Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Indlægsseddel - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Medicinens navnTadalafil Generics
ATC-kodeG04BE08
Indholdsstoftadalafil
ProducentMYLAN S.A.S

Indlægsseddel: Information til patienten

Tadalafil Generics 20 mg filmovertrukne tabletter tadalafil

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage Tadalafil Generics

3.Sådan skal du tage Tadalafil Generics

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Tadalafil Generics indeholder det aktive stof tadalafil.

Tadalafil Generics er til behandling af pulmonal arteriel hypertension hos voksne.

Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes phosphodiesterase type 5-hæmmere (PDE5- hæmmere). Det virker ved at hjælpe blodkarrerne rundt om lungerne med at slappe af, således at blodtilstrømningen til lungerne forbedres. Dette resulterer i en forbedret evne til at udføre fysisk aktivitet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tadalafil Generics

Tag ikke Tadalafil Generics:

-Hvis du er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).

-Hvis du tager nogen form for nitrater såsom amylnitrit, som bruges til behandling af brystsmerter (angina pectoris). Tadalafil har vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl det til din læge, hvis du tager nogen form for nitrat, eller hvis du er i tvivl.

-Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft synstab – en tilstand beskrevet som en ’blodprop i øjet’ (non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati - NAION)

-Hvis du har haft et hjerteanfald inden for de sidste 3 måneder

-Hvis du har lavt blodtryk

-Hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Tadalafil Generics, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel, hvis du har:

-andre hjerteproblemer end din pulmonale hypertension

-problemer med dit blodtryk

-en arvelig øjensygdom

-unormale røde blodlegemer (seglcelleanæmi)

-knoglemarvskræft (myelomatose)

-blodkræft (leukæmi)

-nogen form for deformitet af penis eller uønskede eller vedvarende erektioner, som varer i mere end 4 timer

-alvorlige problemer med din lever

-alvorlige problemer med dine nyrer

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du straks kontakte din læge.

Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Tadalafil Generics

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag IKKE disse tabletter, hvis du allerede tager nitrater.

Visse typer af medicin kan blive påvirket af Tadalafil Generics, eller de kan påvirke, hvor godt Tadalafil Generics virker. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

-bosentan (en anden behandling for pulmonal arteriel hypertension)

-nitrater (for brystsmerter)

-alfa-blokkere til behandling af for højt blodtryk eller prostataproblemer

-riociguat

-rifampicin (til behandling af bakterieinfektioner)

-ketoconazol-tabletter (til behandling af svampeinfektioner)

-ritonavir (HIV-behandling)

-tabletter for problemer med potensen (PDE5-hæmmere)

Brug af Tadalafil Generics sammen alkohol

Dit blodtryk kan sænkes midlertidigt, hvis du drikker alkohol. Hvis du har taget eller har planer om at tage Tadalafil Generics, skal du undgå overdreven alkoholindtagelse (over 5 genstande alkohol). Dette kan øge risikoen for svimmelhed, når du rejser dig op.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage dette lægemiddel, når du er gravid, medmindre det er absolut nødvendigt, og du har diskuteret det med lægen.

Du må ikke amme, mens du tager disse tabletter, fordi det er uvist, om medicinen udskilles i mælken hos mennesker.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du er gravid eller ammer.

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed er rapporteret. Vær opmærksom på hvordan du reagerer på medicinen, før du begynder at køre bil eller betjene maskiner.

Tadalafil Generics indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.Sådan skal du tage Tadalafil Generics

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Tadalafil Generics findes som en 20 mg tablet. Den normale dosis er 2 tabletter på 20 mg en gang om dagen. Du skal tage begge tabletter på samme tidspunkt, 1 ad gangen. Hvis du har let eller moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge råde dig til kun at tage 1 tablet på 20 mg om dagen.

Tabletterne synkes hele med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Tadalafil Generics

Hvis du eller andre har taget flere tabletter, end du eller de skulle, skal du kontakte din læge eller tage på skadestuen med det samme. Tag medicinen eller pakken med. Det kan være, at du får nogle af de bivirkninger, som er nævnt i afsnit 4.

Hvis du har glemt at tage Tadalafil Generics

Tag din dosis, så snart du kommer i tanke om det, hvis det er indenfor 8 timer efter, du skulle have taget din dosis. Tag ikke dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Tadalafil Generics

Du må ikke holde op med at tage medicinen, medmindre din læge har rådet dig til det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks søge læge:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

-Allergiske reaktioner herunder hududslæt

-Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

-Forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af dette lægemiddel. Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge lægehjælp.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

-Pludseligt opstået synstab

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

-Hovedpine.

-Rødmen, tilstoppet næse og tilstoppede bihuler (stoppet næse).

-Kvalme, fordøjelsesproblemer (herunder mavesmerter eller ubehag).

-muskelsmerter, rygsmerter og smerter i ekstremiteterne (herunder ubehag i lemmer).

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

-Uklart syn.

-Lavt blodtryk.

-Næseblod.

-Opkast.

-Øget eller unormal blødning fra livmoderen.

-Hævelser i ansigtet.

-Sure opstød.

-Migræne.

-Uregelmæssige hjerteslag (puls).

-Besvimelse.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

-Kramper.

-Forbigående hukommelsestab.

-Nældefeber.

-Overdreven tendens til at svede.

-Blødning fra penis.

-Blod i sæd og/eller urin.

-Højt blodtryk.

-Høj puls.

-Pludselig hjertedød.

-Ringen for ørerne (tinnitus).

PDE5-hæmmere bruges også ved behandling af potensproblemer (erektil dysfunktion) hos mænd. Visse bivirkninger er indberettet sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

-Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne og alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse i ansigtet eller svælget. Pludselig hørenedsættelse eller høretab er også indberettet.

Nogle bivirkninger er set hos mænd, som tog tadalafil for behandling af erektil dysfunktion. Disse bivirkninger er ikke set i kliniske studier for pulmonal arteriel hypertension, og hyppigheden er derfor ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

-hævelse af øjenlåg, øjensmerter, røde øjne, hjertetilfælde og slagtilfælde.

De fleste, men ikke alle, af de mænd, som fik høj puls, uregelmæssig hjerteslag, hjerteanfald, slagtilfælde og pludselig hjertedød havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog tadalafil. Det er ikke muligt at afgøre, hvorvidt disse bivirkninger var direkte relateret til tadalafil.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsenvia det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tadalafil Generics indeholder:

-Aktivt stof: tadalafil. Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

-Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: povidon, natriumlaurilsulfat, poloxamer 188, vandfri lactose (se afsnit 2 ’Tadalafil Generics indeholder lactose’), mikrokrystallinsk cellulose (PH 101), croscarmellosenatrium, vandfri kolloid silica og magnesiumstearat. Filmovertrækningen indeholder lactosemonohydrat (se afsnit 2 ’Tadalafil Generics indeholder lactose’), hypromellose (E464), titandioxid (E171) og triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Dette lægemiddel er en hvid, filmovertrukken, rund, bikonveks tablet med afskåret kant mærket ’M’ på den ene side af tabletten og ’TA20’ på den anden side.

Dette lægemiddel fås i blisterpakninger indeholdende 28 eller 56 tabletter og i perforerede enkeltdosisblisterpakninger indeholdende 28 x 1 eller 56 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Frankrig

Fremstillere

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13 Irland

Mylan Hungary Kft

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Ungarn

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Mylan S.A.S.

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

(Prancuzija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Mylan S.A.S.

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 46 855 522 750

(Prantsusmaa)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S.

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

România

Mylan EPD d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Mylan S.A.S.

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: +44 1707 853000

(Francija)

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet