Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Etikettering - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTachoSil
ATC-kodeB02BC30
Indholdsstofhuman fibrinogen / human thrombin
ProducentTakeda Austria GmbH

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

TachoSil, vævsklæbermatrix

Human fibrinogen/Human thrombin

2.ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER

Hver matrix indeholder pr. cm2:

Human fibrinogen 5,5 mg

Human thrombin 2,0 IE

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Ekvin kollagen, human albumin, riboflavin (E101), natriumchlorid, natriumcitrat (E331), L- argininhydrochlorid

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Vævsklæbermatrix

1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrixer på 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrixer på 3,0 cm x 2,5 cm

1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ

Til anvendelse på læsioner.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Anvendes umiddelbart efter åbning af foliepakningen. Kan ikke resteriliseres.

8.UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Austria GmbH St. Peter Strasse 25 A-4020 Linz

Østrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/04/277/001 1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrixer på 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrixer på 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

BREV AF ALUMINIUMSFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN OG ADMINISTRATIONSVEJ

TachoSil, vævsklæbermatrix

Human fibrinogen/Human thrombin

Til anvendelse på læsioner

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen før brug

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 matrix på 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrix på 3,0 cm x 2,5 cm

1 prærullet matrix på 4,8 cm x 4,8 cm

6.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP POLYETHYLEN TEREPHTHALAT BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

TachoSil

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda

3. UDLØBSDATO

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

4. BATCHNUMMER

Batch

5.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet