Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Etikettering - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnVfend
ATC-kodeJ02AC03
Indholdsstofvoriconazole
ProducentPfizer Limited

Indhold af artikel

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Blisterpakning for 50 mg filmovertrukne tabletter - pakning med 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56,100 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmovertrukne tabletter

10 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse.

Forseglet pakning.

Må ikke bruges, hvis pakningen har været åbnet.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/001 2 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/002 10 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/003 14 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/004 20 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/005 28 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/006 30 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/007 50 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/008 56 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/009 100 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

VFEND 50 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

Blisterfolie for 50 mg filmovertrukne tabletter (alle blisterpakninger)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som logo)

3.UDLØBSDATO

Exp

4.BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Ydre emballage samt beholder label for beholdere med 50 mg filmovertrukne tabletter – pakning med 2, 30, 100 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 50 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/010 2 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/011 30 filmovertrukne tabletter

EU/1/02/212/012 100 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

VFEND 50 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Blister pakning for 200 mg filmovertrukne tabletter – pakning med 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 200 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmovertrukne tabletter

10 filmovertrukne tabletter

14 filmovertrukne tabletter

20 filmovertrukne tabletter

28 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

50 filmovertrukne tabletter

56 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse.

Forseglet pakning

Må ikke bruges, hvis pakningen har været åbnet.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1//02/212/013 2 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/014 10 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/015 14 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/016 20 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/017 28 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/018 30 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/019 50 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/020 56 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/021 100 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

VFEND 200 mg

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

Blister folie for 200 mg filmovertrukne tabletter (alle blisterpakninger)

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Ltd (som logo)

3.UDLØBSDATO

Exp

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Ydre emballage og beholder label for beholdere med 200 mg filmovertrukne tabletter - pakning med 2, 30, 100 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg filmovertrukne tabletter

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 200 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

2 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

100 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1//02/212/022 2 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/023 30 filmovertrukne tabletter

EU/1//02/212/024 100 filmovertrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION i BRAILLE-SKRIFT

VFEND 200 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Ydre emballage

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 200 mg voriconazol.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml 10 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestof: Sulfobutylether beta cyclodextrinnatrium.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til infusionsvæske, opløsning 1 hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Rekonstitueres og fortyndes før brug.

Kun til i.v.-infusion.

Ikke til bolusinjektion.

Hætteglas til engangsbrug

Maksimal infusionshastighed er 3 mg/kg/time.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

Holdbarhed efter rekonstituering: 24 timer ved 2 C-8 C.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1//02/212/025

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Ydre emballage

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 200 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 hætteglas indeholder 200 mg voriconazol.

Efter rekonstituering indeholder 1 ml 10 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

1 infusionspose indeholder 50 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumchloridopløsning.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Hver pakning indeholder:

1 hætteglas med VFEND pulver til infusionsvæske, opløsning (til engangsbrug) 1 folieomslag

1 hætteglasadapter

1 engangssprøjte

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Se indlægssedlen for detaljeret vejledning.

Rekonstitueres og fortyndes før brug.

Kun til i.v.-infusion.

Ikke til bolusinjektion.

Må ikke anvendes sammen med andre produkter.

Maksimal infusionshastighed er 3 mg/kg/time.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

Holdbarhed efter rekonstituering: 24 timer ved 2 C-8 C.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1//02/212/027

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Følg vejledningen for anvendelse af dette produkt.

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til hætteglas

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

VFEND 200 mg pulver til infusionsvæske, opløsning

Voriconazol

Kun til i.v- infusion

2.ANVENDELSESMÅDE

Rekonstitueres og fortyndes før brug – se indlægsseddel.

Maksimal infusionshastighed er 3 mg/kg/time.

3.UDLØBSDATO

Exp

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

200 mg (10 mg/ml)

6.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

Etiket til folieomslag

1.LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Solvens til VFEND pulver til infusionsvæske, opløsning

Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) i vand til injektionsvæsker

Kun til i.v.-infusion

2.ANVENDELSESMÅDE

Ikke til bolusinjektion.

3.UDLØBSDATO

Exp

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLDSMÆNGDE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

50 ml

6.ANDET

Opbevares utilgængeligt for børn.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ELLER, NÅR EN SÅDAN IKKE FINDES, PÅ DEN INDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 40 mg/ml pulver til oral suspension

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml færdigblandet suspension indeholder 40 mg voriconazol.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder saccharose.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til oral suspension.

1 målebæger (markeret til at angive 23 ml), 5 ml sprøjte og flaskeadaptor.

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse efter sammenblanding. Flasken omrystes i ca. 10 sek. før brug.

Doseringssprøjten, der ligger i pakningen, bruges til at afmåle den korrekte dosis.

Brugsanvisning:

Bank på flasken for at frigøre pulveret.

Tilsæt 46 ml vand og omryst kraftigt i ca. 1 minut.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp

Færdigblandet suspension må højst opbevares i 14 dage.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Pulver: Opbevares ved 2°C-8°C (i køleskab) før sammenblanding.

Færdigblandet oral suspension:

Må ikke opbevares over 30°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hold beholderen tæt tillukket.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/026

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

VFEND 40 mg/ml

KRAV TIL MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ INDRE EMBALLAGER

Flaske

1.LÆGEMIDLETS NAVN

VFEND 40 mg/ml pulver til oral suspension

Voriconazol

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 ml færdigblandet suspension indeholder 40 mg voriconazol

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder saccharose.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til oral suspension 45 g

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Oral anvendelse efter sammenblanding. Flasken omrystes i cirka 10 sek. før brug.

Doseringssprøjten, der ligger i pakningen, bruges til at afmåle den korrekte dosis.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Exp:

Færdigblandet suspension må højst opbevares i 14 dage.

Udløbsdato for færdigblandet suspension:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Pulver: Opbevares ved 2°C-8°C (i køleskab) før sammenblanding.

Færdigblandet oral suspension:

Må ikke opbevares over 30°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hold beholderen tæt tillukket.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited,

Sandwich,

Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/02/212/026

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget for krav om blindeskrift

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet