Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vælg sprog for hjemmesiden

Taxespira (Docetaxel Hospira UK Limited ) (docetaxel trihydrate) – Indlægsseddel - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTaxespira (Docetaxel Hospira UK Limited )
ATC-kodeL01CD02
Indholdsstofdocetaxel trihydrate
ProducentHospira UK Limited

Indlægsseddel: Information til patienten

Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

docetaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

3.Sådan skal du bruge Taxespira

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel hedder Taxespira. Lægemidlets handelsnavn er docetaxel. Docetaxel er et stof, der udvindes af nålene fra takstræer. Docetaxel hører til gruppen af kræftmedicin, der kaldes taxoider.

Taxespira er ordineret af din læge til behandling af brystkræft, specielle former for lungekræft (ikke- småcellet lungekræft), prostatakræft, mavekræft eller hoved- og halskræft:

Ved behandling af fremskreden brystkræft kan Taxespira enten indgives alene eller i kombination med doxorubicin, trastuzumab eller capecitabin.

Ved behandling af tidlig brystkræft med eller uden spredning til lymfeknuder kan Taxespira indgives i kombination med doxorubicin og cyclophosphamid.

Ved behandling af lungekræft kan Taxespira indgives enten alene eller i kombination med cisplatin.

Ved behandling af prostatakræft kan Taxespira indgives i kombination med prednison eller prednisolon.

Ved behandling af metastatisk mavekræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil.

Ved behandling af hoved- og halskræft kan Taxespira indgives i kombination med cisplatin og 5-fluorouracil.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Taxespira

Brug ikke Taxespira

hvis du er allergisk over for docetaxel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Taxespira

hvis du har for lavt antal hvide blodlegemer

hvis du har en alvorlig leversygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Før hver behandling med Taxespira vil du få taget blodprøver for at kontrollere, om du har nok blodceller og den nødvendige leverfunktion til at få Taxespira. Du kan få feber eller infektioner, hvis antallet af hvide blodlegemer ikke tilfredsstillende.

Fortæl det til din læge, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet, hvis du har problemer med synet. Hvis du får problemer med synet, særligt sløret syn, skal du straks have dine øjne og dit syn undersøgt.

Hvis du får akutte problemer med lungerne (feber, åndenød eller hoste), eller de bliver værre, skal du straks fortælle det til lægen, apotekspersonalet på hospitalet eller sundhedspersonalet. Lægen vil muligvis afbryde din behandling med det samme.

Du vil blive bedt om at tage en præmedicinering bestående af oralt kortikosteroid (for eksempel dexamethason) 1 dag før behandlingen med Taxespira. Du skal fortsætte med at tage præmedicineringen i yderligere 1 til 2 dage for at mindske visse bivirkninger, som kan opstå efter infusion af Taxespira. Specielt kan der være tale om bivirkninger som allergiske reaktioner og væskeansamlinger (hævede hænder, fødder, ben eller vægtøgning).

Under behandlingen kan du få anden medicin til at opretholde antallet af blodceller.

Taxespira indeholder alkohol. Fortæl det til din læge, hvis du er afhængig af alkohol, epilepsi eller lider af leversvækkelse. Se også afsnittet “Taxespira indeholder ethanol (alkohol)” nedenfor.

Brug af anden medicin sammen med Taxespira

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet på hospitalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det skyldes, at Taxespira eller den anden medicin måske ikke virker så godt som forventet, og du måske lettere får bivirkninger

Graviditet, amning og frugtbarhed

Spørg altid lægen til råds, før du tager nogen form for medicin.

Taxespira må IKKE anvendes, hvis du er gravid, medmindre din læge udtrykkeligt ønsker det.

Du må ikke blive gravid under behandling med dette lægemiddel, og du skal bruge sikker prævention under behandlingen, da Taxespira kan skade det ufødte barn. Du skal straks informere din læge, hvis du bliver gravid under behandlingen.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Taxespira.

Hvis du er mand, og du er i behandling med Taxespira, frarådes du at få børn under og op til 6 måneder efter behandlingen samt til at søge vejledning vedrørende opbevaring af sæd inden behandlingen, da docetaxel kan ændre mandens frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Taxespira indeholder ethanol (alkohol)

20 mg/1 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 395 mg vandfri ethanol pr. 1 ml hætteglas, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. 1 ml hætteglas.

80 mg/4 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 1580 mg vandfri ethanol pr. 4 ml hætteglas, svarende til 40 ml øl eller 17 ml vin pr. 4 ml hætteglas.

120 mg/6 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 2370 mg vandfri ethanol pr. 6 ml hætteglas, svarende til 60 ml øl eller 25 ml vin pr. 6 ml hætteglas.

140 mg/7 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 2765 mg vandfri ethanol pr. 7 ml hætteglas, svarende til 70 ml øl eller 29 ml vin pr. 7 ml hætteglas.

160 mg/8 ml:

Dette lægemiddel indeholder 50 % vol. vandfri ethanol (alkohol), dvs. op til 3160 mg vandfri ethanol pr. 8 ml hætteglas, svarende til 80 ml øl eller 33 ml vin pr. 8 ml hætteglas.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan have virkninger på centralnervesystemet (den del af nervesystemet, der omfatter hjernen og rygmarven).

Det kan være skadeligt for alkoholikere.

Det skal der tages højde for hos gravide og ammende kvinder, børn og patienter i højrisikogrupper såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan påvirke effekten af andre lægemidler.

Mængden af alkohol i dette lægemiddel kan nedsætte patientens evne til at køre bil og betjene maskiner.

3.Sådan skal du bruge Taxespira

Taxespira vil blive indgivet til dig af sundhedspersonalet.

Sædvanlig dosis

Den sædvanlige dosis vil afhænge af din vægt og din almene tilstand. Din læge vil beregne dit legemsoverfladeareal i kvadratmeter (m²) og fastlægge den dosis, du skal have.

Indgivelsesmetode og indgivelsesvej

Taxespira vil blive givet som en infusion i en vene (intravenøs indgivelse). Infusionen vil vare cirka 1 time, mens du er på hospitalet.

Indgivelseshyppighed

Du vil normalt få en infusion én gang hver 3. uge.

Din læge kan ændre dosis og indgivelseshyppighed afhængigt af dine blodprøver, din almene tilstand og din reaktion på Taxespira. Vær særlig opmærksom på at informere din læge, hvis du får diarré, sår i munden, følelsesløshed, stikkende og prikkende fornemmelser eller feber, og giv lægen resultatet af

dine blodprøver. Denne information vil give lægen mulighed for at vurdere, om det er nødvendigt at nedsætte din dosis. Er du i tvivl om anvendelsen af dette lægemiddel, så spørg lægen eller apotekspersonalet på hospitalet.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Din læge vil drøfte disse bivirkninger med dig og forklare mulige risici og fordele ved behandlingen.

De mest almindeligt indberettede bivirkninger af Taxespira alene er: fald i antallet af røde og hvide blodlegemer, hårtab (alopeci), kvalme, opkastning, sår i munden, diarré og træthed.

Bivirkningerne af Taxespira kan blive mere alvorlige, når det gives i kombination med andre kemoterapeutiske midler.

Følgende allergiske reaktioner kan opstå under infusionen på hospitalet (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

rødmen, hudreaktioner, kløe

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær

feber eller kulderystelser

rygsmerter

lavt blodtryk.

Der kan også opstå mere alvorlige reaktioner.

Din tilstand vil blive nøje overvåget af hospitalspersonalet under behandlingen. Fortæl det straks til hospitalspersonalet, hvis du får nogle af disse bivirkninger.

Nedenstående bivirkninger kan opstå mellem infusionerne af Taxespira, og hyppigheden kan variere alt efter kombinationen af de lægemidler, du får:

Meget almindelige (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner, fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi) eller hvide blodlegemer (som er vigtige i bekæmpelsen af infektioner) og blodplader (vigtige for størkning af blodet)

feber: Hvis det forekommer, skal du straks fortælle det til lægen.

allergiske reaktioner som beskrevet ovenfor

manglende appetit (anoreksi)

søvnløshed

følelsesløshed eller stikkende og prikkende fornemmelse

smerter i led eller muskler

hovedpine

smagsforstyrrelser

betændelse i øjet eller øget tåreflåd

hævelse på grund af mangelfuld drænage af lymfe

stakåndethed

næseflåd, betændelse i hals og næse, hoste

næseblod

mundsår

maveproblemer, herunder kvalme, opkastning og diarré, forstoppelse

mavesmerter

fordøjelsesbesvær

hårtab (i de fleste tilfælde vil normal hårvækst vende tilbage)

rødmen og hævelse på håndflader eller fodsåler, som kan få huden til at skalle af. Dette kan også forekomme på armene, i ansigtet eller på kroppen

ændring af farven på neglene, som kan løsne sig

muskelømhed og -smerter, rygsmerter eller knoglesmerter

ændrede eller udeblevne menstruationer

hævelse på hænder, fødder eller ben

træthed eller influenza-lignende symptomer

vægtstigning eller vægttab.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

svamp i mundhulen (trøske)

dehydrering

svimmelhed

nedsat hørelse

fald i blodtrykket, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme

hjertesvigt

betændelse i spiserøret (øsofagitis)

mundtørhed

synkebesvær eller smerter ved synkning

blødning

forhøjede leverenzymer (derfor behovet for regelmæssige blodprøver).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

besvimelse

hudreaktioner på injektionsstedet, betændelse (flebitis) eller hævelse af venen

betændelse i tarm eller tyndtarm, perforering af tarmene

blodpropper.

Ikke kendt:

betændelse i lungerne, der forårsager hoste og vejrtrækningsbesvær (interstitiel lungesygdom). Der kan også opstå betændelse i lungerne, når behandling med docetaxel bruges sammen med strålebehandling

lungebetændelse (pneumoni)

ardannelse og fortykkelse i lungerne sammen med stakåndethed (lungefibrose)

sløret syn på grund af hævelse på øjets nethinde (cystoidt makulaødem)

fald i indholdet af natrium i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet på

hospitalet.. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og hætteglassets etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Hætteglasset skal bruges umiddelbart efter åbning. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold.

Lægemidlet skal bruges, straks efter at det er tilsat i infusionsposen. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser efter anbrud brugerens eget ansvar og vil normalt ikke overstige 6 timer ved temperaturer på under 25 °C, inklusive 1 times infusion.

Den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt efter anbefalingerne, er påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem 2° C og 8° C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Taxespira indeholder:

- Aktivt stof: docetaxel (som trihydrat). Hver ml opløsning indeholder 20 mg docetaxel (som trihydrat).

20 mg/1 ml

Et hætteglas med 1 ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel.

80 mg/4 ml

Et hætteglas med 4 ml koncentrat indeholder 80 mg docetaxel.

120 mg/6 ml

Et hætteglas med 6 ml koncentrat indeholder 120 mg docetaxel.

140 mg/7 ml

Et hætteglas med 7 ml koncentrat indeholder 140 mg docetaxel.

160 mg/8 ml

Et hætteglas med 8 ml koncentrat indeholder 160 mg docetaxel.

- Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80, vandfri ethanol (se punkt 2) og citronsyremonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, er en svagt gul til brun-gul opløsning i hætteglas.

Hætteglas med 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml og 160 mg/8 ml fås i pakninger med et enkelt hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Hospira UK Limited

Horizon,

Honey Lane,

Hurley,

Maidenhead,

SL6 6RJ,

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel: 24656165

BG / EL / MT / PL / RO / UK

LV

Hospira UK Limited

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tel.: + 371 670 35 775

CZ

LT

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 370 52 51 4000

DK

HU

Pfizer ApS

Pfizer Kft.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 36 1 488 37 00

DE

NO

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer AS

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tlf: +47 67 52 61 00

EE

AT

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Tel: +372 666 7500

ES

PT

Pfizer GEP, S.L.

Hospira Portugal Lda

Tel: +34 91 490 99 00

Tel: +351 21 423 55 00

FR

SI

Pfizer PFE France

Pfizer Luxembourg SARL

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

 

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

 

Pfizer Italia Srl

 

Tel: +39 06 33 18 21

 

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs http://www.ema.europa.eu hjemmeside og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

FREMSTILLINGSVEJLEDNING TIL TAXESPIRA 20 KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Det er vigtigt at læse hele indholdet af denne vejledning inden fremstilling af Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Anbefalinger til sikker håndtering

Docetaxel er et antineoplastisk stof, og ligesom andre potentielt toksiske stoffer skal det behandles med forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsningerne. Det anbefales, at man anvender handsker.

Hvis koncentratet eller infusionsopløsningen med Taxespira kommer i kontakt med huden, afvaskes området straks grundigt med sæbe og vand. Hvis det kommer i kontakt med slimhinder, afvaskes området straks grundigt med vand.

Forberedelse til intravenøs administration

Tilberedning af infusionsopløsningen

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens) sammen med dette lægemiddel (Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens) sammen med dette lægemiddel (Taxespira 80 mg/4 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens) sammen med dette lægemiddel (Taxespira 120 mg/6 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens) sammen med dette lægemiddel (Taxespira 140 mg/7 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Anvend IKKE andre lægemidler med docetaxel bestående af 2 hætteglas (koncentrat og solvens) sammen med dette lægemiddel (Taxespira 160 mg/8 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning, som kun indeholder kun 1 hætteglas).

Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning, kræver INGEN forudgående fortynding med en solvens, men er klar til tilsætning til infusionsopløsningen.

Hvert hætteglas er til engangsbrug og bør anvendes umiddelbart efter anbrud. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar. For at kunne udtage den korrekte dosis til patienten kan det være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas med Taxespira koncentrat til infusionsvæske, opløsning. For eksempel vil en dosis på 140 mg docetaxel kræve 7 ml Taxespira 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Udtag aseptisk den ønskede mængde koncentrat til infusionsvæske, opløsning, med en kalibreret sprøjte påsat en 21G-kanyle.

Koncentrationen af docetaxel er 20 mg/ml i hætteglas med Taxespira 20 mg/1 ml, 80 mg/4 ml, 120 mg/6 ml, 140 mg/7 ml og 160 mg/8 ml.

Injicer den nødvendige dosis (i mg) via en enkelt injektion (et skud) i en 250 ml infusionspose (uden indhold af PVC), der indeholder enten 5 % glucoseinfusionsopløsning eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumchloridinfusionsopløsning eller med 5 % glucoseinfusionsopløsning i en glasflaske. Hvis det er nødvendigt at anvende en dosis på mere end 190 mg docetaxel, skal der anvendes en større mængde af infusionsopløsningen, så man ikke overstiger en koncentration på 0,74 mg docetaxel/ml.

Bland opløsningen i infusionsposen eller -flasken manuelt med vippende bevægelser.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal rekonstitution/fortynding foretages under kontrollerede og aseptiske forhold, og infusionsopløsningen bør anvendes umiddelbart herefter. Hvis det ikke anvendes straks, er opbevaringstid og -betingelser brugerens eget ansvar.

Efter den anbefalede tilsætning til infusionsposen er docetaxel infusionsvæske, opløsning, stabil i 6 timer, hvis den opbevares ved temperaturer under 25 °C. Den bør anvendes inden for 6 timer (inklusive 1 times intravenøs infusion).

Desuden er den fysiske og kemiske stabilitet efter åbning af infusionsopløsningen, der er tilberedt efter anbefalingerne, påvist i poser uden indhold af PVC i op til 48 timer, når den opbevares ved mellem 2° C og 8° C, og i op til 6 timer, når den opbevares ved temperaturer under 25° C.

Docetaxel infusionsvæske, opløsning, er overmættet og kan derfor krystallisere over tid. Hvis der forekommer krystaller, må opløsningen ikke længere anvendes, men skal kasseres.

Som ved alle andre parenterale lægemidler skal infusionsopløsningen kontrolleres visuelt inden brug, og opløsninger med udfældning skal kasseres.

Bortskaffelse

Alle materialer, der er anvendt til fortynding og administration, skal bortskaffes i overensstemmelse med standardprocedurerne. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet