Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Etikettering - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnSimbrinza
ATC-kodeS01EC54
Indholdsstofbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON 5 ml FLASKE

1.LÆGEMIDLETS NAVN

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml øjendråber, suspension

Brinzolamid/brimonidintartrat

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml suspension indeholder 10 mg brinzolamid og 2 mg brimonidin-tartrat

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Benzalkoniumchlorid, propylenglycol, carbomer 974P, borsyre, mannitol, natriumchlorid, tyloxapol, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til justering af pH) og renset vand.

Se indlægssedlen for yderligere information

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Øjendråber, suspension. 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Ryst flasken grundigt inden brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

Til anvendelse i øjet

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Kasseres 4 uger efter åbning. Åbnet:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/0/00/000/001 1 x 5 ml

EU/0/00/000/002 3 x 5 ml

13.BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

simbrinza

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FLASKEETIKET

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml øjendråber

Brinzolamid/brimonidin-tartrat

Til anvendelse i øjet

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

5 ml

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet