Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Etikettering - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTekturna
ATC-kodeC09XA02
Indholdsstofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

salg

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

7 filmovertrukne tabletter

længere

autoriseret

14 filmovertrukne tabletter

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

5.ANVENDELSESMÅDEikkeOG ADMINISTRATIONSVEJ(E)Oral anvendelse.

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilNovartis Europharm LimitedWimblehurst Road

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)autoriseret7 filmovertrukne tabletter14 filmovertrukne tabletter28 filmovertrukne tabletterEU/1/07/408/001EU/1/07/408/002EU/1/07/408/003HorshamWest Sussex, RH12 5ABStorbritannien

EU/1/07/408/004

30 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/005

50 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/006

56 filmovertrukne tabletter

EU/1/07/408/008

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

ikke

 

 

FREMSTILLERENS BATCHNUMMERlængere

 

 

Lot

 

 

 

 

14.

er

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

LægemidletTekturna 150 mg

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

autoriseret

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

 

salg

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indautoriseretholder 14 tabletter.

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hv r indeholder 28 tabletter.

 

 

 

49 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ikke

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

15.

 

 

ikke

 

 

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDElængereANVENDELSEN

 

 

16.

 

er

 

 

 

 

 

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

 

salg

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 150 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indehold r 28autoriserettabletter.

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

84 filmovertrukne tabletter

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af

2 pakninger, der hver ind hold r 49 tabletter.

 

 

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver i deholder 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

ikke

 

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udløbsdato

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

EU/1/07/408/007

84 filmovertrukne tabletter (3x28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmovertrukne tabletter (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

 

 

15.

 

 

ikke

 

 

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDElængereANVENDELSEN

 

 

16.

 

er

 

 

 

 

 

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL ENKELTPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

salg

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

 

 

7 filmovertrukne tabletter

 

autoriseret

 

 

 

 

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

28 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

 

 

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE

OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

 

 

Oral anvendelse.

 

 

ikke

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden b ug.

 

 

 

 

 

 

 

er

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

 

 

 

EU/1/07/408/011

7 filmovertrukne tabletter

 

 

autoriseret

 

 

 

EU/1/07/408/012

14 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/013

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/408/014

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/408/015

50 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

EU/1/07/408/016

56 filmovertrukne tabletter

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

 

 

 

Receptpligtigt lægemiddel.

ikke

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

Lægemidlet

er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

 

Tekturna 300 mg

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKNING)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

autoriseret

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ANDET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandag

 

ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

er

 

 

 

 

 

 

Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

til

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON TIL DELPAKNING (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

 

salg

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 20 pakninger, der hv r indautoriseretholder 14 tabletter.

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

14 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

28 filmovertrukne tabletter

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hv r indeholder 28 tabletter.

30 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indeholder 30 tabletter.

 

 

 

49 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

Del af en multipakning bestående af 2 pakninger, der hver indeholder 49 tabletter.

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilNovartis Europharm LimitedWimblehurst Road

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)autoriseret84 filmovertrukne tabletter (3x28)90 filmovertrukne tabletter (3x30)98 filmovertrukne tabletter (2x49)EU/1/07/408/017EU/1/07/408/018EU/1/07/408/019HorshamWest Sussex, RH12 5ABStorbritannien

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

Lot

længere

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATIONikkeFOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemidd l.

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tekturna 300 mg

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON TIL MULTPAKNING (INKLUSIV BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

 

salg

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

Hver filmovertrukken tablet indeholder 300 mg aliskiren (som hemifumarat).

til

 

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 3 pakninger, der hver indehold r 28autoriserettabletter.

 

 

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

84 filmovertrukne tabletter

længere

 

 

90 filmovertrukne tabletter

 

 

 

Multipakning bestående af

3 pakninger, der hver ind hold r 30 tabletter.

98 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

Multipakning bestående af 2 pakninger, der hver i deholder 49 tabletter.

 

 

 

 

280 filmovertrukne tabletter

 

 

 

 

 

Multipakning bestående af 20 pakninger, der hver indeholder 14 tabletter.

 

 

 

 

 

 

ikke

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

 

 

Oral anvendelse.

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs indlægssedlen inden brug.

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

 

BØRN

 

 

 

 

 

 

Opbevar s utilgængeligt for børn.

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSENsalgtilNovartis Europharm LimitedWimblehurst Road

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)autoriseret84 filmovertrukne tabletter (3x28)90 filmovertrukne tabletter (3x30)98 filmovertrukne tabletter (2x49)EU/1/07/408/017EU/1/07/408/018EU/1/07/408/019HorshamWest Sussex, RH12 5ABStorbritannien

EU/1/07/408/020

280 filmovertrukne tabletter (20x14)

Lot

længere

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATIONikkeFOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemidd l.

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

16.

INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Tekturna 300 mg

B.

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

til

salg

 

autoriseret

 

 

 

 

INDLÆGSSEDDEL

 

 

længere

 

 

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, salgsom ikke er nævnt her.Oversigt over indlægssedlen:til

1.

Virkning og anvendelse

autoriseret

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

 

3.

Sådan skal du tage Tekturna

 

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.

Yderligere oplysninger

 

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

 

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mæn de angiotensin-II, kroppen kan producere. Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af angiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Tekturna tilhører en ny klasse af medicin, kaldetlængerereninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

Forhøjet blodtryk øger belastningenikkepå hj rte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjert t og nyrerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt, hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtry ket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få disse sygdomme.

er

2.DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

Tag ikke Tekturna

-hvis du er overfølsom (allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

-hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget aliskiren.

-de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du ammer, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

-hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantation for at undgå afstødning af organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

-hvis du tager verapamil (medicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at behandle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som bruges til at korrigere hjerterytmen).Lægemidlet

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

-hvis du tager et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du producerer).

-hvis du har nedsat nyrefunktion.

-hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at synke eller har hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

salg

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

 

-

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kaliumbesparendetil

 

diuretika og kaliumtilskud.

autoriseret

 

 

-

furosemid, medicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vandd iv nde tabletter, og

 

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

 

-

ketoconazol, medicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

-

visse typer af smertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

 

(NSAID).

 

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsreg er, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Graviditet og amning

Du skal tage Tekturna sammen med et let måltid mad én gang d glig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammenlængeremed grapef ugt juice.

Du må ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager Tekturna.

Trafik- og arbejdssikkerhed ikke

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

finde ud af, hvordan du r erag r r på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre Lægemidletaktiviteter, som kræver koncentration.

Du kan komme til at føle dig svimmel, og det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

Tag altid T kturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker med forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske. Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du føler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen. Din læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk.

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kommer i tanker om det, og derefter tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 pat enter): Diarré.

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte do is.

4. BIVIRKNINGER

til

salg

 

 

 

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkning .

 

 

autoriseret

 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 pa ienter): Angioødem (besvær med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

længere

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgæng lige d ta): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er g n nde eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

 

 

er

Må ikke opbevares over 30°C. ikke

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet

 

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tekturna indeholder

 

-

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 150 mg.

-

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hypromellose, magnesiumstearat, macrogol,

 

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

 

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 150 mg filmovertrukne tabletter er lyse pink, udadbuede, runde tabletter, præget med ”IL” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

salg

repræsentant:

 

 

 

til

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

Malta

autoriseret

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

 

Nova tis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +420 225 775 111

 

T l: +356 2298 3217

 

 

Danmark

 

Nederland

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

Deutschland

ikke

længere

 

 

 

Norge

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

 

 

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

Eesti

Österreich

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S rvic s erInc.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

Ελλάδα

 

Polska

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

Portugal

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

Lægemidlet

 

România

 

 

 

France

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

 

Slovenija

 

 

 

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

 

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

 

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

 

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til

salg

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter

Aliskiren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret Tekturna til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, salgsom ikke er nævnt her.Oversigt over indlægssedlen:til

1.

Virkning og anvendelse

autoriseret

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tekturna

 

3.

Sådan skal du tage Tekturna

 

4.

Bivirkninger

 

5.

Opbevaring

 

6.

Yderligere oplysninger

 

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

 

forhøjet blodtryk. Reninhæmmere nedsætter den mæn de angiotensin-II, kroppen kan producere. Angiotensin-II får blodkarrene til at trække sig sammen, hvilket øger blodtrykket. Når mængden af angiotensin-II mindskes, kan blodkarrene slappe af, og det sænker blodtrykket.

Tekturna tilhører en ny klasse af medicin, kaldetlængerereninhæmmere. Tekturna hjælper med at sænke et

Forhøjet blodtryk øger belastningenikkepå hj rte og blodkar. Hvis det fortsætter i lang tid, kan det

beskadige blodkarrene i hjernen, hjert t og nyrerne, som kan føre til slagtilfælde, hjertesvigt, hjerteanfald eller nyresvigt. Når blodtry ket sænkes til normalt niveau, mindskes risikoen for at få disse sygdomme.

er

2.DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TEKTURNA

Tag ikke Tekturna

-hvis du er overfølsom (allergisk) over for aliskiren eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tekturna. Hvis du mener, at du er allergisk, skal du bede lægen om vejledning.

-hvis du på et tidspunkt har haft svært ved at trække vejret eller at synke eller har haft hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem), når du har taget aliskiren.

-de sidste 6 måneder af graviditeten eller hvis du ammer, se afsnittet om ”Graviditet og amning”.

-hvis du tager ciclosporin (medicin, der bruges til organtransplantation for at undgå afstødning af organet. Bruges også til andre tilstande f.eks. gigt eller hudeksem).

-hvis du tager verapamil (medicin, som bruges til at sænke blodtrykket, til at korrigere

hjerterytmen eller til at behandle angina pectoris) eller quinidin (medicin, som bruges til at korrigere hjerterytmen).Lægemidlet

Vær ekstra forsigtig med at tage Tekturna

-hvis du tager et diuretikum (kaldes også vanddrivende tabletter, som øger den mængde urin, du producerer).

-hvis du har nedsat nyrefunktion.

-hvis du oplever, at du har svært ved at trække vejret eller at synke eller har hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber og/eller tunge (angioødem).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Tekturna.

Tekturna anbefales ikke til børn og unge.

Der er ingen særlige doseringsanbefalinger til patienter på 65 år og derover.

Brug af anden medicin

salg

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

 

-

medicin, der kan øge mængden af kalium i dit blod. Dette gælder også kaliumbesparendetil

 

diuretika og kaliumtilskud.

autoriseret

 

 

-

furosemid, medicin, der tilhører gruppen af diuretika. Kaldes også vandd iv nde tabletter, og

 

bruges til at øge mængden af den urin, du producerer.

 

-

ketoconazol, medicin, der bruges til at behandle svampeinfektioner.

-

visse typer af smertestillende medicin kaldet ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

 

(NSAID).

 

Det kan være nødvendigt for din læge at ændre din dosis og/eller tage andre forsigtighedsreg er, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Brug af Tekturna sammen med mad og drikke

Graviditet og amning

Du må ikke tage Tekturna, hvis du er gravid. Det er vigtigt, at du straks taler med din læge, hvis du tror, at du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid. Du må ikke amme, hvis du tager Tekturna.

længere

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

 

 

er

Du kan komme til at føle dig svimmel,ikkeog det kan påvirke din koncentrationsevne. Du skal sørge for at

finde ud af, hvordan du r ag r r på Tekturna, før du kører bil, betjener maskiner eller udfører andre

Lægemidlet

 

aktiviteter, som kræv r koncentration.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE TEKTURNA

Du skal tage Tekturna sammen med et let måltid mad én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt

hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapef ugt juice.

Tag altid T kturna nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Mennesker med forhøjet blodtryk bemærker ofte ingen tegn på problemet. Mange føler sig helt raske. Det er meget vigtigt, at du tager medicinen nøjagtigt efter lægens anvisninger, hvis du vil opnå det bedste resultat og mindske risikoen for bivirkninger. Overhold dine aftaler med lægen, også selvom du føler dig rask.

Startdosis er normalt en tablet på 150 mg én gang daglig.

Lægen kan ordinere en højere dosis på en tablet på 300 mg én gang daglig, alt efter hvordan du reagerer på behandlingen. Din læge kan ordinere Tekturna sammen med anden medicin, der bruges til at behandle forhøjet blodtryk.

Indtagelse

Det anbefales, at du tager tabletterne sammen med vand. Du bør tage Tekturna sammen med et let måltid mad, én gang daglig, fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag. Du må ikke tage Tekturna sammen med grapefrugt juice.

Hvis du har taget for meget Tekturna

Hvis du er kommet til at tage for mange tabletter af Tekturna, skal du straks kontakte en læge. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Tekturna

Hvis du glemmer at tage Tekturna, skal du tage det så snart, du kommer i tanker om det, og derefter tage den næste dosis til sædvanlig tid. Hvis det næsten er tid til den næste dosis, skal du bare tage den

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 pat enter): Diarré.

næste tablet til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte do is.

4. BIVIRKNINGER

til

salg

 

 

 

Tekturna kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkning .

 

 

autoriseret

 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): Hududslæt. Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 pa ienter): Angioødem (besvær med at trække vejret eller med at synke eller hævet ansigt, hænder og fødder, øjenomgivelser, læber

og/eller tunge).

længere

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgæng lige d ta): Nyreproblemer.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er g n nde eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

5.OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tekturna efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterkortet. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

 

 

er

Må ikke opbevares over 30°C. ikke

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Lægemidlet

 

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tekturna indeholder

 

-

Aktivt stof: aliskiren (som hemifumarat) 300 mg.

-

Øvrige indholdsstoffer: crospovidon, hypromellose, magnesiumstearat, macrogol,

 

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, kolloid vandfri silica, talcum, titandioxid (E171), sort

 

jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Tekturna 300 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde, udadbuede, ovale tabletter, præget med ”IU” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Tekturna er tilgængelig i pakninger, der indeholder 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eller 280 tabletter. Pakninger, der indeholder 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eller 280 (20x14) tabletter er multipakninger. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Storbritannien

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Italien

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Tekturna, skal du henvende dig til den lokale

salg

repræsentant:

 

 

 

til

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

 

България

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

 

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

Česká republika

 

Malta

autoriseret

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

 

Nova tis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +420 225 775 111

 

T l: +356 2298 3217

 

 

Danmark

 

Nederland

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

Deutschland

ikke

længere

 

 

 

Norge

 

 

 

Novartis Pharma GmbH

Novartis Norge AS

 

 

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

Eesti

Österreich

 

 

 

 

 

Novartis Pharma S rvic s erInc.

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

 

 

Ελλάδα

 

Polska

 

 

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

 

 

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

 

 

España

 

Portugal

 

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

Lægemidlet

 

România

 

 

 

France

 

 

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

 

 

Ireland

 

Slovenija

 

 

 

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

 

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

 

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

 

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

 

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

 

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

 

 

 

 

ikke

længere

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til

salg

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet