Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Etikettering - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZaltrap
ATC-kodeL01XX44
Indholdsstofaflibercept
ProducentSanofi-Aventis Groupe

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON

1 LÆGEMIDLETS NAVN

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning aflibercept

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Et 4 ml hætteglas indeholder 100 mg aflibercept (25 mg/ml).

Et 8 ml hætteglas indeholder 200 mg aflibercept (25 mg/ml).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder også saccharose, natriumchlorid, natriumcitratdihydrat, citronsyremonohydrat, polysorbat 20, dinatriumphosphatheptahydrat, natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, natriumhydroxid og/eller saltsyre samt vand til injektionsvæsker.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE)

Koncentrat til infusionvæske, opløsning

100 mg/4 ml

1 hætteglas

3 hætteglas

200 mg/8 ml

1 hætteglas

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Enkeltdosis-hætteglas

Læs indlægssedlen inden brug.

Kun til intravenøs anvendelse. Må kun anvendes efter fortynding.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Holdbarhed efter fortynding: Se indlægssedlen.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte produktet mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/814/001 1 hætteglas (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 hætteglas (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 hætteglas (200 mg/8 ml)

13.BATCHNUMMER

Batch

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1.LÆGEMIDLETS NAVN STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ZALTRAP 25 mg/ml sterilt koncentrat aflibercept

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.ANDET

Kun til intravenøs anvendelse.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet