Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Etikettering - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnVaniqa
ATC-kodeD11AX
Indholdsstofeflornithine
ProducentAlmirall, S.A.

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDRE KARTON TEKST

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Vaniqa 11,5% creme

Eflornithin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF

Hvert gram af cremen indeholder 115 mg eflornithin (som hydrochloridmonohydrat).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også: cetostearylalkohol; macrogolcetostearylæter; dimeticon; glycerylstearat; macrogolstearat; methylparahydroxybenzoat (E218); paraffinolie; phenoxyethanol; propylparahydroxybenzoat (E216); renset vand; stearylalkohol, natriumhydroxid (til pH-justering).

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Creme 15 g 30 g 60 g

5.ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Kutan anvendelse.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Kassér tuben 6 måneder efter åbning.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Registreringsindehaver: Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona Spanien

.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Vaniqa

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

TUBER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ

Vaniqa 11,5% creme

Eflornithin

2.ANVENDELSESMÅDE

Læs indlægssedlen inden brug.

Kutan anvendelse.

3.UDLØBSDATO

EXP

Kassér tuben 6 måneder efter åbning.

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

15 g

30 g

60 g

6.ANDET

Almirall, S.A.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25°C.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet