Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Etikettering - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZalasta
ATC-kodeN05AH03
Indholdsstofolanzapine
ProducentKrka

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 2,5 mg tabletter

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 2,5 mg olanzapin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/001 (14 tabletter)

EU/1/07/415/002 (28 tabletter)

EU/1/07/415/003 (35 tabletter)

EU/1/07/415/004 (56 tabletter)

EU/1/07/415/005 (70 tabletter)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 2,5 mg tabletter

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 2,5 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 2,5 mg tabletter olanzapin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 5 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 5 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALDHERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/006 (14 tabletter)

EU/1/07/415/007 (28 tabletter)

EU/1/07/415/008 (35 tabletter)

EU/1/07/415/009 (56 tabletter)

EU/1/07/415/010 (70 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 5 mg tabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 5 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 7,5 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OGANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/011 (14 tabletter)

EU/1/07/415/012 (28 tabletter)

EU/1/07/415/013 (35 tabletter)

EU/1/07/415/014 (56 tabletter)

EU/1/07/415/015 (70 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 7,5 mg tabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 7,5 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 10 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 10 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

7 tabletter

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/016 (7 tabletter)

EU/1/07/415/017 (14 tabletter)

EU/1/07/415/018 (28 tabletter)

EU/1/07/415/019 (35 tabletter)

EU/1/07/415/020 (56 tabletter)

EU/1/07/415/021 (70 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 10 mg tabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 10 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 15 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 15 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIGADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/022 (14 tabletter)

EU/1/07/415/023 (28 tabletter)

EU/1/07/415/024 (35 tabletter)

EU/1/07/415/025 (56 tabletter)

EU/1/07/415/026 (70 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 15 mg tabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 15 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Karton – Zalasta 20 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

1 tablet indeholder 20 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

tablet

14 tabletter

28 tabletter

35 tabletter

56 tabletter

70 tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/027 (14 tabletter)

EU/1/07/415/028 (28 tabletter)

EU/1/07/415/029 (35 tabletter)

EU/1/07/415/030 (56 tabletter)

EU/1/07/415/031 (70 tabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 20 mg tabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 20 mg tabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg tabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton – Zalasta 5 mg smeltetabletter

I 1. LÆGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 5 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

I

1 smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

I

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere information.

I 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablet

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

I 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

I

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Rør ikke tabletterne med våde hænder, da tabletterne kan gå i stykker.

1.Hold blisteret i kanterne og adskil en blisterlomme fra resten af blisteret ved forsigtigt at rive langs perforeringen rundt om blisterlommen.

2.Træk forsigtigt bagsiden af.

3.Tryk forsigtigt tabletten ud i din hånd.

4.Læg tabletten på tungen så snart tabletten er pakket ud.

Slug tabletterne med eller uden vand

Du kan også lægge tabletten i et glas vand og drikke det med det samme.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/032 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/033 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/034 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/035 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/036 (70 smeltetabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 5 mg smeltetabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 5 mg smeltetabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 5 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

1.Bøj ned og træk

2.Træk foliet af

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton – Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

I 1. LÆGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

I

1 smeltetablet indeholder 7,5 mg olanzapin.

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

I

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere information.

I 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablet

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

I 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

I

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Rør ikke tabletterne med våde hænder, da tabletterne kan gå i stykker.

1.Hold blisteret i kanterne og adskil en blisterlomme fra resten af blisteret ved forsigtigt at rive langs perforeringen rundt om blisterlommen.

2.Træk forsigtigt bagsiden af.

3.Tryk forsigtigt tabletten ud i din hånd.

4.Læg tabletten på tungen så snart tabletten er pakket ud.

Slug tabletterne med eller uden vand

Du kan også lægge tabletten i et glas vand og drikke det med det samme.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/037 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/038 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/039 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/040 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/041 (70 smeltetabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 7,5 mg smeltetabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 7,5 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

1.Bøj ned og træk

2.Træk foliet af

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton – Zalasta 10 mg smeltetabletter

I 1. LÆGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 10 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

I

 

1 smeltetablet indeholder 10 mg olanzapin.

 

 

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

I

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere information.

I 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablet

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

I 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

I

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Rør ikke tabletterne med våde hænder, da tabletterne kan gå i stykker.

1.Hold blisteret i kanterne og adskil en blisterlomme fra resten af blisteret ved forsigtigt at rive langs perforeringen rundt om blisterlommen.

2.Træk forsigtigt bagsiden af.

3.Tryk forsigtigt tabletten ud i din hånd.

4.Læg tabletten på tungen så snart tabletten er pakket ud.

Slug tabletterne med eller uden vand

Du kan også lægge tabletten i et glas vand og drikke det med det samme.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/042 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/043 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/044 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/045 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/046 (70 smeltetabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 10 mg smeltetabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 10 mg smeltetabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 10 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

1.Bøj ned og træk

2.Træk foliet af

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton – Zalasta 15 mg smeltetabletter

I 1. LÆGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 15 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

I

 

1 smeltetablet indeholder 15 mg olanzapin.

 

 

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

I

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere information.

I 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablet

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

I 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

I

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Rør ikke tabletterne med våde hænder, da tabletterne kan gå i stykker.

1.Hold blisteret i kanterne og adskil en blisterlomme fra resten af blisteret ved forsigtigt at rive langs perforeringen rundt om blisterlommen.

2.Træk forsigtigt bagsiden af.

3.Tryk forsigtigt tabletten ud i din hånd.

4.Læg tabletten på tungen så snart tabletten er pakket ud.

Slug tabletterne med eller uden vand

Du kan også lægge tabletten i et glas vand og drikke det med det samme.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/047 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/048 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/049 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/050 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/051 (70 smeltetabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 15 mg smeltetabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 15 mg smeltetabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 15 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

1.Bøj ned og træk

2.Træk foliet af

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Karton – Zalasta 20 mg smeltetabletter

I 1. LÆGEMIDLETS NAVN

I

Zalasta 20 mg smeltetabletter olanzapin

I 2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

I

 

1 smeltetablet indeholder 20 mg olanzapin.

 

 

 

 

 

 

I 3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

I

Indeholder aspartam. Se indlægssedlen for yderligere information.

I 4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

I

smeltetablet

14 smeltetabletter

28 smeltetabletter

35 smeltetabletter

56 smeltetabletter

70 smeltetabletter

I 5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

I

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

Rør ikke tabletterne med våde hænder, da tabletterne kan gå i stykker.

1.Hold blisteret i kanterne og adskil en blisterlomme fra resten af blisteret ved forsigtigt at rive langs perforeringen rundt om blisterlommen.

2.Træk forsigtigt bagsiden af.

3.Tryk forsigtigt tabletten ud i din hånd.

4.Læg tabletten på tungen så snart tabletten er pakket ud.

Slug tabletterne med eller uden vand

Du kan også lægge tabletten i et glas vand og drikke det med det samme.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERFRA

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/07/415/052 (14 smeltetabletter)

EU/1/07/415/053 (28 smeltetabletter)

EU/1/07/415/054 (35 smeltetabletter)

EU/1/07/415/055 (56 smeltetabletter)

EU/1/07/415/056 (70 smeltetabletter)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zalasta 20 mg smeltetabletter

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

<Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.>

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

<PC:

SN: NN: >

Sikkerhedsforanstaltninger vil blive implementeret indtil 09/02/2019

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP Blister – Zalasta 20 mg smeltetabletter

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zalasta 20 mg smeltetabletter olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

1.Bøj ned og træk

2.Træk foliet af

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet