Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Indlægsseddel - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRanexa (Latixa)
ATC-kodeC01EB18
Indholdsstofranolazine
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Indlægsseddel: information til brugeren

Ranexa 375 mg depottabletter

Ranexa 500 mg depottabletter

Ranexa 750 mg depottabletter

Ranolazin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

I æsken ligger der ud over denne indlægsseddel også et informationskort med vigtige sikkerhedsoplysninger, som du skal have kendskab til, før du begynder at tage Ranexa, og under behandlingen med Ranexa.

-Gem indlægssedlen og informationskortet. Du kan få brug for at læse dem igen.

-Vis altid informationskortet til enhver læge, der er involveret i din behandling, dvs. også læger, der behandler dig for andre sygdomme end angina pectoris.

-Sørg for at medbringe en liste over alle de lægemidler, du tager, ved alle besøg hos en læge.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Ranexa til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Ranexa

3.Sådan skal du tage Ranexa

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Ranexa er en medicin, der bruges i kombination med anden medicin til behandling af angina pectoris, som er brystsmerter eller ubehag et hvilket som helst sted i den øverste del af kroppen mellem halsen og maven, og som ofte udløses af træning eller for megen aktivitet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ranexa

Tag ikke Ranexa

-hvis du er allergisk over for ranolazin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ranexa angivet i punkt 6.

-hvis du har svære nyreproblemer.

-hvis du har moderate til svære leverproblemer.

-hvis du tager visse typer medicin mod bakterielle infektioner (clarithromycin, telithromycin), svampeinfektioner (itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol), hiv-infektion

(proteasehæmmere), depression (nefazodon) eller forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. quinidin, dofetilid eller sotalol).

.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Ranexa:

-hvis du har lette til moderate nyreproblemer.

-hvis du har lette leverproblemer.

-hvis du tidligere har haft et unormalt elektrokardiogram (EKG).

-hvis du er ældre.

-hvis din kropsvægt er lav (60 kg eller derunder).

-hvis du lider af hjertesvigt.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, er det muligt, at din læge nedsætter din dosis eller ændrer din behandling på anden vis.

Brug af anden medicin sammen med Ranexa

Brug ikke følgende medicin, hvis du tager Ranexa:

-visse former for medicin, der bruges til behandling af bakterielle infektioner (clarithromycin, telithromycin), svampeinfektioner (itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol), hiv- infektion (proteasehæmmere), depression (nefazodon) eller forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. quinidin, dofetilid eller sotalol).

Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du tager Ranexa, hvis du tager:

-visse former for medicin, der bruges til behandling af bakterielle infektioner (erythromycin) eller svampeinfektioner (fluconazol), medicin, der skal forebygge afstødning af et transplanteret organ (ciclosporin), eller hvis du tager visse hjertetabletter såsom diltiazem eller verapamil. Disse midler vil kunne medføre, at du får flere bivirkninger såsom svimmelhed, kvalme eller opkastning, som er mulige bivirkninger ved Ranexa (se pkt. 4). Din læge kan beslutte at nedsætte din dosis.

-medicin, der bruges til behandling af epilepsi eller andre neurologiske forstyrrelser (f.eks. phenytoin, carbamazepin eller phenobarbital), rifampicin til infektionsbehandling

(f.eks. tuberkulose) eller naturlægemidlet prikbladet perikon, da disse former for medicin kan nedsætte virkningen af Ranexa.

-hjertemedicin, der indeholder digoxin eller metoprolol, da din læge muligvis vil ønske at ændre doseringen af denne medicin, mens du tager Ranexa.

-visse former for medicin, der bruges til behandling af overfølsomhed (f.eks. terfenadin, astemizol, mizolastin), forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. disopyramid, procainamid) og depression (f.eks. imipramin, doxepin, amitriptylin), da disse former for medicin kan påvirke dit EKG.

-visse former for medicin, der bruges til behandling af depression (bupropion), psykose, hiv- infektion (efavirenz) eller kræft (cyclophosphamid).

-visse former for medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (f.eks. simvastatin, lovastatin, atorvastatin). Disse lægemidler kan give muskelsmerter og muskelskader. Lægen vil måske ændre dosis af dette lægemiddel, så længe du tager Ranexa.

-visse former for medicin, der hindrer afstødning af et transplanteret organ (f.eks. tacrolimus, ciclosporin, sirolimus, everolimus), da lægen måske vil ændre dosis af dette middel, så længe du tager Ranexa.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Ranexa sammen med mad og drikke

Ranexa kan tages sammen med eller uden mad. Mens du bliver behandlet med Ranexa, bør du ikke drikke grapefrugtjuice.

Graviditet

Du bør ikke tage Ranexa, hvis du er gravid, medmindre din læge har anvist det.

Amning

Du bør ikke tage Ranexa, hvis du ammer. Spørg din læge til råds, hvis du ammer.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke blevet undersøgt, om Ranexa påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Spørg din læge til råds, før du kører bil eller motorcykel, cykler eller arbejder med værktøj eller maskiner.

Ranexa kan have bivirkninger såsom svimmelhed (almindeligt), uklart syn (ikke almindeligt), forvirring (ikke almindeligt), hallucinationer (ikke almindeligt), dobbeltsyn (ikke almindeligt) eller koordinationsforstyrrelser (sjældent), som kan påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du undlade at køre eller betjene maskiner, indtil du er helt symptomfri.

Ranexa 750 mg depottabletter indeholder azofarvestoffet E 102. Dette farvestof kan give overfølsomhedsreaktioner.

Ranexa 750 mg depottabletter indeholder lactosemonohydrat. Kontakt din læge, før du tager dette lægemiddel, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Ranexa

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne skal synkes hele sammen med vand. Du må ikke knuse, sutte på eller tygge tabletterne, og du må heller ikke halvere dem, da dette kan påvirke måden, hvorpå medicinen frigives i kroppen.

Startdosis for voksne er én 375 mg tablet to gange dagligt. Efter 2–4 uger kan din læge eventuelt sætte dosis op for at opnå den rette virkning. Den højeste dosis Ranexa er 750 mg to gange dagligt.

Det er vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du får bivirkninger såsom svimmelhed, kvalme eller opkastning. Din læge vil eventuelt sætte din dosis ned eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, afbryde behandlingen med Ranexa.

Brug til børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke tage Ranexa.

Hvis du har taget for mange Ranexa-tabletter

Hvis du kommer til at tage for mange Ranexa-tabletter, eller hvis du tager en højere dosis end den, din læge har ordineret, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge med det samme. Hvis du ikke kan komme i kontakt med din læge, skal du tage til den nærmeste skadestue. Medbring alle de resterende tabletter, tabletbeholderen og æsken, så personalet på hospitalet nemt kan se, hvad du har taget.

Hvis du har glemt at tage Ranexa

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det er lige ved at være tid til den næste dosis (mindre end 6 timer). Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4.Bivirkninger

Ranexa kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal holde op med at tage Ranexa og kontakte din læge øjeblikkeligt, hvis du oplever følgende symptomer på angioødem, der er en sjælden bivirkning, men som kan være alvorlig:

hævelser i ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

nældefeber eller vejrtrækningsbesvær

Fortæl din læge, hvis du oplever almindelige bivirkninger såsom svimmelhed, kvalme eller opkastning. Din læge vil eventuelt sætte din dosis ned eller afbryde behandlingen med Ranexa.

Andre bivirkninger, som du kan opleve, er:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 100) er:

Forstoppelse

Svimmelhed

Hovedpine

Kvalme og opkastning

Kraftløshed og svaghed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 1.000) er: Føleforstyrrelser

Angst, søvnbesvær, forvirring, hallucinationer Uklart syn, synsforstyrrelser

Ændringer i føle- eller smagssansen, rystelser, træthed, følelse af ugidelighed, søvnighed eller døsighed, besvimelsesfornemmelse eller besvimelse, svimmelhed, når man rejser sig op

Mørk urin, blod i urinen, vandladningsbesvær Dehydrering

Åndedrætsbesvær, hoste, næseblødning Dobbeltsyn

Overdreven sveden, kløe

Følelse af at være hævet eller oppustet Hedeture, lavt blodtryk

Forhøjet kreatinin- eller urinstofindhold i blodet, forhøjet antal blodplader eller hvide blodlegemer, ændringer i ekg-kurve

Hævelse i led, smerter i arme og ben Appetitløshed og/eller vægttab Muskelkramper

Ringen for ørerne og/eller følelse af at verden drejer rundt

Mavepine eller ubehag i maven, let mave-tarm-ubehag efter måltiderne, tørhed i munden eller luft i maven.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 brugere ud af 10.000) er: Vandladningsbesvær

Unormale laboratorieværdier for levertal Akut nyresvigt

Ændringer i lugtesansen, følelsesløshed i munden eller læberne, nedsat hørelse Koldsved, udslæt

Koordinationsforstyrrelser

Fald i blodtrykket, når man rejser sig op Fald i eller tab af bevidsthed Desorientering

Kuldefølelse i hænder og ben

Nældefeber, overfølsomhedsreaktion i huden Impotens

Gangbesvær på grund af balanceforstyrrelser Betændelse i bugspytkirtlen eller i tarmen, Hukommelsestab

Sammensnøring af strube

Lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi), hvilket kan medføre træthed og forvirring, muskeltrækinger, kramper og koma

Desuden er følgende bivirkning indberettet:

Muskelsvaghed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på hver blisterstrip og uden på æsken og flasken efter EXP.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ranexa indeholder:

Aktivt stof: ranolazin. Hver tablet indeholder 375 mg, 500 mg eller 750 mg ranolazin.

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, magnesiumstearat, methacrylsyre-ethylacrylatcopolymer, mikrokrystallinsk cellulose, natriumhydroxid, titaniumdioxid og carnaubavoks.

Afhængig af tablettens styrke indeholder overtrækket også:

375 mg tablet: makrogol, polysorbat 80, Blå 2/Indigocarmin aluminium lake (E 132)

500 mg tablet: makrogoltalcum, polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret, jernoxid, gul (E172), jernoxid, rød (E172)

750 mg tablet: glyceroltriacetat, lactosemonohydrat, Blå 1/Brilliant Blue FCF aluminium lake (E 133) og Gul 5/Tartrazin aluminium lake (E 102)

Ranexas udseende og pakningsstørrelse

Ranexa depottabletter er ovale.

375 mg-tabletterne er lyseblå og præget med 375 på den ene side. 500 mg-tabletterne er lys orange og præget med 500 på den ene side. 750 mg-tabletterne er lysegrønne og præget med 750 på den ene side.

Ranexa fås i æsker med 30, 60 eller 100 tabletter i blisterstrips eller 60 tabletter i plasticflasker. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Luxembourg

Fremstiller

Fine Foods N.T.M. SpA Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG)

Italien

eller

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Tyskland

eller

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Tyskland

eller

Fine Foods N.T.M. SpA

Via R. Follereau 25

24027 Nembro (BG)

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Ranexa, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Menarini Benelux NV/SA

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

BALTIC”

 

Tel: +370 52 691 947

България

Luxembourg/Luxemburg

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Menarini Benelux NV/SA

ЕООД

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Tel.: +36 23501301

s.r.o.

 

Tel: +420 267 199 333

 

Danmark

Malta

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

S.A.

Tlf: +4548 217 110

Tel: +352 264976

Deutschland

Nederland

Menarini Benelux NV/SA

Berlin-Chemie AG

Tel: +32 (0)2 721 4545

Tel: +49 (0) 30 67070

 

Eesti

Norge

Berlin-Chemie Menarini Eesti

Menarini International Operations Luxembourg

Tel: +372 667 5001

S.A.

 

Tlf: +352 264976

Ελλάδα

Österreich

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Pharma GmbH.

Τηλ: +30 210 8316111-13

España

Polska

Laboratorios Menarini S.A.

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel.: +48 22 566 21 00

France

Portugal

MENARINI France

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

România

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +40 211 232 34 32

Ireland

Slovenija

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: +353 1 284 6744

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Slovenská republika

Menarini International Operations Luxembourg

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR

S.A.

Tel: +421 2 544 30 730

Sími: +352 264976

 

Italia

Suomi/Finland

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

s.r.l.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Tel: +39-055 56801

 

Κύπρος

Sverige

MENARINI HELLAS AE

Menarini International Operations Luxembourg

Τηλ: +30 210 8316111-13

S.A.

 

Tel: +352 264976

Latvija

United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

A. Menarini Farmaceutica Internazionale

Tel: +371 67103210

S.R.L.

 

Tel: +44 (0)1628 856400

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere information om Ranexa på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet