Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Indlægsseddel - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnValtropin
ATC-kodeH01AC01
Indholdsstofsomatropin
ProducentBioPartners GmbH

INDLÆGSSEDDEL

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Somatropin

Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

-Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for at læse den igen.

-Kontakt Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål.

-Dette lægemiddel er ordineret til Dem personligt. De bør ikke give det videre til andre. Det kan skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne.

-Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

Denne indlægsseddel fortæller:

 

 

salg

1.

Hvad Valtropin er, og hvad det anvendes til

 

 

2.

Hvad De skal gøre, før De begynder at anvende Valtropin

til

3.

Hvordan De anvender Valtropin

 

4.

Hvilke mulige bivirkninger Valtropin har

autoriseret

 

5.

Hvordan De opbevarer Valtropin

 

 

 

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

 

1.

HVAD Valtropin ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL

 

 

Navnet på Deres lægemiddel er Valtropin. Det er et humant væksthormon, også kaldet somatropin. Det har den samme struktur som det væksthormon, kropp selv producerer i hypofysen (kirtler der sidder nederst på hjernen). Væksthormon regulerer c ll rnes vækst og udvikling. Når det stimulerer cellernes vækst i de lange knogler i ben og rygsøjle, ø es højden.

Valtropin anvendes

 

-

til at behandle børn (2 – 11 år) og t nagere (12 til 18 år) som ikke udvikler normal højde på

 

 

længere

 

grund af dårlig knoglevækst forårsag t af væksthormonmangel (relativ mangel på

 

væksthormon), Turner’s syndrom eller ‘kronisk nedsat nyrefunktion’ (en tilstand, hvor nyrerne

 

 

ikke

 

gradvist mister deres evne til at udføre deres normale funktioner som at fjerne affaldsstoffer og

 

overflødig væske fra kropp n).

-

 

er

til at behandle voksne med svær væksthormonmangel, som allerede havde væksthormonmangel

 

som børn, eller som ikke har tilstrækkeligt væksthormon i deres voksne år af en anden årsag.

 

Lægemidlet

 

I denne indlægsseddel tiltales patienten med ‘De’. Omsorgspersoner, som giver Valtropin til deres børn, skal tænke på, at ‘De’ betyder barnet.

2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT ANVENDE Valtropin

De må IKKE anvende Valtropin

-hvis De er allergisk (overfølsom) over for somatropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valtropin pulver eller solvens, f.eks. metacresol (se afsnit 2, ‘Vær særlig forsigtig med at anvende Valtropin – Forekomst af visse bivirkninger’)

-Fortæl lægen, hvis De har aktive svulster. Svulster skal være inaktive, og De skal have afsluttet kræftbehandlingen, før De starter behandling med Valtropin.

-til at fremskynde vækst hos børn, der allerede er holdt op med at vokse

-hvis De har haft en alvorlig hjerte- eller maveoperation

-hvis De behandles for mere end en kvæstelse efter et alvorligt uheld

-hvis De får pludselige, alvorlige vejrtrækningsproblemer

Vær særlig forsigtig med at anvende Valtropin

Undersøgelse før behandlingen startes

-En speciallæge med erfaring inden for hormonelle sygdomme skal undersøge Dem for at vurdere, om det er sikkert at anvende Valtropin.

-Hvis De har haft en hjernetumor, skal en speciallæge med erfaring inden for hormonelle sygdomme undersøge Deres hypofysefynktion for at vurdere, om det er sikkert at anvende Valtropin.

-Før børn behandlet for mangel på væksthormon på grund af nyreproblemer, skal lægen observere barnet i et år, før behandlingen med væksthormoner påbegyndes.

-Hvis voksne er blevet behandlet med væksthormon i barndommen, bør de genvurderes for væksthormonmangel, før en eventuel ny behandling med væksthormoner indledes.

-Patienter med Prader-Willi syndrom bør ikke behandles med Valtropin, medmindre de også har mangel på væksthormon.

Under eller efter alvorlig sygdom

 

 

-

Hvis De har haft en hjernetumor, skal De undersøges ofte for at sikre, at tumoren ikke er

 

kommet tilbage.

 

 

-

Hvis De har haft kræft som barn, er der rapporteret en højere risiko for at udvikle en anden

 

 

 

salg

 

tumor (benign og malign) hos patienter, som har overlevet kræft og er blevet behandlet med

-

somatropin. Af disse andre tumorer var især hjernetumorer de almindeligs til.

 

Hvis børn har fået en nyretransplantation, bliver behandlingen med væksthormon standset.

-

Hvis barnet har Turner’s syndrom, skal lægen omhyggeligt undersøge barnet for øreinfektioner

 

som otitis media, da patienter med Turner’s syndrom har øget r ko for øre- eller andre

 

hørelidelser.

 

 

Forekomst af visse bivirkninger

 

 

-

Hvis der forekommer symptomer som (svær og gent gen) hovedpine, synsforandringer, kvalme

 

 

autoriseret

 

 

og/eller opkastning, skal De søge læge.

 

-

Hvis De ved en fejl har injiceret Valtropin i muskl i stedet for under huden, kan Deres

 

blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi). Kontakt lægen for få yderligere råd.

 

-

Hvis barnet begynder at halte under beha dli gen med Valtropin, skal De søge læge.

-

Hvis det drejer sig om et barn, der behandles med somatropin, har det større risiko for at udvikle

 

betændelse i bugspytkirtlen (pancr atitis) sammenlignet med voksne, der behandles med

 

 

længere

 

somatropin. Selv om pancreatitisikker sjælden, skal den overvejes hos børn, der behandles med somatropin og får mavepine.

-For meget væksthormon kan forårsage større vækst end normalt af ører, næse, læber, tunge og kindben (akromegali), højt blodsukker (hyperglykæmi) og sukker i urinen (glykosuri). Anvend altid Valtropin efter lægens anbefaling.

-Hvis der opstår en a rgisk reaktion over for solvensen, skal hætteglassene rekonstitueres med vand til injekt onvæske uden konserveringsmiddel (metacresol) og anvendes som et hætteglas til

engangsbrug (se afsnit 5 ’Hvordan De opbevarer Valtropin’). De må ikke anvende den medfølg nde solvens, hvis De ved, De er allergisk over for konserveringsmidlet metacresol.Lægemidlet

Deres læges kontrol under behandlingen

-Valtropin kan påvirke kroppens håndtering af sukker i mad og drikke. Deres læge kan derfor kontrollere indholdet af sukker i Deres urin eller blod.

-Valtropin kan påvirke mængden af skjoldbruskkirtelhormon i blodet, så De skal af og til have foretaget en funktionstest af skjoldbruskkirtlen. Hvis skjoldbruskkirtlen ikke fungerer korrekt, har Valtropin måske ikke den ønskede virkning.

Anvendelse af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De skal især oplyse Deres læge herom, hvis De tager

-adrenale steroidhormoner som kortison eller prednisolon

-insulin

-oralt østrogen

-kønssteroider, lægemidler til at behandle stressrespons eller betændelse (kortikosteroider), medicin mod epilepsi (f.eks. carbamaxepin) eller cyclosporin (et lægemiddel, der hæmmer

immunsystemet).

Det kan måske være nødvendigt, at Deres læge justerer dosen af Valtropin eller af det andet lægemiddel.

Graviditet

Valtropin bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Hvis De skulle blive gravid, skal De omgående fortælle Deres læge det.

Amning

Spørg Deres læge til råds, inden De anvender Valtropin, hvis De ammer eller har i sinde at amme.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

 

salg

Bilkørsel og betjening af maskiner

 

 

 

Valtropin har ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at køre bil og betjene ma kiner.

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Valtropin

til

 

autoriseret

 

 

Den medfølgende Valtropin-solvens indeholder metacresol. Anvend ikke d nne solvens, hvis De er allergisk over for metacresol (se afsnit 2, ‘De bør IKKE anvende Valtropin’). Hvis der opstår en allergisk reaktion over for solvensen, skal hætteglassene rekonstitueres med vand til injektionsvæske og anvendes som et hætteglas til engangsbrug (se afsnit 5 ’Hvordan De opbevarer Valtropin’).

3. HVORDAN DE ANVENDER Valtropin

Dosering

længere

Valtropin bør altid anvendes i nøje overensstemmelse m d Deres læges instruktioner. De bør

konsultere Deres læge eller apotek, hvis De

usikker. De må ikke selv injicere Valtropin, hvis De

ikke er sikker på dosis.

 

 

 

ikke

Deres læge vil fortælle Dem, hvor meget De skal anvende. Mængden varierer alt efter hvilken

sygdom, De har. De må ikke ændre dosis uden at tale med Deres læge om det først.

 

er

 

Den nøjagtige dosis Valtropin bør derfor kontrolleres hver 6. måned af Deres læge.

Lægemidlet

 

 

Generelt bliver doseringen beregnet som beskrevet nedenfor. Individuelle doser kan imidlertid variere, og lægen kan ændre Deres dosis baseret på Deres specifikke behov.

Børn

Væksthormonmangel hos børn

Injicer 0,025 - 0,035 milligram (mg) for hvert kilo legemsvægt en gang dagligt under huden (subkutant).

Børn med Turner’s syndrom

Injicer 0,045 - 0,050 milligram (mg) for hvert kilo legemsvægt en gang dagligt under huden (subkutant).

Børn før puberteten, som lider af langvarige nyreproblemer

Injicer 0,045 - 0,050 milligram (mg) for hvert kilo legemsvægt en gang dagligt under huden (subkutant).

Voksne
Væksthormonmangel hos voksne
Injicer 0,15 - 0,30 milligram (mg) en gang dagligt under huden (subkutant). En lavere startdosis kan være nødvendig, hvis De er ældre eller overvægtig.
Om nødvendigt vil Deres læge gradvist øge denne dosis efter Deres individuelle behov på basis af klinisk behandlingsresultat og målinger af koncentrationen i Deres blod af en såkaldt “vækstfaktor” (kaldet IGF-1). Den samlede daglige dosis overstiger som regel ikke 1 mg. IGF-1 koncentrationerne skal måles regelmæssigt og bør vedligeholdes under den øvre grænse for normalområdet for Deres alder og køn.
Deres læge vil altid ordinere den mindste, effektive dosis, der skal anvendes.

Dosisjustering

 

salg

Hos ældre patienter kan det være nødvendigt at reducere dosis.

 

 

 

Dosis af somatropin bør reduceres i tilfælde af vedvarende hævelse (ødem) eller svære forvrængede

 

til

 

sansefornemmelser (snurren eller prikken på huden) for at undgåautoriseretudvikling af n sjælden bivirkning kaldet karpaltunnelsyndrom (følelsesløshed og smerter i hænderne).

Efter nogen tids brug af lægemidlet kan det være nødvendigt at nedsætte dosis, især hos mænd.

Hvis De tager anden medicin, kan det være nødvendigt at justere dos af Valtropin eller det andet

lægemiddel (se afsnit 2, ‘Anvendelse af anden medicin’).

Indgivelse

længere

 

Valtropin er beregnet til subkutan anvendelse efter konstitution. Dette betyder, at opløsningen injiceres med en kort kanyle i fedtvævet lige under huden efter rekonstitution af pulveret med den medfølgende solvens.

 

 

ikke

Hvis De selv injicerer denne medicin, bliv r De instrueret i, hvordan De skal klargøre og give

injektionen.

er

 

 

 

De må ikke selv injicere Valtropin, hvis De ikke er instrueret i det.

Lægemidlet

 

 

Denne indlægsseddel ind holder detaljeret instruktion i subkutan indgivelse (se afsnittet ‘Information om selvinjektion af Valtropin’ til sidst i denne indlægsseddel).

Hvis De anvend r mere Valtropin, end De bør:

Hvis der er anvendt mere Valtropin end anbefalet, skal De søge læge.

Hvis De har anvendt for meget Valtropin, kan Deres blodsukker først falde og blive for lavt (hypoglykæmi) og derefter stige og blive for højt (hyperglykæmi). Hvis De har anvendt for meget Valtropin over en længere periode, kan det forårsage en større vækst end normalt af ører, næse, læber, tunge og kindben (akromegali).

Hvis De glemmer at anvende Valtropin:

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Fortsæt med behandling med den ordinerede dosis. Hvis De er i tvivl, bedes De kontakte Deres læge.

Hvis De holder op med at anvende Valtropin

Spørg Deres læge, før De stopper behandlingen. En afbrydelse af eller et tidligt ophør med behandlingen med Valtropin kan gøre behandlingen med væksthormon mindre vellykket.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER Valtropin HAR

Som alle andre lægemidler kan Valtropin have bivirkninger, selvom ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger af lægemidler klassificeres som følger:

 

meget

påvirker mere end 1 bruger ud af 10

 

 

 

 

almindelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

almindelig

påvirker 1-10 brugere ud af 100

 

 

 

 

 

ikke

påvirker 1-10 brugere ud af 1.000

 

 

 

 

 

almindelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjælden

påvirker 1-10 brugere ud af 10.000

 

salg

 

 

meget sjælden

påvirker mindre end 1 bruger ud af 10.000

 

 

 

 

ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende d ta.

 

De kan få en af følgende bivirkninger efter anvendelse af Valtropin:

til

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meget almindelig

 

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

Hovedpine hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvrænget sansefornemmelse, f.eks. prikken, snurren

 

 

 

 

 

 

eller kløe (paræstesi) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledsmerter (arthralgi) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hævelse forårs get af akkumulering af væske i væv

 

 

 

 

 

 

(ødem) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling af proteiner, som binder andre stoffer (dannelse

Almindelig

 

 

 

 

af antistoffer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedsat skjoldbruskkirtel-funktion(hypothyroidisme)

 

 

 

 

 

 

Nedsat evne til at reducere sukkerniveauer

 

 

 

 

ikke

 

(glukosetolerans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mild stigning i blodsukkerniveauer (mild hyperglykæmi)

 

 

 

 

 

 

(1% hos børn; 1% - 10% hos voksne)

 

 

 

 

 

er

 

 

Unormal forøgelse af muskelmasse (hypertoni)

 

 

 

 

 

Søvnløshed (insomni) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

Højt blodtryk (hypertension) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortåndethed (dyspnø) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidig luftvejsobstruktion, mens man sover

 

 

 

 

 

 

(søvnapnø) hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følelsesløshed og snurren i fingre og håndflade på grund

 

 

 

 

 

 

af nerveafklemning ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom)

 

 

 

 

 

 

hos voksne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledsmerter (arthralgi) hos børn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muskelsmerter (myalgi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hævelse forårsaget af akkumulering af væske i væv

 

 

 

 

 

 

(ødem) hos børn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktioner på injektionsstedet, svaghed (asteni)

Ikke almindelig

 

 

 

 

Øget vækst af nyt væv (cancer, neoplasme)

 

 

 

 

 

 

Blodmangel (anæmi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For lidt sukker i blodet (hypoglykæmi),

 

 

 

 

 

 

Blodfosfatniveau over normalt (hyperfosfatemi)

 

 

 

 

 

 

Personlighedsforstyrrelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurtige ufrivillige bevægelser af øjnene (nystagmus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hævelse af synsnervepapillen i øjenbunden (papilødem)

 

 

 

Dobbeltsyn (diplopi)

 

 

 

 

Svimmelhed (vertigo)

 

 

 

 

Øget hjertefrekvens (takykardi)

 

 

 

 

Opkastning

 

 

 

 

 

Mavesmerter, tarmluft (flatulens)

 

 

 

 

Kvalme

 

 

 

 

 

Manglende fedtdannelse (lipodystrofi), fortynding af

 

 

 

huden (hudatrofi), betændelse og afskalning af huden

 

 

 

(eksfoliativ dermatitis), hævelse der ligner myggestik

 

 

 

(nældefeber (urticaria), øget mandlig behåring hos kvinder

 

 

 

(hirsutisme), fortykkelse af huden (hudhypertrofi)

 

 

 

Nedsat muskelmasse (muskelatrofi), smerter i knogler

 

 

 

Følelsesløshed og snurren i fingre og håndfl de på grund

 

 

 

af nerveafklemning ved håndleddet (karpaltunnelsyndrom)

 

 

 

hos børn

 

salg

 

 

 

Ufrivillig vandladning (urininkontilinens), blod i urinen

 

 

 

(hæmaturi), unormalt rigelig vandudskillelse (polyuri),

 

 

 

hyppig vandladning (pollakiuri), unormal urin

 

 

 

Udflåd

 

 

 

 

 

Brystforstørrelse (gynækomasti) hos voksne mænd

 

 

 

Reaktioner på injektionsstedet, f.eks. fortynding af huden,

 

 

 

større blødning fra blodkar, fortykkelse

 

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

Svækkelse hos børn

 

Sjælden

 

 

Sukk rsyge (diabetes mellitus)

 

 

 

 

Nervelidelse uden for hjernen og rygsøjlen (neuropati),

 

 

 

øget tryk i kraniet (øget intrakranialt tryk)

 

 

 

Højt blodtryk i kraniet (benign intrakranial hypertension)

 

 

 

længere

 

 

 

 

Forvrænget sansefornemmelse på huden, f.eks. prikken,

 

 

 

snurren eller kløe (paræstesi) hos børn

 

 

 

ikke

Højt blodtryk (hypertension) hos børn

 

 

er

 

Diaré

 

 

 

 

 

Unormale resultater ved nyrefunktionsprøver

Meget sjælden

 

 

Søvnløshed (insomni) hos børn

 

 

 

 

Brystforstørrelse (gynækomasti) hos drenge

 

 

 

Ét tilfælde med akut allergisk reaktion med kløe og

Hyppighed, ikke kendt

 

 

hævelse, der ligner myggestik og kløe

 

Lægemidlet

 

 

Svært nedsat virkning af insulin (insulinresistens)

 

 

 

Hos patienter med voksendebuteret væksthormonmangel blev der tidligt i behandlingen med somatropin rapporteret om ødem, muskelsmerter, ledsmerter og ledsygdomme, men disse bivirkninger synes at være forbigående.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig, eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek.

5. HVORDAN DE OPBEVARER Valtropin

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Valtropin efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten og på æsken efter EXP. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevaring af det uåbnede lægemiddel

Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke nedfryses.

Det ikke-rekonstituerede lægemiddel kan opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i en enkelt periode i op til 4 uger før brug.

Holdbarhed efter rekonstitution med solvens

Efter rekonstitution med den leverede solvens kan lægemidlet opbevares i køleskab (2°C - 8°C) i maksimalt 21 dage.

Opbevaring efter rekonstitution med vand til injektionsvæske (IKKE vand fra hanen) salg

Efter rekonstitution med vand til injektioner skal lægemidlet anvendes straks om et hætteglas til engangsbrug.til

De må ikke anvende Valtropin, hvis De ser, at solvensen eller den rekonstitu de opløsning er uklar eller misfarvet, eller hvis den indeholder partikler.

Medicinen må ikke tilføres spildevand eller husholdningsaffald. Spørg ders apotek hvad De skal gøre

ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler med til at beskytte miljøet.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

længere

autoriseret

 

Hvad Valtropin indeholder

 

 

 

Pulver:

 

 

 

-

 

 

 

 

Det aktive stof er somatropin. Et hætt glas med pulver indeholder 5 mg somatropin (svarende til

 

15 IE). Efter rekonstitution med 1,5 ml solvens indeholder 1 ml 3,33 mg somatropin (svarende

 

til 10 IE).

ikke

 

 

-

De øvrige indholdsstoff

 

 

er

glycin, mannitol, monobasisk natriumfosfat, dibasisk

natriumfosfat, og til pH-(surheds-) justering natriumhydroxid og saltsyre. Solvens:

-Den fyldte injekt onssprøjte indeholder vand til injektionsvæske og metacresol (se afsnit 2, ‘Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Valtropin’).

ValtropinsLægemidletudseende og pakningsstørrelse

Valtropin er pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Én æske indeholder:

-5 mg hvidt til næsten hvidt pulver i et hætteglas, lukket med gummiprop og låg.

-1,5 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte lukket med låg i spidsen til rekonstitution til en klar opløsning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Tyskland

Tlf.: +49 (0) 7121 948 7756
Fax: +49 (0) 7121 346 255
Denne indlægsseddel blev senest godkendt den {MM/ÅÅÅÅ}
De kan finde yderligere information om på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATION OM SELVINJEKTION af Valtropin
Læs følgende instruktioner omhyggeligt, før De anvender Valtropin. salg
Indledning
Følgende instruktion forklarer, hvordan De selv kan injicere Valtropin. Læs instruktilonen omhyggeligt og
følg den punkt for punkt. Deres læge eller hans/hendes assistentautoriseretvil instruere Dem selvinjektion med Valtropin. Forsøg ikke selv at injicere, før De er sikker på, De forstå procedu n og kravene til
selvinjektion.
Generelle bemærkninger
til patienter med en kendt allergi over for metacresol må Valtropin ikke rekonstitueres med den medfølgende solvens (se afsnit 2, ’De bør ikke anvende Valtropin’). Hvis der opstår allergi over for den medfølgende solvens, skal hætteglassenelængererekonstitu s med vand til injektioner: fyld en sprøjte med 1,5 ml vand til injektionsvæske og følg samme anvisninger som for den fyldte injektionssprøjte (se afsnit 5 ’Hvordan De opbevarer Valtropin’). De må ikke anvende vand fra hanen.
Indsaml de nødvendige genstande, før De går i gang. De er:
Leveret i æsken
Valtropin-hætteglassetikkemed pulver til injektionsvæske, opløsning
den fyldte injektionssprøjte med 1,5 ml solvens til injektionsvæske, opløsning
Medfølger IKKE i æsken
steril injektionssprøjteer og kanyle
spritservietter
Lægemidletgaze eller vattamponhæfteplaster
affaldsbeholder til brugte sprøjter og kanyler
Klargøring af opløsning

1.Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, før De klargør lægemidlet.

2.Tag kartonen med Valtropin ud af køleskabet og tag hætteglasset med pulver og den fyldte injektionssprøjte med solvens ud af æsken. Kontroller, at lægemidlets udløbsdato ikke er overskredet.

3. Fjern det beskyttende plastiklåg fra hætteglasset med pulver.

4. Rengør gummiproppen på toppen af hætteglasset med pulver med en spritserviet. Rør ikke ved toppen af hætteglasset, efter den er blevet rengjort.

Hætteglas med Valtropin-pulver

 

til

salg

 

autoriseret

 

 

5. Tag den fyldte injektionssprøjte med solvens, som medfølger pakk n, for at klargøre lægemidlet.

Fjern gummilåget på spidsen og sæt en kanyle fast på sprøjten. D r s læge eller hans/hendes assistent vil instruere Dem i, hvilken størrelse kanyle De skal bruge.

6.

 

 

 

længere

Fjern beskyttelsen fra kanylen uden at berøre kanylen.

 

 

er

ikke

 

 

Lægemidlet

 

 

7.

 

 

 

Pres langsomt kanylen helt igennem midten af hætteglassets gummiprop.

8. Indsprøjt langsomt al solvensen (1,5 ml) i hætteglasset med pulver, mens væskestrømmen rettes mod hætteglassets side. Ret den IKKE mod det hvide pulver i bunden af hætteglasset.

Før sprøjten trækkes op af hætteglasset, trækkes samme mængde luft (1,5 ml) som solvensen, De indsprøjtede, op for at nedsætte trykket i hætteglasset. Træk sprøjten op og sæt kanylens beskyttelse på igen.

9.

Roter hætteglasset FORSIGTIGT rundt for at opløse indholdet fuldstændigt. HÆTTEGLASSET

 

MÅ IKKE RYSTES.

 

 

 

 

 

salg

 

 

 

 

 

 

til

 

 

 

 

 

 

 

 

Opløsning af lægemidlet

 

 

 

 

 

10.

Opløsningen skal være klar og må ikke indeholde partikler.

 

 

11.

 

 

 

 

autoriseret

 

 

Mærk hætteglasset med datoen, hvor opløsningen tilberedt.

 

 

Klargøring af injektion

 

 

længere

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Rengør igen gummiproppen topp n af hætteglasset med pulver med en spritserviet. Rør ikke ved

 

toppen af hætteglasset, efter den er blevet rengjort.

 

 

 

 

 

er

ikke

 

 

 

 

 

Hætteglas d opløsning af Deres medicin

 

 

 

13.

Tag injektionssprøjten og kanylen udleveret af Deres apotek eller hospital for at trække opløsningen

 

af lægemidlet op. Fjern injektionssprøjten fra den sterile emballage og gør kanylen fast på sprøjten.

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

14.Fyld sprøjten med luft ved at trække stemplet tilbage til det niveau, som markerer den dosis som Deres læge har ordineret.

15.Fjern beskyttelsen fra kanylen uden at berøre denne.

16.

17.

18.

19.

 

 

til

salg

Pres langsomt kanylen helt igennem midten af hætteglassets gummiprop.

 

længere

autoriseret

 

 

Tryk forsigtigt stemplet ned for at sprøjte luft i sp øjten ned i hætteglasset.

 

Vend hætteglasset med bunden opad, mens kanylen stadig er i, og hold hætteglasset med en hånd. Hold sprøjten med kanylen pegende opad i hætteglasset. Sørg for, at kanylens spids er nede i opløsningen. Træk langsomt stemplet ti bage med den anden hånd i en glidende bevægelse for at

trække den korrekte dosis op i sprøjten, mens De kontrollerer, at kanylens spids bliver i opløsningen.

 

er

ikke

Lægemidlet

 

 

 

Trække den rette mængde medicin op ved hjælp af markeringerne på sprøjten

Tag sprøjt n af kanylen, mens kanylen bliver siddende i hætteglasset, uden at berøre sprøjtens spids. Træk kanylen tilbage, sæt kanylens beskyttelse på igen, og bortskaf den i en lukket beholder. Vedrørende håndtering af hætteglasset, se ‘Injektion af opløsning’, trin 32.

20.

Tag en ny kanyle (som er egnet til subkutan injektion) og sæt den fast på spidsen af sprøjten.

 

Sprøjte indeholdende Deres medicin sættes fast på en ny nål

21.

Fjern kanylens beskyttelse og kontroller, om der er luftbobler i sprøjten.

 

 

salg

22.

Hvis De ser luftbobler, trækkes stemplet lidt tilbage, bank let på sprøjten, menstil kanylen peger opad,

 

 

autoriseret

 

indtil boblerne forsvinder. Skub stemplet langsomt tilbage til den ko kte dosis.

23.

længere

 

Sæt kanylens beskyttelse på igen, og læg sprøjt med kanylen på en flad overflade.

24.Kontroller, at opløsningen harikkestuetemperatur. Hvis opløsningen er kold, varmes sprøjten imellem Deres hænder.

25.Inspicer opløsningen førerinj ktionen: hvis opløsningen er misfarvet, eller hvis De kan se partikler iInjektion af opløsning

26.VælgLægemidletinjektionsst t fter Deres læges anbefaling. Det er meget vigtigt, at De skifter injektionssted hver gang, De injicerer medicinen.

27.Rens injektionsstedet med en spritserviet og vent, til området tørrer.

28.Kontroll r, at sprøjten indeholder den korrekte dosis af Valtropin-opløsningen. Hold sprøjten i hånden, som om det var en blyant.

29.Klem en stor hudfold imellem tommel- og pegefinger. Tryk kanylen ind i hudfolden i en vinkel på 45° - 90° med en hurtig, bestemt bevægelse. Det gør mindre ondt end at presse kanylen langsomt ind.

30.Injicer langsomt opløsningen (i løbet af nogle sekunder) ved langsomt at trykke stemplet i bund, til sprøjten er tom.

31.Træk kanylen hurtigt tilbage og pres fast mod injektionsstedet med en tør gaze- eller vattampon i flere sekunder. Hvis det bløder, dækkes injektionsstedet med hæfteplaster.

32.Bortskaf sprøjten i en lukket beholder. Læg hætteglasset tilbage i køleskabet. Når hætteglasset er tomt, bortskaffes dette også. Vedrørende holdbarhed efter rekonstitution, se afsnit 5 ‘Hvordan De opbevarer Valtropin’.

Hvis pulveret er rekonstitueret med vand til injektioner, er hætteglasset kun til engangsbrug. Eventuel ubrugt opløsning skal kasseres.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet