Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Etikettering - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZostavax
ATC-kodeJ07BK02
Indholdsstofvaricella-zoster virus (live, attenuated)
ProducentMSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE ZOSTAVAX – Pulver i hætteglas og solvens i hætteglas - Pakning med 1, 10 stk.

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende)

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stamme, (levende, attenueret) ≥19400 PFU

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Saccharose, hydrolyseret gelatin, urea, natriumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, mononatrium- L-glutamatmonohydrat, dinatriumphosphat, natriumhydroxid.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension 1 hætteglas (pulver) + 1 hætteglas (solvens)

10 hætteglas (pulver) + 10 hætteglas (solvens)

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til subkutan eller intramuskulær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet. Må ikke fryses. Opbevar hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 30 minutter ved opbevaring ved 20 °C- 25 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/341/001 – pakning med 1 stk.

EU//1/06/341/002 – pakning med 10 stk.

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ZOSTAVAX pulver til injektionsvæske

S.C./I.M.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

6.ANDET

MSD VACCINS

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER INDGIVELSESVEJ(E)

Solvens til ZOSTAVAX

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

6. ANDET

MSD VACCINS

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ZOSTAVAX – Pulver i hætteglas og solvens i forfyldte injektionssprøjter med kanyler. Pakning med 1 eller 10 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stamme, (levende, attenueret) ≥19400 PFU

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Saccharose, hydrolyseret gelatin, urea, natriumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, mononatrium-L-glutamatmonohydrat, dinatriumphosphat, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte 1 hætteglas (pulver) + 1 forfyldt injektionssprøjte med kanyle (solvens)

10 hætteglas (pulver) + 10 forfyldte injektionssprøjter med kanyle (solvens)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til subkutan eller intramuskulær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSLER OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet. Må ikke fryses. Opbevar hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Efter rekonstituering skal vaccinen anvendes straks eller inden for 30 minutter ved opbevaring ved 20-25 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/341/003 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/341/004 – pakning med 10 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget krav om brailleskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ZOSTAVAX – Pulver i hætteglas og solvens i forfyldte injektionssprøjter uden kanyle - Pakning med 1, 10 eller 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter opløsning indeholder 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stamme, (levende, attenueret) ≥19400 PFU

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Saccharose, hydrolyseret gelatin, urea, natriumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, mononatrium-L-glutamatmonohydrat, dinatriumphosphat, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte. 1 hætteglas (pulver) + 1 forfyldt injektionssprøjte uden kanyle (solvens)

10 hætteglas (pulver)+ 10 forfyldte injektionssprøjter uden kanyle (solvens) 20 hætteglas (pulver) + 20 forfyldte injektionssprøjter uden kanyle (solvens)

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til subkutan eller intramuskulær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet. Må ikke fryses. Opbevar hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 30 minutter ved opbevaring ved 20-25 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/341/005 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/341/006 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/341/007– pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget krav om brailleskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ZOSTAVAX – Pulver i hætteglas og solvens i forfyldte injektionssprøjter med én separat kanyle - Pakning med 1, 10 eller 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter opløsning indeholder 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stamme, (levende, attenueret) ≥19400 PFU

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Saccharose, hydrolyseret gelatin, urea, natriumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, mononatrium-L-glutamatmonohydrat, dinatriumphosphat, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte. 1 hætteglas (pulver) + 1 forfyldt injektionssprøjte (solvens) + 1 kanyle.

10 hætteglas (pulver) + 10 forfyldte injektionssprøjter (solvens) + 10 kanyler. 20 hætteglas (pulver) + 20 forfyldte injektionssprøjter (solvens) + 20 kanyler.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til subkutan eller intramuskulær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet. Må ikke fryses Opbevar hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 30 minutter ved opbevaring ved 20-25 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/341/008 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/341/009 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/341/010 – pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget for brailleskrift.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

ZOSTAVAX – Pulver i hætteglas og solvens i forfyldte injektionssprøjter med to separate kanyler - Pakning med 1, 10 eller 20 stk.

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende)

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Efter opløsning indeholder 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stamme, (levende, attenueret) ≥19400 PFU

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Saccharose, hydrolyseret gelatin, urea, natriumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat, kaliumchlorid, mononatrium-L-glutamatmonohydrat, dinatriumphosphat, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension i forfyldt injektionssprøjte. 1 hætteglas (pulver) + 1 forfyldt injektionssprøjte (solvens) + 2 kanyler.

10 hætteglas (pulver) + 10 forfyldte injektionssprøjter (solvens) + 20 kanyler. 20 hætteglas (pulver) + 20 forfyldte injektionssprøjter (solvens) + 40 kanyler.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Til subkutan eller intramuskulær brug.

Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet. Må ikke fryses. Opbevar hætteglasset i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Efter rekonstitution skal vaccinen anvendes straks eller inden for 30 minutter ved opbevaring ved 20-25 °C.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/341/011 – pakning med 1 stk.

EU/1/06/341/012 – pakning med 10 stk.

EU/1/06/341/013 – pakning med 20 stk.

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT

Fritaget krav om brailleskrift.

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ZOSTAVAX pulver til injektion.

S.C./I.M.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

6. ANDET

MSD VACCINS

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FORFYLDT INJEKTIONSSPRØJTE MED SOLVENS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Solvens til ZOSTAVAX

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

1 dosis

6. ANDET

MSD VACCINS

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet