Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Etikettering - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSancuso
ATC-kodeA04AA02
Indholdsstofgranisetron
ProducentKyowa Kirin Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

SANCUSO 3,1 mg/24 timer, depotplaster granisetron

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert 52 cm2 depotplaster indeholder 34,3 mg granisetron, der frigiver 3,1 mg granisetron pr.

24timer.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Øvrige indholdsstoffer: Akrylat-vinylacetat-copolymer, polyester, silikoniseret polyester.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 depotplaster

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Transdermal anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Kyowa Kirin Ltd, Galabank Business Park, Galashiels, TD1 1QH, Storbritannien.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/766/001

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAlILLESKRIFT

Sancuso

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

BREV

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

SANCUSO 3,1 mg/24 timer. depotplaster granisetron

Transdermal anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen inden brug.

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 depotplaster

6.ANDET

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Kyowa Kirin Ltd

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet