Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Produktresumé - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTachoSil
ATC-kodeB02BC30
Indholdsstofhuman fibrinogen / human thrombin
ProducentTakeda Austria GmbH

1.LÆGEMIDLETS NAVN

TachoSil, vævsklæbermatrix

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

TachoSil indeholder pr. cm2:

Human fibrinogen

5,5 mg

Human thrombin

2,0 IE

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Vævsklæbermatrix.

TachoSil er en råhvid vævsklæbermatrix. Den aktive side af matrixen er gul og coatet med fibrinogen og thrombin.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

TachoSil anvendes til voksne under kirurgiske indgreb som understøttende behandling til forbedring af hæmostase, til at fremme vævsforsegling, til at støtte sutur ved karkirurgiske operationer, hvor standardmetoder er utilstrækkelige, og til støttende forsegling af dura mater for at forebygge postoperativ lækage af cerebrospinalvæske efter neurokirurgi (se pkt 5.1).

4.2Dosering og administration

Dosering

Anvendelse af TachoSil er forbeholdt erfarne kirurger.

Antallet af TachoSil, der skal appliceres, bør altid være i overensstemmelse med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient. Størrelsen på sårområdet bestemmer det nødvendige antal TachoSil.

Den behandlende kirurg afgør, hvordan TachoSil skal appliceres hos den enkelte patient. Den individuelle dosering har i kliniske studier typisk varieret fra 1-3 enheder (9,5 cm x 4,8 cm). Der er rapporteret anvendelse af op til 10 enheder. De små matrixer (4,8 cm x 4,8 cm eller 3,0 cm x 2,5 cm) og den prærullede matrix (baseret på en matrix på 4,8 cm x 4,8 cm) anbefales i forbindelse med mindre sår, f.eks. ved minimal invasiv kirurgi.

Indgivelsesmåde og indgivelsesveje

Kun til anvendelse på læsioner. Må ikke anvendes intravaskulært.

Se pkt. 6.6 for mere detaljerede instruktioner.

Pædiatriske patienter

TachoSil bør ikke anvendes til børn under 18 år, da data for sikkerhed og virkning er utilstrækkelige.

4.3Kontraindikationer

TachoSil må ikke appliceres intravaskulært.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kun til anvendelse på læsioner.

Må ikke anvendes intravaskulært. Intravaskulær anvendelse af TachoSil kan medføre livstruende tromboemboliske komplikationer.

Der foreligger ikke specifikke data om anvendelse af TachoSil i forbindelse med anlæggelse af gastrointestinal anastomose.

Det vides ikke, om nylig strålebehandling påvirker virkningen af TachoSil ved anvendelse til forsegling af dura mater.

Som ved ethvert andet proteinholdigt præparat kan allergiske overfølsomhedsreaktioner forekomme. Tegn på allergiske overfølsomhedsreaktioner kan være nældefeber og generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår skal anvendelsen straks afbrydes.

For at hindre vævsadhæsion uønskede steder skal det tilstødende væv omkring applikationsområdet rengøres omhyggeligt, inden TachoSil appliceres (se pkt. 6.6). Der er rapporteret om adhæsion til gastrointestinalt væv og deraf følgende tarmobstruktion ved brug i forbindelse med abdominalkirurgi tæt på tarmen.

I tilfælde af shock skal gældende medicinsk standard for shockbehandling iværksættes.

Til forebyggelse af infektioner, forårsaget af brugen af lægemidler fremstillet ud fra humant blod eller plasma, skal standardforholdsregler anvendes. Det drejer sig om udvælgelse af donorer, screening af de individuelle donationer og plasmareserver for specifikke tegn på infektion samt valg af effektive fremstillingstrin til inaktivering/fjernelse af virus. På trods af dette kan muligheden for at overføre smitsomme stoffer ikke udelukkes totalt, når der anvendes et medicinsk præparat udvundet af menneskeblod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller nyopdagede vira samt andre patogener.

Forholdsreglerne er vurderet effektive for kappeklædte vira som HIV, HBV samt HCV og for den ikke- kappeklædte virus HAV. Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi for ikke-kappeklædte vira af typen parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og for individer med immundefekt eller forøget dannelse af røde blodlegemer (for eksempel hæmolytisk anæmi).

Det anbefales på det kraftigste hver gang at registrere navn og batchnummer for det anvendte TachoSil præparat i patientens journal. Dette giver en identificerbar forbindelse mellem patienten og den anvendte batch.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier.

TachoSils klæbende egenskaber kan - i lighed med andre præparaterr indeholdende thrombin - ødelægges, hvis matrixen udsættes for eller kommer i forbindelse med opløsninger, der indeholder alkohol, iod eller tungmetaller (for eksempel antiseptiske opløsninger). Disse bør derfor fjernes bedst muligt, før matrixen appliceres.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerheden ved brug af TachoSil under graviditet eller i ammeperioden er ikke undersøgt i kontrollerede kliniske studier. For virkningerne på reproduktion, svangerskabets forløb, den embryonale og føtale udvikling samt peri- og postnatal udvikling er erfaringsgrundlaget fra dyrestudier utilstrækkeligt.

På dette grundlag bør TachoSil kun anvendes til gravide eller ammende kvinder på tvingende indikation.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8Bivirkninger

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og sviende fornemmelse ved applikationsstedet, bronkospasmer, kulderystelser, rødmen, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse, opkastning, hvæsende åndedræt) kan i sjældne tilfælde forekomme hos patienter behandlet med fibrinklæbere/hæmostatika. I sjældne tilfælde kan disse reaktioner udvikle sig til alvorlig anafylaksi. Sådanne reaktioner ses især ved gentagen brug af præparatet flere gange til samme patient eller ved anvendelse til patienter med kendt overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne i præparatet.

Immunogenicitet:

Dannelse af antistoffer over for bestanddele af fibrinklæbere/hæmostatika kan forekomme i sjældne tilfælde. I et klinisk studie med TachoSil anvendt ved leveroperationer, hvor patienterne blev undersøgt for dannelse af antistoffer, dannede 26% af de 96 patienter, som blev testet og behandlet med TachoSil, dog antistoffer mod hestekollagen. De antistoffer mod hestekollagen, som nogle af patienterne dannede efter brug af TachoSil, var ikke reaktive over for humant kollagen. Én patient dannede antistoffer mod humant fibrinogen.

Der forekom ingen bivirkninger, som kunne tilskrives dannelsen af antistoffer mod humant eller ekvint fibrinogen.

Der er meget begrænsede kliniske data fra gentagen eksponering for TachoSil. To forsøgspersoner er blevet reeksponeret i et klinisk studie, og der blev ikke indberettet nogen immunmedierede bivirkninger, men deres status for antistoffer mod kollagen eller fibrinogen kendes dog ikke.

Tromboemboliske komplikationer kan forekomme, hvis præparatet anvendes intravaskulært (se pkt. 4.4).

Virussikkerhed se pkt. 4.4.

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

TachoSils sikkerhedsdata afspejler generelt typen af post-operative komplikationer forbundet med de operative forhold, hvor undersøgelserne er foretaget, samt patienternes tilgrundliggende sygdom.

Data fra de otte kontrollerede kliniske studier, foretaget af markedsføringsindehaveren, er blevet samlet i et integreret datasæt. I de integrerede analyser blev 997 patienter behandlet med TachoSil og

984 patienter blev behandlet med komparator. Af praktiske grunde (sammenligning med standard operativ- og standard hæmostasebehandling), var det ikke muligt at blinde TachoSil-studierne.

Studierne blev derfor udført som åbne studier.

Tabuleret sammendrag af bivirkningerne

Følgende bivirkninger er blevet indberettet for TachoSil under anvendelse efter markedsføring. Hyppigheden af alle de nedenfor anførte bivirkninger er kategoriseret som Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed ikke kendt

 

 

Immunsystemet

Anafylaktisk shock, overfølsomhed

Vaskulære sygdomme

Trombose

Mave-tarm-kanalen

Tarmobstruktion (ved abdominalkirurgi)

Almene symptomer og reaktioner på

Adhæsion

administrationsstedet

 

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Hæmostatika til lokalbrug, ATC-kode: B02BC30.

På overfladen er kollagenmatrixen dækket med en belægning af tørret fibrinogen og thrombin. Ved kontakt med fysiologiske væsker, som for eksempel blod, lymfe eller fysiologisk saltvand, vil komponenterne i belægningen opløses og diffundere delvist ind i såroverfladen. Herefter sker en fibrinogen-thrombin reaktion, som initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen omdannes til fibrinmonomere, som spontant polymeriserer til en fibrinklynge, der holder den kollagenholdige matrix fast tæt til såroverfladen. Derefter krydsbindes fibrinen via endogen faktor XIII til et solidt og mekanisk stabilt gitter med gode klæbegenskaber, som derved forsegler såroverfladen.

Hæmostase er demonstreret i kliniske studier med 240 patienter (119 TachoSil, 121 argon beamer), der har gennemgået operationer med partiel leverresektion og med 185 patienter (92 TachoSil, 93 standard kirurgisk behandling), der har gennemgået operation med resektion af overfladiske nyretumorer. En yderligere kontrolleret undersøgelse med 119 patienter (62 TachoSil, 57 hæmostatisk fleece) påviste forsegling, hæmostase og støtte af sutur, hos patienter der fik foretaget karkirurgiske operationer. Vævsforsegling ved lungekirurgi blev undersøgt i to kontrollerede undersøgelser med patienter, der fik foretaget lungekirurgi. Resultatet (måling af luftlækage) for den første kontrollerede kliniske undersøgelse, til påvisning af vævsforsegling ved lungekirurgi, var ikke signifikant bedre end standardbehandlingen på grund af inklusion af en stor gruppe patienter (53%) uden luftlækage. Dog påviste den anden undersøgelse, der undersøgte vævsforsegling hos 299 patienter (149 TachoSil,

150 standard kirurgisk behandling), med demonstreret intraoperativ luftlækage, at TachoSil var signifikant bedre end standardbehandlingen.

Virkningen af TachoSil som tillæg til sutur i forbindelse med forsegling af dura mater blev undersøgt i et randomiseret, kontrolleret studie med 726 patienter (362 blev behandlet med TachoSil, og 364 var

kontrolpersoner), som skulle opereres i basis cranii. Virkningen blev målt postoperativt som verificeret lækage af cerebrospinalvæske (CSV) eller pseudomeningocele eller behandlingssvigt under operationen. I dette studie kunne superioritet i forhold til den normale praksis (som inkluderede sutur, duraplastik samt fibrin- og polymervævsklæbere eller kombinationer af disse) ikke dokumenteres. Antallet af forsøgspersoner, som opnåede en virkning, var 25 (6,9%) og 30 (8,2%) for patienter behandlet med henh. TachoSil og efter normal praksis, hvilket giver en oddsratio på 0,82% (95% CI: 0,47; 1,43). 95% konfidensintervallerne for oddsratio-resultaterne indikerede dog, at TachoSil havde samme virkning som den normale praksis. I dette studie blev to teknikker til at applicere TachoSil på undersøgt: applikation af TachoSil over dura og applikation af TachoSil på begge sider af dura. Resultaterne understøttede ikke den anden metode. TachoSil blev fundet at være veltolereret og sikkert at bruge som tillæg til lukning af dura mater i neurokirurgi.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

TachoSil er udelukkende beregnet til anvendelse på læsioner. Intravaskulær anvendelse er kontraindiceret. Som en konsekvens af dette er der ikke udført intravaskulære farmakokinetiske studier hos mennesker.

Fibrin vævsklæber/hæmostatikum metaboliseres på samme måde som endogent fibrin ved fibrinolyse og fagocytose.

I dyrestudier nedbrydes TachoSil biologisk efter administration på en såroverflade med få tilbageværende rester efter 13 uger. En fuldstændig nedbrydning af TachoSil blev set hos nogle dyr

12 måneder efter administration på leversår, mens små tilbageværende rester blev observeret hos andre. Nedbrydningen var forbundet med infiltrering af granulocytter og dannelse af resorptivt granulationsvæv, som indkapslede de nedbrudte rester af TachoSil. Der sås ingen tegn på lokal intolerance i dyrestudierne.

Hos mennesker har der været enkelte tilfælde, hvor rester blev observeret som tilfældige fund uden tegn på svækkelse af virkningen.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske enkeltdosisstudier udført på forskellige dyrearter har ikke vist tegn på akut toksisk effekt.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Ekvint kollagen Humant albumin Riboflavin (E 101) Natriumchlorid Natriumcitrat (E331) L-argininhydrochlorid

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

3 år.

Når den ydre foliepakning er åbnet skal TachoSil anvendes øjeblikkeligt.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver vævsklæbermatrix er pakket i en PET-GAG-blister forseglet med en overtrukken PE-folie. Denne blister er pakket i et brev bestående af en to-lags aluminiumsfolie sammen med en tørrekapsel. Det hele er pakket i en karton.

Pakningsstørrelser:

Pakning med 1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

Sampakning med 2 matrixer på 4,8 cm x 4,8 cm

Pakning med 1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

Sampakning med 5 matrixer på 3,0 cm x 2,5 cm

Pakning med 1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

TachoSil er pakket i brugsfærdige, sterile pakninger og skal behandles i overensstemmelse hermed. Brug kun ubeskadigede/uåbnede pakninger. Åbne pakninger kan ikke resteriliseres. Den ydre aluminiumsfolie kan åbnes i ikke-sterile omgivelser. Den indre sterile blisterpakning skal åbnes under sterile forhold på operationsstuen. TachoSil bør anvendes straks efter åbning af den sterile indre pakning.

TachoSil anvendes under sterile forhold. Forud for applikation bør såret renses for blod, desinfektionsmidler og andre væsker. Når den konventionelle, flade TachoSil er taget ud af den sterile pakning, bør den fugtes med sterilt fysiologisk saltvand og anvendes umiddelbart herefter. Den gule, aktive side vendes ned mod den sivende såroverflade, og matrixen trykkes let mod overfladen i

3-5 minutter. Dette medfører, at TachoSil let klæber til sårets overflade.

Når den prærullede TachoSil er taget ud af den sterile pakning, bør den appliceres straks gennem trokaren uden forudgående fugtning. Mens matrixen rulles ud, appliceres matrixens gule, aktive side på den sivende såroverflade ved hjælp af for eksempel et par rengjorte tænger. Matrixen presses let mod såroverfladen med et fugtet gazekompres i 3-5 minutter. Dette medfører, at TachoSil klæber let til sårets overflade.

Der trykkes med fugtede handsker eller et fugtet gazekompres. Da kollagen har stor affinitet til blod kan TachoSil også hænge fast i instrumenter, handsker eller tilstødende væv, der er dækket af blod. For at undgå dette kan instrumenter, handsker og tilstødende væv rengøres, inden TachoSil tages i anvendelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at adhæsion kan forekomme, hvis det tilstødende væv ikke rengøres omhyggeligt (se pkt. 4.4). Når TachoSil er trykket mod såret, fjernes handskerne eller gazekompresset forsigtigt. For at undgå at TachoSil trækkes løs, kan det holdes på plads i den ene ende med et par tænger eller lignende.

I tilfælde af stærkere blødninger fra såret kan TachoSil tages i brug uden forudgående fugtning. TachoSil skal også i dette tilfælde presses let mod såret i 3-5 minutter.

Den aktive side af TachoSil skal appliceres, så den dækker 1-2 cm uden for sårkanten. Hvis der skal bruges mere end én matrix til at dække såret, skal de overlappe hinanden. Hvis TachoSil er for stor i forhold til såret, kan den formes og/eller klippes til en passende størrelse.

Ved neurokirurgi skal TachoSil appliceres oven på den primære dura-lukning.

Den prærullede TachoSil kan anvendes både ved åben kirurgi og ved minimal invasiv kirurgi, og den kan passere gennem en 10 mm eller større port eller trokar.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald herfra skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz

Østrig

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/04/277/001-005

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 8. juni 2004

Dato for seneste fornyelse: 8. juni 2009

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet