Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Etikettering - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZomarist
ATC-kodeA10BD08
Indholdsstofvildagliptin / metformin hydrochloride
ProducentNovartis Europharm Limited

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FOR ENHEDSPAKNING

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid (svarende til 660 mg metformin).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

10 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

180 filmovertrukne tabletter

360 filmovertrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/001

10 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/002

30 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/003

60 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/004

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/005

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/006

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/019

10 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/020

30 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/021

60 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/022

120 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/023

180 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/024

360 filmovertrukne tabletter (PCTFE/PVC/Alu)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D STREGKODE

Der er anført 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FOR DELPAKNING AF MULTIPAKNINGER (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid (svarende til 660 mg metformin).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter. Del af multipakning. Må ikke sælges seperat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/013

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON FOR MULTIPAKNINGER (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 850 mg metforminhydrochlorid (svarende til 660 mg metformin).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

Multipakning: 120 (2 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 180 (3 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 360 (6 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/013

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/014

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/015

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/031

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/032

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/033

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/850 mg

17.ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FOR ENHEDSPAKNING

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydrochlorid (svarende til 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

10 filmovertrukne tabletter

30 filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

120 filmovertrukne tabletter

180 filmovertrukne tabletter

360 filmovertrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/007

10 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/008

30 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/009

60 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/010

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/011

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/012

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/025

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/026

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/027

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

 

EU/1/08/483/028

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/029

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/030

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE KARTON FOR DELPAKNING AF MULTIPAKNINGER (UDEN BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydrochlorid (svarende til 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

60 filmovertrukne tabletter

Del af multipakning. Må ikke sælges seperat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/016

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE YDERKARTON FOR MULTIPAKNINGER (MED BLUE BOX)

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Zomarist 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 50 mg vildagliptin og 1000 mg metforminhydrochlorid (svarende til 780 mg metformin).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Filmovertrukne tabletter

Multipakning: 120 (2 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 180 (3 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

Multipakning: 360 (6 pakninger a 60) filmovertrukne tabletter.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (blister) for at beskytte mod fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/483/016

120 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/017

180 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/018

360 filmovertrukne tabletter

(PA/Alu/PVC/Alu)

EU/1/08/483/034

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/035

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

EU/1/08/483/036

filmovertrukne tabletter

(PCTFE/PVC/Alu)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR – MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC:

SN:

NN:

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet