Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapamune (sirolimus) – Etikettering - L04AA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRapamune
ATC-kodeL04AA10
Indholdsstofsirolimus
ProducentPfizer Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

TEKST TIL 60 ml YDRE EMBALLAGE (INDEHOLDENDE SPRØJTER/FLASKE I ÆSKEN)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 1 mg/ml oral opløsning sirolimus

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml Rapamune indeholder 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaske Rapamune indeholder 60 mg sirolimus.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: ethanol, sojafedtsyrer. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral opløsning

1 flaske

30 doseringssprøjter

1 sprøjteadapter

1 transportæske

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Opbevares i originalflasken for at beskytte mod lys.

Anvendes inden 30 dage efter åbning af flasken.

Anvendes inden 24 timer efter fyldning af doseringssprøjten.

Præparatet skal anvendes straks efter fortynding.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Rapamune 1 mg/ml

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

INDRE EMBALLAGE, 60 ml FLASKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 1 mg/ml oral opløsning sirolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml Rapamune indeholder 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaske Rapamune indeholder 60 mg sirolimus.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: ethanol, sojafedtsyrer. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Oral opløsning 60 ml flaske

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Opbevares i originalflasken for at beskytte mod lys.

Anvendes inden 30 dage efter åbning af flasken.

Anvendes inden 24 timer efter fyldning af doseringssprøjten.

Præparatet skal anvendes straks efter fortynding.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE FLASKEETIKET, 60 ml FLASKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 1 mg/ml oral opløsning sirolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml Rapamune indeholder 1 mg sirolimus.

Hver 60 ml flaske Rapamune indeholder 60 mg sirolimus

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: ethanol, sojafedtsyrer. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

60 ml oral opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Dato for åbning

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Opbevares i originalflasken for at beskytte mod lys.

Anvendes inden 30 dage efter åbning af flasken.

Anvendes inden 24 timer efter fyldning af doseringssprøjten.

Præparatet skal anvendes straks efter fortynding.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/001

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN DEN YDRE EMBALLAGE ÆSKER– PAKNINGSSTØRRELSE 30 og 100 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 0,5 mg overtrukne tabletter sirolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 0,5 mg sirolimus.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: lactosemonohydrat, saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 overtrukne tabletter

100 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke knuses, tygges eller deles.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/013 30 tabletter

EU/1/01/171/014 100 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER, DONATION OG PRODUKTKODER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Rapamune 0,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 0,5 mg tabletter sirolimus

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER, DONATION OG PRODUKTKODER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ÆSKER – PAKNINGSSTØRRELSE 30 og 100 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 1 mg overtrukne tabletter sirolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 1 mg sirolimus

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: lactosemonohydrat, saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 overtrukne tabletter

100 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke knuses, tygges eller deles.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/007 30 tabletter

EU/1/01/171/008 100 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Rapamune 1 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 1 mg tabletter sirolimus

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ÆSKER – PAKNINGSSTØRRELSE 30 og 100 TABLETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 2 mg overtrukne tabletter sirolimus

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 2 mg sirolimus.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: lactosemonohydrat, saccharose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 overtrukne tabletter

100 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke knuses, tygges eller deles.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent, CT13 9NJ

Storbritannien.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/171/009 30 tabletter

EU/1/01/171/010 100 tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Rapamune 2 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Rapamune 2 mg tabletter sirolimus

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet