Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Revasc (desirudin) – Indlægsseddel - B01AE01

Updated on site: 09-Oct-2017

Medicinens navnRevasc
ATC-kodeB01AE01
Indholdsstofdesirudin
ProducentCanyon Pharmaceuticals Ltd.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Revasc 15 mg/0,5 ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Desirudin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

-

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

 

 

-

Spørg lægen, sygeplejersken eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

 

 

-

Tal med lægen eller sygeplejersken hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

 

som ikke er nævnt her.

 

 

salg

Oversigt over indlægssedlen:

 

til

 

 

1.

Revascs virkning og hvad De skal bruge det til

autoriseret

 

 

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Revasc

 

 

3.

Sådan skal De bruge Revasc

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Sådan opbevarer De Revasc

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1.

REVASCS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

 

 

Det almindelige navn på den aktive substans i Revac d sirudin. Desirudin er et genmanipuleret DNA-produkt udvundet fra gærceller. Desirudin tilhør r n gruppe lægemidler kaldet antikoagulanter, som forhindrer, at der dannes blodpropper i blodårerne.

Revasc bruges til at forhindre dannelsen af b odpropper efter planlagte hofte- og knæudskiftnings

operationer, da der kan dannes skad lige blodpropper i benenes blodårer. Revasc gives ofte i flere

ikke

længere

dage efter operationer, da dannelsen af blodpropper er mest sandsynlig, når man er sengeliggende.

2. DET SKAL DE VIDE,er FØR DE BEGYNDER AT BRUGE REVASC

De bør ikke få Revasc

-hvis De er overfor naturlig eller syntetisk hirudin, inklusive desirudin eller et af de øvrige indholdsstoffer

-hvis De bløder meget eller lider af en alvorlig blødningsforstyrrelse (f.eks. hæmofili)

-hvis De har en alvorlig nyre- eller leversygdom

-hvis De har betændelse i hjertet

-hvis De har et ukontrolleret højt blodtryk

-hvis De er gravidLægemidlet

Vær ekstra forsigtig med at bruge Revasc

Sørg for at informere Deres læge, hvis der er sandsynlighed for at De har en øget risiko for blødning. Dette kan være tilfældet, hvis De har eller har haft:

-blødningsforstyrrelser eller tilfælde i familien med blødningsforstyrrelser

-mavesår eller anden blødende mave- tarmsygdom

-et slagtilfælde eller blødning indeni hjernen eller øjet

-en nylig operation (inklusive tandkirurgi) eller biopsi eller hul på blodkar indenfor for den seneste måned

-en nylig kortvarig mangel af blodforsyningen til dele af hjernen indenfor de seneste 6 måneder

-tilfælde af blødning i tarmen eller lungerne indenfor de seneste tre måneder

Deres risiko for blødning kan også øges:

-hvis De for nylig har født, er faldet eller har fået et slag på kroppen eller i hovedet

-hvis De allerede tager medicin, især blodfortyndende medicin (se nedenfor).

Hvis noget af ovenstående passer på Dem, vil lægen eller sygeplejersken undersøge Deres blod for størkningsaktivitet og eventuelt ændre Deres dosis i henhold hertil.

Kryds-allergi over for andre hirudinprodukter er mulig. De bør også informere Deres læge, hvis De

nogensinde har fået Revasc, hirudin eller hirudinanaloger.

til

salg

 

Børn

 

 

 

Der er ingen erfaring med Revasc til børn.

 

 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har brug det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept.

autoriseret

 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis, at tage andre forholdsregler eller i visse tilfælde ophøre med at tage et af præparaterne. Dette gælder både receptpligtig og håndkøbsmedicin, især:

-

medicin, der forebygger dannelse af blodpropp (wa farin, heparin og dikumarol)

-

medicin, som påvirker blodpladernes funktion (partikler i blodet, som er involveret i blodets

 

størkning), f.eks. acetylsalicylsyre, et stof, som findes i mange medicinske produkter, der

 

anvendes til at lindre smerte og nedsætte feber samt andre non-steroide antiinflammatoriske

 

midler.

længere

Graviditet og amning

De må ikke få Revasc, hvis De erikkegravid. Revasc kan medføre alvorlig skade på Deres barn. Det er derfor vigtigt, at De fortællererdet til lægen, hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid. Hvis De er i den fødedygtige ald r, skal der af Deres læge udføres en graviditetsprøve for at sikre, at De ikke

Lægemidleter gravid.

Det tilrådes ikke at amme under behandlingen.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE REVASC

De vil få Revasc indgivet som en indsprøjtning under huden.

Indgiften sker ved subkutan injektion, fortrinsvis et sted på maven. Injektionsstedet bør skifte mellem mindst fire forskellige steder. Den første injektion bør indledes 5-15 minutter før operation, men efter anlæggelse af lokalbedøvelse, såfremt dette benyttes. Behandling med desirudin fortsættes derefter 2 gange daglig efter operationen i 9 til højst 12 dage, eller til patienten er helt oppegående, alt efter hvilken situation, der først opstår. Der er i øjeblikket ingen klinisk erfaring, der støtter brug af Revasc i mere end 12 dage.

Normal dosering

Tag altid Revasc nøjagtig som Deres læge har fortalt Dem. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om.. Den normale dosis er 15 mg injiceret to gange daglig i 9 til højst 12 dage. De får den første injektion inden for 5-15 minutter før operationen. Hvis De har behov for behandling i mere end 12 dage, kan lægen skifte til en anden lignende medicin.

Hvis De har en nyre- eller leversygdom, vil lægen eller sygeplejersken følge, hvorledes Deres blod størkner og vil derefter måske ændre Deres dosis eller Deres doseringsskema.

Hvis De har fået for meget Revasc

salg

 

Overdosering af Revasc kan medføre blødning. Hvis dette sker, skal Revasc stoppes, og der k l gives behandling for blødningen.

Hvis De har glemt at få Revasc

til

 

Hvis man har sprunget en dosis af denne medicin over, bør De få den snarest muligt. Hvis det næsten er tid for den næste dosis, skal De springe den mistede dosis over, og gå tilbage til det normale dosisprogram. Dosis bør ikke fordobles.

autoriseret

4.BIVIRKNINGER

Revasc kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke lle får bivirkninger. Nogle af disse

patienter):

længere

bivirkninger kan ligne bivirkningerne ved kirurgi. Den m st sandsynlige bivirkning er blødning.

Informer hurtigst muligt lægen eller sygeplejersken, hvis n af nedenstående bivirkninger opstår. Nogle af disse bivirkninger kan forveksles med bivirkningerne af kirurgiske indgreb:

Almindeligt indberettede bivirkninger (rammer sandsynligvis mellem 1 ud af 10 og 1 ud af 100

Usædvanlig træthed eller svaghedikke(blodmangel), kvalme, væskesiven fra sår, lavt blodtryk, feber, årebetændelse, sommetider ledsaget af en blodprop, buler på injektionsstederne, blå mærker, hævelse af benene på grund af væskeophobning, ikke dødelige overfølsomhedsreaktioner.

Ikke almindelige bivirkning r (rammer sandsynligvis mellem 1 ud af 100 og 1 ud af 1.000

Lægemidlet

er

patienter).

Stigning af leverenzym r, svimmelhed, søvnløshed, konfusion, følelse af at være forpustet, opkastning (med eller uden b o ), forstoppelse, blod i urinen, vandladningsbesvær, udslæt, kløe (urtikaria), lavt indhold af kal um i blodet, brændende fornemmelse ved vandladning sammen med en øget vandladningshyppighed, langsom sårheling, næseblod, højt blodtryk, smerter (herunder smerter i benen , maven og/eller brystet).

Sj ldne bivirkninger (rammer sandsynligvis mellem 1 ud af 1.000 og 1 ud af 10.000 patienter): Der er blevet målt anti-hirudin antistoffer ved gentagen indgift.

Der er blevet indberettet enkelte tilfælde af livsfarlig blødning.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge, sygeplejerske eller apotek herom.

5.SÅDAN OPBEVARER DE REVASC

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Revasc efter den udløbsdato, der står på kartonen og pakningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. Opbevar hætteglas og ampul i den ydre karton.

Efter rekonstitution anbefales det at anvende produktet straks. Dog er stabilitet under anvendelse demonstreret i 24 timer ved temperaturer mellem 2 og 8 °C (i køleskab).

Anvend ikke Revasc, hvis De bemærker at opløsningen til injektion indeholder synlige partikler.

 

 

 

 

 

salg

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

 

til

 

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

autoriseret

 

 

 

 

Revasc indeholder

 

 

 

 

 

 

 

-

Aktivt stof: desirudin (15 mg/05 ml pulver).

 

 

 

-

Øvrige indholdsstoffer i pulveret: magnesiumchlorid og natriumhydroxid. I opløsningsmidlet er

 

indholdsstofferne mannitol og vand.

 

 

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Revasc

 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. 0,5 ml, dvs. det er i alt

 

væsentligt ”natriumfrit”.

længere

 

 

 

 

 

 

 

Revascs udseende og pakningstørrelse

Revasc består af et hætteglas, der indeholder et hvidt pulver og en ampul, der indeholder et klart, farveløst solvens til injektionsvæske, op øsning.

Pakningsstørrelser:

 

ikke

1 hætteglas og 1 ampul i en pakning

 

2 hætteglas og 2 ampuller i en pakning

 

10 hætteglas og 10 ampuller i en pakning

 

er

 

Ikke alle pakningsstørr ls r r nødvendigvis markedsført.

Lægemidlet

 

 

Indehaveren af mark dsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen er: Canyon Phar aceuticals Limited

7th Floor

52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH Storbritannien.

Fremstilleren er:

Canyon Pharmaceuticals GmbH

Unter Gereuth 10

D-79353 Bahlingen a.K.

Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet