Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Etikettering - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRetacrit
ATC-kodeB03XA01
Indholdsstofepoetin zeta
ProducentHospira UK Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 1 000 IE/0,3 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 1 000 IE epoetin zeta

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,3 ml injektionsvæske, opløsning

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/001

EU/1/07/431/002

EU/1/07/431/026

EU/1/07/431/027

EU/1/07/431/054

EU/1/07/431/055

13.BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 1 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 1 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2.ANVENDELSESMÅDE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 000 IE/0,3 ml

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 2 000 IE/0,6 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 2 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/003

EU/1/ 07/431/004

EU/1/07/431/028

EU/1/07/431/029

EU/1/07/431/056

EU/1/07/431/057

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 2 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 2 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

2 000 IE/0,6 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 3 000 IE/0,9 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 3 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,9 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/005

EU/1/ 07/431/006

EU/1/07/431/030

EU/1/07/431/031

EU/1/07/431/058

EU/1/07/431/059

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 3 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 3 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 000 IE/0,9 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 4 000 IE/0,4 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 4 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,4 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/007

EU/1/ 07/431/008

EU/1/07/431/032

EU/1/07/431/033

EU/1/07/431/060

EU/1/07/431/061

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 4 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 4 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

4 000 IE/0,4 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 5 000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 5 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/009

EU/1/ 07/431/010

EU/1/07/431/034

EU/1/07/431/035

EU/1/07/431/062

EU/1/07/431/063

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 5 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 5 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 000 IE/0,5 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 6 000 IE/0,6 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 6 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,6 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/011

EU/1/ 07/431/012

EU/1/07/431/036

EU/1/07/431/037

EU/1/07/431/064

EU/1/07/431/065

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 6 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 6 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6 000 IE/0,6 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 8 000 IE/0,8 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 8 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,8 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/ 07/431/013

EU/1/ 07/431/014

EU/1/07/431/038

EU/1/07/431/039

EU/1/07/431/066

EU/1/07/431/067

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 8 000 IE

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 8 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

8 000 IE/0,8 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 10 000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 10 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/015

EU/1/07/431/016

EU/1/07/431/040

EU/1/07/431/041

EU/1/07/431/068

EU/1/07/431/069

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 10 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 10 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 000 IE/1 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 4 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/017

EU/1/07/431/020

EU/1/07/431/021

EU/1/07/431/042

EU/1/07/431/045

EU/1/07/431/046

EU/1/07/431/070

EU/1/07/431/071

EU/1/07/431/072

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON (UDEN BLÅ BOKS) DEL AF MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,5 ml injektionsvæske, opløsning Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/051

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE LABEL (UDEN BLÅ BOKS) MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 20 000 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 20 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

Multipakning : 6 (6 pakninger med 1) fyldte injektionssprøjter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/051

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 20 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 20 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

20 000 IE/0,5 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 4 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/018

EU/1/07/431/022

EU/1/07/431/023

EU/1/07/431/043

EU/1/07/431/047

EU/1/07/431/048

EU/1/07/431/073

EU/1/07/431/074

EU/1/07/431/075

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON (UDEN BLÅ BOKS) DEL AF MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 0,75 ml injektionsvæske, opløsning Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/052

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE LABEL (UDEN BLÅ BOKS) DEL AF MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 30 000 IE/0,75 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 30 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

Multipakning: 4 (4 pakninger med 1) fyldte injektionssprøjter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/052

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 30 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1 1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 30 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

30 000 IE/0,75 ml

6. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 4 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 1 fyldt injektionssprøjte med nålefang indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

4 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning 6 fyldte injektionssprøjter med nålefang indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/019

EU/1/07/431/024

EU/1/07/431/025

EU/1/07/431/044

EU/1/07/431/049

EU/1/07/431/050

EU/1/07/431/076

EU/1/07/431/077

EU/1/07/431/078

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON (UDEN BLÅ BOKS) DEL AF MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

1 fyldt injektionssprøjte uden nålebeskyttelse indeholder 1 ml injektionsvæske, opløsning Del af multipakning. Må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/053

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE LABEL (UDEN BLÅ BOKS) MULTIPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Retacrit 40 000 IE/1 ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt injektionssprøjte Epoetin zeta

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 fyldt injektionssprøjte indeholder 40 000 IE epoetin zeta

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumchlorid, kalciumkloriddihydrat, Polysorbat 20, glycin, leucin, isoleucin, threonin, glutaminsyre, phenylalanin, vand til injektioner, natriumhydroxid (til justering af pH-værdien), saltsyre (til justering af pH-værdien).

Indeholder phenylalanin. Yderligere oplysninger findes på indlægssedlen.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE

Multipakning: 4 (4 pakninger med 1) fyldte injektionssprøjter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intravenøs eller subkutan anvendelse.

Læs indlægssedlen inden brug.

Må ikke rystes.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C). Må ikke fryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hospira UK Limited

Hurley

SL6 6RJ

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/431/053

13. BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Retacrit 40 000 IE

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

SPRØJTE-ETIKETTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Retacrit 40 000 IE Injektionsvæske Epoetin zeta

i.v./s.c. anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

40 000 IE/1 ml

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet