Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Produktresumé - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSancuso
ATC-kodeA04AA02
Indholdsstofgranisetron
ProducentKyowa Kirin Limited

1.LÆGEMIDLETS NAVN

SANCUSO 3,1 mg/24 timer, depotplaster

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert 52 cm2 depotplaster indeholder 34,3 mg granisetron, der frigiver 3,1 mg granisetron pr. 24 timer.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Tyndt, gennemsigtigt, firkantet depotplaster af matrixtypen med afrundede kanter.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

SANCUSO depotplaster er indiceret til voksne til at forhindre kvalme og opkastning i forbindelse med moderat eller højemetogen kemoterapi med en planlagt varighed på 3 til 5 sammenhængende dage, hvor oral administration af antiemetika er kompliceret af faktorer, der gør det svært at synke (se

pkt. 5.1).

4.2Dosering og administration

Dosering

Voksne

Sæt et enkelt depotplaster på 24 til 48 timer før kemoterapi, efter behov.

Da der er en gradvis forhøjelse af plasmaniveauerne af granisetron efter applikation af depotplastret, kan der observeres en langsommere start af virkning sammenlignet med 2 mg oral granisetron, når kemoterapien påbegyndes. Plastret skal derfor appliceres 24-48 timer før kemoterapi.

Depotplastret skal fjernes mindst 24 timer, efter at kemoterapien er gennemført. Depotplastret kan bæres i op til 7 dage, afhængigt af varigheden af kemoterapi-programmet.

For at reducere risikoen for en unødvendig eksponering over for granisetron, bør evt. nødvendige parakliniske undersøgelser før kemoterapi foreligge, før behandlingen med depotplasteret indledes.

Samtidig anvendelse af kortikosteroider

Retningslinjer fra Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) anbefaler administration af dexamethason sammen med 5HT3-antagonist før kemoterapi. I det pivotale

SANCUSO-studie var samtidig anvendelse af kortikosteroider, f.eks. dexamethason, tilladt under forudsætning af, at det var en del af kemoterapi-programmet. Al øget kortikosteroid-anvendelse i løbet af studiet blev rapporteret som nødbehandling.

Specielle populationer Ældre

Dosering som for voksne (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig. Dosering som for voksne (se pkt. 4.4 og 5.2). Selvom der ikke er evidens for en forøget forekomst af bivirkninger hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, der får oral og intravenøs granisetron, skal der på basis af farmakokinetikken af granisetron udvises en vis grad af forsigtighed hos denne population.

Pædiatrisk population

SANCUSO's sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Depotplastret skal appliceres på ren, tør, intakt, rask hud på overarmens yderside. Hvis det ikke er muligt at applicere depotplastret på armen, kan det appliceres på abdomen. Depotplastret må ikke placeres på hud, der er rød, irriteret eller beskadiget.

Hvert depotplaster er pakket i et brev og skal appliceres umiddelbart efter, at brevet er åbnet. Beskyttelsesfilmen fjernes før applikation.

Depotplastret må ikke klippes i mindre stykker.

Hvis depotplastret løsnes helt eller delvist, skal det oprindelige depotplaster appliceres igen på samme sted med medicinsk tape (hvis det er nødvendigt). Hvis det ikke er muligt at sætte det fast igen, eller hvis depotplastret er beskadiget, skal et nyt depotplaster appliceres på samme sted som det oprindelige plaster. Hvis dette ikke er muligt, skal et nyt depotplaster appliceres på den anden arm. Det nyapplicerede depotplaster skal fjernes i henhold til de tidsmæssige anbefalinger ovenfor.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre 5-HT3-receptorantagonister eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Reaktioner på applikationsstedet

I kliniske studier med SANCUSO blev der rapporteret reaktioner på applikationsstedet, som generelt var lette i intensitet og ikke førte til seponering. Hvis der opstår svære reaktioner eller en generaliseret hudreaktion (f.eks. allergisk udslæt, herunder erytematøst, makulært, papuløst udslæt eller pruritus), skal depotplastret fjernes.

Mave-tarm-kanalen

Da granisetron kan nedsætte motiliteten i den nedre del af tarmen, skal patienter med tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration.

Hjerte

5-HT3-receptorantagonister, såsom granisetron, kan være forbundet med arytmi eller unormale

EKG'er. Dette kan evt. have en klinisk betydning hos patienter med eksisterende arytmi eller konduktionssygdomme i hjertet eller hos patienter, der behandles med antiarytmika eller betablokkere. Der er ikke blevet observeret klinisk relevante virkninger i kliniske studier med SANCUSO.

Eksponering over for sollys

Granisetron kan påvirkes af direkte naturligt eller kunstigt sollys se pkt. 5.3for yderligere information. Patienter skal rådes til at dække applikationsstedet med depotplastret til, f.eks. med tøj, hvis der er en risiko for eksponering for sollys i løbet af hele den periode, plastret bæres, og i 10 dage efter, at det fjernes.

Brusebade eller afvaskning

Der kan fortsat tages brusebade, og man kan vaske sig, mens SANCUSO bæres. Aktiviteter som svømning, hård træning eller sauna-besøg skal undgås.

Eksterne varmekilder

Eksterne varmekilder (f.eks. varmedunke eller varmepuder) skal undgås i området med depotplastret.

Særlige populationer

Ingen dosisjustering er nødvendig for ældre eller for patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Selvom der ikke er observeret evidens for en forøget forekomst af bivirkninger hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, der får granisetron oralt eller intravenøst, skal der på basis af farmakokinetikken af granisetron udvises en vis grad af forsigtighed hos denne population.

Serotoninsyndrom

Der er indberettet tilfælde af serotoninsyndrom ved brug af 5-HT3-antagonister enten alene eller, for det meste, sammen med andre serotonerge lægemidler (herunder selektive serotonin- genoptagelseshæmmere (SSRI'er) og serotonin-noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI'er)). Det anbefales derfor at observere patienter for serotoninsyndromlignende symptomer.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For så vidt angår serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI'er og SNRI'er), er der rapporteret om serotonin- syndrom efter samtidig administration af 5-HT3-antagonister og andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI'er og SNRI'er).

Det er blevet rapporteret, at samtidig administration af intravenøs 5-HT3-receptorantagonist med oral

paracetamol resulterer i en blokering af den analgetiske virkning via en farmakodynamisk mekanisme hos mennesker.

Da granisetron metaboliseres af hepatisk cytokrom P450 lægemiddelmetaboliserende enzymer (CYP1A1 og CYP3A4), kan inducere eller hæmmere af disse enzymer ændre clearance og dermed granisetrons halveringstid.

Hos mennesker har hepatisk enzyminduktion af phenobarbital ført til en forhøjelse i total plasmaclearance (ca. 25 %) efter intravenøs administration af granisetron.

In vitro-studier har vist, at ketoconazol kan hæmme granisetrons metabolisme via cytokrom P450 3A- isoenzymfamilien. Den kliniske betydning af dette er ukendt.

In vitro-studier med humane mikrosomer indikerer, at granisetron hverken stimulerer eller hæmmer cytokrom P450-enzymsystemet.

I studier af raske personer er der ikke evidens for nogen interaktioner mellem granisetron og benzodiazepiner (lorazepam), neuroleptika (haloperidol) eller anti-ulcus lægemidler mod mavesår (cimetidin).

Der er ikke set nogen klinisk relevante interaktioner mellem SANCUSO og emetogen kemoterapi mod cancer. Desuden er der ikke blevet observeret nogen interaktion mellem granisetron og emetogene behandlinger mod cancer. I overensstemmelse med disse data er der ikke rapporteret nogen klinisk relevante interaktioner i kliniske studier med SANCUSO. I kliniske interaktionsstudier havde aprepitant ingen klinisk vigtig virkninger på granisetrons farmakokinetik.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af granisetron til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør SANCUSO undgås under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om granisetron eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Amning skal ophøre under behandling med SANCUSO.

Fertilitet

Der er ingen data for virkningen af granisetron på human fertilitet. Fertiliteten blev ikke påvirket efter behandling med granisetron hos rotter.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

SANCUSO påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Viden om bivirkninger og sikkerhed ved brug af SANCUSO kommer fra kontrollerede kliniske studier samt fra erfaring efter markedsføring. Den mest almindeligt rapporterede bivirkning i kliniske studier var forstoppelse, der forekom hos ca. 8,7 % af patienterne. De fleste bivirkninger var af en let til moderat sværhedsgrad.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger fra kliniske studier og spontane rapporter med SANCUSO er opstillet i den nedenstående tabel:

Inden for systemorganklassen er bivirkninger opstillet ifølge hyppighed ved hjælp af den følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Bivirkningerne er opstillet efter faldende sværhedsgrad inden for hver gruppering af hyppighed.

Tabel 1:

Bivirkninger rapporteret for SANCUSO

 

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

 

 

 

Immunsystemet

 

Overfølsomhedsreaktioner

Ikke kendt

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Ikke almindelig

Nervesystemet

 

Hovedpine

Ikke almindelig

 

 

Dystoni

Sjælden

 

 

Dyskinesi

Sjælden

Øre og labyrint

 

Vertigo

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Rødme

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Forstoppelse

Almindelig

 

 

Mundtørhed, kvalme,

Ikke almindelig

 

 

opkastningsfornemmelser

 

 

 

 

Lever og galdeveje

Forhøjet alaninaminotransferase,

Ikke almindelig

 

forhøjet

 

 

aspartataminotransferase,

 

 

forhøjet gamma-

 

 

glutamyltransferase

 

Hud og subkutane væv

Irritation på applikationsstedet

Ikke almindelig

 

Reaktioner på applikationsstedet

Ikke kendt

 

(smerter på applikationsstedet,

 

 

pruritus på applikationsstedet,

 

 

erytem på applikationsstedet,

 

 

udslæt på applikationsstedet,

 

 

irritation på applikationsstedet)*

 

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

Generaliseret ødem

Ikke almindelig

på administrationsstedet

 

 

 

 

 

*Spontane rapporter

 

 

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Patienter, som behandles med moderat eller højemetogen kemoterapi, kan stadig opleve opkastning på trods af behandling med antiemetika, herunder SANCUSO.

Klassevirkninger

Klassevirkningerne for granisetron der ses med andre formuleringer (orale og intravenøse), inkluderer følgende:

-Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. anafylakse, urticaria

-Insomni

-Hovedpine

-Ekstrapyramidale bivirkninger

-Somnolens

-Svimmelhed

-QT-forlængelse

-Obstipation

-Diarré

-Forhøjede levertransaminaser

-Udslæt

-Asteni

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9Overdosering

Der findes ingen specifik antidot mod granisetron. I tilfælde af overdosering skal depotplastret fjernes. Der bør gives symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, (5HT3)-serotoninantagonister ATC-kode: A04AA02.

Granisetron er et kraftigt antiemetikum og en meget selektiv antagonist mod 5-hydroxytryptamin (5HT3-receptorer). Farmakologiske studier har vist, at granisetron er effektivt mod kvalme og opkastning, forårsaget af cytostatisk behandling. Studier med radioligand-binding har vist, at granisetron har en ubetydelig affinitet for andre receptortyper, herunder 5HT1-, 5HT2-, 5HT4- og dopamin D2-bindingssteder.

Et pivotalt, randomiseret, dobbeltblindt, dobbelt-dummy, multinationalt fase III-studie, der sammenlignede virkning, tolerabilitet og sikkerhed af SANCUSO med 2 mg oral granisetron én gang dagligt til forebyggelse af kvalme og opkastning hos i alt 641 patienter, der fik flerdags kemoterapi. Studiet var designet til at vise SANCUSO’s non-inferioritet i forhold til oral granisetron.

Populationen, der blev randomiseret i dette studie inkluderede 48 % mænd og 52 % kvinder i alderen 16 til 86 år, der fik moderat emetogen (ME) eller højemetogen (HE) flerdags kemoterapi. 78 % af patienterne var kaukasiske med 12 % asiater og 10 % af latinsk oprindelse.

Granisetron depotplastret blev appliceret 24 til 48 timer før den første dosis kemoterapi og blev siddende i 7 dage. Oral granisetron blev administreret dagligt under hele kemoterapi-programmet, én time før hver dosis kemoterapi. Antiemetisk aktivitet blev vurderet fra den første administration indtil 24 timer efter starten på den sidste dags administration af kemoterapi-programmet med ME eller HE.

SANCUSO’s non-inferioritet i forhold til oral granisetron blev bekræftet, og der blev opnået fuldstændig kontrol (CC) hos 60,2 % af patienterne i SANCUSO-armen og 64,8 % af patienterne, der fik granisetron i pr.-protokolsættet (forskel -4,89 %, 95 % konfidensinterval -12,91 % til +3,13 %, n=284 depotplaster, n=298 oral). CC blev defineret som ingen opkastning og/eller opkastningsfornemmelser, ikke mere end let kvalme og ingen nødmedicin fra den første administration indtil 24 timer efter starten på den sidste dags administration af flerdags kemoterapi.

Da der er en gradvis forhøjelse af plasmaniveauerne af granisetron efter applikation af depotplastret, kan de indledende plasmaniveauer være under 2 mg oral granisetron, når kemoterapien påbegyndes, og en langsommere start af virkning kan derfor observeres. Som et resultat heraf er SANCUSO indiceret til brug hos patienter, hvor oral antiemetisk administration kompliceres af faktorer, der gør det svært at synke.

Fuldstændig kontrol pr. dag er illustreret nedenfor.

I kliniske studier med SANCUSO var der ingen behandlingsrelaterede virkninger på pulsen og blodtrykket. Vurdering af serie-EKG'er hos patienter viste ingen QT-forlængelse og ingen ændring i EKG-morfologi. Virkningen af SANCUSO på QTc-intervallet blev specifikt evalueret i et blindet, randomiseret, parallel, placebo- og positiv (moxifloxacin) kontrolleret grundigt QTc-studie med SANCUSO hos 240 voksne mandlige og kvindelige personer. Der blev ikke observeret nogen signifikant virkning på QTc-forlængelse for SANCUSO.

En vurdering af depotplastrets klæbeevne hos 621 patienter, der fik enten aktive depotplastre eller placebo, viste, at mindre end 1 % af depotplastrene løsnede sig i løbet af den 7-dages periode, hvor depotplastret var appliceret.

Der er ingen erfaring fra kliniske studier med SANCUSO og patienter i behandling med kemoterapi i mindre end 3 sammenhængende dage eller i løbet af flere runder med kemoterapi eller med højdosis kemoterapi før stamcelletransplantation.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Granisetron krydser intakt hud og kommer ind i det systemiske kredsløb via en passiv diffusionsproces.

Efter applikation af SANCUSO absorberes granisetron langsomt, og maksimale koncentrationer opnås efter 24-48 timer.

Baseret på målinger af depotplastrets residualindhold efter fjernelse frigives ca. 65 % af granisetron, hvilket fører til en gennemsnitlig daglig dosis på 3,1 mg/dag.

Samtidig administration af en enkelt intravenøs bolus på 0,01 mg/kg (maksimum 1 mg) granisetron på samme tid, som SANCUSO depotplastret blev appliceret, blev undersøgt hos raske personer. En indledende maksimal plasmakoncentration af granisetron, som kan tilskrives den intravenøse dosis, blev nået 10 minutter efter-administration. Den kendte farmakokinetiske profil for depotplastret i løbet af den periode, det bæres (7 dage), blev ikke påvirket.

Efter to på hinanden følgende applikationer af SANCUSO depotplastre hos raske personer, hver af dem i syv dage, blev niveauet af granisetron vedligeholdt i løbet af studieperioden, kun med påvisning af minimal akkumulation.

I et studie beregnet til at vurdere virkningen af varme på den transdermale frigivelse af granisetron fra SANCUSO hos raske personer, blev der i 4 timer hver dag sat en varmepude på depotplastret, der genererede en gennemsnitlig temperatur på 42 °C, i løbet af de 5 dage, det blev båret. Selvom applikationen af varmepuden var forbundet med en mindre og forbigående forøgelse i depotplastrets flux i løbet af den periode, varmepuden var sat på, blev der ikke observeret en samlet forøgelse af eksponering for granisetron, sammenlignet med en kontrolgruppe.

I et farmakokinetisk studie med raske frivillige, hvor SANCUSO blev appliceret i en periode på

7 dage, var den gennemsnitlige totale eksponering (AUC0-uendeligt) 416 ng t/ml (interval 55-1192 ng t/ml), med en variabilitet fra person til person på 89 %. Gennemsnitligt Cmax var 3,9 ng/ml (interval

0,7-9,5 ng/ml), med en variabilitet fra person til person på 77 %. Denne variabilitet er sammenlignelig med den kendte store variabilitet i farmakokinetikken af granisetron efter oral eller intravenøs administration.

Distribution

Granisetron distribueres med et gennemsnitligt fordelingsvolumen på ca. 3 l/kg. Plasma- proteinbindingsgraden er ca. 65 %. Granisetron distribueres frit mellem plasma og de røde blodlegemer.

Biotransformation

Der blev ikke observeret nogen forskelle i de metaboliske profiler af granisetron mellem oral og transdermal anvendelse.

Granisetron metaboliseres hovedsageligt til 7-hydroxygranisetron og 9’N-desmethylgranisetron. In vitro-studier med humane levermikrosomer indikerer, at CYP1A1 er det primære enzym, der er ansvarlig for 7-hydroxylationen af granisetron, hvorimod CYP3A4 bidrager til 9’desmethylation.

Elimination

Granisetron udskilles primært via levermetabolismen. Efter intravenøs dosering varierede den gennemsnitlige plasmaclearance fra 33,4 til 75,7 l/t hos raske personer, og fra 14,7 til 33,6 l/t hos patienter med stor variabilitet fra person til person. Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos raske personer er 4-6 timer, og hos patienter er den 9-12 timer. Efter applikation af depotplastret var den tilsyneladende halveringstid i plasma hos raske personer forlænget til ca. 36 timer på grund af granisetrons langsomme absorptionshastighed gennem huden.

I kliniske studier, der blev udført med SANCUSO, blev det vist, at clearance hos cancerpatienter var ca. halvdelen af clearance hos raske personer.

Efter intravenøs injektion udskilles ca. 12 % af dosis uændret i urinen hos raske personer i løbet af 48 timer. Den resterende dosis udskilles som metabolitter, 49 % i urinen og 34 % i fæces.

Farmakokinetiske forhold hos særlige populationer

Virkningen af køn på farmakokinetikken af SANCUSO er ikke blevet specifikt undersøgt. Der blev ikke observeret en konsistent kønsfordelt virkning i kliniske studier med SANCUSO, og en stor interindividuel variabilitet blev rapporteret hos begge køn. I populationsfarmakokinetiske modeller er det blevet bekræftet, at der ikke forefindes en kønsfordelt virkning på SANCUSO’s farmakokinetik.

Ældre

I et klinisk studie sås der ingen forskel i farmakokinetikken i plasma for SANCUSO hos mandlige og kvindelige ældre personer (≥ 65 år), sammenlignet med yngre personer (fra 18 til og med 45 år).

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke udført kliniske studier for specifikt at undersøge farmakokinetikken af SANCUSO hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Der blev ikke identificeret noget klart forhold mellem nyrefunktion (målt ved kreatininclearance) og granisetronclearance i modeller af populationsfarmakokinetik. Hos patienter med nyresvigt eller nedsat leverfunktion blev granisetrons

farmakokinetik bestemt efter en enkelt 40 g/kg intravenøs dosis granisetronhydrochlorid.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med nedsat leverfunktion. der skyldes neoplastisk leverpåvirkning, var total plasmaclearance ca. halveret, sammenlignet med patienter uden nedsat leverfunktion. I betragtning af den store variabilitet i farmakokinetiske parametre for granisetron og den gode tolerance langt over den anbefalede dosis, er det ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med funktionelt nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Der blev ikke observeret nogen korrelation mellem kreatininclearance og total clearance hos cancerpatienter, hvilket indikerer, at den nedsatte nyrefunktion ikke har nogen indflydelse på granisetrons farmakokinetik.

Body Mass Index (BMI)

I et klinisk studie, der var beregnet til at vurdere eksponeringen for granisetron fra SANCUSO hos personer med forskellige niveauer af kropsfedt, hvor BMI bruges som en surrogatmarkør for kropsfedt, blev der ikke set nogen forskel i SANCUSOs farmakokinetik i plasma hos mandlige og kvindelige personer med et lavt BMI [< 19,5 kg/m2 (mænd), < 18,5 kg/m2 (kvinder)] og et højt BMI (30,0 til og med 39,9 kg/m2), sammenlignet med en kontrolgruppe (BMI 20,0 til og med 24,9 kg/m2).

Pædiatrisk population

Der er ikke udført studier for at undersøge farmakokinetikken af SANCUSO hos den pædiatriske population.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, reproduktionstoksicitet og genotoksicitet. Karcinogenicitetsstudier viser ingen speciel risiko for mennesker, når det bruges med den anbefalede dosis. Når der administreres højere doser og i længere tid, kan risikoen for karcinogenicitet imidlertid ikke udelukkes, men med den korte applikationsperiode, der anbefales for det transdermale leveringssystem, forventes ingen karcinogen risiko for mennesker.

SANCUSO depotplastre viser intet potentiale for fotoirritation eller fotosensitivitet, når det testes

in vivo hos marsvin. Granisetron var ikke fototoksisk, når det testes in vitro i fibroblast cellelinjen hos mus. Ved test af mulig fotogenotoksicitet in vitro i ovariecellelinjen hos en kinesisk hamster (CHO) forøgede granisetron procentdelen af celler med kromosomskader efter fotoirradiation. Selvom den kliniske relevans af disse fund ikke er fuldstændig klar, skal patienterne rådes til at dække applikationsstedet for depotplastret, hvis der er en risiko for eksponering for sollys i løbet af den periode, det bæres, og i 10 dage efter, at det fjernes (se pkt. 4.4).

Under tests for potentialet for hudsensibilisering hos marsvin viste SANCUSO et lavt potentiale for irritation.

Et studie af klonede humane ionkanaler fra hjertet har vist, at granisetron har potentialet til at påvirke hjertets repolarisation via blokade af hERG kaliumkanaler. Granisetron har vist sig at blokere både natrium- og kaliumkanalerne, som kunne påvirke hjertets depolarisering og repolarisering og dermed PR-, QRS- og QT-intervallerne. Disse data hjælper med at give klarhed over de mekanismer, hvorved nogle af EKG-ændringerne (især QT- og QRS-forlængelse), der er forbundet med denne stofklasse, kan opstå. Imidlertid er der ikke blevet observeret nogen klinisk relevant virkning på EKG'er i kliniske studier med SANCUSO, herunder et grundigt QT-studie hos 240 raske personer (se pkt. 5.1).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Bagsidelag

Polyester

Matrixlag

Akrylat-vinylacetat-copolymer

Beskyttelsesfilm

Silikoniseret polyester

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvert depotplaster er pakket i et varmeforseglet brev bestående af polyester-overtrukket papir/aluminium/LLDPE.

Hver karton indeholder 1 depotplaster.

6.6Regler for bortskaffelse

Depotplastrene vil stadig indeholde det aktive stof efter brug. Efter at depotplastret fjernes, skal det foldes grundigt på midten med den klæbende side indad og bortskaffes utilgængeligt for børn.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Storbritannien

Tlf.: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/766/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. april 2012.

Dato for seneste fornyelse: 9. januar 2017.

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om SANCUSO findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet