Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Etikettering - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRenagel
ATC-kodeV03AE02
Indholdsstofsevelamer
ProducentGenzyme Europe B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE PAKNING - 1 FLASKE MED 360 TABLETTER 400 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 400 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/005

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 400 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING med blå boks – MULTIPAKNING MED 720 (2 FLASKER MED 360) TABLETTER 400 mg

YDRE PAKNING med blå boks – MULTIPAKNING MED 1080 (3 FLASKER MED 360) TABLETTER 400 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 400 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipaknig: 720 (2 flasker med 360) filmovertrukne tabletter

Multipaknig: 1080 (3 flasker med 360) filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/006 multipakning med 720 filmovertrukne tabletter (2 flasker med 360 tabletter) EU/1/99/123/007 multipakning med 1080 filmovertrukne tabletter (3 flasker med 360 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 400 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE ETIKET – 1 FLASKE MED 360 TABLETTER 400 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 400 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/005

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 400 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ETIKET uden blå boks – FLASKE MED 360 TABLETTER 400 mg (MULTIPAKNING)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 400 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 400 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

360 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, kan ikke sælges sepereat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/006 multipakning med 720 filmovertrukne tabletter (2 flasker med 360 tabletter) EU/1/99/123/007 multipakning med 1080 filmovertrukne tabletter (3 flasker med 360 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 400 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING med blå boks– MULTIPAKNING med 180 (6 FLASKER MED 30) TABLETTER 800 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 180 (6 flasker med 30) filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/013

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING – 1 FLASKE MED 100 TABLETTER 800 mg YDRE PAKNING – 1 FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter

180 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/011 1 flaske med 100 filmovertrukne tabletter

EU/1/99/123/008 1 flaske med 180 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING med blå boks – MULTIPAKNING MED 360 (2 FLASKER MED 180) TABLETTER 800 mg

YDRE PAKNING med blå boks – MULTIPAKNING MED 540 (3 FLASKER MED 180) TABLETTER 800 mg

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Multipakning: 360 (2 flasker med 180) filmovertrukne tabletter

Multipakning: 540 (3 flasker med 180) filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/009 multipakning med 360 filmovertrukne tabletter (2 flasker med 180 tabletter) EU/1/99/123/010 multipakning med 540 filmovertrukne tabletter (3 flasker med 180 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ETIKET uden blå boks– FLASKE MED 30 TABLETTER 800 mg (MULTIPAKNING)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, kan ikke sælges separat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/99/123/013

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ETIKET – FLASKE MED 100 TABLETTER 800 mg

ETIKET – FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg UDEN YDRE PAKNING

ETIKET med blå boks– 1 FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg UDEN YDRE PAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter

180 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/011 1 flaske med 100 filmovertrukne tabletter

EU/1/99/123/008 1 flaske med 180 filmovertrukne tabletter med ydre pakning EU/1/99/123/012 1 flaske med 180 filmovertrukne tabletter uden ydre pakning

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

ETIKET uden blå boks– FLASKE MED 180 TABLETTER 800 mg MED YDRE PAKNING (MULTIPAKNING)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Renagel 800 mg filmovertrukne tabletter sevelamerhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 800 mg sevelamerhydrochlorid.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

180 filmovertrukne tabletter. Del af en multipakning, kan ikke sælges seperat.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Tabletterne skal synkes hele. Må ikke tygges.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C.

Hold flasken tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/99/123/009 multipakning med 360 filmovertrukne tabletter (2 flasker med 180 tabletter) EU/1/99/123/010 multipakning med 540 filmovertrukne tabletter (3 flasker med 180 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Renagel 800 mg

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet