin indeholder mindre end 23 mg natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE QUIXIDAR

Brug altid Quixidar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

 

 

 

 

længere

Den sædvanlige dosis er 2,5 mg daglig, taget på næsten samme tidspunkt hver dag.

Hvis du lider af en nyresygdom, vil din dosis muligvis blive nedsat til 1,5 mg daglig.

Sådan tager du Quixidar

ikke

 

Quixidar gives som en injektion under huden (subkutant) i en hudfold nederst på maven.

 

Injektionssprøjten indeholder den præcise dosis, som du har behov for. Der er forskellige

 

 

er

 

 

 

injektionssprøjter for 2,5 mg og 1,5 mg dosis. Se den trinvise vejledning i brugen til sidst i

 

den danske indlægsseddel. Til behandling af visse typer af hjerteanfald vil lægen give dig den

første dosis i en vene (intravenøst)

 

Quixidar må ikke gives som injektion i en muskel

Lægemidlet

 

 

 

Hvor længe skal du bruge Quixidar?

Eftersom Quixidar forebygger en alvorlig tilstand, bør du fortsætte behandlingen i den periode, lægen har fastlagt.

Hvis du har taget for meget Quixidar

Kontakt så hurtigt som muligt din læge eller apotek for hjælp, da der er øget risiko for blødninger.

Hvis du har glemt at tage Quixidar

Tag den manglende dosis så snart du kommer i tanke om den. Du må ikke indsprøjte en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Kontakt din læge eller apotek, hvis der er noget, som du er i tvivl om.salg

til

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du føler dig usikker på brugen af Quixidar.

4. BIVIRKNINGER

Quixidar kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

Disse kan opstå hos mere end 1 ud af 100 personer, som er behandlet med Quixidar

blødninger (f.eks. fra operationsstedet, fra allerede eksisterende mavesår, næseblod, tandkød)

anæmi (nedsat antal røde blodlegemer).

autoriseret

Ikke almindelige bivirkninger

 

 

 

Disse kan opstå hos færre end 1 ud af 100 personer, som er behandlet med Quixidar

blå mærker eller hævelse (ødem)

 

 

sygdomsfølelse (kvalme eller opkastning)

 

brystsmerte

 

 

 

åndenød

 

 

 

udslæt eller hudkløe

 

 

 

udsivning fra operationsstedet

 

 

feber

 

 

 

nedsat eller øget antal blodplader (får blodet til at størkne)

forhøjede levertal

ikke

længere

 

 

 

 

 

 

 

Sjældne bivirkninger

Disse kan opstå hos mindre end 1 ud af 1000 personer, som er behandlet med Quixidar

 

er

allergiske reaktioner

indre blødning i hjernen eller maven

uro eller konfusion

Lægemidletbivirkninger, som ikke er nævnt her.

hovedpine

 

besvimelse eller svimmelhed, lavt blodtryk

døsighed eller træthed

rødme

 

hoste

 

smerte i ben eller mavesmerte

diaré eller forstoppelse

fordøjelsesbesvær

 

sårinfektion

 

forhøjet indhold af bilirubin (et stof produceret i leveren) i blodet

nedsat indhold af kalium i blodet

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller generende, eller du får

 

 

5. SÅDAN OPBEVARER DU QUIXIDAR

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

salg

Må ikke fryses.

 

 

Quixidar behøves ikke at blive opbevaret i køleskab.

 

 

Brug ikke Quixidar:

 

til

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

 

hvis du bemærker, at opløsningen indeholder partikler eller er misfarvet

 

 

hvis du bemærker, at injektionssprøjten er beskadiget

autoriseret

 

 

 

 

 

hvis du har lukket op for en sprøjte, som du ikke anvender med det samme.

 

 

Bortskaffelse af injektionssprøjter

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler vil være med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Quixidar indeholder:

længere

 

Det aktive stof er 2,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,5 ml injektionsvæske

De øvrige indholdsstoffer er natriumchlorid, vand til injektionsvæsker og saltsyre og/eller

 

natriumhydroxid til pH-justering.

 

Quixidar indeholder ikke animalske produkter.

Quixidars udseende og pakningstørrelse

Quixidar er en klar og farveløs injektionsvæske. Det leveres i en fyldt engangssprøjte forsynet med et,

automatisk sikkerhedssystem til forebyggelse af nålestik efter brug. Det fås i pakninger med 2, 7, 10

og 20 fyldte injektionssprøjter (det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres).

 

 

ikke

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

 

er

 

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Storbritannien

Fremstiller:

 

 

Lægemidlet

 

 

Glaxo Wellcome Production, 1, rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Du kan finde yderligere information om Quixidar på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA’s) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Hvis du vil have yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

 

ikke

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

España

er

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

Lægemidlet

 

 

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

til

salg

GlaxoSmithKline Kft.

 

 

 

autoriseret

 

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

 

Malta

 

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

 

Nederland

 

 

 

GlaxoSmithKline BV

 

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

 

nlinfo@gsk.com

 

 

Norge

 

 

 

længere

 

 

 

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

 

 

salg

GlaxoSmithKline AB

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

til

info.produkt@gsk.com

 

 

autoriseret

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

længere

 

 

 

Sikkerhedssprøjtens forskellige dele:

cStift hylster til kanylen

dHætte

eStempel

f

Fingerstøtte

 

g

Sikkerhedsmanchet

 

 

Kanyle FØR BRUG

Kanyle EFTER BRUG

 

 

autoriseret

VEJLEDNING I BRUG AF QUIXIDAR (trin for trin)

Instruktion

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe og tør med håndklæde. 2. Tag injektionssprøjten ud af æsken og check:

at udløbsdatoen ikke er overskredet

at opløsningen er klar og farveløs, samtlængereikke indeholder partikler

at injektionssprøjten ikke tidligere har været åbnet, og ikke er beskadiget

3. Sæt eller læg dig i en behageligikkestilling.

Vælg et sted nederst på ermaven, mindst 5 cm fra navlen (fig.

A).

Indsprøjtningerne foretages skiftevis i venstre og højre side nederst på maven. Dette vil mindske evt. ubehag ved injektionsstedet.

Spørg din sygeplejerske eller læge til råds, hvis det ikke er muligt at give injektionen nederst på maven.

Lægemidlet

Figur A

 

 

til

salg

 

4.Rens injektionsområdet med en spritserviet.

5.Hold fast i cylinderen med den ene hånd.

Fjern hætten, som beskytter stemplet, ved at trække den af (fig. B).

Smid hætten ud.

6. Fjern hylstret fra kanylen ved først at dreje det og dernæst trække det direkte væk fra sprøjtens cylinder (fig. C).

Smid hylstret ud.

Vigtigt!

Undgå at røre ved kanylen eller lade den komme i berøring med omgivelserne før injektionen.

• Det er helt normalt, at der er en lille luftboble i sprøjten.

Forsøg ikke at fjerne denne luftboble før indsprøjtning

– du risikerer at spilde medicinen.

injektionen (fig. D).

7. Efter rensning dannes en fold i hudenlængereved at nive let. Hold folden mellem tommel- og pegefinger under hele

8. Hold godt fast i sprøjten ved fingerstøtten.

 

 

ikke

9. Tøm sprøjten HELT ved at trykke stemplet helt i bund.

Derved aktiveres det automatiske system til beskyttelse af

Lægemidlet

er

 

kanylen (fig. F).

 

Indfør kanylen i hele dens længde vinkelret på hudfolden (fig. E).

10. Slip stemplet igen, så nålen automatisk trækker sig ud af huden og op i en sikkerhedsmanchet, hvor den fastlåses permanent (fig. G).

Figur B

autoriseretFigur C

Figur D

Figur E

Figur F

Figur G

til

salg

 

Smid ikke den brugte sprøjte ud med husholdningsaffaldet. Smid den brugte sprøjte ud, som anvist

af din læge eller apoteket.

Lægemidlet

er

 

 

 

 

til

salg

 

 

autoriseret

 

 

længere

 

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

Brug ikke Quixidar:

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Quixidar 5 mg/0,4 ml injektionsvæske, opløsning

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injektionsvæske, opløsning

Quixidar 10 mg/0,8 ml injektionsvæske, opløsning

 

Fondaparinuxnatrium.

 

 

salg

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

 

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

 

Lægen har ordineret Quixidar til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

til

 

 

 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

autoriseret

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

 

1.

Quixidars virkning og hvad du skal bruge det til

 

 

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Quixidar

 

 

3.

Sådan skal du bruge Quixidar

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Sådan opbevarer du Quixidar

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1.

 

 

 

QUIXIDARS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

 

 

 

længere

 

 

 

Quixidar er et lægemiddel, som hjælper med at forhindre, at der dannes blodpropper i blodkarrene (et antitrombotisk middel).

Quixidar indeholder et syntetisk stof kaldet fondaparinuxnatrium. Dette forhindrer, koagulationsfaktor Xa (”ti-A”) i at fungere i blodet og forebygger derved dannelsen af uønskede blodpropper (trombose) i blodkarrene.

Quixidar anvendes til at behandleikke patienter med en blodprop i blodkar i benene (dyb venetrombose) og/eller i lungerne (pulmonær emboli).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE QUIXIDAR

hvis du er overfølsom (allergisk) over for fondaparinuxnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer.

hvis du bløder kraftigt

hvis du har en bakteriel hjerteinfektion

hvis du har en meget alvorlig nyresygdomer

Lægemidlet→ Fortæl det til lægen, hvis du mener, at noget af dette passer på dig. Hvis det gør, må du ikke tage Quixidar.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Quixidar:

Din læge behøver at vide dette, før du bruger Quixidar

• hvis du har risiko for blodtab (ukontrollerede blødninger) på grund af: · mavesår

· blødersygdomme

· nylig hjerneblødning (intrakraniel blødning ) · nylig operation i hjerne, ryg eller øjne

• hvis du lider af en alvorlig leversygdom

• hvis du lider af en nyresygdom
• hvis du er 75 år eller ældre
→ Fortæl det til lægen, hvis dette passer på dig.

Børn

Quixidar er ikke undersøgt for børn og unge under 17 år.

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Visse andre lægemidler kan påvirke

Brug af anden medicin

 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt detsalgfor

 

til

virkningen af Quixidar eller selv blive påvirket af Quixidar.

autoriseret

 

Graviditet og amning

Quixidar bør kun ordineres til gravide kvinder, hvis det er absolut nødvendigt. Du bør ikke amme, hvis du får Quixidar. Hvis du er gravid, tror du måske er gravid, eller hvis du ammer:

→ Fortæl det til din læge eller apoteket.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Quixidar

Denne medicin indeholder mindre end 23 mg natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE QUIXIDAR

 

 

 

 

længere

 

Brug altid Quixidar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

 

Din vægt

 

 

Sædvanlig dosis

 

Under 50 kg

 

 

5 mg daglig.

 

Mellem 50 kg og 100 kg

 

 

7,5 mg daglig.

 

Over 100 kg

 

 

10 mg daglig. Denne dosis kan blive nedsat til

 

 

 

 

 

7,5 mg daglig, hvis du lider af en nyresygdom.

 

Quixidar skal tages på næsten samme tidspunkt hver dag.

 

Sådan tager du Quixidar

ikke

 

 

 

Quixidar gives som en injektion under huden (subkutant) i en hudfold nederst på maven.

 

 

Injektionssprøjten indeholder den præcise dosis, som du har behov for. Der er forskellige

 

 

injektionssprøjter for 5 mg, 7,5 mg og 10 mg dosis. Se den trinvise vejledning i brugen til

 

 

er

 

 

 

 

sidst i den danske indlægssedlen.

 

 

 

Quixidar må ikke gives som injektion i en muskel.

LægemidletHvis du har glemt at tage Quixidar

 

 

 

Hvor længe skal du bruge Quixidar

 

 

Eftersom Quixidar forebygger en alvorlig tilstand, bør du fortsætte behandlingen i den periode, lægen har fastlagt.

Hvis du har taget for meget Quixidar

Kontakt så hurtigt som muligt din læge eller apotek for hjælp, da der er øget risiko for blødninger.

Tag den manglende dosis så snart du kommer i tanke om den. Du må ikke indsprøjte en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Kontakt din læge eller apotek, hvis der er noget, som du er i tvivl om.

Stop ikke med at tage Quixidar uden vejledning

Hvis du stopper behandlingen før det tidspunkt, lægen har sagt, er du ikke behandlet korrekt og der er risiko for, at du får en ny blodprop i en vene i benet eller i lungerne. Kontakt din læge eller apotek ved ophør med behandling tidligere end planlagt.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller hvis du føler dig usikker på brugen

 

af Quixidar.

 

 

 

 

til

salg

4.

BIVIRKNINGER

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

 

 

 

Almindelige bivirkninger

 

 

 

 

 

Disse kan opstå hos mere end 1 af 100 personer, som er behandlet med Quixidar

 

 

blødninger (f.eks. fra operationsstedet, fra allerede eksisterende mavesår, næseblod, blå

 

mærker).

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelige bivirkninger

 

 

 

 

Disse kan opstå hos færre end 1 af 100 personer, som er behandlet med Quixidar

 

 

hævelse (ødem)

 

 

 

autoriseret

 

 

hovedpine

 

 

 

 

 

smerter

 

 

 

 

 

sygdomsfølelse (kvalme eller opkastning)

 

 

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)

 

 

 

nedsat antal blodplader (får blodet til at størkne)

 

 

 

forhøjede levertal.

 

 

 

 

 

 

Sjældne bivirkninger

 

 

 

 

 

 

Disse kan opstå hos mindre end 1 af 1000 personer, som er behandlet med Quixidar

 

 

allergiske reaktioner

 

 

 

 

 

indre blødning i hjerne, lever eller mave

 

 

 

udslæt

 

 

længere

 

 

 

svimmelhed

 

 

 

 

 

smerte og hævelser ved indstikstedet

 

 

 

øget antal blodplader (får blodet til at størkne)

 

 

 

øget nitrogenindhold i blodet.

 

 

 

 

Hvis du får bivirkninger

ikke

 

 

 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre eller generende, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

5.

SÅDAN OPBEVARER DU QUIXIDAR

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

Må ikke fryses.

 

 

 

 

 

 

Quixidar behøves ikke at bleve opbevaret i køleskab.

 

 

 

Brug ikke Quixidar:

 

 

 

 

 

 

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

 

 

 

hvis du bemærker, at opløsningen indeholder partikler eller er misfarvet.

 

 

hvis du bemærker, at injektionssprøjten er beskadiget.

 

 

 

hvis du har lukket op for en sprøjte, som du ikke anvender med det samme.

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar indeholder ikke animalske produkter.

Bortskaffelse af injektionssprøjter:

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler vil være med til at beskytte

miljøet.

salg

 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Quixidar indeholder:

til

 

Det aktive stof er:

 

5 mg fondaparinuxnatrium i 0,4 ml injektionsvæske

 

7,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,6 ml injektionsvæske

 

10 mg fondaparinuxnatrium i 0,8 ml injektionsvæske

 

De øvrige indholdsstoffer er natriumchlorid, vand til injektionsvæsker og saltsyre/natriumhydroxid til pH-justering.

Quixidars udseende og pakningstørrelse

Quixidar er en klar og farveløs eller svag gul injektionsvæske. Det leveres i en fyldt engangssprøjte forsynet med et automatisk sikkerhedssystem til forebyggelse af nålestik efter brug.

De fås i pakninger med 2, 7, 10 og 20 fyldte injektionssprøjter (det er muligt, at ikke alle

pakningsstørrelser markedsføres).

længere

autoriseret

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Storbritannien

Fremstiller:

Glaxo Wellcome Production, 1, rue de l’Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Du kan finde yderligere information om Quixidar på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEA’s)

hjemmeside http://www.emea.europa.eu

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Quixidar, skal du henvende dig til den locale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

 

ikke

 

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

España

er

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

 

 

Tel: + 34 902 202 700

 

 

es-ci@gsk.com

 

 

Lægemidlet

 

 

France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44 diam@gsk.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

til

salg

GlaxoSmithKline Kft.

 

 

 

autoriseret

 

 

Tel.: + 36 1 225 5300

 

 

Malta

 

 

 

GlaxoSmithKline Malta

 

 

Tel: + 356 21 238131

 

 

Nederland

 

 

 

GlaxoSmithKline BV

 

 

Tel: + 31 (0)30 6938100

 

 

nlinfo@gsk.com

 

 

Norge

 

 

 

længere

 

 

 

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd Τηλ: + 357 22 89 95 01

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 7312687 lv-epasts@gsk.com

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Sverige

 

 

salg

GlaxoSmithKline AB

 

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

til

info.produkt@gsk.com

 

 

autoriseret

 

 

United Kingdom

 

 

GlaxoSmithKline UK

 

 

Tel: + 44 (0)800 221441

 

 

customercontactuk@gsk.com

 

 

længere

 

 

 

Sikkerhedssprøjtens forskellige dele:

cStift hylster til kanylen

dHætte

eStempel

f

Fingerstøtte

autoriseret

 

g

Sikkerhedsmanchet

 

 

Kanyle FØR BRUG

Kanyle EFTER BRUG

1.Vask hænderne grundigt med vand oglængeresæbe og tør med håndklæde.

2. Tag injektionssprøjten ud af æsken og check:

at udløbdatoen ikke er overskredet.

at opløsningen er klar ogikkefarveløs eller svag gul, samt ikke indeholder partikler.

at injektionssprøjten ikke tidligere har været åbnet, og ikke er beskadiget.

3.Sæt eller læg dig i en behagelig stilling.

Indsprøjtningerne foretages skiftevis i venstre og højre

 

side nederst på maven. Dette vil mindske evt. ubehag ved

 

Lægemidlet

 

injektionsstedet. Spørg diner sygeplejerske eller læge til råds,

 

hvis det ikke er muligt at give injektionen nederst på maven.

Figur A

4. Rens injektionsområdet med en spritserviet.

 

5. Hold fast i cylinderen med den ene hånd.

 

Fjern hætten, som beskytter stemplet, ved at trække den af

 

(fig. B).

 

Smid hætten ud.

 

 

Figur B

til

salg

 

Figur C

6. Fjern hylstret fra kanylen ved først at dreje det og dernæst trække det direkte væk fra sprøjtens cylinder (fig. C).

Smid hylstret ud.

Vigtigt!

Undgå at røre ved kanylen eller lade den komme i berøring med omgivelserne før injektionen.

• Det er helt normalt, at der er en lille luftboble i sprøjten.

Forsøg ikke at fjerne denne luftboble før indsprøjtning

– du risikerer at spilde medicinen.

 

 

7. Efter rensning dannes en fold i huden ved at nive let.

 

Hold folden mellem tommel- og pegefinger under hele

 

injektionen (fig. D).

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur D

8. Hold godt fast i sprøjten ved fingerstøtten.

autoriseret

Indfør kanylen i hele dens længde vinkelret på hudfolden (fig.

E).

 

 

længere

 

 

 

 

Figur E

 

 

 

 

9. Tøm sprøjten HELT ved at trykke stemplet helt i bund.

 

Derved aktiveres det automatiske system til beskyttelse af

 

kanylen (fig. F).

 

ikke

 

 

 

 

 

Figur F

 

 

 

 

10. Slip stemplet igen, så nålen automatisk trækker sig ud af

 

huden og op i en sikkerhedsmanchet, hvor den fastlåses

 

permanent (fig. G).

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur G

Smid ikke den brugte sprøjte ud med husholdningsaffaldet. Smid den brugte sprøjte

af din læge eller apoteket.

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

ud, som anvist

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet