Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Produktresumé - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnTrumenba
ATC-kodeJ07AH09
IndholdsstofNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ProducentPfizer Limited

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Trumenba injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte

Meningokok gruppe B-vaccine (rekombinant, adsorberet)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 dosis (0,5 ml) indeholder:

 

Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp subfamilie A1,2,3

60 mikrogram

Neisseria meningitidis serogruppe B fHbp subfamilie B1,2,3

60 mikrogram

1Rekombinant lipideret fHbp (faktor H-bindingsprotein)

2Produceret i Escherichia coli-celler vha. rekombinant DNA-teknologi

3Adsorberet til aluminiumphosphat (0,25 milligram aluminium pr. dosis)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Hvid, flydende suspension.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Trumenba er indiceret til aktiv immunisering af personer på 10 år og derover for at forebygge invasiv meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis serogruppe B.

Vedrørende information om immunrespons mod specifikke serogruppe B-stammer, se pkt. 5.1.

Denne vaccine skal anvendes i overensstemmelse med officielle anbefalinger.

4.2Dosering og administration

Dosering

Primær vaccinationsserie

2 doser (a 0,5 ml) administreret med et interval på 6 måneder (se pkt. 5.1).

3 doser: 2 doser (a 0,5 ml) administreret med mindst 1 måneds mellemrum, efterfulgt af en tredje dosis mindst 4 måneder efter den anden dosis (se pkt. 5.1).

Booster-dosis

Der kan gives en booster-dosis efter begge doseringsregimer til personer, der stadig er i risiko for invasiv meningokoksygdom (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Trumenbas sikkerhed og virkning hos børn under 10 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Kun til intramuskulær injektion. Det foretrukne injektionssted er musculus deltoideus.

For instruktioner om håndtering af vaccinen før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal navnet på det administrerede præparat og batchnummeret tydeligt noteres i patientjournalen.

Relevant medicinsk behandling og overvågning skal altid være umiddelbart tilgængelig i tilfælde af en anafylaktisk reaktion efter administration af vaccinen.

Vaccination med Trumenba skal udsættes hos personer, der har en akut alvorlig febril sygdom. En lettere infektion, såsom en forkølelse, bør dog ikke medføre, at vaccinationen udskydes.

Må ikke injiceres intravenøst, intradermalt eller subkutant.

Trumenba bør ikke gives til personer med trombocytopeni eller andre koagulationsforstyrrelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion, medmindre den potentielle fordel klart opvejer risikoen ved administration.

I lighed med andre vacciner vil vaccination med Trumenba muligvis ikke beskytte alle, der bliver vaccineret.

Begrænsninger i de kliniske studier

Der foreligger ingen data fra brug af Trumenba til immunkompromitterede personer. Immunkompromitterede personer, herunder personer, der får immunsupprimerende behandling, kan have utilstrækkeligt immunrespons på Trumenba.

Der foreligger ingen data for brug af Trumenba hos personer over 65 år.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trumenba kan gives samtidigt med følgende vacciner: DTaP-IPV-vaccine (tetanustoksoid, reduceret difteritoksoid, acellulær pertussis og inaktiveret poliovirusvaccine), firevalent HPV-vaccine (human papillomavirus), MenACWY (konjugeret meningokok serogruppe A, C, W, Y) og Tdap-vaccine (adsorberet tetanustoksoid, reduceret difteritoksoid og acellulær pertussis).

Ved administration samtidigt med andre vacciner, skal Trumenba gives på et separat injektionssted.

Trumenba må ikke blandes med andre vacciner i den samme sprøjte.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Trumenba til gravide kvinder. Den potentielle risiko for gravide kvinder er ukendt. Alligevel bør vaccination ikke undlades, hvis der er klar risiko for eksponering for meningokokinfektion.

Reproduktionsstudier hos hunkaniner har ikke påvist nedsat fertilitet hos hundyr eller fosterskader pga. Trumenba.

Amning

Det er ukendt, om Trumenba udskilles i human mælk. Trumenba bør kun anvendes under amning, hvis de mulige fordele opvejer de potentielle risici.

Fertilitet

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet hos hundyr (se pkt. 5.3).

Trumenba er ikke undersøgt for nedsat fertilitet hos handyr.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Trumenba påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Nogle af bivirkningerne i pkt. 4.8 kan dog midlertidigt påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Sikkerhedsprofil

Sikkerhedsprofilen er baseret på analyse af over 15.000 personer (≥ 10 år), der er vaccineret med mindst 1 dosis Trumenba i 11 afsluttede kliniske studier. De hyppigst observerede bivirkninger var smerter, rødme og hævelse på vaccinationsstedet, hovedpine, træthed, kulderystelser, diarré, muskelsmerter, ledsmerter og kvalme.

Skema over bivirkninger

Bivirkninger rapporteret i kliniske studier er anført efter faldende hyppighed og sværhedsgrad i henhold til følgende hyppighedsgrupper:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Immunsystemet

 

Ikke kendt:

Allergiske reaktioner*

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: Diarré, kvalme

Almindelig: Opkastning

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig: Myalgi, artralgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Kulderystelser, træthed. Erytem, induration og smerter på injektionsstedet Almindelig: Feber ≥ 38 °C (pyreksi)

* Anses som bivirkning ved Trumenba og er rapporteret efter markedsføringen. Eftersom bivirkningen er indberettet spontant, kan hyppigheden ikke fastsættes og anses derfor som ikke kendt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering. I tilfælde af overdosering anbefales det at overvåge vitale funktioner og muligvis give symptomatisk behandling.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: vacciner, ATC-kode: J07AH09

Virkningsmekanisme

Trumenba er en vaccine, der er sammensat af 2 varianter af rekombinant, lipideret faktor H-bindende protein (fHbp). fHbp findes på overfladen af meningokokker og er essentielt for bakterier for at omgå værtens immunforsvar. fHbp-varianter er inddelt i to immunologisk forskellige subfamilier, A og B, og over 96 % af meningokok serogroppe B-stammerne isoleret i Europa udtrykker fHbp-varianter fra en af subfamilierne på bakteriernes overflade.

Immunisering med Trumenba, som indeholder én fHbp-variant fra hver af subfamilierne A og B, er beregnet til at stimulere produktionen af baktericide antistoffer, der genkender fHbp udtrykt af meningokokker. MEASURE-assay’en (Meningococcal Antigen Surface Expression) blev udviklet for at relatere niveauet af fHbp-overfladeekspression til drab af meningokok serogruppe B-stammerne i serum-baktericide assays med humant komplement (hSBA). En undersøgelse af over 2.150 forskellige invasive meningokok serogruppe B-stammer indsamlet i 2000-2014 i 7 europæiske lande, USA og Canada viste, at over 91 % af alle meningokok serogruppe B-stammer udtrykte tilstrækkeligt høje niveauer af fHbp til at være følsomme for den baktericide effekt af vaccineinducerede antistoffer.

Klinisk virkning

Trumenbas virkning er ikke blevet evalueret i kliniske studier. Vaccinens effektivitet blev udledt ved påvisning af induktion af baktericide antistofresponser på 4 meningokok serogruppe B-teststammer (se afsnittet om immunogenicitet). De 4 teststammer udtrykker fHbp-varianter, der repræsenterer de to subfamilier (A og B), og tilsammen er repræsentative for de meningokok serogruppe B-stammer, som forårsager invasiv sygdom.

Immunogenicitet

Beskyttelse mod invasiv meningokoksygdom medieres af baktericide antistoffer mod bakterielle overfladeantigener. Baktericide antistoffer i serum medvirker sammen med humant komplement til at dræbe meningokokker. Denne proces måles in vitro i serum med baktericide assays vha. humant komplement (hSBA) for meningokok serogruppe B. En hSBA-titer over eller lig med 1:4 anses som beskyttende mod meningokoksygdom. I immunogenicitetsanalysen for Trumenba blev respons defineret som en hSBA-titer på mindst 1:8 eller 1:16, afhængigt af hSBA-stammen. En 4-dobbelt stigning i hSBA-titer defineres på følgende måde: (1) For forsøgspersoner med baseline hSBA-titer < 1:4 blev et 4-dobbelt respons defineret som hSBA-titer ≥ 1:16. (2) For forsøgspersoner med baseline hSBA-titer ≥ 1:4 blev et 4-dobbelt respons defineret som hSBA-titer ≥ 4 gange den nedre kvantificeringsgrænse eller ≥ 4 gange baseline-titeren, afhængigt af hvad der var højest. Et sammensat respons blev defineret som et samlet respons for alle 4 hSBA-stammer.

Trumenbas immunogenicitet efter to eller tre vaccinationer blev evalueret hos personer i alderen 11- 18 år i Europa (studie B1971012) og efter tre vaccinationer hos personer i alderen 10-25 år over hele verden (studie B1971009 og B1971016).

I studie B1971012 blev Trumenba administreret i henhold til følgende skema: Gruppe 1 (0, 1 og 6 måneder), gruppe 2 (0, 2 og 6 måneder), gruppe 3 (0 og 6 måneder), gruppe 4 (0 og 2 måneder),

gruppe 5 (0 og 4 måneder). Ud af de 1.713 randomiserede forsøgspersoner, var 427 i gruppe 1, 430 var i gruppe 2, 427 var i gruppe 3, 286 var i gruppe 4, og 143 var i gruppe 5. Alle forsøgspersoner fik

4 injektioner, enten 2 eller 3 doser Trumenba og 1 eller 2 doser natriumklorid-injektionsvæske. De observerede hSBA-responser efter anden eller tredje dosis i gruppe 1, 2 og 3 ses i skema 1 og 2.

For anden og tredje dosis blev serum udtaget ca. 1 måned efter den anden eller tredje vaccinedosis.

Skema 1: Immunrespons hos forsøgspersoner i alderen 11-18 år, der fik Trumenba i henhold til forskellige 2- og 3-dosisplaner (studie B1971012)

 

 

 

 

Gruppe 1

 

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

 

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

 

N

%

N

 

%

N

 

%

 

 

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

hSBA-stamme (fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

73,5

 

88,1

 

93,2

 

 

 

(68,6-78,0)

 

(84,2-91,3)

 

(90,2-95,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

91,4

 

95,0

--

 

--

PMB80

 

 

(88,0-94,1)

 

(92,1-97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

55,7

 

73,8

 

80,7

 

 

 

(50,3-61,0)

 

(68,8-78,4)

 

 

(76,2-84,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

78,1

 

84,0

--

 

--

 

 

 

(73,4-82,3)

 

(79,7-87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

96,6

 

97,9

 

98,4

 

 

 

(94,1-98,2)

 

(95,8-99,2)

 

(96,5-99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

99,4

 

98,9

--

 

--

PMB2001

 

 

(98,0-99,9)

 

(97,2-99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

86,1

 

90,5

 

90,4

 

 

 

(81,9-89,6)

 

(86,8-93,5)

 

 

(86,8-93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

93,4

 

94,2

--

 

--

 

 

 

(90,2-95,8)

 

(91,2-96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

62,2

70,3

81,1

 

 

 

(56,9-67,4)

(65,1-75,2)

(76,6-85,0)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

89,0

88,4

--

--

PMB2948

 

 

(85,2-92,0)

(84,6-91,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

47,2

54,1

65,5

 

 

 

(41,8-52,7)

(48,5-59,5)

 

(60,4-70,5)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

74,6

75,4

--

--

 

 

 

(69,8-79,1)

(70,6-79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

54,0

61,9

77,5

 

 

 

(48,5-59,3)

(56,5-67,2)

(72,8-81,8)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

88,5

86,1

--

--

PMB2707

 

 

(84,7-91,6)

(82,0-89,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

43,4

55,2

66,8

 

 

 

(38,0-48,8)

(49,6-60,6)

 

(61,6-71,6)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

82,2

81,7

--

--

 

 

 

(77,8-86,0)

(77,2-85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammensat respons (samlet respons for alle 4 hSBA-stammer)

 

 

 

 

Inden

 

3,5

2,4

3,2

 

dosis 1

 

(1,8-6,1)

(1,0-4,7)

(1,6-5,6)

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

45,1

54,3

73,5

 

 

 

(39,5-50,9)

(48,6-60,0)

(68,5-78,1)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

 

83,1

81,7

--

--

 

 

 

(78,6-86,9)

(77,3-85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serum-baktericid assay, der anvender humant komplement, fHbp = faktor H- bindingsprotein.

Bemærk: Den nedre kvantificeringsgrænse er hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) og PMB2707 (B44).

Skema 2: Immunrespons hos forsøgspersoner i alderen 11-18 år, der fik Trumenba i henhold til forskellige 2- og 3-dosisplaner (studie B1971012)

 

 

 

Gruppe 1

 

 

Gruppe 2

 

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

 

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

 

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

hSBA-stamme (fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

Dosis 2

29.0

 

35.6

 

50.6

 

(26,0-32,5)

 

(32,2-39,4)

 

(45,9-55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

58.4

 

58.3

 

 

--

 

 

 

 

 

 

(52,4-64,9)

 

(53,2-63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 2

 

77,3

 

 

94,6

 

 

125,6

PMB2001

 

 

 

(112,6-

 

(68,5-87,1)

 

(84,6-105,7)

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

140,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

152,9

 

155,6

--

 

--

 

 

(137,2-170,5)

 

(140,4-172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

Dosis 2

13,8

14,9

20,6

 

 

(12,2-15,6)

(13,2-16,7)

(18,4-23,2)

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

29,1

25,6

--

--

 

 

(25,9-32,7)

(23,0-28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

PMB2707

Dosis 2

13,1

15,5

22,5

 

(11,3-15,1)

(13,5-17,9)

(19,6-25,7)

(B44)

 

 

 

 

Dosis 3

40,3

35,0

--

--

 

 

 

(35,2-46,1)

(30,6-39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gennemsnitstiter, hSBA = serum-baktericid assay der anvender humant komplement, fHBP = faktor H-bindingsprotein.

Studie B1971009 var et randomiseret, aktivt kontrolleret, observatørblindet fase 3-multicenterstudie, i hvilket forsøgspersoner i alderen 10-18 år fik 1 ud af 3 lot (gruppe 1, 2 og 3) Trumenba eller aktiv hepatitis A-virus (HAV) vaccine/natriumchlorid-injektionsvæske. I alt 2.693 forsøgspersoner fik mindst 1 dosis Trumenba, og 897 fik mindst 1 dosis HAV-vaccine/natriumchlorid-injektionsvæske. Studiet vurderede sikkerheden, tolerabiliteten, immunogeniciteten og fremstillingsegnetheden af 3 lot Trumenba givet i henhold til en 0, 2 og 6 måneders plan. De observerede hSBA-responser efter tredje dosis i gruppe 1 ses i skema 3 og 4. Resultater fra gruppe 2 og 3 er ikke medtaget, da kun 2 repræsentative stammer blev evalueret. Der sås lignende resultater i gruppe 2 og 3 som i gruppe 1.

Studie B1971016 var et randomiseret, placebokontrolleret, observatørblindet fase 3-multicenterstudie, i hvilket forsøgspersoner i alderen 18-25 år blev allokeret til 2 grupper i forholdet 3:1

(gruppe 1:gruppe 2). Gruppe 1 fik Trumenba ved måned 0, 2 og 6. Gruppe 2 fik natriumchlorid- injektionsvæske ved måned 0, 2 og 6. I alt 2.471 forsøgspersoner fik Trumenba, og 822 fik natriumchlorid-injektionsvæske. De observerede hSBA-responser efter tredje dosis i gruppe 1 og 2 ses i skema 3 og 4.

Serum blev udtaget ca. 1 måned efter vaccination.

Skema 3. Immunrespons hos personer i alderen 10-25 år 1 måned efter tredje dosis Trumenba eller kontrol i henhold til en 0, 2, 6 måneders dosisplan (studie B1971009 og B1971016)

 

 

 

 

Studie B1971009 (10-18 år)

 

Studie B1971016 (18-25 år)

 

 

 

Gruppe 1

 

 

Gruppe 4

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

 

Trumenba

 

HAV/saltvand

Trumenba

 

Saltvand

hSBA-stamme (fHbp-

N

 

%

 

N

 

%

N

%

N

 

%

variant)

 

 

 

(95 % CI)

 

 

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.266

 

97,8

 

 

34,0

1.714

93,5

 

36,6

PMB80

 

 

(96,8-98,5)

 

 

(30,7-37,6)

(92,2-94,6)

 

(32,6-40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.225

 

83,2

 

 

9,6

1.695

80,5

 

6,3

 

 

 

(81,0-85,2)

 

 

(7,6-12,0)

(78,6-82,4)

 

(4,5-8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.229

 

99,5

 

 

27,5

1.708

99,4

 

34,2

PMB2001

 

 

(98,9-99,8)

 

 

(23,0-32,5)

(98,9-99,7)

 

(30,3-38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.128

 

90,2

 

 

11,3

1.642

90,0

 

10,3

 

 

 

(88,4-91,9)

 

 

(8,1-15,1)

(88,4-91,4)

 

(7,9-13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.250

 

87,1

 

 

7,0

1.702

95,1

 

30,2

PMB2948

 

 

(85,1-88,9)

 

 

(5,3-9,0)

(93,9-96,0)

 

(26,5-34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.235

 

79,8

 

 

2,7

 

79,3

 

5,5

 

 

 

(77,4-82,0)

 

 

(1,6-4,1)

1.675

(77,3-81,2)

 

 

(3,8-7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.210

89,3

 

5,3

1.703

87,4

11,4

PMB2707

 

(87,4-90,9)

 

(3,3-8,1)

(85,8-89,0)

(9,0-14,3)

 

 

 

 

 

 

(B44)

≥4-dobbelt stigning i hSBA-titer (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.203

85,9

 

1,0

1.696

79,6

1,6

 

 

(83,8-87,8)

 

(0,3-2,6)

 

(77,6-81,5)

 

(0,7-3,0)

 

 

 

 

 

 

 

Sammensat respons (samlet respons for alle 4 hSBA-stammer)

 

 

 

 

 

Inden

1.088

1,1

 

2,0

1.612

7,3

6,1

 

dosis 1

(0,6-1,9)

 

(0,8-4,0)

 

(6,0-8,6)

 

(4,2-8,5)

 

 

 

 

 

 

 

Dosis 3

1.170

83,5

 

2,8

 

 

 

 

 

(81,3-85,6)

 

(1,4-5,1)

1.664

84,9

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(83,1-86,6)

(5,4-10,0)

Forkortelser: hSBA = serum-baktericid assay der anvender humant komplement, fHbp = faktor H-bindingsprotein.

Bemærk: Den nedre kvantificeringsgrænse er en hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24), og PMB2707 (B44).

Skema 4. Immunrespons hos forsøgspersoner i alderen 10-25 år 1 måned efter tredje dosis Trumenba eller kontrol i henhold til en 0, 2, 6 måneders plan (studie B1971009 og B1971016)

 

 

 

Studie B1971009

 

 

Studie B1971016

 

 

 

(10-18 år)

 

 

 

 

(18-25 år)

 

 

 

Gruppe 1

 

Gruppe 4

 

Gruppe 1

 

Gruppe 2

 

 

Trumenba

HAV/saltvand

 

Trumenba

 

Saltvand

hSBA-

N

 

GMT

N

 

GMT

N

 

GMT

N

GMT

stamme

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

(fHbp-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

1.266

 

86,8

 

12,6

 

74,3

13,2

(A22)

 

(82,3-91,5)

 

 

(12,0-13,4)

 

(70,2-78,6)

(12,4-14,1)

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

1.229

 

222,5

 

8,8

 

176,7

9,1

(A56)

 

(210,1-235,6)

 

(7,6-10,1)

 

(167,8-186,1)

(8,2-10,1)

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

1.250

 

24,1

 

4,5

 

49,5

7,2

(B24)

 

(22,7-25,5)

 

(4,4-4,7)

 

(46,8-52,4)

(6,6-7,8)

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

1.210

 

50,9

 

4,4

 

47,6

4,8

(B44)

 

(47,0-55,2)

 

(4,2-4,6)

 

(44,2-51,3)

(4,6-5,1)

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gennemsnitstiter, hSBA = serum-baktericid assay der anvender humant komplement, fHbp = faktor H-bindingsprotein.

I studie B1971009 og B1971016 blev andelen af forsøgspersoner, der opnåede en defineret hSBA-titer efter 3 doser Trumenba administreret i henhold til en 0, 2 og 6 måneders plan, evalueret mod et panel med yderligere 10 stammer, som hver udtrykker en forskellig fHbp-variant (Skema 5). Disse yderligere hSBA’er understøtter og udvider bredden af vaccinens dækning, påvist af de 4 repræsentative primære stammer (Skema 3 og 4).

Serum blev udtaget ca. 1 måned efter vaccination.

Skema 5. Immunrespons hos forsøgspersoner i alderen 10-25 år mod 10 yderligere stammer 1 måned efter tredje dosis Trumenba eller kontrol i henhold til en 0, 2, 6 måneders plan (studie B1971009 og B1971016)

 

 

 

Studie B1971009

Studie B1971016

 

 

 

 

(10-18 år)

 

(18-25 år)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

N

 

%

 

 

N

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

hSBA-stamme (fHbp-variant)

Dosis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

 

96,4

 

95,7

 

 

 

(93,5-98,3)

 

 

(92,6-97,7)

 

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

 

87,2

 

91,8

 

 

 

(82,6-91,0)

 

 

(87,9-94,7)

 

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

 

98,6

 

99,3

 

 

 

(96,4-99,6)

 

 

(97,5-99,9)

 

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

 

92,5

 

86,4

 

 

 

(88,7-95,3)

 

 

(81,8-90,3)

 

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

 

86,2

 

77,0

 

 

 

(81,6-90,1)

 

 

(71,6-81,9)

 

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

 

98,2

 

96,7

 

 

 

(95,9-99,4)

 

 

(93,9-98,5)

 

 

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

 

81,7

 

78,0

 

 

 

(76,6-86,0)

 

 

(72,6-82,8)

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

 

95,7

 

92,0

 

 

 

(92,6-97,8)

 

 

(88,1-94,9)

 

 

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

 

75,1

 

71,3

 

 

 

(69,6-80,1)

 

 

(65,5-76,5)

 

 

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

 

92,7

 

95,8

 

 

 

(89,0-95,5)

 

 

(92,7-97,8)

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serum-baktericid assay, der anvender humant komplement, fHbp = faktor H-bindingsprotein.

Persistens af immunitet og respons på booster-vaccination

Studie B1971033 er et åbent opfølgende studie hos forsøgspersoner, der tidligere har været inkluderet i et primært studie, herunder studie B1971012. Forsøgspersonerne mødte op til flere besøg over 4 år for at få taget blodprøver og fik en enkelt booster-dosis af Trumenba ca. 4 år efter den primære serie på 2 eller 3 doser Trumenba. hSBA-responserne hos forsøgspersoner fra det primære studie B1971012 gruppe 1 (0, 1, 6-måneders plan), gruppe 2 (0, 2, 6 måneder) og gruppe 3 (0, 6 måneder) ses i Skema 6 og 7. Der sås et booster hSBA respons 1 måned efter en dosis Trumenba ca. 4 år efter den primære serie på 2 doser (gruppe 3) eller 3 doser (gruppe 1 og 2).

Skema 6: Persistens af immunrespons og booster-respons hos personer i alderen 11-18 år, der fik Trumenba som primær serie i henhold til en 0, 1, 6 måneders, 0, 2, 6 måneder og 0, 6 måneders planer og en booster-dosis 4 år efter den primære serie (studie B1971033)

 

 

Vaccinegruppe i primært studie B1971012 (som randomiseret)

 

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

 

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

%

N

%

N

 

%

 

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

 

 

(95 % CI)

hSBA-stamme (fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

91,0

 

92,0

 

96,5

 

dosis

(83,6-95,8)

 

(85,4-96,3)

 

(91,3-99,0)

 

 

 

 

 

 

PMB80

12 måneder efter sidste primære

41,4

 

45,0

 

36,3

dosis

(31,6-51,8)

 

(35,6-54,8)

 

(27,4-45,9)

(A22)

 

 

 

 

 

48 måneder efter sidste primære

41,1

 

43,0

 

39,6

 

 

 

 

dosis

(30,8-52,0)

 

(33,1-53,3)

 

(30,0-49,8)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

98,3

 

100,0

 

95,2

 

 

(90,9-100,0)

 

(93,8-100,0)

 

 

(86,5-99,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

100,0

 

99,1

 

99,1

 

dosis

(96,4-100,0)

 

(95,1-100,0)

 

(95,3-100,0)

 

 

 

 

 

 

PMB200

12 måneder efter sidste primære

73,5

 

76,1

 

60,4

dosis

(63,6-81,9)

 

(67,0-83,8)

 

(50,4-69,7)

1 (A56)

 

 

 

 

 

48 måneder efter sidste primære

47,1

 

58,6

 

57,6

 

 

 

 

dosis

(36,1-58,2)

 

(48,2-68,4)

 

(47,2-67,5)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

100,0

 

100,0

 

98,4

 

 

(93,9-100,0)

 

(93,8-100,0)

 

(91,3-100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

90,0

 

88,6

 

81,4

 

dosis

(82,4-95,1)

 

(81,3-93,8)

 

 

(73,0-88,1)

 

 

 

 

 

 

PMB294

12 måneder efter sidste primære

40,8

 

49,1

 

36,9

dosis

(31,0-51,2)

 

(39,3-58,9)

 

(27,6-47,0)

8 (B24)

 

 

 

 

 

48 måneder efter sidste primære

41,1

 

40,8

 

30,5

 

 

 

 

dosis

(30,8-52,0)

 

(31,0-51,2)

 

(21,9-40,2)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

100,0

 

100,0

 

93,4

 

 

(93,9-100,0)

 

(93,8-100,0)

 

 

(84,1-98,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

88,9

 

87,4

 

77,9

 

dosis

(81,0-94,3)

 

(79,7-92,9)

 

 

(69,1-85,1)

 

 

 

 

 

 

PMB270

12 måneder efter sidste primære

24,0

 

22,5

 

16,5

dosis

(16,0-33,6)

 

(15,1-31,4)

 

(10,3-24,6)

7 (B44)

 

 

 

 

 

48 måneder efter sidste primære

20,7

 

18,0

 

18,9

 

 

 

 

dosis

(12,9-30,4)

 

(11,0-26,9)

 

(11,9-27,6)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

94,9

 

98,2

 

91,9

 

 

(85,9-98,9)

 

(90,6-100,0)

 

 

(82,2-97,3)

 

 

 

 

 

 

 

Sammensat respons (samlet respons for alle 4 hSBA-stammer)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

80,7

 

87,3

 

77,2

 

dosis

(68,1-90,0)

 

(75,5-94,7)

 

(64,2-87,3)

 

 

 

 

 

 

 

12 måneder efter sidste primære

10,9

 

13,7

 

20,4

 

dosis

(4,1-22,2)

 

(5,7-26,3)

 

(10,2-34,3)

 

 

 

 

 

 

 

48 måneder efter sidste primære

15,7

 

18,2

 

16,4

 

dosis

(7,0-28,6)

 

(9,1-30,9)

 

(7,8-28,8)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

93,2

 

98,2

 

91,8

 

 

(83,5-98,1)

 

(90,6-100,0)

 

(81,9-97,3)

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser: hSBA = serum-baktericid assay der anvender humant komplement, fHbp = faktor H-bindingsprotein.

Bemærk: Den nedre kvantificeringsgrænse for en hSBA-titer = 1:16 for PMB80 (A22) og 1:8 for PMB2001 (A56), PMB2948 (B24), og PMB2707 (B44).

Skema 7: Persistens af immunrespons og booster-respons hos personer i alderen 11-18 år, der fik Trumenba som primær serie i henhold til en 0, 1, 6 måneders, 0, 2, 6 måneders og 0, 6 måneders planer og en booster-dosis 4 år efter den primære serie (studie B1971033)

 

 

Vaccinegruppe i primært studie B1971012 (som randomiseret)

 

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

 

 

(0, 1 og 6 måneder)

(0, 2 og 6 måneder)

(0 og 6 måneder)

 

 

N

GMT

N

GMT

N

GMT

 

 

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

hSBA-stamme (fHbp-variant)

 

 

 

 

 

 

 

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

60,1

56,6

54,7

 

dosis

(48,6-74,4)

(47,0-68,2)

(47,3-63,3)

 

 

 

 

 

12 måneder efter sidste

14,9

15,8

15,6

 

primære dosis

(12,6-17,7)

(13,4-18,6)

(13,0-18,8)

PMB80

 

 

 

48 måneder efter sidste

14,3

15,1

14,8

(A22)

primære dosis

(11,9-17,0)

(12,7-18,0)

(12,5-17,6)

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

90,0

119,1

140,0

 

 

(69,6-116,3)

(90,0-157,8)

(104,2-187,9)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

199,5

196,2

142,5

 

dosis

(162,7-244,5)

(161,8-237,9)

(118,3-171,7)

 

 

 

 

 

12 måneder efter sidste

25,7

27,3

18,5

 

primære dosis

(19,4-34,0)

(21,0-35,4)

(13,8-24,7)

 

 

 

 

PMB20

48 måneder efter sidste

11,5

17,5

16,0

primære dosis

(8,6-15,5)

(13,2-23,3)

(12,1-21,1)

 

 

 

01 (A56)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

335,4

370,8

358,0

 

 

(262,1-429,2)

(275,8-498,6)

(262,1-489,0)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

29,7

30,9

28,0

 

dosis

(23,9-36,8)

(25,3-37,7)

(22,0-35,5)

 

 

 

 

 

12 måneder efter sidste

9,7

11,5

8,4

 

primære dosis

(7,5-12,4)

(9,0-14,6)

(6,7-10,6)

 

 

 

 

PMB29

48 måneder efter sidste

9,4

9,7

7,5

primære dosis

(7,3-12,1)

(7,6-12,3)

(6,1-9,2)

 

 

 

48 (B24)

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

74,6

80,3

86,0

 

 

(55,9-99,5)

(62,6-103,1)

(62,6-118,2)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 måned efter sidste primære

50,1

41,9

31,4

 

dosis

(38,0-66,1)

(32,3-54,3)

(23,9-41,3)

 

 

 

 

 

12 måneder efter sidste

6,4

6,0

5,6

 

primære dosis

(5,2-7,8)

(5,1-7,2)

(4,8-6,5)

PMB27

 

 

 

48 måneder efter sidste

6,0

5,3

5,1

07 (B44)

primære dosis

(5,0-7,2)

(4,6-6,1)

(4,6-5,7)

 

 

 

 

1 måned efter booster-dosis

109,9

117,6

84,6

 

 

(74,5-162,0)

(84,5-163,5)

(57,8-124,0)

 

 

 

 

 

Forkortelser: GMT = geometrisk gennemsnitlig titer, hSBA = serum-baktericid assay der anvender humant komplement, fHbp = faktor H-bindingsprotein.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med Trumenba i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved forebyggelse af invasiv meningokoksygdom forårsaget af N. meningitidis serogruppe B (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viste ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6 FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Histidin

Polysorbat 80 (E433)

Vand til injektionsvæske

Adsorberende stof, se pkt. 2

6.2Uforligeligheder

Trumenba må ikke blandes med andre vacciner eller lægemidler i samme sprøjte.

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3Opbevaringstid

3 år.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Sprøjterne skal opbevares liggende vandret i køleskabet for at reducere re-suspensionstiden. Må ikke nedfryses.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml suspension i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med eller uden nål, med Luer Lok-adapter af plastik, stempelprop af chlorbutylgummi og en sprøjtespidshætte af syntetisk isoprenbrombutylgummi med en stiv sprøjtespidshætte af plastik. Sprøjtespidshætten og gummistemplet i den fyldte injektionssprøjte er fremstillet uden naturgummilatex.

Pakninger med 1, 5 eller 10 fyldte injektionssprøjter, med eller uden nål.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Under opbevaring kan der ses en hvid udfældning og en klar supernatant i den fyldte injektionssprøjte med suspension.

Inden brug skal den fyldte injektionssprøjte rystes kraftigt for at sikre, at der opnås en ensartet, hvid suspension.

Vaccinen må ikke anvendes, hvis den ikke kan re-suspenderes.

Vaccinen skal undersøges visuelt for eventuelle partikler og misfarvning inden administration. Hvis der ses fremmedlegemer/partikler og/eller ændring af det fysiske udseende, må vaccinen ikke administreres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet