Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Etikettering - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnValtropin
ATC-kodeH01AC01
Indholdsstofsomatropin
ProducentBioPartners GmbH

OPLYSNINGER DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ÆSKE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning somatropin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

 

 

 

 

 

salg

1 hætteglas med pulver indeholder 5 mg (15 IE) somatropin (3,33 mg/ml somatropin efter

rekonstitution med 1,5 ml solvens).

til

 

 

 

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoriseret

Pulver: glycin, mannitol, monobasisk natriumfosfat, dibasisk natriumfo fat.

pH-justering: natriumhydroxid og saltsyre.

 

 

Solvens: metacresol (se indlægssedlen for yderligere inform tion) og vand til injektionsvæske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

 

1 hætteglas med 5 mg pulver

 

ikke

 

 

1 fyldt injektionssprøjte med 1,5 ml solv ns.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

er

 

 

 

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

 

Lægemidlet

 

 

 

 

Læs indlægssedlen for information om rekonstitution og anvendelse.

Subkutan anvendelse

 

 

 

 

6.

ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR

 

BØRN

 

 

 

 

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Efter rekonstitution med den medfølgende solvens: kan opbevares i 21 dage i køleskab. Efter rekonstitution med vand til injektionsvæske: skal anvendes omgående.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Tyskland

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/335/001

 

 

autoriseret

 

 

 

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

 

Lot

 

 

længere

 

14.

 

 

 

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

 

 

 

15.

ikke

 

 

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

 

Lægemidlet

 

 

 

16.

INFORMATION I BRAILLEer

-SKRIFT

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml

til

salg

 

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver til injektionsvæske, opløsning somatropin

Subkutan anvendelse

2. ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen før brug.

 

til

salg

 

 

3. UDLØBSDATO

autoriseret

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

4. BATCHNUMMER

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET

længereSOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDET

er ikke

OpbevaresLægemidletkøleskab. Må ikke nedfryses.

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FORFYLDT SPRØJTE MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Solvens til Valtropin

Subkutan anvendelse

2.

ANVENDELSESMÅDE

 

 

 

Læs indlægssedlen før brug.

 

til

salg

 

 

 

 

 

 

3.

UDLØBSDATO

autoriseret

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

5. INDHOLDSMÆNGDE ANGIVETlængereSOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6. ANDETerikke

OpbevaresLægemidletkøleskab. Må ikke nedfryses.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet