Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Etikettering - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTasmar
ATC-kodeN04BX01
Indholdsstoftolcapone
ProducentMeda AB

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

Ydre æske og tabletglasetiket, 30, 60, 100, 200 filmovertrukne tabletter

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg tolcapon

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Læs indlægssedlen for mere information

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

200 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug. Til oralt brug

Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke knuses eller deles

6.ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/007 30 tablets

EU/1/97/044/008 60 tablets

EU/1/97/044/003 100 tablets

EU/1/97/044/0010 200 tablets

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tasmar 100 mg (er kun relevant for den ydre æske)

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre æske for blisterpakninger,[ 30 og 60 filmovertrukne tabletter]

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 100 mg tolcapon

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Læs indlægssedlen for mere information

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug. Til oralt brug

Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke knuses eller deles

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/001 30 tablets

EU/1/97/044/002 60 tablets

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tasmar 100 mg (er kun relevant for den ydre æske)

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 100 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Batch

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre emballage og tabletglasetiket, 100 filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 200 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg tolcapon

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Læs indlægssedlen for mere information

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

100 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug. Til oralt brug

Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke knuses eller deles

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/006 100 tablets

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tasmar 200 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE OG PÅ DEN INDRE

EMBALLAGE

Ydre emballage og blisterpakninger, 30 og 60 filmovertrukne tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 200 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg tolcapon

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactose.

Læs indlægssedlen for mere information

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug. Til oralt brug

Tabletterne skal synkes hele. Tabletterne må ikke knuses eller deles

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Sverige

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/97/044/004 30 tablets

EU/1/97/044/005 60 tablets

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tasmar 200 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tasmar 200 mg filmovertrukne tabletter

Tolcapon

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Batch

5. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet