Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Produktresumé - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnYellox
ATC-kodeS01BC11
Indholdsstofbromfenac sodium sesquihydrate
ProducentPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Yellox 0,9 mg/ml øjendråber, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,9 mg bromfenac (i form af natriumsesquihydrat). En dråbe indeholder ca. 33 mikrogram bromfenac.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml opløsning indeholder 50 mikrogram benzalkoniumchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning. Klar gul opløsning.

pH: 8,1-8,5; osmolalitet: 270-330 mOsmol/kg

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Yellox

er

indiceret

til

voksne ehandlingtilb

af

postoperativ

okulær

inflammation

efter

kataraktekstraktion.

 

 

 

 

 

 

 

4.2Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Brug hos voksne, inklusive ældre patienter

Dosis er en dråbe Yellox i det/de opererede øje/øjne to gange daglig, med start dagen efter kataraktoperationen og fortsættelse i de første 2 uger af den postoperative periode.

Behandlingen bør ikke overstige 2 uger, da der ikke foreligger sikkerhedsdata for behandling ud over dette tidsrum.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Yellox er ikke undersøgt hos patienter med leversygdom eller nyrefunktionsnedsættelse.

Pædiatrisk population

Bromfenacs sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Okulær anvendelse.

Hvis der bruges flere end et lokalt virkende oftalmologiske lægemidler, skal hvert enkelt lægemiddel indgives med et mellemrum på mindst 5 minutter.

Det skal undgås at berøre øjenlåg, omgivende områder eller andre overflader med flaskens dråbetællerspids for at forebygge kontamination af dråbetællerspidsen og opløsningen.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for bromfenaceller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller andre non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID).

Yellox er kontraindiceret hos patienter, hvor anfald af astma, urticaria eller akut rhinitis fremkaldes af acetylsalicylsyre eller af andre lægemidler med prostaglandinsyntetase-hæmmende effekt.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Alle topikale NSAID kan lige som topikale kortikosteroider hæmme eller forsinke heling. Samtidig brug af NSAID og topiale steroider kan øge muligheden for helingsproblemer.

Krydssensitivitet

Der er mulighed for krydssensitivitet over for acetylsalicylsyre, fenylacetinsyre-derivater og andre NSAID. Behandling af individer, som tidligere har udvist overfølsomhed over for disse lægemidler skal derfor undgås (se pkt. 4.3)..

Følsomme personer

Hos følsomme patienter kan fortsat brug af lokaltvirkende NSAID, inklusive bromfenac, resultere i epitelnedbrydning, udtynding af kornea, erosion af kornea, ulceration af kornea eller perforation af kornea. Disse hændelser kan true synet. Patienter med tegn på epitelnedbrydning i kornea skal øjeblikkeligt ophøre med brug af topikal NSAID ,og korneas tilstand skal nøje overvåges. Hos risikopatienter kan samtidig brug af oftalmologiske korticosteroider og NSAID derfor medføre en højere risiko for uønskede hændelser i cornea.

Erfaring efter markedsføring

Erfaring efter markedsføring med topikal NSAID antyder, at patienter med komplicerede okulære operationer, denervering af cornea, epiteldefekter i cornea, diabetes mellitus og sygdomme i den okulære overflade, f.eks. ”dry eye syndrome”, rheumatoid arthritis eller gentagne øjenoperationer inden for et kort tidsrum kan have øget risiko for bivirkninger i cornea, som kan true synet. Topikal NSAID skal bruges med forsigtighed hos disse patienter.

Det er rapporteret, at okulær NSAID kan medføre øget blødning i øjenvæv (inklusive hyphæma) i forbindelse med øjenoperationer. Yellox skal bruges med forsigtighed hos patienter med kendt blødningstendens eller patienter, som modtager andre lægemidler, der kan forlænge blødningstiden.

I sjældne tilfælde er der ved behandlingsophør med Yellox blevet observeret en opblussen af det inflammatoriske respons f.eks. i form af macular ødem efter operation for grå stær.

Okulær infektion

En akut okulær infektion kan maskeres af t brug af topikale anti-inflammatoriske lægemidler.

Brug af kontaktlinser

Generelt kan det ikke anbefales at bruge kontaktlinser i den postoperative periode efter kataraktkirurgi. Patienter skal derfor tilrådes ikke at bruge kontaktlinser under behandlingen med Yellox.

Hjælpestoffer

Da Yellox indeholder benzalkoniumchlorid, er nøje overvågning påkrævet ved hyppig eller længerevarig brug.

Det vides, at benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser. Kontakt med bløde kontaktlinser skal undgås.

Det er rapporteret, at benzalkoniumchlorid kan medføre øjenirritation, punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.

Yellox indeholder natriumsulfit, der kan medføre allergilignende reaktioner, inklusive anafylaktiske symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske episoder hos følsomme patienter.

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser. Der er ikke rapporteret interaktioner med antibiotiske øjendråber brugt i forbindelse med kirurgi.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data for anvendelse af bromfenac til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Da den systemiske eksposition hos kvinder, der ikke er gravide er ubetydelig efter behandling med Yellox, kan risikoen under graviditet anses for at være lav.

Brug af Yellox i graviditetens tredje trimester skal dog undgås pga. de kendte effekter af prostaglandin biosyntese-hæmmende lægemidler på fosterets kardiovaskulære system (lukning af ductus arteriosus). Brug af Yellox anbefales generelt ikke under graviditet, medmindre fordelen opvejer den potentielle risiko.

Amning

Det er ukendt, om bromfenac eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Dyreforsøg har vist udskillelse af bromfenac i mælken hos rotter efter meget høje orale doser (se pkt. 5.3). Der forventes ingen påvirkning af nyfødte/spædbørn, ammet af mødre i behandling med bromfenac, da den systemiske eksponering er ubetydelig. Yellox kan anvendes under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg påviste ingen virkninger af bromfenac på fertiliteten. Den systemiske eksponering for bromfenac er desuden negligeabel. Af denne årsag er graviditetsprøve eller kontraception ikke påkrævet.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Yellox påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Forbigående sløret syn kan forekomme ved drypning. Hvis sløret syn forekommer ved drypning, skal patienterne rådgives til at undlade at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner, indtil synet er klart.

4.8Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

På grundlag af tilgængelige kliniske data fik i alt 3,4 % af patienterne én eller flere bivirkninger. De mest almindelige eller de mest vigtige bivirkninger i de poolede studier var unormal følelse i øjet (0,5 %), erosion af kornea (mild eller moderat) (0,4 %), øjenkløe (0,4 %), øjensmerter (0,3 og

øjenrødme (0,3 %). Bivirkninger i kornea blev kun observeret i den japanske population. Bivirkninger medførte sjældent tilbagetrækning fra studiet. I alt 8 (0,8 %) patienter ophørte med behandlingen i studiet for tidligt pga. en bivirkning. Disse patienter omfattede 3 (0,3 %) patienter med mild erosion af kornea, 2 (0,2 %) patienter med øjenlågsødem og 1 (0,1 %) patient med unormal følelse i øjet, ødem i kornea eller øjenkløe.

Bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger blev klassificeret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10,000).Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Nedenstående tabel beskriver bivirkninger i henhold til organklasser og frekvens.

Systemorganklasser i

Frekvens

Bivirkninger

henhold til MedDRA

 

 

Øjne

Ikke almindelig

Nedsat synsstyrke

 

 

Hæmoragisk retinopati

 

 

Epiteldefekt i kornea**

 

 

Erosion i kornea (mild eller moderat)

 

 

Epitelsygdom i kornea

 

 

Korneaødem

 

 

Retinaeksudat

 

 

Øjensmerter

 

 

Blødning i øjenlåg

 

 

Sløret syn

 

 

Fotofobi

 

 

Øjenlågsødem

 

 

Pus fra øjet

 

 

Øjenkløe

 

 

Øjenirritation

 

 

Øjenrødme

 

 

Konjunktival hyperæmi

 

 

Unormal følelse i øjet

 

 

Okulært ubehag

 

Sjælden

Korneaperfusion*

 

 

Sår på kornea*

 

 

Erosion i kornea, alvorlig*

 

 

Skleromalaci*

 

 

Infiltrater i kornea*

 

 

Sygdom i kornea*

 

 

Ar på kornea*

Luftveje, thorax og

Ikke almindelig

Epistaksis

mediastinum

 

Hoste

 

 

Løbende næse

 

Sjælden

Astma*

Almene symptomer og

Ikke almindelig

Ansigtshævelse

reaktioner på

 

 

administrationsstedet

 

 

*Alvorlige rapporter fra erfaring efter markedsføring med flere end 20 millioner patienter ** Observeret ved dosering fire gange daglig

Patienter med tegn på epitelnedbrydning i kornea skal instrueres i øjeblikkeligt at ophøre med brug af Yellox, og kornea skal nøje overvåges (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der blev ikke noteret abnorme fund eller bivirkninger af klinisk relevans ved adminsitration af to dråber 2 mg/ml opløsning fire gange om dagen i en periode på op til 28 dage. Utilsigtet administration af mere end én dråbe bør ikke resultere i øget topikal eksponering, da det overskydende volumen vil løbe ud af øjet som følge af begrænset kapacitet i konjunktivalsækken.

Der er praktisk taget ingen risiko for bivirkninger som følge af utilsigtet oral indtagelse. Indtagelse af indholdet i en flaske med 5 ml svarer til en oral dosis på under 5 mg bromfenac, hvilket er 30 gange lavere end den daglige dosis bromfenac i oral formulering, som blev anvendt tidligere.

Hvis Yellox ved et uheld, indtages oralt, skal der bruges væske til at fortynde medicinen.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske midler, anti-inflammatoriske midler, non-steroider, ATC-kode: S01BC11

Virkningsmekanisme

Bromfenac er et non-steroidt antiinflammatorisk middel (NSAID), som har antiinflammatorisk aktivitet, der anses for at skyldes dets evne til at blokere prostaglandinsyntese gennem primært at hæmme cyclooxygenase 2 (COX-2). Cyclooxygenase 1 (COX-1) hæmmes kun i ringe omfang. Bromfenac hæmmede in vitro prostaglandinsyntesen i corpus ciliare i iris hos kaniner. IC50-værdierne var lavere for bromfenac (1,1 μM) end for indometacin (4,2 μM) og pranoprofen (11,9 μM)

Ved koncentrationer på 0,02 %, 0,05 %, 0,1% og 0,2 %hæmmede bromfenac næsten alle egnt på okulær inflammation i en eksperimentel uveitis-model hos kaniner.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der blev foretaget to randomiserede, dobbeltblinde, multicenter, parallelgruppe, fase II-studier i Japan og to randomiserede (2:1), dobbeltblinde, placebokontrollerede multicenter, parallelgruppe, fase III- studier i USA for at vurdere den kliniske sikkerhed og effektivitet af Yellox doseret to gange daglig i behandlingen af postoperativ inflammation hos patienter, der gennemgik kataraktkirurgi. I disse studier blev stoffet administreret ca. 24 timer efter kataraktkirurgi og behandlingen fortsatte i op til 14 dage. Behandlingseffekten blev evalueret i op til 29 dage.

En signifikant større andel af patienter i Yellox gruppen 64,0 % vs. 43,3 % i placebogruppen (p<0,0001) opnåede komplet svind af okulær inflammation ved studiedag 15. Der var signifikant færre celler i forreste kammer og ”flare” inden for de første 2 uger efter kirurgi (85,1 % af patienter med flare-score på ≤1) vs. placebo (52 %) Forskellen i hastigheden for inflammationsophør viste sig allerede ved dag 3.

I et stort velkontrolleret studie, der blev foretaget i Japan, viste Yellox sig at være lige så effektiv som pranoprofen okulær opløsning.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af resultaterne af studier med Yellox hos alle undergrupper af den pædiatriske population ved postoperativ okulær inflammation (se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bromfenac trænger effektivt igennem kornea på kataraktpatienter: En enkelt dosis resulterede i middel peak-koncentrationer i kammervæske på 79±68 ng/ml ved 150-180 minutter efter dosering. Koncentrationerne blev opretholdt i 12 timer i kammervæsken med målelige niveauer op til 24 timer i størstedelen af okulært væv, inklusive retina. Efter dosering to gange daglig med bromfenac øjendråber var plasmakoncentrationerne ikke kvantificerbare.

Fordeling

Bromfenac viser høj plasmaproteinbinding. In vitro var 99,8 % bundet til proteiner i humant plasma. Der blev ikke observeret nogen biologisk relevant melaninbinding in vitro.

Studier hos kaniner med radiomærket bromfenac har påvist, at de højeste koncentrationer efter topikal administration observeres i cornea efterfulgt af konjunktiva og kammervæsken. Der blev kun observeret lave koncentrationer i linsen og corpus vitreum.

Biotransformation

In vitro studier indikerer, at bromfenac hovedsageligt metaboliseres af CYP2C9, der er fraværende i både corpus ciliare i iris og i retina/choroidea, og at niveauet af dette enzym i cornea er mindre end 1 % sammenlignet med det tilsvarende leverniveau.

Hos mennesker behandlet oralt er det uændrede lægemiddelstof

hovedkomponenten i plasma. Flere konjugerede og ukonjugerede metabolitter er blevet identificeret med det cykliske amid som værende den vigtigste urinmetabolit.

Elimination

Efter okulær administration er bromfenacs halveringstid i kammervandet 1,4 timer, hvilket indikerer hurtig eliminering.

Efter oral administration af 14C-bromfenac til raske frivillige fandtes urinudskillelse at være den vigtigste rute for radioaktive udskillelser, idet den udgjorde ca. 82 %, mens fækal udskillelse repræsenterede ca. 13 % af dosen.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet.

0,9 mg/kg/dag hos rotter ved orale doser (900 gange den anbefalede okulærealmiske dosis) forårsagede imidlertid embryo-føtal letalitet, øget neonatal mortalitet og reduceret postnatal vækst. Gravide kaniner, der blev behandlet oralt med 7,5 mg/kg/dag (7500 gange den anbefalede oftalmiske dosis), forårsagede øget postimplantationstab (se pkt. 4.6).

Dyreforsøg har vist udskillelse af bromfenac i brystmælk ved oral anvendelse ved doser på

2,35 mg/kg, hvilket er 2350 gange den anbefalede oftalmiske dosis. Plasmaniveauer var imidlertid ikke påviselige efter okulær administration (se pkt. 5.2).

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Borsyre

Borax

Natriumsulfit, vandfrit (E221)

Tyloxapol

Povidon (K30)

Benzalkoniumchlorid

Dinatriumedetat

Vand til injektioner

Natriumhydroxid (til pH-justering)

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

2 år.

Efter første åbning: 4 uger.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C.

Patienterne bør instrueres i at opbevare flasken tæt tillukket, når den ikke er i brug.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

5 ml opløsning i en trykbar polyethylen-flaske med en dråbetællerspids og et skruelåg af polyethylen. Pakken indeholder 1 flaske.

6.6Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Tjekkiet

Tlf.: +420 234 719 600

Fax.: +420 234 719 619

Email: czech.info@valeant.com

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/11/692/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse:18.05.2011

Dato for seneste fornyelse:11.01.2016

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet