Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Etikettering - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRanexa (Latixa)
ATC-kodeC01EB18
Indholdsstofranolazine
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Æske indeholdende blisterstrips eller æske indeholdende en HDPE flaske samt etiket.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver depottablet indeholder 375 mg ranolazin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Indtagelse gennem munden.

Synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/001 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/002 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/007 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/008 100 tabletter i blisterpakning

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Åbnes her

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Ranexa 375 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

PVC/PVDC/aluminium-blister

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranolazin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International O. L. S.A.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Æske indeholdende blisterstrips eller æske indeholdende en HDPE flaske samt etiket.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver depottablet indeholder 500 mg ranolazin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Indtagelse gennem munden.

Synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/003 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/004 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/009 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/010 100 tabletter i blisterpakning

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Åbnes her

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Ranexa 500 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

PVC/PVDC/aluminium-blister

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranolazin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International O. L. S.A.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Æske indeholdende blisterstrips eller æske indeholdende en HDPE flaske samt etiket.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver depottablet indeholder 750 mg ranolazin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder farvestof E 102 og lactose: Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 depottabletter

60 depottabletter

100 depottabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Indtagelse gennem munden.

Synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxembourg

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/08/462/005 60 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/006 60 tabletter i flaske

EU/1/08/462/011 30 tabletter i blisterpakning

EU/1/08/462/012 100 tabletter i blisterpakning

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Åbnes her

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Ranexa 750 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

PVC/PVDC/aluminium-blister

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International O. L. S.A.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

TRÆK OP

Ranexa® informationskort (Du skal altid have kortet på dig)

Information til patienten

Dette kort indeholder vigtige sikkerheds- oplysninger, som du skal have kendskab til, før du begynder at tage Ranexa og under behandlingen med Ranexa.

Vis kortet til alle læger, der er involveret i din behandling.

Før behandling med Ranexa

Tal med lægen, inden du tager Ranexa:

hvis du har nyreproblemer

hvis du har leverproblemer

hvis du tidligere har haft et unormalt elektrokardiogram (EKG)

hvis du tager medicin mod epilepsi, infektioner der skyldes bakterier eller svamp, hiv-infektion, depression eller forstyrrelser i hjerterytmen

hvis du tager naturmedicinen prikbladet perikon

hvis du tager medicin mod overfølsomhed

hvis du tager lægemidler for at sænke kolesterol

hvis du tager et lægemiddel for at nedsætte risikoen for afstødning af et transplanteret organ.

Under behandling med Ranexa

Drik ikke grapefrugtjuice, mens du tager Ranexa

Kontakt lægen, hvis du bliver svimmel, får kvalme, kaster op eller får uventede symptomer, efter at du er begyndt at tage Ranexa.

Datoer for behandling med Ranexa:

Start………………………

Se indlægssedlen, hvis du ønsker flere oplysninger om Ranexa.

Sørg for altid at medbringe en liste over al den medicin, som du tager, ved alle besøg hos en læge eller andre sundhedsprofessionelle.

Patientens navn…………………………..

Lægens navn..…………………………..

Lægens telefonnummer...…………………

 

 

TRÆK OP

 

 

 

Ranexa® informationskort

Der kan være behov for dosisreduktion af

 

(Information til læger og sundhedspersonale)

Ranexa i kombination med:

Indehaveren af dette kort er i behandling med

 

moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks.

 

diltiazem, erythromycin, fluconazol)

Ranexa mod symptomatisk angina pectoris.

P-gp-hæmmere (f.eks. ciclosporin,

 

verapamil)

 

 

Læs produktresuméet for Ranexa før ordination

Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af

af medicin til patienten, da der potentielt kan

Ranexa til patienter:

forekomme lægemiddelinteraktioner, som det

der tager visse andre lægemidler, der er

 

nævnt i produktresuméet

er nødvendigt at tage hensyn til.

 

der har visse andre risikofaktorer

 

 

omtalt i produktinformationen.

Ranexa er kontraindiceret til patienter, der

Patienten bør oplyses om risikoen for

tager:

interaktion med andre receptpligtige

potente CYP3A4-hæmmere (f.eks.

lægemidler og opfordres til at søge lægehjælp i

itraconazol, ketoconazol, voriconazol,

tilfælde af svimmelhed, kvalme eller

posaconazol, hiv-proteasehæmmere,

opkastning.

clarithromycin, telithromycin,

Yderligere vejledning fremgår af

nefazodon)

produktresuméet for Ranexa.

antiarytmika af klasse Ia (f.eks.

For oplysninger om lægemidlet:

quinidin) eller klasse III (f.eks.

dofetilid, sotalol) bortset fra amiodaron

Frikaldsnummer: xxxx-xxx-xxxx

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet