Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyndaqel (tafamidis) – Etikettering - N07XX08

Updated on site: 10-Oct-2017

Medicinens navnVyndaqel
ATC-kodeN07XX08
Indholdsstoftafamidis
ProducentPfizer Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Vyndaqel 20 mg bløde kapsler

Tafamidismeglumin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver blød kapsel indeholder 20 mg tafamidismeglumin svarende til 12,2 mg tafamidis.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Kapslen indeholder sorbitol (E420). Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

30 bløde kapsler

90 bløde kapsler

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

Løft her

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Anv. senest

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

United Kingdom

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/717/001

EU/1/11/717/002

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Vyndaqel

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS

Varmeforseglet blisterkort med 30 x 20 mg Vyndaqel bløde kapsler

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Vyndaqel 20 mg bløde kapsler

Tafamidismeglumin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited (som markedsføringstilladelsesindehaver-logo)

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

Kapslerne trykkes ud gennem denne side.

Fold og luk igen, når kapslen er taget ud.

Træk her

Dag 1 til Dag 30

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet