Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sepioglin (pioglitazone hydrochloride) – Indlægsseddel - A10BG03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSepioglin
ATC-kodeA10BG03
Indholdsstofpioglitazone hydrochloride
ProducentVaia S.A.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sepioglin 15 mg tabletter

Pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

-Lægen har ordineret Sepioglin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 

salg

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Sepioglin

 

3.

Sådan skal De tage Sepioglin

til

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Sepioglin indeholder pioglitazon. Det er medicin mod sukkersygeautoriseretog anvendes til behandling af

type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes mellituslængered n diabetesform, der normalt udvikler sig i voksenalderen.

Sepioglin hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i Deres blod, hvis De har type 2-diabetes, ved at hjælpe Deres krop til bedre at udnytte den insu in, kroppen producerer. Når De har taget Sepioglin i 3- 6 måneder, vil Deres læge undersøge,ikkeom m dicinen virker.

Sepioglin kan anvendes alene til pat enter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og motion ikke har været i standertil at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidl (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SEPIOGLIN

-

hvis De er overfølsom (allergisk) over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

-

hvis De lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-

Lægemidlet

hvis De har leversygdom.

-

hvis De har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

 

kvalme eller opkastning).

-

hvis De har eller nogensinde har haft blærekræft.

-

hvis De har blod i urinen, og Deres læge ikke har undersøgt årsagen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sepioglin

Inden behandling med denne medicin, skal De fortælle Deres læge

-hvis De har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis De er over 75 år.

-hvis De lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det bagerste af øjet).

-hvis De har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større sandsynlighed for at blive gravid, fordi De kan få ægløsning igen, når De tager Sepioglin. Hvis dette er relevant for Dem, skal De anvende sikker prævention, så De undgår uønsket graviditet.

-hvis De har problemer med Deres lever eller hjerte. Før De begynder at tage Sepioglin, vil De få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Sepioglin og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis De oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

Hvis De tager Sepioglin sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at Deres blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan også få blodmangel (anæmi).

 

 

salg

Knoglebrud

 

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos kvinder, der tog pioglitazon (men ikke hos mænd). Deres læge

vil tage dette i betragtning ved planlægning af Deres behandling.

til

 

Børn

autoriseret

 

 

 

Børn under 18 år må normalt ikke få Sepioglin.

 

 

Brug af anden medicin

 

 

 

 

 

 

 

længere

De kan normalt blive ved med at tage anden medicin, m ns De får Sepioglin. Visse typer medicin er

dog særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

-

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis De få et af disse lægemidler. De vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om De skal have ændret dosis af Sepioglin.

Brug af Sepioglin sammen med mad og drikke

 

 

er

De kan tage Deres tabletter i fo bindelseikkemed et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage

tabletterne med et glas vand.

 

 

Lægemidlet

 

Graviditet og amning

 

Fortæl Deres læge

 

-

hvis De er, tror De er eller planlægger at blive gravid.

-

hvis De amm r eller ønsker at amme Deres barn.

Deres læge vil råde Dem til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke Deres evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis De får synsforstyrrelser.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sepioglin

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3.SÅDAN SKAL DE TAGE SEPIOGLIN

Spørg lægen eller på apoteket,
Hvis De har glemt at tage Sepioglin

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 15 mg pioglitazon en gang daglig. Om nødvendigt kan Deres læge give Dem besked på at tage en anden dosis. Tal med lægen, hvis De har indtryk af, at effekten af Sepioglin er for svag.

Når Sepioglin tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil Deres læge give Dem besked på, om De skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Deres læge vil bede Dem om at få taget blodprøver periodevis, mens De er i behandling med Sepioglin. Dette sker for at checke, at Deres lever fungerer normalt.

Hvis De følger en diabetesdiæt, skal De fortsætte med denne, mens De tager Sepioglin.

Deres vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis Deres vægt stiger, underret da Deres æ e.

niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anbefal s, at De altid medbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis De har taget for meget Sepioglin

salg

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De ved en fejltagelse har taget for mange tabletter, eller

hvis en anden eller et barn tager Deres medicin. Blodsukkeret kan derved falde iltilunder det normale

enkeltdoser.

autoriseret

Tag Sepioglin dagligt som foreskrevet. Hvis De glemmer en dosis, skal De imidlertid bare fortsætte med den næste dosis som normalt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte

Hvis De holder op med at tage Sepioglin længere

For at opnå den ønskede virkning skal De tage Sepio lin hver dag. Hvis De holder op med at tage Sepioglin, kan Deres blodsukker stige. Tal med lægen, før De stopper behandlingen.

hvisikkeder r noget, De i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

er

Lægemidlet

 

Sepioglin kan som al and n medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har vær almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos patienter, der tager pio litazon i kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis De er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis De oplever nogen af disse symptomer, skal De hurtigst muligt kontakte Deres læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende hos patienter, der tager pioglitazon i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos kvinder, der tager pioglitazon. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er ukendt) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis De får disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre, skal De kontakte lægen snarest muligt. De skal også kontakte Deres læge hurtigst muligt, hvis De allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget pioglitazon:

almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

-luftvejsinfektion

-synsforstyrrelser

-vægtstigning

-følelsesløshed

ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

 

 

salg

-

bihulebetændelse (sinuitis)

 

 

 

 

 

-

søvnløshed (insomni)

 

 

 

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende data)

til

 

-

forhøjede leverenzymer

 

 

 

autoriseret

 

 

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har tag

pioglitazon sammen med

anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patien er)

-lavt blodsukker (hypoglykæmi)

-

rygsmerter

 

 

længere

almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 pati nter)

-

hovedpine

 

 

 

-

svimmelhed

 

 

 

-

ledsmerter

 

 

 

-

impotens

 

 

 

-

kortåndethed

 

 

 

-

mindre fald i de røde blodlegemer (blodmangel)

-

luftafgang fra tarmen

er

ikke

 

 

 

 

Lægemidlet

ikke almindelige (forekomm r hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

-

sukker urinen, prot in i urinen

-

forhøjede enzymtal

-

svimmelhed, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-

svedudbrud

-

træthed

-

øget appetit

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterkortet. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sepioglin indeholder

Aktivt stof: pioglitazon. Hver tablet indeholder 15 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Sepioglin 15 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med ‘15’ præget på den ene side og en diameter på cirka 5,5 mm. Tabletterne leveres i PA/aluminium/PVC/aluminium-blisterpakninger, pakninger a 14, 28, 30, 50, 56, 90 og, 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

 

 

salg

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

 

til

autoriseret

 

 

 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

 

 

 

Vaia S.A.

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

Grækenland.

 

 

 

Fremstiller

længere

 

 

Specifar S.A.

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

Grækenland.

 

 

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest godk ndt

 

 

 

De kan finde yderligere information om Sepioglin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

 

ikke

hjemmeside http://www.ema. u opa.eu/.

Lægemidlet

er

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sepioglin 30 mg tabletter

Pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

-Lægen har ordineret Sepioglin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 

salg

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Sepioglin

 

3.

Sådan skal De tage Sepioglin

til

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Sepioglin indeholder pioglitazon. Det er medicin mod sukkersygeautoriseretog anvendes til behandling af

type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes mellituslængered n diabetesform, der normalt udvikler sig i voksenalderen.

Sepioglin hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i Deres blod, hvis De har type 2-diabetes, ved at hjælpe Deres krop til bedre at udnytte den insu in, kroppen producerer. Når De har taget Sepioglin i 3- 6 måneder, vil Deres læge undersøge,ikkeom m dicinen virker.

Sepioglin kan anvendes alene til pat enter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og motion ikke har været i standertil at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidl (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SEPIOGLIN

-

hvis De er overfølsom (allergisk) over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

-

hvis De lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-

Lægemidlet

hvis De har leversygdom.

-

hvis De har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

 

kvalme eller opkastning).

-

hvis De har eller nogensinde har haft blærekræft.

-

hvis De har blod i urinen, og Deres læge ikke har undersøgt årsagen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sepioglin

Inden behandling med denne medicin, skal De fortælle Deres læge

-hvis De har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis De er over 75 år.

-hvis De lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det bagerste af øjet).

-hvis De har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større sandsynlighed for, at blive gravid, fordi De kan få ægløsning igen, når De tager Sepioglin. Hvis dette er relevant for Dem, skal De anvende sikker prævention, så De undgår uønsket graviditet.

-hvis De har problemer med Deres lever eller hjerte. Før De begynder at tage Sepioglin, vil De få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Sepioglin og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis De oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger(ødemer).

Hvis De tager Sepioglin sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at Deres blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan også få blodmangel (anæmi).

 

 

salg

Knoglebrud

 

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos kvinder, der tog pioglitazon (men ikke hos mænd). Deres læge

vil tage dette i betragtning ved planlægning af Deres behandling.

til

 

Børn

autoriseret

 

 

 

Børn under 18 år må normalt ikke få Sepioglin.

 

 

Brug af anden medicin

 

 

 

 

 

 

 

længere

De kan normalt blive ved med at tage anden medicin, m ns De får Sepioglin. Visse typer medicin er

dog særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

-

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis De få et af disse lægemidler. De vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om De skal have ændret dosis af Sepioglin.

Brug af Sepioglin sammen med mad og drikke

 

 

er

De kan tage Deres tabletter i fo bindelseikkemed et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage

tabletterne med et glas vand.

 

 

Lægemidlet

 

Graviditet og amning

 

Fortæl Deres læge

 

-

hvis De er, tror De er eller planlægger at blive gravid.

-

hvis De amm r eller ønsker at amme Deres barn.

Deres læge vil råde Dem til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke Deres evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis De får synsforstyrrelser.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sepioglin

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.intolerans

3. SÅDAN SKAL DE TAGE SEPIOGLIN

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 30 mg pioglitazon en gang daglig. Om nødvendigt kan Deres læge give Dem besked på at tage en anden dosis. Tal med lægen, hvis De har indtryk af, at effekten af Sepioglin er for svag..

Når Sepioglin tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil Deres læge give Dem besked på, om De skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Deres læge vil bede Dem om at få taget blodprøver periodevis, mens De er i behandling med Sepioglin. Dette sker for at checke, at Deres lever fungerer normalt.

Hvis De følger en diabetesdiæt, skal De fortsætte med denne, mens De tager Sepioglin.

Deres vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis Deres vægt stiger, underret da Deres læge.

Hvis De har taget for meget Sepioglin

salg

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De ved en fejltagelse har taget for tilmange tabletter, eller

hvis en anden eller et barn tager Deres medicin. Blodsukkeret kan derved falde til under det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anb fal s, at De altid medbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis De har glemt at tage Sepioglin

Hvis De holder op med at tage Sepioglin

Tag Sepioglin dagligt som foreskrevet. Hvis De glemmer en dosis, skal De imidlertid bare fortsætte

med den næste dosis som normalt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte

enkeltdoser.

længere

autoriseret

 

 

 

For at opnå den ønskede virkning skal De tage Sepioglin hver dag. Hvis De holder op med at tage Sepioglin, kan Deres blodsukker stige. Tal med gen, før De stopper behandlingen.

 

 

ikke

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

er

 

SepioglinLægemidletkan som al an n medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis De er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis De oplever nogen af disse symptomer, skal De hurtigst muligt kontakte Deres læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende hos patienter, der tager pioglitazon i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos kvinder, der tager pioglitazon. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er ukendt) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis De får disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre, skal De kontakte lægen snarest muligt. De skal også kontakte Deres læge hurtigst muligt, hvis De allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.
Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget pioglitazon:
almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) - luftvejsinfektion
- synsforstyrrelser - vægtstigning
- følelsesløshed

ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

 

salg

-

bihulebetændelse (sinuitis)

 

-

søvnløshed (insomni)

til

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende da a)

 

-forhøjede leverenzymer

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, autoriseretnår de har taget pioglitazon sammen med anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

-

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

længere

-

impotens

 

 

almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

-

hovedpine

 

 

 

-

svimmelhed

 

 

 

-

ledsmerter

 

 

 

-

rygsmerter

 

 

 

-

kortåndethed

 

er

 

-

mindre fald i de røde blodlegemerikke(blodmangel)

-

luftafgang fra tarmen

 

 

 

Lægemidlet

 

 

ikke almindelige (forekomm r hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

-

sukker urinen, protein i urinen

 

-

forhøjede enzy

tal

 

 

-

svimmelh d, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-

svedudbrud

 

 

 

-

tr thed

 

 

 

-

øget appetit

 

 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterkortet. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sepioglin indeholder

Aktivt stof: pioglitazon. Hver tablet indeholder 30 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Sepioglin 30 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med delekærv på den ene side, mærket med

‘30’ på den anden side og en diameter på cirka 7,0 mm. Tabletterne leveres i

salg

 

PA/aluminium/PVC/aluminium-blisterpakninger, pakninger a 14, 28, 30, 50, 56, 90 og, 98 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

autoriseret

til

 

 

 

 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

 

 

 

Vaia S.A.

 

 

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

 

 

Grækenland.

 

 

 

 

 

Fremstiller

 

 

 

længere

 

Specifar S.A.

 

 

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

 

 

Grækenland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest god

endt

 

 

 

 

ikke

 

 

 

De kan finde yderligere information om Sepioglin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema. uropa.eu/.

 

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Sepioglin 45 mg tabletter

Pioglitazon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

-Lægen har ordineret Sepioglin til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

 

salg

1.

Virkning og anvendelse

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Sepioglin

 

3.

Sådan skal De tage Sepioglin

til

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Sepioglin indeholder pioglitazon. Det er medicin mod sukkersygeautoriseretog anvendes til behandling af

type 2-diabetes mellitus (ikke-insulinkrævende sukkersyge), når metformin ikke er egnet eller ikke har haft tilstrækkelig virkning. Type 2-diabetes mellituslængered n diabetesform, der normalt udvikler sig i voksenalderen.

Sepioglin hjælper med at kontrollere sukkerniveauet i Deres blod, hvis De har type 2-diabetes, ved at hjælpe Deres krop til bedre at udnytte den insu in, kroppen producerer. Når De har taget Sepioglin i 3- 6 måneder, vil Deres læge undersøge,ikkeom m dicinen virker.

Sepioglin kan anvendes alene til pat enter, som ikke er i stand til at tage metformin, og hos hvem diæt og motion ikke har været i standertil at kontrollere blodsukkeret, eller det kan anvendes som supplement til andre lægemidl (såsom metformin, sulfonylurinstof eller insulin), hvis disse ikke har

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SEPIOGLIN

-

hvis De er overfølsom (allergisk) over for pioglitazon, eller et af de øvrige indholdsstoffer .

-

hvis De lider af hjertesvigt eller tidligere har haft hjertesvigt.

-

Lægemidlet

hvis De har leversygdom.

-

hvis De har haft diabetisk ketoacidose (en komplikation ved diabetes, der giver hurtigt vægttab,

 

kvalme eller opkastning).

-

hvis De har eller nogensinde har haft blærekræft.

-

hvis De har blod i urinen, og Deres læge ikke har undersøgt årsagen.

Vær ekstra forsigtig med at tage Sepioglin

Inden behandling med denne medicin, skal De fortælle Deres læge

-hvis De har vand i kroppen (ødemer) eller har problemer med hjertesvigt, specielt hvis De er over 75 år.

-hvis De lider af en særlig diabetisk øjenlidelse, som hedder makulaødem (væskeansamling i det bagerste af øjet).

-hvis De har cyster på æggestokkene (polycystisk ovariesyndrom). Der kan være større sandsynlighed for at blive gravid, fordi De kan få ægløsning igen, når De tager Sepioglin. Hvis dette er relevant for Dem, skal De anvende sikker prævention, så De undgår uønsket graviditet.

-hvis De har problemer med Deres lever eller hjerte. Før De begynder at tage Sepioglin, vil De få taget en blodprøve til kontrol af leverfunktionen. Denne kontrol skal måske udføres løbende. Nogle patienter, som har haft type 2-diabetes i mange år og samtidig har hjertesygdom, eller som har haft et slagtilfælde, har udviklet hjertesvigt, når de blev behandlet med Sepioglin og insulin samtidig. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis De oplever tegn på hjertesvigt såsom usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).

Hvis De tager Sepioglin sammen med anden diabetesmedicin, er der en større risiko for, at Deres blodsukker falder til under det normale niveau (hypoglykæmi).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan også få blodmangel (anæmi).

 

 

salg

Knoglebrud

 

 

Der er set et øget antal knoglebrud hos kvinder, der tog pioglitazon (men ikke hos mænd). Deres læge

vil tage dette i betragtning ved planlægning af Deres behandling.

til

 

Børn

autoriseret

 

 

 

Børn under 18 år må normalt ikke få Sepioglin.

 

 

Brug af anden medicin

 

 

 

 

 

 

 

længere

De kan normalt blive ved med at tage anden medicin, m ns De får Sepioglin. Visse typer medicin er

dog særlig tilbøjelige til at påvirke blodsukkeret:

-

gemfibrozil (til at sænke kolesteroltallet)

-

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis De få et af disse lægemidler. De vil få kontrolleret

blodsukkeret for at se, om De skal have ændret dosis af Sepioglin.

Brug af Sepioglin sammen med mad og drikke

 

 

er

De kan tage Deres tabletter i fo bindelseikkemed et måltid, men det er ikke nødvendigt. De skal tage

tabletterne med et glas vand.

 

 

Lægemidlet

 

Graviditet og amning

 

Fortæl Deres læge

 

-

hvis De er, tror De er eller planlægger at blive gravid.

-

hvis De amm r eller ønsker at amme Deres barn.

Deres læge vil råde Dem til at stoppe med at tage denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pioglitazon vil ikke påvirke Deres evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær forsigtig, hvis De får synsforstyrrelser.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Sepioglin

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE SEPIOGLIN

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 45 mg en gang daglig. Om nødvendigt kan Deres læge give Dem besked på at tage en anden dosis. Tal med lægen, hvis De har indtryk af, at effekten af Sepioglin er for svag.

Når Sepioglin tages sammen med andre lægemidler, der anvendes til behandling af sukkersyge (f.eks. insulin, chlorpropamid, glibenclamid, gliclazid, tolbutamid), vil Deres læge give Dem besked på, om De skal tage en mindre dosis af lægemidlerne.

Deres læge vil bede Dem om at få taget blodprøver periodevis, mens De er i behandling med Sepioglin. Dette sker for at checke, at Deres lever fungerer normalt.

Hvis De følger en diabetesdiæt, skal De fortsætte med denne, mens De tager Sepioglin.

Deres vægt bør checkes med jævne mellemrum; hvis Deres vægt stiger, underret da Deres læge.

Hvis De har taget for meget Sepioglin

salg

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De ved en fejltagelse har taget for tilmange tabletter, eller

hvis en anden eller et barn tager Deres medicin. Blodsukkeret kan derved falde til under det normale niveau og kan bringes til at stige igen ved indtagelse af sukker. Det anb fal s, at De altid medbringer sukkerknalder, slik, kiks eller sød frugtjuice.

Hvis De har glemt at tage Sepioglin

Hvis De holder op med at tage Sepioglin

Tag Sepioglin dagligt som foreskrevet. Hvis De glemmer en dosis, skal De imidlertid bare fortsætte

med den næste dosis som normalt. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte

enkeltdoser.

længere

autoriseret

 

 

 

For at opnå den ønskede virkning skal De tage Sepioglin hver dag. Hvis De holder op med at tage Sepioglin, kan Deres blodsukker stige. Tal med gen, før De stopper behandlingen.

 

 

ikke

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

er

 

SepioglinLægemidletkan som al an en medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Patienterne har især oplevet følgende alvorlige bivirkninger:

Hjertesvigt har været almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon kombination med insulin. Symptomerne er usædvanlig åndenød, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer). Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever nogle af disse bivirkninger, særligt hvis De er over 65 år.

Blærekræft forekommer med hyppigheden "ikke almindelig" (hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter) hos patienter, der tager pioglitazon. Tegn og symptomer omfatter blod i urinen, smerter ved vandladning eller en pludselig vandladningstrang. Hvis De oplever nogen af disse symptomer, skal De hurtigst muligt kontakte Deres læge.

Lokale væskeansamlinger (ødemer) har ligeledes været meget almindeligt forekommende hos patienter, der tager pioglitazon i kombination med insulin. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Knoglebrud har været almindeligt forekommende (mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) hos kvinder, der tager pioglitazon. Kontakt hurtigst muligt Deres læge, hvis De oplever denne bivirkning.

Synsforstyrrelser på grund af hævelse (eller væske) bagest i øjet (hyppigheden er ukendt) er ligeledes blevet indberettet hos patienter, der tager pioglitazon. Hvis De får disse symptomer for første gang, eller hvis de bliver værre, skal De kontakte lægen snarest muligt. De skal også kontakte Deres læge hurtigst muligt, hvis De allerede har sløret syn, og symptomerne forværres.
Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, når de har taget pioglitazon:
almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) - luftvejsinfektion
- synsforstyrrelser - vægtstigning
- følelsesløshed

ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

 

salg

-

bihulebetændelse (sinuitis)

 

-

søvnløshed (insomni)

til

ikke kendt (hyppigheden kan ikke bedømmes ud fra de forhåndenværende da a)

 

-forhøjede leverenzymer

Andre bivirkninger, der er forekommet hos nogle patienter, autoriseretnår de har taget pioglitazon sammen med anden medicin mod diabetes:

meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

-

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

længere

-

impotens

 

 

almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

-

hovedpine

 

 

 

-

svimmelhed

 

 

 

-

ledsmerter

 

 

 

-

rygsmerter

 

 

 

-

kortåndethed

 

er

 

-

mindre fald i de røde blodlegemerikke(blodmangel)

-

luftafgang fra tarmen

 

 

 

Lægemidlet

 

 

ikke almindelige (forekomm r hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

-

sukker urinen, protein i urinen

 

-

forhøjede enzy

tal

 

 

-

svimmelh d, hvor verden drejer rundt (vertigo)

-

svedudbrud

 

 

 

-

tr thed

 

 

 

-

øget appetit

 

 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æsken og blisterkortet. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Sepioglin indeholder

Aktivt stof: pioglitazon. Hver tablet indeholder 45 mg pioglitazon (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, carmellosecalcium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Sepioglin 45 mg tabletter er hvide, runde, flade tabletter med ‘45’ præget på den ene side og en

 

 

 

 

 

 

salg

diameter på cirka 8,0 mm. Tabletterne leveres i PA/aluminium/PVC/aluminium-blisterpaknin er,

pakninger a 14, 28, 30, 50, 56, 90 og, 98 tabletter.

 

 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

 

til

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

autoriseret

 

 

 

 

 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

 

 

 

 

Vaia S.A.

 

 

 

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

 

 

 

Grækenland.

 

 

længere

 

 

 

Fremstiller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifar S.A.

 

 

 

 

 

 

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

 

 

 

 

 

123 51 Athen

 

 

 

 

 

 

Grækenland.

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest god endt

 

 

 

 

er

 

 

 

 

 

De kan finde yderligere information om Sepioglin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema. uropa.eu/.

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet