Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Indlægsseddel - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnUltratard
ATC-kodeA10AE01
Indholdsstofinsulin human
ProducentNovo Nordisk A/S

Indhold af artikel

Ultratard

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres insulin.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

 

 

 

Hvis De har yderligere spørgsmål bedes De kontakte Deres læge, diabetessygeplejerske eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Det kunnesalg

skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

 

 

 

 

 

 

Ultratard 40 IE/ml Injektionsvæske, suspension i hætteglas

autoriseret

til

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas. Humant insulin, rDNA.

 

 

 

Ultratard er en zinksuspension, der indeholder krystallinske partikler.

 

 

Det aktive stof er humant insulin fremstillet ved rekombinant bioteknologi.

 

 

1 ml indeholder 40 IE humant insulin. 1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 400 IE.

 

 

Ultratard indeholder også zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat,

 

natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

 

 

 

Injektionsvæske, suspension leveres som en hvid, uklar suspension i pakninger med 1 eller 5 hætteglas

 

a 10 ml (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstilleren er Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880

 

Bagsværd, Danmark.

 

 

 

1 Hvad Ultratard er, og hvad det anvendes til

Ultratard er humant insulin til diabetesbehandling. Det leveres i et 10 ml hætteglas og anvendes i injektionssprøjter.

Ultratard er et meget langtidsvirkende insulin. Det betyder, at det begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 4 timer efter injektion, og at virkningen holder i ca. 28 timer. Ultratard gives ofte i kombination med hurtigtvirkende insulintyper.

2 Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Ultratard De bør ikke anvende Ultratard

Hvis De føler en begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Se 4 Forholdsregler i

nødsituationer, for yderligere oplysningerlængereom hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Hvis De er allergisk over for dette insulinpræparat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se boks

 

nederst til venstre). Nogle mennesker er allergiske over for indholdsstoffet

 

methylparahydroxybenzoat. Se en beskrivelse af symptomer på allergi i 5 Hvilke mulige

 

bivirkninger Ultratard har.

De bør være specielt opmærksom,ikkenår De anvender Ultratard

Hvis De har problemer med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel

Hvis De drikker alkohol: Vær opmærksom på symptomer på hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Lægemidlet

 

Hvis De dyrker mereer

motion end normalt eller ønsker at ændre Deres kost

Hvis De bliver syg, skal De fortsætte insulinbehandlingen

Hvis De har planer om at rejse til udlandet: Tidsforskellen mellem landene kan påvirke

insulinbehovet

 

Hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid: Vær særlig omhyggelig med at kontrollere

 

Deres blodsukker, da hyperglykæmi (højt blodsukker) og hypoglykæmi (lavt blodsukker) kan

skade Dem selv og barnet

Amning: Insulinbehandling under amning udgør ingen risiko for barnet, men det kan være

nødvendigt at justere Deres insulindosis og kost

Hvis De kører bil eller betjener værktøj eller maskiner, skal De være opmærksom på symptomer

 

på hypoglykæmi (lavt blodsukker). Deres koncentrationsevne og reaktionsevne vil være

forringet ved hypoglykæmi. De bør ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis De kan mærke symptomer på en begyndende hypoglykæmi. De bør diskutere med Deres læge, om det er

3 Hvordan De anvender Ultratard

tilrådeligt at køre bil eller betjene maskiner, hvis De har hyppige episoder med hypoglykæmisalg eller hvis De har svært ved at genkende symptomerne på hypoglykæmi.

ULTRATARD OG ANDRE LÆGEMIDLER

Mange lægemidler påvirker blodsukkerets funktion i kroppen og kan derfor have betydning for Deres insulindosis. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke Deres insulinbehandling. Tal med lægen, hvis De tager eller skifter til et eller flere andre lægemidler, også

håndkøbsmedicin.

autoriseret

til

Deres insulinbehov kan ændre sig, hvis De også tager: Orale hypoglykæmiske lægemidler,

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), visse betablokkere, ACE-hæmmere,

 

acetylsalicylsyre, thiazider, glukokortikoider, skjoldbruskkirtelhormon, beta-sympatomimetika, væksthormon, danazol, octreotid og lanreotid.

De bør drøfte Deres insulinbehov med lægen og diabetessygeplejersken. Følg deres instruktioner nøje. Denne indlægsseddel er en generel vejledning.

Hvis De skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af Deres læge.

Før De anvender Ultratard

 

Ultratard er beregnet til injektion under hudenlængere(subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte i en vene

Kontrollér, at det er den rigtige insulin type

Afsprit gummimembranen.

De bør ikke anvende Ultratard

Hvis beskyttelseskapslen er løs eller mangler. Hætteglasset har en beskyttende, forseglet

 

plastickapsel. Hvis den er løs eller mangler, når De køber hætteglasset, skal De returnere

hætteglasset til apoteket

 

Hvis det ikke har været opbevaret korrekt eller har været nedfrosset (se 6 Hvordan De

opbevarer Ultratard)

 

Hvis væsken ikke fremstår ensartet hvid og uklar efter opblanding.

Sådan anvendes insulinet

ikke

 

eller muskel. For at undgå hudfortykkelse bør De vælge et nyt injektionssted inden for samme område til hver injektion (se5 Hvilke mulige bivirkninger Ultratard har). Det bedste sted til injektion er låret. Maveskindet, bagerst på hoften og overarmen kan også anvendes.

 

 

er

 

De bør måle blodsukkeret jævnligt.

 

Hætteglas med Ultratard skal anvendes med insulininjektionssprøjter med tilsvarende enhedsskala.

Lægemidlet

 

 

Hvis Ultratard anvendes alene

 

Rul hætteglasset mellem hænderne lige før injektion, indtil væsken er ensartet hvid og uklar

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til den mængde insulin, De vil injicere

Injicér luften i hætteglasset: Stik nålen igennem gummiskiven, og tryk stemplet i bund

Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret

Træk den korrekte mængde insulin ind i sprøjten

Træk nålen ud af hætteglasset

 

Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten: Vend nålen opad og skub luften ud

Kontrollér, at dosis er korrekt

 

Injicér straks.

 

 

Hvis Ultratard skal blandes med hurtigtvirkende insulin

Rul hætteglasset med den Ultratard mellem hænderne, indtil væsken er ensartet hvid og uklar

 

 

 

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til dosis af Ultratard. Injicér luften i hætteglasset

med Ultratard, og træk nålen ud

 

 

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til dosis af hurtigtvirkende insulin. Injicér luften i

 

hætteglasset med hurtigtvirkende insulin. Vend derefter hætteglasset og sprøjten med bunden i

vejret

 

til

Træk den korrekte mængde hurtigtvirkende insulin ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset.salg

 

Kontrollér, at der ikke er mere luft i sprøjten: Vend nålen opad, og skub luften ud. Kontrollér

dosis

autoriseret

 

 

 

Stik nu nålen ind i hætteglasset med Ultratard. Vend derefter hætteglasset og sprøjten med

bunden i vejret

 

 

Træk den korrekte mængde Ultratard ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset.

 

Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten, og kontrollér dosis

 

Injicér blandingen straks.

 

 

Bland altid hurtigtvirkende og langtidsvirkende insulin i denne rækkefølge.

 

Sådan injiceres insulinet

 

 

Injicér insulinet under huden. Anvend den injektionsteknik, Deres læge eller

 

diabetessygeplejerske har anbefalet

 

 

Efter injektionen bør nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder for at sikre, at hele dosis er

 

injiceret.

 

 

 

længere

 

 

4 FORHOLDSREGLER I NØDSITUATIONER

 

 

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Ved hypoglykæmi bliver blodsukkeret for lavt.

De første symptomer på hypoglykæmi kan komme pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, indre uro, forvirring og koncentrationsbesvær.

Hvis De oplever et eller flere af ovennævnte symptomer, bør De straks indtage sukker eller et sukkerholdigt produkt (slik, kiks, frugtjuice) og derefter hvile Dem.

De skal ikke tage insulin, hvisikkeDe kan mærke, at blodsukkeret bliver lavt.

Medbring altid et par stykker sukker, slik, kiks eller frugtjuice som en sikkerhedsforanstaltning. Fortæl andre, at hvis De besvimer (bliver bevidstløs), skal De vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. De må ikke få noget at spise eller drikke, da De så kan blive kvalt.

Hvis svær hypoglykæmi ikke behandles, kan det medføre midlertidig eller varig hjerneskade eller død

er LægemidletAnvendelse af glukagon

Kontakt Deres læge, hvis De har haft et tilfælde af hypoglykæmi, som førte til bevidstløshed, eller hvis De har haft gentagne tilfælde af hypoglykæmi, da Deres insulindosis, kost eller motion muligvis skal ændres.

De kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis De får en injektion af hormonet glukagon af en person,

der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis der injiceres glukagon, skal De også have glukose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart De er ved bevidsthed igen. Hvis De ikke reagerer på glukagonbehandlingen, skal De behandles på hospitalet. Kontakt Deres læge eller skadestuen efter en glukagoninjektion for at finde årsagen til den svære hypoglykæmi og for at undgå, at De får det igen.

Følgende faktorer kan forårsage hypoglykæmi

De får hypoglykæmi, hvis blodsukkeret bliver for lavt. Dette kan ske:

• Hvis De tager for meget insulin

• Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over

• Hvis De dyrker mere motion end De plejer.

Sjældne bivirkninger (op til 0,1%)
Almindelige bivirkninger (op til 10%)
Som alle andre lægemidler kan Ultratard have bivirkninger.

Hyperglykæmi (højt blodsukker)

Ved hyperglykæmi bliver blodsukkeret for højt.

Symptomerne vil komme gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme, opkastning, døsighed eller træthed, rød tør hud, mundtørhed og acetonelugtende ånde.

Hvis De oplever et eller flere af ovennævnte symptomer, bør De måle Deres blodsukker, om muligt

kontrollere Deres urin for ketonstoffer og straks søge lægehjælp.

 

til

salg

Disse symptomer kan betyde, at De har en alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose. Denne

 

tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma eller død.

autoriseret

 

 

Følgende faktorer kan forårsage hyperglykæmi

 

 

Hvis De har glemt at tage Deres insulin

 

 

 

Hvis De gentagne gange tager mindre insulin, end De har brug for

 

 

Hvis De har en infektion eller har feber

 

 

 

Hvis De spiser mere end De plejer

 

 

 

Hvis De dyrker mindre motion end De plejer.

 

 

 

5 HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER ULTRATARD HAR

nødsituationer.

Lavt eller højt blodsukker (hypoglykæmilængereeller hyperglykæmi). Over- eller underdosering af Ultratard kan forårsage henholdsvis hypoglykæmi eller hyperglykæmi. Se 4 Forholdsregler i

Synsproblemer.

Når De påbegynder insulinbehandling, kan De opleve synsforstyrrelser, men denne reaktion forsvinder normalt.

Forandringer på injektionsstedet. Der kan forekomme reaktioner på injektionsstedet (rødme, hævelse og kløe), men de forsvinder normalt ved fortsat brug. For hyppige injektioner på samme injektionssted kan resultere i hudfortykkelse. For at undgå dette bør De vælge et nyt injektionssted inden for samme område til hver injektion.

Symptomer på allergi. Der kan i sjældne tilfælde ses rødme, hævelse eller kløe på injektionsstedet (også kaldet lokale allergiske reaktioner). Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved

 

 

er

 

fortsat insulinbehandling. Kontakt Deres læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Kontakt straks lægen:

 

ikke

Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen, eller

Hvis De pludselig føler Dem syg og f.eks. sveder, har opkastning, åndedrætsbesvær, hurtig

Lægemidlet

 

 

 

hjertebanken eller svimmelhed.

De kan have fået en meget sjælden, alvorlig allergisk reaktion på Ultratard eller et af de øvrige indholdsstoffer (også kaldet systemisk allergisk reaktion). Se også advarslen i 2 Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Ultratard.

Hævede led. Når De påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævede ankler eller led. Dette forsvinder hurtigt.

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, også selv om de ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom.

6 Hvordan De opbevarer Ultratard

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ultratard hætteglas, som ikke er i brug, skal opbevares ved 2°C - 8°C i køleskab, ikke for tæt på fryseelementerne. Må ikke nedfryses.

Ultratard hætteglas, som er taget i brug, eller som snart skal tages i brug, skal ikke opbevares i

køleskab. Kan medbringes og opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25° C) i op til 6 uger.

 

Opbevar altid hætteglasset i den ydre karton, når det ikke er i brug, for at beskytte lægemidlet mod

Ultratard bør ikke udsættes for varme og direkte sollys.

 

til

Ultratard må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten og kartonen.

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

ikke

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salg lys.

Ultratard

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende Deres insulin.

Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

 

 

 

Hvis De har yderligere spørgsmål bedes De kontakte Deres læge, diabetessygeplejerske eller apotek.

Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt, og De bør ikke give det videre til andre. Det kunnesalg

skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

 

 

 

 

 

 

Ultratard 100 IE/ml Injektionsvæske, suspension i hætteglas

autoriseret

til

 

Injektionsvæske, suspension i hætteglas. Humant insulin, rDNA.

 

 

 

Ultratard er en zinksuspension, der indeholder krystallinske partikler.

 

 

Det aktive stof er humant insulin fremstillet ved rekombinant bioteknologi.

 

 

1 ml indeholder 100 IE humant insulin. 1 hætteglas indeholder 10 ml svarende til 1000 IE.

 

 

Ultratard indeholder også zinkchlorid, natriumchlorid, methylparahydroxybenzoat, natriumacetat,

 

natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

 

 

 

Injektionsvæske, suspension leveres som en hvid, uklar suspension i pakninger med 1 eller 5 hætteglas

 

a 10 ml (ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført).

 

 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstilleren er Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880

 

Bagsværd, Danmark.

 

 

 

1 Hvad Ultratard er, og hvad det anvendes til

Ultratard er humant insulin til diabetesbehandling. Det leveres i et 10 ml hætteglas og anvendes i injektionssprøjter.

Ultratard er et meget langtidsvirkende insulin. Det betyder, at det begynder at nedsætte blodsukkeret ca. 4 timer efter injektion, og at virkningen holder i ca. 28 timer. Ultratard gives ofte i kombination med hurtigtvirkende insulintyper.

2 Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Ultratard De bør ikke anvende Ultratard

Hvis De føler en begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker). Se 4 Forholdsregler i

nødsituationer, for yderligere oplysningerlængereom hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Hvis De er allergisk over for dette insulinpræparat eller et af de øvrige indholdsstoffer (se boks

 

nederst til venstre). Nogle mennesker er allergiske over for indholdsstoffet

 

methylparahydroxybenzoat. Se en beskrivelse af symptomer på allergi i 5 Hvilke mulige

 

bivirkninger Ultratard har.

De bør være specielt opmærksom,ikkenår De anvender Ultratard

Hvis De har problemer med nyrer, lever, binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel

Hvis De drikker alkohol: Vær opmærksom på symptomer på hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Lægemidlet

 

Hvis De dyrker mereer

motion end normalt eller ønsker at ændre Deres kost

Hvis De bliver syg, skal De fortsætte insulinbehandlingen

Hvis De har planer om at rejse til udlandet: Tidsforskellen mellem landene kan påvirke

insulinbehovet

 

Hvis De er gravid eller planlægger at blive gravid: Vær særlig omhyggelig med at kontrollere

 

Deres blodsukker, da hyperglykæmi (højt blodsukker) og hypoglykæmi (lavt blodsukker) kan

skade Dem selv og barnet

Amning: Insulinbehandling under amning udgør ingen risiko for barnet, men det kan være

nødvendigt at justere Deres insulindosis og kost

Hvis De kører bil eller betjener værktøj eller maskiner, skal De være opmærksom på symptomer

 

på hypoglykæmi (lavt blodsukker). Deres koncentrationsevne og reaktionsevne vil være

forringet ved hypoglykæmi. De bør ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis De kan mærke symptomer på en begyndende hypoglykæmi. De bør diskutere med Deres læge, om det er

3 Hvordan De anvender Ultratard

tilrådeligt at køre bil eller betjene maskiner, hvis De har hyppige episoder med hypoglykæmisalg eller hvis De har svært ved at genkende symptomerne på hypoglykæmi.

ULTRATARD OG ANDRE LÆGEMIDLER

Mange lægemidler påvirker blodsukkerets funktion i kroppen og kan derfor have betydning for Deres insulindosis. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke Deres insulinbehandling. Tal med lægen, hvis De tager eller skifter til et eller flere andre lægemidler, også

håndkøbsmedicin.

autoriseret

til

Deres insulinbehov kan ændre sig, hvis De også tager: Orale hypoglykæmiske lægemidler,

monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), visse betablokkere, ACE-hæmmere,

 

acetylsalicylsyre, thiazider, glukokortikoider, skjoldbruskkirtelhormon, beta-sympatomimetika, væksthormon, danazol, octreotid og lanreotid.

De bør drøfte Deres insulinbehov med lægen og diabetessygeplejersken. Følg deres instruktioner nøje. Denne indlægsseddel er en generel vejledning.

Hvis De skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af Deres læge.

Før De anvender Ultratard

 

Ultratard er beregnet til injektion under hudenlængere(subkutant). Insulin må aldrig injiceres direkte i en vene

Kontrollér, at det er den rigtige insulin type

Afsprit gummimembranen.

De bør ikke anvende Ultratard

Hvis beskyttelseskapslen er løs eller mangler. Hætteglasset har en beskyttende, forseglet

 

plastickapsel. Hvis den er løs eller mangler, når De køber hætteglasset, skal De returnere

hætteglasset til apoteket

 

Hvis det ikke har været opbevaret korrekt eller har været nedfrosset (se 6 Hvordan De

opbevarer Ultratard)

 

Hvis væsken ikke fremstår ensartet hvid og uklar efter opblanding.

Sådan anvendes insulinet

ikke

 

eller muskel. For at undgå hudfortykkelse bør De vælge et nyt injektionssted inden for samme område til hver injektion (se 5 Hvilke mulige bivirkninger Ultratard har). Det bedste sted til injektion er låret. Maveskindet, bagerst på hoften og overarmen kan også anvendes.

 

 

er

 

De bør måle blodsukkeret jævnligt.

 

Hætteglas med Ultratard skal anvendes med insulininjektionssprøjter med tilsvarende enhedsskala.

Lægemidlet

 

 

Hvis Ultratard anvendes alene

 

Rul hætteglasset mellem hænderne lige før injektion, indtil væsken er ensartet hvid og uklar

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til den mængde insulin, De vil injicere

Injicér luften i hætteglasset: Stik nålen igennem gummiskiven, og tryk stemplet i bund

Vend hætteglasset og sprøjten med bunden i vejret

Træk den korrekte mængde insulin ind i sprøjten

Træk nålen ud af hætteglasset

 

Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten: Vend nålen opad og skub luften ud

Kontrollér, at dosis er korrekt

 

Injicér straks.

 

 

Hvis Ultratard skal blandes med hurtigtvirkende insulin

Rul hætteglasset med Ultratard mellem hænderne, indtil væsken er ensartet hvid og uklar

 

 

 

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til dosis af Ultratard. Injicér luften i hætteglasset

med Ultratard, og træk nålen ud

 

 

Træk en mængde luft ind i sprøjten svarende til dosis af hurtigtvirkende insulin. Injicér luften i

 

hætteglasset med den hurtigtvirkende insulin. Vend derefter hætteglasset og sprøjten med

bunden i vejret

 

til

Træk den korrekte mængde hurtigtvirkende insulin ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset.salg

 

Kontrollér, at der ikke er mere luft i sprøjten: Vend nålen opad, og skub luften ud. Kontrollér

dosis

autoriseret

 

 

 

Stik nu nålen ind i hætteglasset med Ultratard. Vend derefter hætteglasset og sprøjten med

bunden i vejret

 

 

Træk den korrekte mængde Ultratard ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset.

 

Kontrollér, at der ikke er luft i sprøjten, og kontrollér dosis

 

Injicér blandingen straks.

 

 

Bland altid hurtigtvirkende og langtidsvirkende insulin i denne rækkefølge.

 

Sådan injiceres insulinet

 

 

Injicér insulinet under huden. Anvend den injektionsteknik, Deres læge eller

 

diabetessygeplejerske har anbefalet

 

 

Efter injektionen bør nålen forblive under huden i mindst 6 sekunder for at sikre, at hele dosis er

 

injiceret.

 

 

 

længere

 

 

4 FORHOLDSREGLER I NØDSITUATIONER

 

 

Hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Ved hypoglykæmi bliver blodsukkeret for lavt.

De første symptomer på hypoglykæmi kan komme pludseligt og kan omfatte: Koldsved, kold bleg hud, hovedpine, hurtig hjertebanken, kvalme, usædvanlig stor sultfornemmelse, midlertidige synsforstyrrelser, døsighed, unormal træthed og svaghed, nervøsitet eller rysten, indre uro, forvirring og koncentrationsbesvær.

Hvis De oplever et eller flere af ovennævnte symptomer, bør De straks indtage sukker eller et sukkerholdigt produkt (slik, kiks, frugtjuice) og derefter hvile Dem.

De skal ikke tage insulin, hvisikkeDe kan mærke, at blodsukkeret bliver lavt.

Medbring altid et par stykker sukker, slik, kiks eller frugtjuice som en sikkerhedsforanstaltning. Fortæl andre, at hvis De besvimer (bliver bevidstløs), skal De vendes om på siden, og der skal straks tilkaldes lægehjælp. De må ikke få noget at spise eller drikke, da De så kan blive kvalt.

Hvis svær hypoglykæmi ikke behandles, kan det medføre midlertidig eller varig hjerneskade eller død

er LægemidletAnvendelse af glukagon

Kontakt Deres læge, hvis De har haft et tilfælde af hypoglykæmi, som førte til bevidstløshed, eller hvis De har haft gentagne tilfælde af hypoglykæmi, da Deres insulindosis, kost eller motion muligvis skal ændres.

De kan genvinde bevidstheden hurtigere, hvis De får en injektion af hormonet glukagon af en person,

der er instrueret i, hvordan det anvendes. Hvis der injiceres glukagon, skal De også have glukose eller et sukkerholdigt produkt at spise, så snart De er ved bevidsthed igen. Hvis De ikke reagerer på glukagonbehandlingen, skal De behandles på hospitalet. Kontakt Deres læge eller skadestuen efter en glukagoninjektion for at finde årsagen til den svære hypoglykæmi og for at undgå, at De får det igen.

Følgende faktorer kan forårsage hypoglykæmi

De får hypoglykæmi, hvis blodsukkeret bliver for lavt. Dette kan ske:

• Hvis De tager for meget insulin

• Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over

• Hvis De dyrker mere motion end De plejer.

Sjældne bivirkninger (op til 0,1%)
Almindelige bivirkninger (op til 10%)
Som alle andre lægemidler kan Ultratard have bivirkninger.

Hyperglykæmi (højt blodsukker)

Ved hyperglykæmi bliver blodsukkeret for højt.

Symptomerne vil komme gradvist. De omfatter: Hyppig vandladning, tørst, appetitløshed, kvalme, opkastning, døsighed eller træthed, rød tør hud, mundtørhed og acetonelugtende ånde.

Hvis De oplever et eller flere af ovennævnte symptomer, bør De måle Deres blodsukker, om muligt

kontrollere Deres urin for ketonstoffer og straks søge lægehjælp.

 

til

salg

Disse symptomer kan betyde, at De har en alvorlig tilstand kaldet diabetisk ketoacidose. Denne

 

tilstand kan ubehandlet resultere i diabetisk koma eller død.

autoriseret

 

 

Følgende faktorer kan forårsage hyperglykæmi

 

 

Hvis De har glemt at tage Deres insulin

 

 

 

Hvis De gentagne gange tager mindre insulin, end De har brug for

 

 

Hvis De har en infektion eller har feber

 

 

 

Hvis De spiser mere end De plejer

 

 

 

Hvis De dyrker mindre motion end De plejer.

 

 

 

5 HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER ULTRATARD HAR

nødsituationer.

Lavt eller højt blodsukker (hypoglykæmilængereeller hyperglykæmi). Over- eller underdosering af Ultratard kan forårsage henholdsvis hypoglykæmi eller hyperglykæmi. Se 4 Forholdsregler i

Synsproblemer. Når De påbegynder insulinbehandling, kan De opleve synsforstyrrelser, men denne reaktion forsvinder normalt.

Forandringer på injektionsstedet. Der kan forekomme reaktioner på injektionsstedet (rødme, hævelse og kløe), men de forsvinder normalt ved fortsat brug. For hyppige injektioner på samme injektionssted kan resultere i hudfortykkelse. For at undgå dette bør De vælge et nyt injektionssted inden for samme område til hver injektion.

Symptomer på allergi. Der kan i sjældne tilfælde ses rødme, hævelse eller kløe på injektionsstedet (også kaldet lokale allergiske reaktioner). Symptomerne forsvinder normalt inden for få uger ved

 

 

er

 

fortsat insulinbehandling. Kontakt Deres læge, hvis symptomerne ikke forsvinder.

Kontakt straks lægen:

 

ikke

Hvis allergisymptomerne spreder sig til andre dele af kroppen, eller

Hvis De pludselig føler Dem syg og f.eks. sveder, har opkastning, åndedrætsbesvær, hurtig

Lægemidlet

 

 

 

hjertebanken eller svimmelhed.

De kan have fået en meget sjælden, alvorlig allergisk reaktion på Ultratard eller et af de øvrige indholdsstoffer (også kaldet systemisk allergisk reaktion). Se også advarslen i 2 Hvad De skal gøre, før De begynder at tage Ultratard.

Hævede led. Når De påbegynder insulinbehandling, kan væskeophobning forårsage hævede ankler eller led. Dette forsvinder hurtigt.

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, også selv om de ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De oplyse Deres læge eller apotek herom.

6 Hvordan De opbevarer Ultratard

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ultratard hætteglas, som ikke er i brug, skal opbevares ved 2°C - 8°C i køleskab, ikke for tæt på fryseelementerne. Må ikke nedfryses.

Ultratard hætteglas, som er taget i brug, eller som snart skal tages i brug, skal ikke opbevares i

køleskab. Kan medbringes og opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i op til 6 uger.

 

Opbevar altid hætteglasset i den ydre karton, når det ikke er i brug, for at beskytte lægemidlet mod

Ultratard bør ikke udsættes for varme og direkte sollys.

 

til

Ultratard må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på etiketten og kartonen.

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

ikke

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet