Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinplava (bezlotoxumab) – Produktresumé - J06BB21

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZinplava
ATC-kodeJ06BB21
Indholdsstofbezlotoxumab
ProducentMerck Sharp

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ZINPLAVA 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 25 mg bezlotoxumab.

Et 40 ml hætteglas indeholder 1.000 mg bezlotoxumab.

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antistof, der fremstilles ved rekombinant dna-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre. Det binder til C. difficile-toksin B.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml koncentrat indeholder 0,2 mmol natrium, svarende til 4,57 mg natrium. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul væske.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

ZINPLAVA er indiceret til forebyggelse af recidiv af Clostridium difficile-infektion (CDI) hos voksne med høj risiko for recidiv af CDI (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2Dosering og administration

Dosering

ZINPLAVA skal administreres samtidigt med et antibakterielt behandlingsforløb mod CDI (se pkt. 4.4 og 5.1).

ZINPLAVA skal administreres som en enkelt intravenøs infusion på 10 mg/kg (se nedenfor og pkt. 6.6).

Erfaringen med ZINPLAVA hos patienter er begrænset til en enkelt CDI-episode og engangsadministration (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter ≥ 65 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

ZINPLAVAs sikkerhed og virkning hos patienter under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Administrer den fortyndede infusionsvæske intravenøst over 60 minutter med et infusionssæt med et in-line eller add-on sterilt, ikke-pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse 0,2-5 µm). ZINPLAVA må ikke administreres som intravenøs push- eller bolus-injektion.

Den fortyndede infusionsvæske kan infunderes via et centralt venekateter eller et perifert kateter.

ZINPLAVA må ikke administreres samtidigt med andre lægemidler i samme infusionsslange.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

ZINPLAVA er ikke en behandling mod CDI og har ingen virkning på den aktuelle CDI-episode. ZINPLAVA skal administreres samtidigt med et antibakterielt behandlingsforløb mod CDI. Der foreligger ingen data vedrørende ZINPLAVAs virkning, hvis det gives efter de første 10 til 14 dages antibakterielle behandling mod CDI.

ZINPLAVA må ikke administreres som intravenøs push- eller bolus-injektion.

Der er ingen erfaring med gentagen administration af ZINPLAVA til patienter med CDI. I kliniske studier fik patienter med CDI kun administreret en enkelt dosis ZINPLAVA (se pkt. 5.1).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier med andre lægemidler. Terapeutiske monoklonale antistoffer har typisk ikke et signifikant lægemiddelinteraktionspotentiale, da de ikke har direkte indvirkning på CYP-enzymer og ikke er substrater for hepatiske eller renale transportører.

Bezlotoxumab-medierede lægemiddelinteraktioner er ikke sandsynlige, da target for bezlotoxumab er et eksogent toksin.

Oral standardbehandling (SoC) med antibakterielle midler mod CDI blev givet sammen med ZINPLAVA.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænsede data fra anvendelse af bezlotoxumab til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer ikke reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). ZINPLAVA bør ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med bezlotoxumab.

Amning

Det er ukendt, om bezlotoxumab udskilles i human mælk. Da monoklonale antistoffer kan udskilles i human mælk, skal det besluttes, om amning eller behandling med ZINPLAVA skal ophøre, idet der tages hensyn til vigtigheden af ZINPLAVA-behandling for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data om bezlotoxumabs mulige indvirkning på fertilitet. Der er ikke udført fertilitetsstudier hos dyr. Bezlotoxumab bindes ikke til reproduktionsvæv i studier af krydsreaktivitet i væv, og der blev ikke fundet nogen betydningsfuld indvirkning på forplantningssorganerne hos han- og hunmus i toksicitetsstudier med gentagne doser (se pkt. 5.3).

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Bezlotoxumab påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

ZINPLAVAs sikkerhedsprofil blev vurderet i to kliniske fase 3-studier. De hyppigste bivirkninger efter behandling med ZINPLAVA (rapporteret hos ≥ 4 % af patienterne inden for de første 4 uger efter infusion) var kvalme, diarré, pyreksi og hovedpine. Disse bivirkninger blev rapporteret med samme hyppighed hos patienter i placebogruppen og i ZINPLAVA-gruppen.

Bivirkningstabel

I tabel 1 vises de bivirkninger, der er rapporteret inden for 4 uger efter infusion hos ZINPLAVA-behandlede patienter. Bivirkningerne er anført efter systemorganklasse og hyppighed, som er defineret på følgende måde: Meget almindelig (≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden (< 1/10.000), Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor hyppige de er. De hyppigste bivirkninger er anført først.

Tabel 1: Bivirkninger ved ZINPLAVA

MedDRA-systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning(er)

 

 

 

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

 

 

 

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme, diarré

 

 

 

Almene symptomer og reaktioner på

Almindelig

Pyreksi

administrationsstedet

 

 

 

 

 

Traumer, forgiftninger og

Almindelig

Infusionsreaktioner

behandlingskomplikationer

 

 

 

 

 

† Se Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Alvorlige bivirkninger

I kliniske studier blev der rapporteret alvorlige bivirkninger inden for 12 uger efter infusion hos 29 % af patienterne i ZINPLAVA-gruppen og hos 33 % i placebogruppen.

Infusionsreaktioner

Samlet set oplevede 10 % af forsøgspersonerne i ZINPLAVA-gruppen en eller flere infusionsreaktioner på infusionsdagen eller dagen efter infusion sammenlignet med 8 % i placebogruppen. De infusionsreaktioner, der blev rapporteret hos ≥ 0,5 % patienterne i ZINPLAVA- gruppen og hyppigere end med placebo, var kvalme (3 %), træthed (1 %), pyreksi (1 %),

svimmelhed (1 %), hovedpine (2 %), dyspnø (1 %) og hypertension (1 %). Størstedelen af de patienter, der oplevede en infusionsreaktion, rapporterede, at reaktionen havde en maksimal intensitet, der var let (78 %) eller moderat (20 %), og størstedelen af infusionsreaktionerne gik over inden for 24 timer efter indtræden.

Immunrelaterede bivirkninger

I et klinisk fase 1-studie fik raske forsøgspersoner to doser på 10 mg/kg bezlotoxumab med 12 ugers mellemrum. Bivirkningerne efter den anden dosis var ikke markant forskellige fra de bivirkninger, der blev set efter den første dosis, og stemmer overens med de bivirkninger, der blev set i de to fase 3- studier (MODIFY I og MODIFY II; se pkt. 5.1), hvor alle patienter fik en enkelt dosis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering af ZINPLAVA. I kliniske studier fik raske forsøgspersoner op til 20 mg/kg, hvilket generelt blev tålt godt. I tilfælde af overdosering skal patienten monitoreres nøje for symptomer på bivirkninger og passende symptomatisk behandling iværksættes.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Systemiske midler mod infektioner, specifikke immunglobuliner. ATC-kode: J06BB21

Virkningsmekanisme

Bezlotoxumab er et humant monoklonalt antitoksin-antistof, der binder med høj affinitet til

C. difficile-toksin B og neutraliserer dets aktivitet. Bezlotoxumab forebygger recidiv af CDI ved at give passiv immunitet over for toksin dannet som følge af udvækst af persisterende eller nyerhvervede

C. difficile-sporer.

Farmakodynamisk virkning

Mikrobiologi

Aktivitet in vitro og in vivo

Toksin B-epitopen, som bezlotoxumab bindes til, bevares, dog ikke i identisk form, på tværs af alle kendte toksin-sekvenser.

Kliniske studier

ZINPLAVAs (bezlotoxumabs) virkning blev undersøgt i to randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase 3-multicenterstudier (MODIFY I og MODIFY II), hvor 810 patienter blev randomiseret til bezlotoxumab og 803 patienter til placebo. Antallet af patienter, som gennemførte studierne og var inkluderet i det fulde analysesæt (FAS), var 781 i ZINPLAVA-gruppen versus 773 i placebogruppen. Alle patienter fik samtidig antibakteriel standardbehandling mod CDI. Randomiseringen blev stratificeret efter antibakterielt middel og indlæggelsesstatus (indlagt patient versus ambulant patient) på tidspunktet for indtræden i studiet. Voksne patienter havde en bekræftet diagnose på CDI, defineret som diarré (i løbet af højst 24 timer passage af 3 eller flere løse afføringer

defineret som type 5 til 7 på Bristolskalaen for afføringstyper) og en positiv test for toksindannende C. difficile i en fæcesprøve, der var opsamlet inden for maksimalt 7 dage før indtræden i studiet.

Patienterne fik et 10 til 14 dages forløb med oral antibakteriel behandling mod CDI (metronidazol, vancomycin eller fidaxomicin, valgt af investigator). Patienterne i behandling med oralt vancomycin eller oralt fidaxomicin kunne også have fået intravenøst metronidazol.

En enkelt infusion af ZINPLAVA eller placebo blev administreret før den antibakterielle behandling var fuldført, og patienterne blev fulgt i 12 uger efter infusionen. Infusionsdagen for ZINPLAVA eller placebo lå fra før initiering af den antibakterielle behandling til op til dag 14 i behandlingen; medianen var på dag 3.

Baseline-karakteristika for de 781 patienter, der fik ZINPLAVA, og de 773 patienter, der fik placebo, var generelt sammenlignelige på tværs af behandlingsgrupperne. Medianalderen var 65 år, 85 % var kaukasere, 57 % var kvinder, og 68 % var hospitalsindlagte. Et sammenligneligt antal patienter fik oralt metronidazol (48 %) eller oralt vancomycin (48 %), og kun 4 % fik fidaxomicin som antibakteriel behandling mod CDI.

CDI-recidivraten er vist i tabel 2.

Tabel 2: CDI-recidivrate inden for 12 uger efter infusion (MODIFY I og MODIFY II, FAS*)

ZINPLAVA plus

Placebo plus SoC

 

 

SoC

Procent (n/N)

Justeret forskel (95 % CI)

 

Procent (n/N)

 

p-værdi

16,5 (129/781)

26,6 (206/773)

-10,0 (-14,0; -6,0)

< 0,0001

n = Antal patienter i analysepopulationen, der opfyldte endepunktskriterierne. N = Antal patienter i analysepopulationen.

*Fuldt analysesæt = En undergruppe af alle randomiserede patienter, hvor følgende ikke var medtaget: (i) fik ikke infusion af studiemedicin, (ii) der forelå ikke en positiv fæcestest for toksindannende C. difficile, (iii) fik ikke protokoldefineret standardbehandling inden for en tidsramme på 1 dag fra infusionen og (iiii) manglende efterlevelse af GCP (good clinical

practice).

SoC = Antibakteriel standardbehandling (metronidazol eller vancomycin eller fidaxomicin).

Ensidet p-værdi baseret på Miettinen og Nurminen-metoden stratificeret efter protokol (MODIFY I og MODIFY II), SoC-antibiotikum (metronidazol versus vancomycin versus fidaxomicin) og indlæggelsesstatus (indlagt patient versus ambulant patient).

Tabel 3 viser resultaterne af en prospektivt planlagt kombineret analyse af CDI-recidivraterne hos forudspecificerede subgrupper af patienter med høj risiko for recidiv af CDI i de to fase 3-studier. Overordnet set var 51 % ≥ 65 år, 29 % var ≥ 75 år, og 39 % fik et eller flere systemiske antibakterielle midler i opfølgningsperioden på 12 uger. Af det samlede antal patienter havde 28 % haft en eller flere episoder med CDI inden for 6 måneder forud for den episode, der blev behandlet (18 % af patienterne havde haft en, 7 % havde haft to, og få patienter havde haft 3 eller flere forudgående episoder). 21 % af patienterne var immunkompromitterede, og 16 % havde klinisk svær CDI. Hos 976/1.554 (62 %) af de patienter, der ved baseline havde en positiv fæcesprøve for C. difficile, blev der isoleret en hypervirulent stamme (ribotype 027, 078 eller 244) hos 22 % (217 ud af 976 patienter), hvor størstedelen (87 %, 189 ud af 217 stammer) var ribotype 027.

Disse patienter havde risikofaktorer, som primært, men ikke udelukkende, var forbundet med en højere risiko for recidiv af CDI. Virkningsresultaterne pegede ikke i retning af, at patienter uden kendte risikofaktorer for CDI havde fordel af ZINPLAVA.

Tabel 3: CDI-recidivrate efter risikofaktor-subgruppe (MODIFY I og MODIFY II, FAS*)

 

ZINPLAVA

Placebo plus

 

 

plus SoC

 

SoC

Forskel (95 % CI)

Karakteristikum ved indtræden

Procent (n/m)

Procent (n/m)

i studie

 

 

 

 

 

Alder ≥ 65 år

15,4

(60/390)

31,4

(127/405)

-16,0 (-21,7; -10,2)

 

 

 

 

 

 

En eller flere episoder med CDI

25,0

(54/216)

41,1

(90/219)

-16,1 (-24,7; -7,3)

inden for de forudgående

 

 

 

 

 

6 måneder

 

 

 

 

 

Immunkompromitteret§

14,6

(26/178)

27,5

(42/153)

-12,8 (-21,7; -4,1)

Svær CDI

10,7

(13/122)

22,4

(28/125)

-11,7 (-21,1; -2,5)

Inficeret med en hypervirulent

21,6

(22/102)

32,2

(37/115)

-10,6 (-22,1; 1,3)

stamme#

 

 

 

 

 

Inficeret med ribotype 027

23,6

(21/89)

34,0

(34/100)

-10,4 (-23,0; 2,6)

n = Antal patienter i subgruppen, der opfyldte endepunktskriterierne.

m = Antal patienter i subgruppen.

*

Fuldt analysesæt = En undergruppe af alle randomiserede patienter, hvor følgende ikke var medtaget: (i) fik ikke infusion

 

 

af studiemedicin, (ii) der forelå ikke en positiv fæcestest for toksindannende C. difficile og (iii) fik ikke protokoldefineret

standardbehandling inden for en tidsramme på 1 dag fra infusionen.

SoC = Antibakteriel standardbehandling (metronidazol eller vancomycin eller fidaxomicin).

Baseret på Miettinen og Nurminen-metoden uden stratificering.

§

Baseret på medicinske tilstande eller anvendelse af lægemidler, der kan resultere i immunsuppression.

Zar-score ≥ 2.

#

Hypervirulent stamme omfattede følgende: ribotype 027, 078 eller 244.

 

I studierne var de kliniske helbredelsesrater for den foreliggende CDI-episode sammenlignelige mellem behandlingsarmene.

Immunogenicitet

Immunogeniciteten af ZINPLAVA blev vurderet ved hjælp af en elektrokemiluminescensanalyse (ECL) i MODIFY I og MODIFY II.

Efter behandling med ZINPLAVA i MODIFY I og MODIFY II blev ingen af de 710 evaluerbare patienter testet positive for behandlingsrelaterede antistoffer mod bezlotoxumab. Selvom ZINPLAVA er beregnet til at blive administreret som en enkelt dosis, blev immunogeniciteten af bezlotoxumab vurderet hos 29 raske personer efter en ny administration på 10 mg/kg 12 uger efter den første dosis. Der blev ikke påvist antistoffer mod bezlotoxumab efter den anden dosis.

Der er ingen data om gentagen administration af bezlotoxumab hos patienter med CDI.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med ZINPLAVA i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved forebyggelse af recidiv af Clostridium difficile-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bezlotoxumab administreres intravenøst, og biotilgængeligheden er derfor øjeblikkelig og fuldstændig. Efter en enkelt intravenøs dosis på 10 mg/kg bezlotoxumab var gennemsnitligt AUC(0-∞) og Cmax henholdsvis 53.000 µg•time/ml og 185 µg/ml hos patienter med CDI. Eksponeringen for bezlotoxumab hos raske forsøgspersoner steg nogenlunde dosisproportionalt i dosisintervallet

0,3-20 mg/kg.

Fordeling

Bezlotoxumab har begrænset ekstravaskulær fordeling. Det gennemsnitlige fordelingsvolumen for bezlotoxumab var 7,33 l (variationskoefficient (CV): 16 %).

Biotransformation

Bezlotoxumab nedbrydes via proteinnedbrydningsprocesser; metabolisering bidrager ikke til bezlotoxumabs clearance.

Elimination

Bezlotoxumab elimineres primært fra kroppen via proteinnedbrydning. Den gennemsnitlige clearance for bezlotoxumab var 0,317 l/dag (CV: 41 %), og den terminale halveringstid (t½) var ca. 19 dage (CV: 28 %).

Særlige populationer

Indvirkningen af forskellige kovariater på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet i en farmakokinetisk populationsanalyse. Bezlotoxumabs clearance øgedes i takt med stigende legemsvægt; der tages på passende vis højde for de resulterende forskelle i eksponering ved at administrere en vægtbaseret dosis.

Følgende faktorer havde ingen klinisk relevant indvirkning på eksponeringen for bezlotoxumab, og det er ikke nødvendigt at justere dosis: alder (18-100 år), køn, race, etnisk oprindelse, nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion og tilstedeværelse af komorbiditet.

Nedsat nyrefunktion

Indvirkningen af nedsat nyrefunktion på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet hos patienter med let nedsat (eGFR 60 til < 90 ml/min/1,73 m2), moderat nedsat (eGFR 30 til < 60 ml/min/1,73 m2) eller svært nedsat (eGFR 15 til < 30 ml/min/1,73 m2) nyrefunktion eller med terminal nyresygdom (ESRD) (eGFR < 15 ml/min/1,73 m2) i forhold til patienter med normal (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2) nyrefunktion. Der blev ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab mellem patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med normal nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Indvirkningen af nedsat leverfunktion på bezlotoxumabs farmakokinetik blev vurderet hos patienter med nedsat leverfunktion (defineret som havende to eller flere af følgende: [1] albumin ≤ 3,1 g/dl, [2] ALAT ≥ 2 x ULN, [3] total-bilirubin ≥ 1,3 x ULN eller [4] let, moderat eller svær leversygdom i henhold til Charlson Comorbidity Index) i forhold til patienter med normal leverfunktion. Der blev ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab mellem patienter med nedsat leverfunktion og patienter med normal leverfunktion.

Ældre

Indvirkningen af alder på bezlotoxumabs farmakokinetik blev undersøgt hos patienter i alderen 18-100 år. Der blev ikke fundet klinisk relevante forskelle i eksponeringen for bezlotoxumab mellem patienter ≥ 65 år og patienter < 65 år.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af toksicitet efter gentagne doser. Det genotoksiske og karcinogene potentiale er ikke blevet undersøgt.

Der er ikke udført studier af reproduktions- eller udviklingstoksicitet med bezlotoxumab hos dyr. Der var ingen nævneværdig indvirkning på forplantningsorganerne hos han- og hunmus i toksicitetsstudier efter gentagne doser, og der blev ikke observeret binding af bezlotoxumab til reproduktionsvæv i studier af krydsreaktivitet i væv.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat (E330)

Diethylentriaminpentaeddikesyre

Polysorbat 80 (E433)

Natriumchlorid

Natriumcitratdihydrat (E331)

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (E524) (til justering af pH).

6.2Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 18 måneder.

Infusionsvæske: Kemisk og fysisk i-brug-stabilitet er dokumenteret i 24 timer ved 2 °C-8 °C og i 16 timer ved stuetemperatur (ved eller under 25 °C). Disse tidsgrænser omfatter også opbevaring af

infusionsvæsken i i.v.-infusionsposen under hele infusionen. Ud fra en mikrobiologisk synsvinkel skal præparatet bruges med det samme. Hvis infusionsvæsken ikke anvendes straks, er i-brug- opbevaringstider og -forhold forud for anvendelse brugerens ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 °C-8 °C eller 16 timer ved stuetemperatur (ved eller under 25 °C).

6.4Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

40 ml koncentrat i et type I-hætteglas med chlorbutylprop og forseglet med et flip-off-låg.

Hver karton indeholder et hætteglas.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Fremstilling af infusionsvæske

Fremstil den fortyndede infusionsvæske umiddelbart efter, at hætteglasset/hætteglassene er taget ud af køleskab. Hætteglasset/hætteglassene kan også opbevares ved stuetemperatur beskyttet mod lys i op til 24 timer før fremstilling af den fortyndede infusionsvæske.

Kontroller hætteglassets/hætteglassenes indhold for misfarvning og partikler før fortynding. ZINPLAVA er en klar til moderat opaliserende, farveløs til svagt gul væske. Brug ikke hætteglasset, hvis koncentratet er misfarvet eller indeholder synlige partikler.

Hætteglasset må ikke rystes.

Udtag det nødvendige volumen fra hætteglasset/hætteglassene på basis af patientens vægt (i kg), og overfør koncentratet til en i.v.-infusionspose, der indeholder enten

0,9 % natriumchloridinjektionsvæske eller 5 % glucoseinjektionsvæske, for at fremstille den færdige infusionsvæske med en endelig koncentration på 1-10 mg/ml. Bland den færdige infusionsvæske ved forsigtigt at vende infusionsposen op og ned.

Bortskaf hætteglasset/hætteglassene og eventuelle rester af koncentrat.

Hvis den fortyndede infusionsvæske har været opbevaret i køleskab, skal i.v.-infusionsposen have tid til at opnå stuetemperatur før brug.

Den fortyndede infusionsvæske må ikke nedfryses.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1156/001

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: {DD måned ÅÅÅÅ}

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet