Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Etikettering - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnUltratard
ATC-kodeA10AE01
Indholdsstofinsulin human
ProducentNovo Nordisk A/S

 

 

 

 

 

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

 

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

 

 

 

 

{YDRE EMBALLAGE}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

1 ml suspension indeholder 40 IE (1,4 mg) humant insulin (rDNA)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

1 hætteglas a 10 ml

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

længere

 

 

 

 

Opblandes som angivet i vejledningen

 

Læs indlægssedlen før brug

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

Udløbsdato

Når præparatet er taget i brug: bruges inden 6 uger

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

Opbevares ved 2°C - 8°C (i køleskab)

 

 

salg

Må ikke nedfryses

 

til

Opbevar beholderen i den ydre karton

 

 

 

Når præparatet er taget i brug: må ikke nedkøles eller opbevares over 25°C

 

 

 

autoriseret

 

 

 

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

mailto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

 

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

 

 

 

 

{YDRE EMBALLAGE}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

1 ml suspension indeholder 40 IE (1,4 mg) humant insulin (rDNA)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

5 hætteglas a 10 ml

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

længere

 

 

 

 

Opblandes som angivet i vejledningen

 

Læs indlægssedlen før brug

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

Udløbsdato

Når præparatet er taget i brug: bruges inden 6 uger

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

Opbevares ved 2°C - 8°C (i køleskab)

 

 

salg

Må ikke nedfryses

 

til

Opbevar beholderen i den ydre karton

 

 

 

Når præparatet er taget i brug: må ikke nedkøles eller opbevares over 25°C

 

10.

 

autoriseret

 

 

 

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGER

 

 

 

 

 

{ETIKET}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

S.c. anvendelse

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

Udløbsdato

 

 

 

 

4.BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

10 ml

 

ikke

 

 

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

 

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

 

 

 

 

{YDRE EMBALLAGE}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

1 ml suspension indeholder 100 IE (3,5 mg) humant insulin (rDNA)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

1 hætteglas a 10 ml

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

længere

 

 

 

 

Opblandes som angivet i vejledningen

 

Læs indlægssedlen før brug

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

Udløbsdato

Når præparatet er taget i brug: bruges inden 6 uger

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

Opbevares ved 2°C - 8°C (i køleskab)

 

 

salg

Må ikke nedfryses

 

til

Opbevar beholderen i den ydre karton

 

 

 

Når præparatet er taget i brug: må ikke nedkøles eller opbevares over 25°C

 

10.

 

autoriseret

 

 

 

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg

 

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN

 

SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

 

 

 

 

 

{YDRE EMBALLAGE}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

1 ml suspension indeholder 100 IE (3,5 mg) humant insulin (rDNA)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat, natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker

 

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

 

5 hætteglas a 10 ml

 

 

 

 

 

 

5.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

Subkutan anvendelse

 

ikke

længere

 

 

 

 

Opblandes som angivet i vejledningen

 

Læs indlægssedlen før brug

 

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

 

BØRN

er

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

 

8.

UDLØBSDATO

 

 

 

Udløbsdato

Når præparatet er taget i brug: bruges inden 6 uger

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

 

 

 

 

Opbevares ved 2°C - 8°C (i køleskab)

 

 

salg

Må ikke nedfryses

 

til

Opbevar beholderen i den ydre karton

 

 

 

Når præparatet er taget i brug: må ikke nedkøles eller opbevares over 25°C

 

10.

 

autoriseret

 

 

 

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

 

 

 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

 

 

 

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

 

 

 

 

EU/0/00/000/000

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

 

Receptpligtigt lægemiddel

 

 

 

 

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

 

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE

 

salg

 

 

 

 

 

 

 

EMBALLAGER

 

 

 

 

 

{ETIKET}

 

 

 

 

 

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml

 

 

 

 

 

Injektionsvæske, suspension

 

 

 

 

 

Insulin human, rDNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

 

 

S.c. anvendelse

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

 

 

 

 

 

Udløbsdato

 

 

 

 

4.BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

 

Batch:

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

 

10 ml

 

ikke

 

 

 

er

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet