Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Produktresumé - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTaltz
ATC-kodeL04
Indholdsstofixekizumab
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Taltz 80 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 80 mg ixekizumab i 1 ml.

Ixekizumab er et rekombinant humaniseret monoklonalt antistof fremstillet i CHO-celler.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte (injektion).

Injektionsvæsken er klar og farveløs til svagt gul.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Taltz er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, der er kandidater til systemisk behandling.

4.2Dosering og administration

Taltz skal anvendes under vejledning og supervision af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af psoriasis.

Dosering

Den anbefalede dosis er 160 mg som subkutan injektion (to injektioner a 80 mg) ved uge 0, efterfulgt af 80 mg (én injektion) ved uge 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og herefter vedligeholdelsesdosis på 80 mg (én injektion) hver 4. uge.

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der ikke har vist respons efter 16 til 20 ugers behandling. Patienter med partielt respons initialt kan i visse tilfælde efterfølgende opnå bedring ved fortsat behandling ud over 20 uger.

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Der er begrænsede oplysninger for personer ≥ 75 år.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Taltz er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives dosisanbefalinger.

Pædiatrisk population

Taltz' sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 6-18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Det er ikke relevant at anvende Taltz til børn under 6 år i behandlingen af moderat til svær plaque- psoriasis.

Administration

Subkutan anvendelse.

Taltz skal administreres som subkutan injektion. Der kan veksles mellem injektionsstederne. Hvis det er muligt, skal hudområder med psoriasis undgås som injektionssteder. Injektionsvæsken/injektionssprøjten må ikke omrystes.

Hvis lægen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, kan patienten selv injicere Taltz efter grundig oplæring i subkutan injektionsteknik. Lægen bør dog sikre relevant opfølgning af patienterne. I indlægssedlen gives der en udførlig vejledning i administration.

4.3Kontraindikationer

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtige aktive infektioner (f.eks. aktiv tuberkulose, se pkt. 4.4).

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Behandling med Taltz er forbundet med en øget forekomst af infektioner, f.eks. infektion i øvre luftveje, oral candidiasis, konjunktivitis og tinea-infektioner (se pkt. 4.8).

Taltz bør anvendes med forsigtighed hos patienter med en klinisk vigtig kronisk infektion. Hvis der udvikles en sådan infektion, skal patienten overvåges nøje, og Taltz skal seponeres, hvis patienten ikke responderer på standardbehandling, eller hvis infektionen bliver alvorlig. Behandlingen med Taltz må ikke genoptages, før infektionen er i bedring.

Taltz må ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose (TB). Hos patienter med latent TB skal behandling mod TB overvejes, før behandling med Taltz indledes.

Overfølsomhed

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder tilfælde af angioødem, urticaria og i sjældne tilfælde sene (10-14 dage efter injektion) overfølsomhedsreaktioner inklusive udbredt urticaria, dyspnø og høje antistoftitre, er rapporteret. Hvis der opstår en alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal administration af Taltz omgående ophøre og relevant behandling indledes.

Inflammatorisk tarmsygdom

Tilfælde af nyopstået samt forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er blevet indberettet. Taltz skal ordineres med forsigtighed til patienter med inflammatorisk tarmsygdom, herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa, og patienterne skal følges tæt.

Immuniseringer

Taltz bør ikke anvendes sideløbende med levende vacciner. Der foreligger ingen data om respons på levende vacciner. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om respons på inaktiverede vacciner (se pkt. 5.1).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 80 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sikkerheden af Taltz i kombination med andre immunmodulerende midler eller lysbehandling er ikke blevet evalueret.

Der er ikke udført formelle studier af interaktion med andre lægemidler in vivo. Det er ikke vist, at IL- 17 spiller en rolle i reguleringen af CYP450-enzymer. Dannelsen af nogle CYP450-enzymer undertrykkes dog af øgede niveauer af cytokiner i forbindelse med kronisk inflammation. Derfor kan antiinflammatoriske behandlinger, f.eks. med IL-17A-hæmmeren ixekizumab, resultere i normalisering af CYP450-niveauer med ledsagende lavere eksponering for samtidigt administrerede lægemidler, der metaboliseres af CYP450. En klinisk relevant effekt på CYP450-substrater med et snævert terapeutisk indeks, hvor dosis justeres individuelt (f.eks. warfarin), kan derfor ikke udelukkes. Terapeutisk monitorering bør overvejes ved opstart af ixekizumab-behandling hos patienter, der behandles med denne type lægemidler.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 10 uger efter endt behandling.

Graviditet

Der er begrænsede data vedrørende anvendelse af ixekizumab til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning bør behandling med Taltz undgås under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om ixekizumab udskilles i human mælk eller absorberes systemisk efter indtagelse. Ixekizumab udskilles dog i små mængder i mælken hos cynomolgusaber. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Taltz seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Virkningen af ixekizumab på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Taltz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er reaktioner på injektionsstedet og infektioner i øvre luftveje (oftest nasofaryngitis).

Bivirkninger i tabelform

Bivirkninger fra kliniske studier (tabel 1) er anført efter MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter hyppighed med de hyppigste bivirkninger anført først. Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først. Hyppighedskategorien for de enkelte bivirkninger er baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

I alt 4.204 patienter blev behandlet med Taltz i kliniske udviklingsstudier med plaque-psoriasis. Af disse blev 2.190 psoriasispatienter eksponeret for Taltz i mindst ét år og repræsenterer eksponering i 3.531 patientår.

Tre placebokontrollerede fase III-studier med plaque-psoriasis blev integreret for at vurdere sikkerheden af Taltz sammenlignet med placebo i op til 12 uger efter påbegyndt behandling. I alt 3.119 patienter blev vurderet (1.161 patienter fik 80 mg hver 4. uge (Q4W), 1.167 patienter fik 80 mg hver 2. uge (Q2W) og 791 patienter fik placebo).

Tabel 1

Liste over bivirkninger fra kliniske studiera

 

 

Systemorganklasse

 

 

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

 

(N = 1.161)

 

(N = 1.167)

(N = 791)

 

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infektioner og parasitære sygdomme

 

 

 

 

 

Meget almindelig

 

Infektion i øvre

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

 

 

luftvejeb

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Tinea-infektion

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Ikke almindelig

 

 

Influenza

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

 

Rhinitis

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

 

Oral candidiasisc

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

 

Konjunktivitis

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

 

 

Cellulitisd

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Blod og lymfesystem

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

Neutropenif

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

 

 

Trombocytopenif

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Luftveje, thorax og mediastinum

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Orofaryngeale

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

 

 

smerter

 

 

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

 

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Kvalme

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Hud og subkutane væv

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

Urticaria

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

 

Meget almindelig

 

Reaktioner på

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

 

 

injektionsstedete

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerede kliniske studier (fase III), hvor patienter med moderat til svær plaque-psoriasis blev eksponeret for ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i en behandlingsperiode på op til 12 uger.

bInfektion i øvre luftveje inkluderer nasofaryngitis og infektion i øvre luftveje.

cOral candidiasis inkluderer de foretrukne termer oral candidiasis og oral svampeinfektion. dCellulitis inkluderer cellulitis forårsaget af stafylokokker og cellulitis i det ydre øre samt erysipelas. eReaktioner på injektionsstedet var hyppigere hos personer med legemsvægt < 60 kg sammenlignet med gruppen med legemsvægt ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % for de kombinerede Q2W- og Q4W-grupper). fBaseret på rapporterede bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Reaktioner på injektionsstedet

De hyppigst observerede reaktioner på injektionsstedet var erytem og smerte. Disse reaktioner var overvejende lette til moderate i sværhedsgrad og førte ikke til seponering af Taltz.

Infektioner

I den placebokontrollerede periode af de kliniske fase III-studier med plaque-psoriasis blev der indrapporteret infektioner hos 27,2 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz i op til 12 uger, sammenlignet med 22,9 % af de patienter, der fik placebo.

Størstedelen af infektionerne var ikke alvorlige og lette til moderate i sværhedsgrad og krævede i de fleste tilfælde ikke seponering af behandlingen. Alvorlige infektioner forekom hos 13 (0,6 %) af de patienter, der blev behandlet med Taltz, og hos 3 (0,4 % ) af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). Over hele behandlingsperioden blev der rapporteret infektioner hos 52,8 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz (46,9 pr. 100 patientår). Alvorlige infektioner blev rapporteret hos 1,6 % af patienterne behandlet med Taltz (1,5 pr. 100 patientår).

Laboratoriebestemmelse af neutropeni og trombocytopeni

9 % af patienterne behandlet med Taltz udviklede neutropeni. I de fleste tilfælde var neutrofiltallet ≥1.000 celler/mm3. Sådanne niveauer af neutropeni kan være vedvarende, svingende eller forbigående. 0,1 % af patienterne behandlet med Taltz udviklede et neutrofiltal <1.000 celler/mm3. Generelt var seponering af Taltz ikke nødvendig pga. neutropeni.

Hos 3% af patienterne behandlet med Taltz ændrede trombocyttallet sig fra normalt ved baseline til 75.000-150.000 celler/mm3. Trombocytopeni kan være vedvarende, svingende eller forbigående.

Immunogenicitet

Ca. 9-17 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz med det anbefalede doseringsregime, udviklede antistoffer mod lægemidlet, hvoraf størstedelen var i lave titre og ikke forbundet med reduceret klinisk respons ved op til 60 ugers behandling. Hos ca. 1 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz, var de neutraliserende antistoffer forbundet med lav lægemiddelkoncentration og reduceret klinisk respons. En sammenhæng mellem immunogenicitet og behandlingsrelaterede bivirkninger er ikke blevet klart fastslået.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Doser på op til 180 mg er blevet administreret subkutant i kliniske studier uden dosisbegrænsende toksicitet. Overdoser på op til 240 mg subkutant som en enkelt administration er blevet rapporteret i kliniske studier uden alvorlige bivirkninger. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at relevant symptomatisk behandling omgående indledes.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC13.

Virkningsmekanisme

Ixekizumab er et monoklonalt antistof af typen IgG4, der med høj affinitet (< 3 pM) og specificitet binder sig til interleukin 17A (både IL-17A og IL-17A/F). Forhøjede koncentrationer af IL-17A har været impliceret i patogenesen af psoriasis ved at fremme proliferation og aktivering af keratinocytter. Neutralisering af IL-17A med ixekizumab hæmmer disse virkninger. Ixekizumab binder sig ikke til liganderne IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller IL-17F.

Bindingsanalyser in vitro bekræftede, at ixekizumab ikke binder sig til human Fcγ-receptor I, IIa og IIIa eller til komplementkomponent C1q.

Farmakodynamisk virkning

Ixekizumab modulerer biologiske responser, der induceres eller reguleres af IL-17A. På baggrund af data fra biopsier af psoriasislæderet hud fra et fase I-studie var der en dosisrelateret tendens i retning mod nedsat epidermal tykkelse, nedsat antal af prolifererende keratinocytter, T-celler og dendritiske celler såvel som reduktion i niveauerne af lokale inflammatoriske markører fra baseline til dag 43.

Som en direkte konsekvens reducerer behandling med ixekizumab erytem, induration og afskalning, der ses ved plaque-psoriasis-læsioner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Taltz’ virkning og sikkerhed blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier hos voksne patienter med moderat til svær plaque-psoriasis, der var kandidater til lysbehandling eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Taltz’ virkning og sikkerhed blev også vurderet versus etanercept (UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Patienter randomiseret til Taltz, som opnåede sPGA (0,1)-respons ved uge 12, blev randomiseret på ny til at få placebo eller Taltz i yderligere 48 uger (UNCOVER-1 og UNCOVER-2); patienter randomiseret til placebo, etanercept eller Taltz, som ikke opnåede et sPGA (0,1)-respons, fik Taltz i op til 48 uger.

Af de 3.866 patienter, som var inkluderet i disse placebokontrollerede studier, havde 64 % tidligere fået systemisk behandling (biologisk, konventionel systemisk eller psoralen og ultraviolet A (PUVA)), 43,5 % havde tidligere fået lysbehandling, 49,3 % havde tidligere fået konventionel systemisk behandling, og 26,4 % havde tidligere fået biologisk behandling mod psoriasis. Af alle patienter havde 14,9 % fået mindst ét anti-TNF-alfa-middel, og 8,7 % havde fået et anti-IL-12/IL-23. 23,4 % af patienterne havde psoriasisartrit ved baseline eller havde tidligere haft psoriasisartrit.

I alle tre studier var de co-primære endepunkter andelen af patienter, der opnåede en PASI 75-score og en sPGA-score på 0 (“clear” [ingen symptomer]) eller 1 (“minimal” [minimale symptomer]) ved uge 12 versus placebo. I alle behandlingsgrupper havde patienterne en median-PASI-score ved baseline i intervallet 17,4-18,3; 48,3 % til 51,2 % af patienterne havde en sPGA-score ved baseline på svær eller meget svær og en gennemsnitlig Itch Numeric Rating Scale (Itch NRS) ved baseline i intervallet 6,3- 7,1.

Klinisk respons efter 12 uger

I UNCOVER-1 blev der inkluderet 1.296 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:1:1) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) i 12 uger.

Tabel 2

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

Forskel fra placebo i responsrate

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % konfidensinterval)

 

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

(76,4)a

 

(81,8)a

 

 

(clear) eller “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

(clear)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktion i Itch

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

NRS på ≥ 4b

 

 

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391.

I UNCOVER-2 blev der inkluderet 1.224 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:2:2:2) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) eller 50 mg etanercept to gange ugentligt i 12 uger.

Tabel 3

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

responsrate (95 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfidensinterval)

Endepunkter

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

 

 

 

 

 

 

50 mg to

 

Taltz

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

gange

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

 

 

(N = 347)

(N = 351)

ugentligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(clear) eller

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

“1”

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(clear)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Reduktion i

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

Itch NRS

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept. cp < 0,01 sammenlignet med placebo.

dPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanercept N = 306.

I UNCOVER-3 blev der inkluderet 1.346 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:2:2:2) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) eller 50 mg etanercept to gange ugentligt i 12 uger.

Tabel 4

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

Antal patienter (%)

 

responsrate (95 %

 

 

 

konfidensinterval)

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

50 mg to

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

gange

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

ugentligt

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

(clear) eller

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

“1”

 

 

 

 

74,2)

79,1)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(clear)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Reduktion i

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

Itch NRS

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept.

cPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanercept N = 312.

Taltz var forbundet med en hurtigt indsættende virkning med en reduktion i gennemsnitlig PASI på > 50 % i uge 2 (figur 1). Procentdelen af patienter, der opnåede PASI 75, var signifikant højere for Taltz sammenlignet med placebo og etanercept så tidligt som i uge 1. Ca. 25 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz, havde opnået en PASI-score < 5 i uge 2, mere end 55 % havde opnået PASI- score < 5 i uge 4, og procentdelen var steget til 85 % i uge 12 (sammenlignet med 3 %, 14 % og 50 % for etanercept). Der blev set signifikante forbedringer i sværhedsgraden af kløe ved uge 1 hos de patienter, der blev behandlet med Taltz.

Figur 1 PASI-score, procentvis forbedring fra baseline (mBOCF) hos intent-to-treat- populationen i perioden med induktionsdosering – UNCOVER-2 og UNCOVER-3

Behandlingsuge

PASI, forbedring i forhold til baseline (%)

Placebo

 

Eternacept

 

Ixekizumab

 

Ixekizumab

(N = 361)

 

(N = 740)

 

Q4 (N = 733)

 

Q2 (N = 736)

 

 

 

 

 

 

 

Taltz’ virkning og sikkerhed blev påvist uafhængig af alder, køn, race, legemsvægt, PASI-score ved baseline, lokalisering af plaques, samtidig psoriasisartrit og tidligere behandling med et biologisk lægemiddel. Taltz havde effekt hos patienter, der ikke tidligere havde fået systemisk eller biologisk behandling, og hos patienter, der var blevet eksponeret for biologisk lægemiddel/anti-TNF eller ikke havde haft effekt af biologisk lægemiddel/anti-TNF.

Effekt hos patienter, der ikke responderede på etanercept: Af de patienter, der ikke opnåede et sPGA (0,1)-respons på etanercept ved uge 12 i UNCOVER-2 (N = 200), og som overgik til Taltz

80 mg Q4W efter en udvaskningsperiode på 4 uger, opnåede henholdsvis 73 % og 83,5 % sPGA (0,1) og PASI 75 efter at være blevet behandlet med Taltz i 12 uger.

I de to kliniske studier, der inkluderede en aktiv komparator (UNCOVER-2 og UNCOVER-3), var forekomsten af alvorlige bivirkninger 1,9 % for både etanercept og Taltz, og henholdsvis 1,2 % i etanercept-armen og 2,0 % i Taltz-armene seponerede behandlingen som følge af bivirkninger. Forekomsten af infektioner var 21,5 % for etanercept og 26,0 % for Taltz, og størstedelen var lette til moderate i sværhedsgrad. Forekomsten af alvorlige infektioner var 0,4 % for etanercept og 0,5 % for Taltz.

Opretholdelse af respons ved uge 60

Patienter, der oprindeligt var randomiseret til Taltz, og som responderede ved uge 12 (dvs. sPGA- score på 0,1) i UNCOVER-1 og UNCOVER-2, blev randomiseret på ny til yderligere 48 uger på et af følgende behandlingsregimer: placebo eller Taltz (80 mg hver 4. eller 12. uge [Q4W eller Q12W]).

Tabel 5

Opretholdelse af respons og effekt ved uge 60 (studierne UNCOVER-1 og

 

UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

Antal patienter (%)

 

responsrate (95 %

 

 

 

konfidensinterval)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

 

placebo

placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

 

se)

se)

se)

se)

se)

se)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Opretholdt

 

 

 

 

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

sPGA på “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(clear) eller

 

 

 

 

 

 

“1” (minimal)

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

 

 

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

eller opnået

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA 0

 

 

 

 

 

 

(clear)

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

eller opnået

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

eller opnået

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

eller opnået

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: N = antal patienter i analysepopulationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

Taltz havde effekt med hensyn til at opretholde respons hos patienter, der ikke tidligere havde fået systemisk eller biologisk behandling, og hos patienter, der var blevet eksponeret for biologisk lægemiddel/anti-TNF eller ikke havde haft effekt af biologisk lægemiddel/anti-TNF.

For sPGA (0,1)-responderende patienter ved uge 12, der var re-randomiseret til ophør med behandling

(dvs. placebo), var mediantiden til recidiv (sPGA ≥ 3) 164 dage i UNCOVER-1 og UNCOVER-2, når studierne blev puljet. Blandt disse patienter genvandt 71,5 % som minimum et sPGA (0,1)-respons inden for 12 uger efter genoptagelse af behandling med Taltz 80 mg Q4W.

Der blev påvist signifikant større forbedringer fra baseline til uge 12 sammenlignet med placebo og etanercept ved neglepsoriasis (målt ved Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), ved psoriasis i hovedbunden (målt ved Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) og ved palmoplantar psoriasis (målt ved Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Forbedringerne i neglepsoriasis, psoriasis i hovedbunden og palmoplantar psoriasis var opretholdt ved uge 60 hos patienter, der blev behandlet med Taltz, og som var sPGA (0,1)-responderende ved uge 12.

Livskvalitet/patientrapporterede resultater

På tværs af studierne var Taltz ved uge 12 forbundet med en statistisk signifikant forbedring i helbredsrelateret livskvalitet (Health-related Quality of Life) vurderet ved gennemsnitlige reduktionsintervaller fra baseline i Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W fra - 10,2 til -11,1; Taltz 80 mg Q4W fra -9,4 til -10,7; etanercept fra -7,7 til -8,0 og placebo fra -1,0 til - 2,0). En signifikant større andel af patienter behandlet med Taltz opnåede en DLQI-score på 0 eller 1. På tværs af studierne var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring af sværhedsgraden af kløe vurderet ved Itch NRS-score. En signifikant større andel af patienterne behandlet med Taltz opnåede en reduktion af Itch NRS ≥ 4 point ved uge 12 (84,6% for Taltz Q2W, 79,2% for Taltz Q4W

og 16,5% for placebo), og virkningen blev opretholdt frem til uge 60 hos patienter behandlet med Taltz, som var sPGA(0 eller 1)-responderende ved uge 12. Der var ikke evidens for forværring af depression efter op til 60 ugers behandling med Taltz, vurderet ved Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report.

Immuniseringer

I et studie med raske forsøgspersoner blev der ikke konstateret nogen sikkerhedsmæssige problemer ved to inaktiverede vacciner (tetanus og pneumokok) givet efter to doser ixekizumab (160 mg efterfulgt af en dosis på 80 mg to uger senere). Data vedrørende immunisering var imidlertid ikke tilstrækkelige til at konkludere, om immunresponset på disse vacciner, givet efter administration af Taltz, var tilstrækkeligt.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Taltz i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af plaque- psoriasis (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en enkelt subkutan dosis af ixekizumab hos patienter med psoriasis blev de gennemsnitlige maksimale koncentrationer nået inden for 4-10 dage over et dosisinterval på 5-160 mg. Den gennemsnitlige (SD) maksimale plasmakoncentration (Cmax) af ixekizumab efter startdosen på 160 mg var 19,9 (8,15) µg/ml.

Efter startdosen på 160 mg blev steady state nået i uge 8 med doseringsregimet 80 mg hver anden uge. Estimater af den gennemsnitlige (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss er 21,5 (9,16) µg/ml og 5,23 (3,19) µg/ml.

Ved et skift fra doseringsregimet 80 mg hver 2. uge til doseringsregimet 80 mg hver 4. uge ved uge 12

blev steady state nået efter ca. 10 uger. Estimater af den gennemsnitlige (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss er 14,6 (6,04) µg/ml og 1,87 (1,30) µg/ml.

Den gennemsnitlige biotilgængelighed af ixekizumab efter subkutan administration var 54-90 % på tværs af analyserne.

Fordeling

Populationsfarmakokinetiske analyser viste, at det gennemsnitlige samlede fordelingsvolumen ved steady state var 7,11 l.

Biotransformation

Ixekizumab er et monoklonalt antistof og forventes at blive nedbrudt til små peptider og aminosyrer via katabolisering på samme måde som endogene immunglobuliner.

Elimination

I populationsfarmakokinetiske analyser var den gennemsnitlige serumclearance 0,0161 l/t. Clearance er uafhængig af dosis. Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid estimeret fra populationsfarmakokinetiske analyser er 13 dage hos patienter med plaque-psoriasis.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen (AUC) blev øget proportionalt over et dosisinterval på 5-160 mg givet som subkutan injektion.

Ældre

Af de 4.204 patienter med plaque-psoriasis, der blev eksponeret for Taltz i kliniske studier, var i alt 301 patienter 65 år eller ældre, og 36 patienter var 75 år eller ældre. Baseret på populationsfarmakokinetiske analyser hos et begrænset antal ældre patienter (94 ≥ 65 år og 12 ≥ 75 år) var clearance af samme størrelsesorden hos ældre patienter og patienter under 65 år.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke udført specifikke klinisk farmakologiske studier til vurdering af virkningerne af nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion på ixekizumabs farmakokinetik. Den renale eliminering af uomdannet ixekizumab, et IgG MAb, forventes at være lav og af lille betydning. På tilsvarende måde elimineres IgG MAb'er primært via intracellulær katabolisering, og nedsat leverfunktion forventes ikke at have indflydelse på clearance af ixekizumab.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data fra cynomolgusaber viste ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra studier af toksicitet efter gentagne doser, sikkerhedsfarmakologi samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Administration af ixekizumab i subkutane doser på op til 50 mg/kg ugentligt i 39 uger til cynomolgusaber medførte ingen organtoksicitet eller uønskede virkninger på immunfunktionen (f.eks. T-celle-afhængigt antistofrespons og NK-celle-aktivitet). En ugentlig subkutan dosis på 50 mg/kg hos aber er ca. 19 gange startdosen af Taltz på 160 mg og resulterer i en eksponering (AUC) hos aber, som er mindst 61 gange højere end den beregnede gennemsnitlige eksponering ved steady state hos mennesker, der får det anbefalede dosisregime.

Der er ikke udført prækliniske studier til vurdering af ixekizumabs karcinogene eller mutagene potentiale.

Der blev ikke observeret virkninger på reproduktionsorganer, menstruationscyklus eller sæd hos seksuelt modne cynomolgusaber, som fik ixekizumab 50 mg/kg subkutant ugentligt i 13 uger.

Studier af udviklingstoksicitet viste, at ixekizumab passerer placenta og er i blodet hos afkommet i op til 6-månedersalderen. Der var en højere incidens af postnatal mortalitet hos afkommet af aber, der fik ixekizumab, sammenlignet med samstemmende kontroller. Dette var primært relateret til tidlig fødsel eller maternel forsømmelse af afkommet, hvilket er almindelige fund i studier hos ikke-humane primater, og blev ikke anset for at være klinisk relevant.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumcitrat

Citronsyre, vandfri

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

2 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 ºC – 8 ºC ).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Taltz må opbevares uden for køleskab i op til 5 dage ved temperaturer under 30 ºC.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

1 ml injektionsvæske i en injektionssprøjte af klart glas (type I). Pakningsstørrelser på 1, 2 eller 3 fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Brugervejledning

Brugervejledningen til injektionssprøjten er inkluderet i indlægssedlen og skal følges nøje.

Den fyldte injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

Taltz må ikke anvendes, hvis injektionsvæsken indeholder partikler eller er uklar og/eller tydeligt brun.

Taltz, der har været nedfrosset, må ikke anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. april 2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Taltz 80 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt pen indeholder 80 mg ixekizumab i 1 ml.

Ixekizumab er et rekombinant humaniseret monoklonalt antistof fremstillet i CHO-celler.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3. LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen.

Injektionsvæsken er klar og farveløs til svagt gul.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Taltz er indiceret til behandling af moderat til svær plaque-psoriasis hos voksne, der er kandidater til systemisk behandling.

4.2 Dosering og administration

Taltz skal anvendes under vejledning og supervision af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af psoriasis.

Dosering

Den anbefalede dosis er 160 mg som subkutan injektion (to injektioner a 80 mg) ved uge 0, efterfulgt af 80 mg (én injektion) ved uge 2, 4, 6, 8, 10 og 12 og herefter vedligeholdelsesdosis på 80 mg (én injektion) hver 4. uge.

Det bør overvejes at seponere behandlingen hos patienter, der ikke har vist respons efter 16 til 20 ugers behandling. Patienter med partielt respons initialt kan i visse tilfælde efterfølgende opnå bedring ved fortsat behandling ud over 20 uger.

Ældre (≥ 65 år)

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Der er begrænsede oplysninger for personer ≥ 75 år.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Taltz er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives dosisanbefalinger.

Pædiatrisk population

Taltz' sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 6-18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Det er ikke relevant at anvende Taltz til børn under 6 år i behandlingen af moderat til svær plaque- psoriasis.

Administration

Subkutan anvendelse.

Taltz skal administreres som subkutan injektion. Der kan veksles mellem injektionsstederne. Hvis det er muligt, skal hudområder med psoriasis undgås som injektionssteder. Injektionsvæsken/injektionssprøjten må ikke omrystes.

Hvis lægen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, kan patienten selv injicere Taltz efter grundig oplæring i subkutan injektionsteknik. Lægen bør dog sikre relevant opfølgning af patienterne. I indlægssedlen gives der en udførlig vejledning i administration.

4.3 Kontraindikationer

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Klinisk vigtige aktive infektioner (f.eks. aktiv tuberkulose, se pkt. 4.4).

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Behandling med Taltz er forbundet med en øget forekomst af infektioner, f.eks. infektion i øvre luftveje, oral candidiasis, konjunktivitis og tinea-infektioner (se pkt. 4.8).

Taltz bør anvendes med forsigtighed hos patienter med en klinisk vigtig kronisk infektion. Hvis der udvikles en sådan infektion, skal patienten overvåges nøje, og Taltz skal seponeres, hvis patienten ikke responderer på standardbehandling, eller hvis infektionen bliver alvorlig. Behandlingen med Taltz må ikke genoptages, før infektionen er i bedring.

Taltz må ikke gives til patienter med aktiv tuberkulose (TB). Hos patienter med latent TB skal behandling mod TB overvejes, før behandling med Taltz indledes.

Overfølsomhed

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder tilfælde af angioødem, urticaria og i sjældne tilfælde sene (10-14 dage efter injektion) overfølsomhedsreaktioner inklusive udbredt urticaria, dyspnø og høje antistoftitre, er rapporteret. Hvis der opstår en alvorlig overfølsomhedsreaktion, skal administration af Taltz omgående ophøre og relevant behandling indledes.

Inflammatorisk tarmsygdom

Tilfælde af nyopstået samt forværring af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er blevet indberettet. Taltz skal ordineres med forsigtighed til patienter med inflammatorisk tarmsygdom, herunder Crohns sygdom og colitis ulcerosa, og patienterne skal følges tæt.

Immuniseringer

Taltz bør ikke anvendes sideløbende med levende vacciner. Der foreligger ingen data om respons på levende vacciner. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om respons på inaktiverede vacciner (se pkt. 5.1).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 80 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Sikkerheden af Taltz i kombination med andre immunmodulerende midler eller lysbehandling er ikke blevet evalueret.

Der er ikke udført formelle studier af interaktion med andre lægemidler in vivo. Det er ikke vist, at IL- 17 spiller en rolle i reguleringen af CYP450-enzymer. Dannelsen af nogle CYP450-enzymer undertrykkes dog af øgede niveauer af cytokiner i forbindelse med kronisk inflammation. Derfor kan antiinflammatoriske behandlinger, f.eks. med IL-17A-hæmmeren ixekizumab, resultere i normalisering af CYP450-niveauer med ledsagende lavere eksponering for samtidigt administrerede lægemidler, der metaboliseres af CYP450. En klinisk relevant effekt på CYP450-substrater med et snævert terapeutisk indeks, hvor dosis justeres individuelt (f.eks. warfarin), kan derfor ikke udelukkes. Terapeutisk monitorering bør overvejes ved opstart af ixekizumab-behandling hos patienter, der behandles med denne type lægemidler.

4.6 Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 10 uger efter endt behandling.

Graviditet

Der er begrænsede data vedrørende anvendelse af ixekizumab til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Som en sikkerhedsforanstaltning bør behandling med Taltz undgås under graviditet.

Amning

Det vides ikke, om ixekizumab udskilles i human mælk eller absorberes systemisk efter indtagelse. Ixekizumab udskilles dog i små mængder i mælken hos cynomolgusaber. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Taltz seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Virkningen af ixekizumab på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Taltz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8 Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger er reaktioner på injektionsstedet og infektioner i øvre luftveje (oftest nasofaryngitis).

Bivirkninger i tabelform

Bivirkninger fra kliniske studier (tabel 1) er anført efter MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne opstillet efter hyppighed med de hyppigste bivirkninger anført først. Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først. Hyppighedskategorien for de enkelte bivirkninger er baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

I alt 4.204 patienter blev behandlet med Taltz i kliniske udviklingsstudier med plaque-psoriasis. Af disse blev 2.190 psoriasispatienter eksponeret for Taltz i mindst ét år og repræsenterer eksponering i 3.531 patientår.

Tre placebokontrollerede fase III-studier med plaque-psoriasis blev integreret for at vurdere sikkerheden af Taltz sammenlignet med placebo i op til 12 uger efter påbegyndt behandling. I alt 3.119 patienter blev vurderet (1.161 patienter fik 80 mg hver 4. uge (Q4W), 1.167 patienter fik 80 mg hver 2. uge (Q2W) og 791 patienter fik placebo).

Tabel 1

Liste over bivirkninger fra kliniske studiera

 

 

Systemorganklasse

 

 

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

 

(N = 1.161)

 

(N = 1.167)

(N = 791)

 

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infektioner og parasitære sygdomme

 

 

 

 

 

Meget almindelig

 

Infektion i øvre

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

 

 

luftvejeb

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Tinea-infektion

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Ikke almindelig

 

 

Influenza

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

 

Rhinitis

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

 

Oral candidiasisc

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

 

Konjunktivitis

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

 

 

Cellulitisd

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Blod og lymfesystem

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

Neutropenif

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

 

 

Trombocytopenif

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Luftveje, thorax og mediastinum

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Orofaryngeale

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

 

 

smerter

 

 

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

 

 

 

 

 

 

Almindelig

 

 

Kvalme

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Hud og subkutane væv

 

 

 

 

 

 

Ikke almindelig

 

 

Urticaria

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

 

 

Meget almindelig

 

Reaktioner på

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

 

 

injektionsstedete

 

 

 

 

 

aPlacebokontrollerede kliniske studier (fase III), hvor patienter med moderat til svær plaque-psoriasis blev eksponeret for ixekizumab 80 mg Q2W, ixekizumab 80 mg Q4W eller placebo i en behandlingsperiode på op til 12 uger.

bInfektion i øvre luftveje inkluderer nasofaryngitis og infektion i øvre luftveje.

cOral candidiasis inkluderer de foretrukne termer oral candidiasis og oral svampeinfektion. dCellulitis inkluderer cellulitis forårsaget af stafylokokker og cellulitis i det ydre øre samt erysipelas. eReaktioner på injektionsstedet var hyppigere hos personer med legemsvægt < 60 kg sammenlignet med gruppen med legemsvægt ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % for de kombinerede Q2W- og Q4W-grupper). fBaseret på rapporterede bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Reaktioner på injektionsstedet

De hyppigst observerede reaktioner på injektionsstedet var erytem og smerte. Disse reaktioner var overvejende lette til moderate i sværhedsgrad og førte ikke til seponering af Taltz.

Infektioner

I den placebokontrollerede periode af de kliniske fase III-studier med plaque-psoriasis blev der indrapporteret infektioner hos 27,2 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz i op til 12 uger, sammenlignet med 22,9 % af de patienter, der fik placebo.

Størstedelen af infektionerne var ikke alvorlige og lette til moderate i sværhedsgrad og krævede i de fleste tilfælde ikke seponering af behandlingen. Alvorlige infektioner forekom hos 13 (0,6 %) af de patienter, der blev behandlet med Taltz, og hos 3 (0,4 % ) af de patienter, der fik placebo (se pkt. 4.4). Over hele behandlingsperioden blev der rapporteret infektioner hos 52,8 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz (46,9 pr. 100 patientår). Alvorlige infektioner blev rapporteret hos 1,6 % af patienterne behandlet med Taltz (1,5 pr. 100 patientår).

Laboratoriebestemmelse af neutropeni og trombocytopeni

9 % af patienterne behandlet med Taltz udviklede neutropeni. I de fleste tilfælde var neutrofiltallet ≥1.000 celler/mm3. Sådanne niveauer af neutropeni kan være vedvarende, svingende eller forbigående. 0,1 % af patienterne behandlet med Taltz udviklede et neutrofiltal <1.000 celler/mm3. Generelt var seponering af Taltz ikke nødvendig pga. neutropeni.

Hos 3% af patienterne behandlet med Taltz ændrede trombocyttallet sig fra normalt ved baseline til 75.000-150.000 celler/mm3. Trombocytopeni kan være vedvarende, svingende eller forbigående.

Immunogenicitet

Ca. 9-17 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz med det anbefalede doseringsregime, udviklede antistoffer mod lægemidlet, hvoraf størstedelen var i lave titre og ikke forbundet med reduceret klinisk respons ved op til 60 ugers behandling. Hos ca. 1 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz, var de neutraliserende antistoffer forbundet med lav lægemiddelkoncentration og reduceret klinisk respons. En sammenhæng mellem immunogenicitet og behandlingsrelaterede bivirkninger er ikke blevet klart fastslået.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9 Overdosering

Doser på op til 180 mg er blevet administreret subkutant i kliniske studier uden dosisbegrænsende toksicitet. Overdoser på op til 240 mg subkutant som en enkelt administration er blevet rapporteret i kliniske studier uden alvorlige bivirkninger. I tilfælde af overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at relevant symptomatisk behandling omgående indledes.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunsuppressiva, interleukinhæmmere, ATC-kode: L04AC13.

Virkningsmekanisme

Ixekizumab er et monoklonalt antistof af typen IgG4, der med høj affinitet (< 3 pM) og specificitet binder sig til interleukin 17A (både IL-17A og IL-17A/F). Forhøjede koncentrationer af IL-17A har været impliceret i patogenesen af psoriasis ved at fremme proliferation og aktivering af keratinocytter. Neutralisering af IL-17A med ixekizumab hæmmer disse virkninger. Ixekizumab binder sig ikke til liganderne IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E eller IL-17F.

Bindingsanalyser in vitro bekræftede, at ixekizumab ikke binder sig til human Fcγ-receptor I, IIa og IIIa eller til komplementkomponent C1q.

Farmakodynamisk virkning

Ixekizumab modulerer biologiske responser, der induceres eller reguleres af IL-17A. På baggrund af data fra biopsier af psoriasislæderet hud fra et fase I-studie var der en dosisrelateret tendens i retning mod nedsat epidermal tykkelse, nedsat antal af prolifererende keratinocytter, T-celler og dendritiske celler såvel som reduktion i niveauerne af lokale inflammatoriske markører fra baseline til dag 43.

Som en direkte konsekvens reducerer behandling med ixekizumab erytem, induration og afskalning, der ses ved plaque-psoriasis-læsioner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Taltz’ virkning og sikkerhed blev vurderet i tre randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier hos voksne patienter med moderat til svær plaque-psoriasis, der var kandidater til lysbehandling eller systemisk behandling (UNCOVER-1, UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Taltz’ virkning og sikkerhed blev også vurderet versus etanercept (UNCOVER-2 og UNCOVER-3). Patienter randomiseret til Taltz, som opnåede sPGA (0,1)-respons ved uge 12, blev randomiseret på ny til at få placebo eller Taltz i yderligere 48 uger (UNCOVER-1 og UNCOVER-2); patienter randomiseret til placebo, etanercept eller Taltz, som ikke opnåede et sPGA (0,1)-respons, fik Taltz i op til 48 uger.

Af de 3.866 patienter, som var inkluderet i disse placebokontrollerede studier, havde 64 % tidligere fået systemisk behandling (biologisk, konventionel systemisk eller psoralen og ultraviolet A (PUVA)), 43,5 % havde tidligere fået lysbehandling, 49,3 % havde tidligere fået konventionel systemisk behandling, og 26,4 % havde tidligere fået biologisk behandling mod psoriasis. Af alle patienter havde 14,9 % fået mindst ét anti-TNF-alfa-middel, og 8,7 % havde fået et anti-IL-12/IL-23. 23,4 % af patienterne havde psoriasisartrit ved baseline eller havde tidligere haft psoriasisartrit.

I alle tre studier var de co-primære endepunkter andelen af patienter, der opnåede en PASI 75-score og en sPGA-score på 0 (“clear” [ingen symptomer]) eller 1 (“minimal” [minimale symptomer]) ved uge 12 versus placebo. I alle behandlingsgrupper havde patienterne en median-PASI-score ved baseline i intervallet 17,4-18,3; 48,3 % til 51,2 % af patienterne havde en sPGA-score ved baseline på svær eller meget svær og en gennemsnitlig Itch Numeric Rating Scale (Itch NRS) ved baseline i intervallet 6,3- 7,1.

Klinisk respons efter 12 uger

I UNCOVER-1 blev der inkluderet 1.296 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:1:1) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) i 12 uger.

Tabel 2

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

Forskel fra placebo i responsrate

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % konfidensinterval)

 

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

Taltz

Taltz

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

(76,4)a

 

(81,8)a

 

 

(clear) eller “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8; 77,5)

78,5 (74,5; 82,5)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(34,5)a

(37,0)a

34,5 (30,0; 39,0)

37,0 (32,4; 41,5)

(clear)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

(82,6)a

(89,1)a

78,7 (74,7; 82,7)

85,2 (81,7; 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

(64,6)a

(70,9)a

64,1 (59,6; 68,7)

70,4 (66,1; 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

(33,6)a

(35,3)a

33,6 (29,1; 38,0)

35,3 (30,8; 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktion i Itch

58 (15,5)

(80,5)

a

(85,9)

a

65,0 (59,5; 70,4)

70,4 (65,4; 75,5)

NRS på ≥ 4b

 

 

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391.

I UNCOVER-2 blev der inkluderet 1.224 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:2:2:2) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) eller 50 mg etanercept to gange ugentligt i 12 uger.

Tabel 3

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

 

Antal patienter (%)

 

 

 

responsrate (95 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konfidensinterval)

Endepunkter

 

 

Taltz

 

Taltz

 

Etanercept

 

 

 

 

 

 

50 mg to

 

Taltz

Taltz

 

Placebo

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

gange

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

 

 

(N = 347)

(N = 351)

ugentligt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(clear) eller

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

70,5 (65,3;

80,8 (76,3;

“1”

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6;

41,3 (36,0;

(clear)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2;

87,4 (83,4;

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8;

70,1 (65,2;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2;

39,9 (34,6;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Reduktion i

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1;

71,1 (64,0;

Itch NRS

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept. cp < 0,01 sammenlignet med placebo.

dPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, etanercept N = 306.

I UNCOVER-3 blev der inkluderet 1.346 patienter. Patienterne blev randomiseret i forholdet (1:2:2:2) til at få enten placebo eller Taltz (80 mg hver 2. eller 4. uge [Q2W eller Q4W] efter en startdosis på 160 mg) eller 50 mg etanercept to gange ugentligt i 12 uger.

Tabel 4

Effektresultater ved uge 12 i UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

Antal patienter (%)

 

responsrate (95 %

 

 

 

konfidensinterval)

 

 

 

 

 

Endepunkter

 

 

 

 

 

 

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

 

 

 

 

Placebo

50 mg to

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

gange

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

ugentligt

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA på “0”

 

 

 

 

 

 

(clear) eller

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1;

73,8 (68,5;

“1”

 

 

 

 

74,2)

79,1)

(minimal)

 

 

 

 

 

 

sPGA på “0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2;

40,3 (35,4;

(clear)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8;

80,0 (75,1;

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8;

64,9 (59,7;

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2; 39,7)

37,7 (32,8;

 

 

 

 

 

 

42,5)

Reduktion i

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2;

61,6 (54,0;

Itch NRS

33 (20,9)

≥ 4c

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Forkortelser: N = antal patienter i intent-to-treat-populationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

bp < 0,001 sammenlignet med etanercept.

cPatienter med Itch NRS ≥ 4 ved baseline: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanercept N = 312.

Taltz var forbundet med en hurtigt indsættende virkning med en reduktion i gennemsnitlig PASI på > 50 % i uge 2 (figur 1). Procentdelen af patienter, der opnåede PASI 75, var signifikant højere for Taltz sammenlignet med placebo og etanercept så tidligt som i uge 1. Ca. 25 % af de patienter, der blev behandlet med Taltz, havde opnået en PASI-score < 5 i uge 2, mere end 55 % havde opnået PASI- score < 5 i uge 4, og procentdelen var steget til 85 % i uge 12 (sammenlignet med 3 %, 14 % og 50 % for etanercept). Der blev set signifikante forbedringer i sværhedsgraden af kløe ved uge 1 hos de patienter, der blev behandlet med Taltz.

Figur 1 PASI-score, procentvis forbedring fra baseline (mBOCF) hos intent-to-treat- populationen i perioden med induktionsdosering – UNCOVER-2 og UNCOVER-3

Behandlingsuge

PASI, forbedring i forhold til baseline (%)

Placebo

 

Eternacept

 

Ixekizumab

 

Ixekizumab

(N = 361)

 

(N = 740)

 

Q4 (N = 733)

 

Q2 (N = 736)

 

 

 

 

 

 

 

Taltz’ virkning og sikkerhed blev påvist uafhængig af alder, køn, race, legemsvægt, PASI-score ved baseline, lokalisering af plaques, samtidig psoriasisartrit og tidligere behandling med et biologisk lægemiddel. Taltz havde effekt hos patienter, der ikke tidligere havde fået systemisk eller biologisk behandling, og hos patienter, der var blevet eksponeret for biologisk lægemiddel/anti-TNF eller ikke havde haft effekt af biologisk lægemiddel/anti-TNF.

Effekt hos patienter, der ikke responderede på etanercept: Af de patienter, der ikke opnåede et sPGA (0,1)-respons på etanercept ved uge 12 i UNCOVER-2 (N = 200), og som overgik til Taltz

80 mg Q4W efter en udvaskningsperiode på 4 uger, opnåede henholdsvis 73 % og 83,5 % sPGA (0,1) og PASI 75 efter at være blevet behandlet med Taltz i 12 uger.

I de to kliniske studier, der inkluderede en aktiv komparator (UNCOVER-2 og UNCOVER-3), var forekomsten af alvorlige bivirkninger 1,9 % for både etanercept og Taltz, og henholdsvis 1,2 % i etanercept-armen og 2,0 % i Taltz-armene seponerede behandlingen som følge af bivirkninger. Forekomsten af infektioner var 21,5 % for etanercept og 26,0 % for Taltz, og størstedelen var lette til moderate i sværhedsgrad. Forekomsten af alvorlige infektioner var 0,4 % for etanercept og 0,5 % for Taltz.

Opretholdelse af respons ved uge 60

Patienter, der oprindeligt var randomiseret til Taltz, og som responderede ved uge 12 (dvs. sPGA- score på 0,1) i UNCOVER-1 og UNCOVER-2, blev randomiseret på ny til yderligere 48 uger på et af følgende behandlingsregimer: placebo eller Taltz (80 mg hver 4. eller 12. uge [Q4W eller Q12W]).

Tabel 5

Opretholdelse af respons og effekt ved uge 60 (studierne UNCOVER-1 og

 

UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel fra placebo i

 

 

Antal patienter (%)

 

responsrate (95 %

 

 

 

konfidensinterval)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endepunkter

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

(induktion)/

 

placebo

placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

(vedligeholdel

 

se)

se)

se)

se)

se)

se)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Opretholdt

 

 

 

 

62,4 (55,1;

70,7 (64,2;

sPGA på “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(clear) eller

 

 

 

 

 

 

“1” (minimal)

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

 

 

47,7 (40,4;

56,0 (49,1;

eller opnået

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA 0

 

 

 

 

 

 

(clear)

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3;

74,3 (68,0;

eller opnået

15 (7,9)

19 (9,0)

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7;

71,7 (65,4;

eller opnået

9 (4,7)

10 (4,7)

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

Opretholdt

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9;

54,6 (47,7;

eller opnået

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: N = antal patienter i analysepopulationen.

Bemærk: Patienter med manglende data blev talt med som ikke-responderende. ap < 0,001 sammenlignet med placebo.

Taltz havde effekt med hensyn til at opretholde respons hos patienter, der ikke tidligere havde fået systemisk eller biologisk behandling, og hos patienter, der var blevet eksponeret for biologisk lægemiddel/anti-TNF eller ikke havde haft effekt af biologisk lægemiddel/anti-TNF.

For sPGA (0,1)-responderende patienter ved uge 12, der var re-randomiseret til ophør med behandling

(dvs. placebo), var mediantiden til recidiv (sPGA ≥ 3) 164 dage i UNCOVER-1 og UNCOVER-2, når studierne blev puljet. Blandt disse patienter genvandt 71,5 % som minimum et sPGA (0,1)-respons inden for 12 uger efter genoptagelse af behandling med Taltz 80 mg Q4W.

Der blev påvist signifikant større forbedringer fra baseline til uge 12 sammenlignet med placebo og etanercept ved neglepsoriasis (målt ved Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), ved psoriasis i hovedbunden (målt ved Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) og ved palmoplantar psoriasis (målt ved Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Forbedringerne i neglepsoriasis, psoriasis i hovedbunden og palmoplantar psoriasis var opretholdt ved uge 60 hos patienter, der blev behandlet med Taltz, og som var sPGA (0,1)-responderende ved uge 12.

Livskvalitet/patientrapporterede resultater

På tværs af studierne var Taltz ved uge 12 forbundet med en statistisk signifikant forbedring i helbredsrelateret livskvalitet (Health-related Quality of Life) vurderet ved gennemsnitlige reduktionsintervaller fra baseline i Dermatology Life Quality Index (DLQI) (Taltz 80 mg Q2W fra - 10,2 til -11,1; Taltz 80 mg Q4W fra -9,4 til -10,7; etanercept fra -7,7 til -8,0 og placebo fra -1,0 til - 2,0). En signifikant større andel af patienter behandlet med Taltz opnåede en DLQI-score på 0 eller 1. På tværs af studierne var Taltz forbundet med en statistisk signifikant forbedring af sværhedsgraden af kløe vurderet ved Itch NRS-score. En signifikant større andel af patienterne behandlet med Taltz opnåede en reduktion af Itch NRS ≥ 4 point ved uge 12 (84,6% for Taltz Q2W, 79,2% for Taltz Q4W

og 16,5% for placebo), og virkningen blev opretholdt frem til uge 60 hos patienter behandlet med Taltz, som var sPGA(0 eller 1)-responderende ved uge 12. Der var ikke evidens for forværring af depression efter op til 60 ugers behandling med Taltz, vurderet ved Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report.

Immuniseringer

I et studie med raske forsøgspersoner blev der ikke konstateret nogen sikkerhedsmæssige problemer ved to inaktiverede vacciner (tetanus og pneumokok) givet efter to doser ixekizumab (160 mg efterfulgt af en dosis på 80 mg to uger senere). Data vedrørende immunisering var imidlertid ikke tilstrækkelige til at konkludere, om immunresponset på disse vacciner, givet efter administration af Taltz, var tilstrækkeligt.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Taltz i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af plaque- psoriasis (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter en enkelt subkutan dosis af ixekizumab hos patienter med psoriasis blev de gennemsnitlige maksimale koncentrationer nået inden for 4-10 dage over et dosisinterval på 5-160 mg. Den gennemsnitlige (SD) maksimale plasmakoncentration (Cmax) af ixekizumab efter startdosen på 160 mg var 19,9 (8,15) µg/ml.

Efter startdosen på 160 mg blev steady state nået i uge 8 med doseringsregimet 80 mg hver anden uge. Estimater af den gennemsnitlige (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss er 21,5 (9,16) µg/ml og 5,23 (3,19) µg/ml.

Ved et skift fra doseringsregimet 80 mg hver 2. uge til doseringsregimet 80 mg hver 4. uge ved uge 12

blev steady state nået efter ca. 10 uger. Estimater af den gennemsnitlige (SD) Cmax,ss, og Ctrough,ss er 14,6 (6,04) µg/ml og 1,87 (1,30) µg/ml.

Den gennemsnitlige biotilgængelighed af ixekizumab efter subkutan administration var 54-90 % på tværs af analyserne.

Fordeling

Populationsfarmakokinetiske analyser viste, at det gennemsnitlige samlede fordelingsvolumen ved steady state var 7,11 l.

Biotransformation

Ixekizumab er et monoklonalt antistof og forventes at blive nedbrudt til små peptider og aminosyrer via katabolisering på samme måde som endogene immunglobuliner.

Elimination

I populationsfarmakokinetiske analyser var den gennemsnitlige serumclearance 0,0161 l/t. Clearance er uafhængig af dosis. Den gennemsnitlige eliminationshalveringstid estimeret fra populationsfarmakokinetiske analyser er 13 dage hos patienter med plaque-psoriasis.

Linearitet/non-linearitet

Eksponeringen (AUC) blev øget proportionalt over et dosisinterval på 5-160 mg givet som subkutan injektion.

Ældre

Af de 4.204 patienter med plaque-psoriasis, der blev eksponeret for Taltz i kliniske studier, var i alt 301 patienter 65 år eller ældre, og 36 patienter var 75 år eller ældre. Baseret på populationsfarmakokinetiske analyser hos et begrænset antal ældre patienter (94 ≥ 65 år og 12 ≥ 75 år) var clearance af samme størrelsesorden hos ældre patienter og patienter under 65 år.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Der er ikke udført specifikke klinisk farmakologiske studier til vurdering af virkningerne af nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion på ixekizumabs farmakokinetik. Den renale eliminering af uomdannet ixekizumab, et IgG MAb, forventes at være lav og af lille betydning. På tilsvarende måde elimineres IgG MAb'er primært via intracellulær katabolisering, og nedsat leverfunktion forventes ikke at have indflydelse på clearance af ixekizumab.

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data fra cynomolgusaber viste ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra studier af toksicitet efter gentagne doser, sikkerhedsfarmakologi samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Administration af ixekizumab i subkutane doser på op til 50 mg/kg ugentligt i 39 uger til cynomolgusaber medførte ingen organtoksicitet eller uønskede virkninger på immunfunktionen (f.eks. T-celle-afhængigt antistofrespons og NK-celle-aktivitet). En ugentlig subkutan dosis på 50 mg/kg hos aber er ca. 19 gange startdosen af Taltz på 160 mg og resulterer i en eksponering (AUC) hos aber, som er mindst 61 gange højere end den beregnede gennemsnitlige eksponering ved steady state hos mennesker, der får det anbefalede dosisregime.

Der er ikke udført prækliniske studier til vurdering af ixekizumabs karcinogene eller mutagene potentiale.

Der blev ikke observeret virkninger på reproduktionsorganer, menstruationscyklus eller sæd hos seksuelt modne cynomolgusaber, som fik ixekizumab 50 mg/kg subkutant ugentligt i 13 uger.

Studier af udviklingstoksicitet viste, at ixekizumab passerer placenta og er i blodet hos afkommet i op til 6-månedersalderen. Der var en højere incidens af postnatal mortalitet hos afkommet af aber, der fik ixekizumab, sammenlignet med samstemmende kontroller. Dette var primært relateret til tidlig fødsel eller maternel forsømmelse af afkommet, hvilket er almindelige fund i studier hos ikke-humane primater, og blev ikke anset for at være klinisk relevant.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Natriumcitrat

Citronsyre, vandfri

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

2 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 ºC – 8 ºC ).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Taltz må opbevares uden for køleskab i op til 5 dage ved temperaturer under 30 ºC.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

1 ml injektionsvæske i en injektionssprøjte af klart glas (type I). Injektionssprøjten er indkapslet i en engangspen med en enkelt dosis. Pakninger med 1, 2 eller 3 fyldte penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Brugervejledning

Brugervejledningen til pennen er inkluderet i indlægssedlen og skal følges nøje.

Den fyldte pen er kun til engangsbrug.

Taltz må ikke anvendes, hvis injektionsvæsken indeholder partikler eller er uklar og/eller tydeligt brun.

Taltz, der har været nedfrosset, må ikke anvendes.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 25. april 2016

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet