Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Produktresumé - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZyclara
ATC-kodeD06BB10
Indholdsstofimiquimod
ProducentMeda AB

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Zyclara 3,75% creme

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert brev indeholder 9,375 mg imiquimod i 250 mg creme (3,75%).

Hvert gram creme indeholder 37,5 mg imiquimod.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Methylparahydroxybenzoat (E 218) 2,0 mg/g creme

Propylparahydroxybenzoat (E 216) 0,2 mg/g creme

Cetylalkohol 22,0 mg/g creme

Stearylalkohol 31,0 mg/g creme

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.LÆGEMIDDELFORM

Creme.

Hvid til svag gul creme med et ensartet udseende.

4.KLINISKE OPLYSNINGER

4.1Terapeutiske indikationer

Zyclara er indiceret til topikal behandling af klinisk typiske, ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske synlige eller palpable aktiniske keratoser (AK´er) i hele ansigtet eller skallede hovedbund hos immunkompetente voksne, hvor andre topikale behandlingsmuligheder er kontraindiceret eller mindre egnet.

4.2Dosering og administration

Dosering

Zyclara (per applikation: op til 2 breve, 250 mg imiquimod creme per brev) skal appliceres én gang dagligt før sengetid på huden i det angrebne område, som skal behandles i 2 behandlingsperioder af 2 uger hver, adskilt af en 2-ugers ikke behandlingsperiode eller som foreskrevet af lægen.

Behandlingsområdet er hele ansigtet eller den skaldede hovedbund.

Lokale hudreaktioner i behandlingsområdet er delvist forventet og almindelig på grund af virkningsmekanismen (se pkt. 4.4). En hvileperiode på adskillige dage kan tages, hvis det er påkrævet grundet ubehag hos patienten eller grundet sværhedsgraden af den lokale hudreaktion. Imidlertid bør 2-ugers behandlingsperioden ikke blive forlænget på grund af manglende doser eller hvileperioder.

En forbigående stigning i antallet af aktiniske keratoser kan ses under behandlingen, fordiimiquimod sandsynligviskan afsløre og behandle subkliniske læsioner. Responset på behandlingen, kan ikke i tilstrækkelig grad vurderes, før de lokale hudreaktioner er forsvundet. Patienterne bør fortsætte behandlingen som foreskrevet. Behandlingen bør fortsætte i hele behandlingsforløbet, selvom alle aktiniske keratoser ser ud til at være væk.

Det kliniske resultat af behandlingen kan bestemmes efter regenerering af den behandlede hud, cirka 8 uger efter behandlingens ophør og med passende intervaller derefter baseret på en klinisk vurdering.

Læsioner, der ikke reagerer helt på behandlingen 8 uger efter den anden behandlingsperiode bør omhyggeligt revurderes, og behandlingen revurderes.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion var ikke inkluderet i de kliniske studier. Disse patienter bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af imiquimod hos børn og unge under 18 år med aktinisk keratose har ikke været undersøgt. Ingen data er tilgængelige.

Administrationsmetode

Zyclara er kun til udvortes brug. Kontakt med øjne, læber og næsebor bør undgås. Behandlingsområdet bør ikke bandageres eller på anden måde tildækkes.

Lægen skal demonstrere orrekt applikationsteknik for patienten med henblik på at maksimere fordelen ved behandling med Zyclara.

Zyclara skal anvendes én gang dagligt før sengetid på det angrebne behandlingsområde af huden og blive på huden i cirka 8 timer. I denne periode skal bruse- og karbad undgås. Før påføring af cremen, bør patienten vaske behandlingsområdet med mild sæbe og vand, og lade området tørre grundigt.

Zyclara bør anvendes som en tynd film på hele behandlingsområdet og gnides ind, indtil cremen forsvinder. Op til 2 breve Zyclara kan anvendes til behandlingsområdet (hele ansigtet eller hovedbunden, men ikke begge dele) ved hver daglig påføring. Delvist brugte breve skal kasseres og må ikke genbruges. Zyclara skal blive siddende på huden i cirka 8 timer. Efter denne tid er det vigtigt, at cremen fjernes ved vask af området samt hænderne med mild sæbe og vand.

Hænderne skal vaskes grundigt før og efter påføring af cremen.

Glemt dosis

I tilfælde af en dosis glemmes bør patienten vente med at anvende Zyclara indtil den kommende aften og derefter fortsætte med behandlingsplanen. Cremen bør ikke anvendes mere end én gang dagligt. Hver behandlingsperiode bør ikke forlænges ud over 2 uger på grund af manglende doser eller hvileperioder.

4.3Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelle instruktioner til behandlingen

Læsioner, der er klinisk atypiske for AK eller mistænkte for malignitet, bør underkastes biopsi med henblik på at fastlægge en passende behandling.

Undgå kontakt med øjne, læber og næsebor, da imiquimod ikke er blevet vurderet til behandling af aktiniske keratoser på øjenlåg, indersiden af næseborene eller ørerne, eller på læbeområdet inden for den rødpigmenterede grænse.

Behandling med imiquimod creme anbefales ikke, før huden er helet efter tidligere medicinsk eller kirurgisk behandling. Påførsel på ødelagt hud kan resultere i øget systemisk absorption af imiquimod, hvilket fører til øget risiko for bivirkninger (se pkt. 4.8 og 4.9).

På grund af bekymring for øget modtagelighed for solskoldning, anbefales brug af solfaktorcreme, og patienterne bør minimere eller undgå udsættelse for naturligt eller kunstigt sollys (solarier eller UVA/B behandling), mens de bruger Zyclara. Det behandlede område på hudens overflade bør beskyttes mod udsættelse for sol.

Imiquimod anbefales ikke til behandling af AK-læsioner med udtalt hyperkeratose eller hypertrofi, som det ses i forbindelse med kutane horn.

Lokale hudreaktioner

Under behandlingen og indtil heling, synes den angrebne hud at være markant anderledes end normal hud. Lokale hudreaktioner er almindelige, men disse reaktioner aftager generelt i intensitet under behandlingen eller forsvinder efter ophør af behandlingen med imiquimod creme. Selv efter få applikationer af imiquimod creme kan der, i sjældne tilfælde, ses intense lokale inflammatoriske reaktioner med væskende hud eller erosioner.

Der er en sammenhæng mellem fuldstændig clearance rate og intensiteten af lokale hudreaktioner (f.eks. erythem). Disse lokale hudreaktioner kan være relateret til stimulering af det lokale immunrespons. Endvidere har imiquimod potentialet til at forværre inflammatoriske tilstande i huden. Hvis det kræves, på grund af ubehag hos patienten eller intensiteten af den lokale hudreaktion, kan der tages en hvileperiode på adskillige dage. Behandling med imiquimod creme kan genoptages, når hudreaktionen er aftaget. Intensiteten af de lokale hudreaktioner har en tendens til at være lavere i den anden periode end i den første behandlingsperiode med Zyclara.

Systemiske reaktioner

Influenza-lignende systemiske tegn og symptomer kan opstå under, eller endda før, forekomsten af intense lokale hudreaktioner, og kan omfatte træthed, kvalme, feber, myalgi, artralgi og kuldegysninger. En afbrydelse i doseringen eller dosisjustering bør overvejes (se pkt. 4.8). Patienter med nedsatte hæmatologiske reserver bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge (se afsnit 4.8).

Særlige populationer

Patienter med nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion var ikke inkluderet i de kliniske studier. Disse patienter bør monitoreres under nøje opsyn af en erfaren læge.

Anvendelse til immunkompromitterede patienter og/eller patienter med autoimmune sygdomme Sikkerheden og effekten af Zyclara i immunkompromitterede patienter (f.eks. organtransplanterede patienter) og/eller patienter med autoimmune sygdomme er ikke fastlagt. Derfor bør imiquimod creme anvendes med forsigtighed til disse patienter (se pkt. 4.5). Vurdering af fordelen ved imiquimod behandling til disse patienter bør afvejes mod risikoen for mulig organafstødning eller graft-versus- host-sygdom eller en mulig forværring af deres autoimmune tilstand.

Genbehandling

Der findes ingen data på genbehandling af aktiniske keratoser, der har været væk efter to behandlingsforløb og efterfølgende vender tilbage.

Hjælpestoffer

Stearylalkohol og cetylalkohol kan forårsage lokale hudreaktioner (f.eks. kontaktdermatitis). Methylparahydroxybenzoat (E 218), og propylparahydroxybenzoat (E 216) kan medføre allergiske reaktioner (muligvis forsinkede).

4.5Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Dette inkluderer studier med immunosuppresive lægemidler. Interaktioner med systemiske lægemidler ville blive begrænset af den minimale perkutane absorption af imiquimod creme.

Imiquimod creme virker immunstimulerende og bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter, der er i behandling med immunosuppressive lægemidler (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af Zyclara og andre imiquimod cremer i samme behandlingsområde skal undgås, eftersom de indeholder samme aktive ingrediens (imiquimod) og dette kan øge risikoen for og sværhedsgraden af lokale hudreaktioner.

4.6Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen kliniske data fra anvendelse af imiquimod til gravide kvinder. Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger på graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af Zyclara til gravide kvinder. Zyclara skal kun anvendes under graviditet, hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om imiquimod/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Zyclara skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Ingen kliniske data er tilgængelige. Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

4.7Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Zyclara påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen:

De nedenfor beskrevne data afspejler eksponeringen af Zyclara eller vehikel i 319 forsøgspersoner, som blev rekrutteret i to dobbelt-blindede forsøg. Forsøgspersonerne anvendte dagligt op til to breve Zyclara 3,75% creme eller vehiklet på huden i det berørte behandlingsområde (enten i hele ansigtet eller den skaldede hovedbund, men ikke begge dele) i en 2-ugers behandlingsperiode, adskilt af en 2- ugers ikke-behandlingsperiode.

De fleste patienter (159/160), der anvendte Zyclara til behandling af AK i kliniske studier fik lokale hudreaktioner (ofte erythem, skorpedannelse og afskalning/tørhed) på applikationsstedet. Dog krævede kun 11% (17/160) af patienterne i kliniske forsøg med Zyclara hvileperioder (afbrydelse af behandlingen) på grund af lokale bivirkninger. Nogle systemiske bivirkninger, herunder hovedpine 6 % (10/160), træthed 4 % (7/160), blev rapporteret af patienter i behandling med Zyclara i kliniske studier.

Tabel med oversigt over bivirkninger

De præsenterede data i nedenstående tabel afspejler:

-Eksponering af Zyclara eller vehikel i ovennævnte undersøgelser (frekvens er meget almindelig til ikke almindelig og større frekvens efter vehikel).

-Erfaring med imiquimod 5 % creme

Frekvenserne er defineret som:

Meget almindelig (≥ 1/10); Almindelig (≥ 1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000);

Meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

System organklasser

Frekvens

Bivirkning

 

 

 

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Herpes simplex

 

Ikke almindelig

Infektion

 

 

Pustler

 

Frekvens ikke

Hudinfektion

 

kendt

 

Blod og lymfesystem

Almindelig

Lymfadenopati

 

Frekvens ikke

Nedsat hæmoglobin

 

kendt

Nedsat antal hvide blodlegemer

 

 

Nedsat neutrofiltal

 

 

Nedsat blodpladetal

Immunsystemet

Sjælden

Forværring af autoimmune tilstande

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

 

 

Stigning i blodglucose

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Insomni

 

Ikke almindelig

Depression

 

 

Irritabilitet

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

 

 

Svimmelhed

Øjne

Ikke almindelig

Irritation i conjunctiva

 

 

Ødem i øjenlåg

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Nasal tilstopning

 

 

Pharyngolaryngeal smerte

Lever og galdeveje

Frekvens ikke

Forhøjet leverenzym

 

kendt

 

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Kvalme

 

 

Diaré

 

 

Opkastning

 

Ikke almindelig

Mundtørhed

Hud og subkutane væv

Meget

Erythem

 

almindelig

Skorpedannelse

 

 

Hudeksfoliering

 

 

Hud ødem

 

 

Hudsår

 

 

Hud hypopigmentering

 

Almindelig

Dermatitis

 

Ikke almindelig

Ødem i ansigtet

 

Sjælden

Fjerntliggende dermatologisk reaktion

 

 

 

 

Frekvens ikke

Alopeci

 

kendt

Erythema multiforme

 

 

Stevens Johnson syndrom

 

 

Kutan lupus erythematosus

 

 

Hud hyperpigmentering

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Myalgi

 

 

Artralgi

 

Ikke almindelig

Rygsmerter

 

 

Smerter i ekstremiteter

Almene symptomer og reaktioner på

Meget

Erythem på applikationsstedet

administrationsstedet

almindelig

Skorpedannelse på applikationsstedet

 

 

Eksfoliering på applikationsstedet

 

 

Tørhed på applikationsstedet

 

 

Ødem på applikationsstedet

 

 

Sår på applikationsstedet

 

 

Sekretion på applikationsstedet

 

Almindelig

Reaktion på applikationsstedet

 

 

Pruritus på applikationsstedet

 

 

Smerte på applikationsstedet

 

 

Hævelse på applikationsstedet

 

 

Brænden på applikationsstedet

 

 

Irritation på applikationsstedet

 

 

Udslæt på applikationsstedet

 

 

Træthed

 

 

Pyreksi

 

 

Influenza-lignende sygdom

 

 

Smerte

 

 

Brystsmerte

 

Ikke almindelig

Dermatitis på applikationsstedet

 

 

Blødning på applikationsstedet

 

 

Papules på applikationsstedet

 

 

Paræstesi på applikationsstedet

 

 

Hyperæstesi på applikationsstedet

 

 

Inflammation på applikationsstedet

 

 

Ar på applikationsstedet

 

 

Nedbrydning af hud på

 

 

applikationsstedet

 

 

Vesikler på applikationsstedet

 

 

Varme på applikationsstedet

 

 

Asteni

 

 

Kuldegysninger

 

 

Letargi

 

 

Følelse af ubehag

 

 

Inflammation

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Forstyrrelser i blodsystemet

Reduktion i hæmoglobin, antallet af hvide blodlegemer, det absolutte neutrofiltal og blodpladetal er blevet observeret i kliniske forsøg med anvendelse af imiquimod 5% creme. Disse reduktioner anses ikke for at være klinisk signifikante hos patienter med normal hæmatologisk reserve. Patienter med nedsatte hæmatologiske reserver er ikke blevet undersøgt i kliniske forsøg. Reduktioner i hæmatologiske parametre, der kræver klinisk intervention, er blevet rapporteret efter markedsføring.

Hudinfektioner

Hudinfektioner i løbet af behandling med imiquimod er blevet observeret. Selvom disse ikke har resulteret i alvorlige følger, skal muligheden for infektioner i ødelagt hud altid overvejes.

Hypopigmentering og hyperpigmentering

Rapporter om lokal hypopigmentering og hyperpigmentering er blevet modtaget efter anvendelse af imiquimod 5% creme. Opfølgende oplysninger tyder på, at disse hudfarve ændringer kan være permanente hos nogle patienter.

Fjerntliggende dermatologiske reaktioner

Sjældne tilfælde af fjerntliggende dermatologiske reaktioner, inklusive erythema multiforme, er blevet rapporteret fra kliniske forsøg med imiquimod 5% creme behandling.

Alopeci

Kliniske studier, der undersøger brug af imiquimod 5% creme til behandling af aktiniske keratoser har opdaget en 0,4% (5/1214) hyppighed af alopeci på behandlingsstedet eller det omkringliggende område.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9Overdosering

Når produktet anvendes topikalt, er systemisk overdosering med imiquimod creme usandsynlig på grund af den minimale absorption. Studier på kaniner viser en dermal dødelig imiquimod dosis på mere end 5 g/kg. Vedvarende topikal overdosering med imiquimod creme kan forårsage alvorlige lokale hudreaktioner og kan øge risikoen for systemiske reaktioner.

Efter utilsigtet indtagelse, kan kvalme, opkastning, hovedpine, myalgi og feber forekomme efter en enkelt dosis på 200 mg imiquimod, hvilket svarer til indholdet af mere end 21 breve Zyclara. Den klinisk mest alvorlige rapporterede bivirkning, efter flere orale doser på ≥ 200 mg, var hypotension, som forsvandt efter oral eller intravenøs væsketilførsel.

Håndtering af overdosering bør omfatte behandling af kliniske symptomer.

5.FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug, antivirale midler, ATC- kode: D06BB10

Farmakodynamisk virkning

Imiquimod er en immunrespons modifikator. Det er den ledende forbindelse i imidazolin-familien. Undersøgelser på mættede bindinger tyder på at membranreceptorer for imiquimod findes på responderende celler; Disse kaldes Toll-like receptorer 7 og 8. Imiquimod inducerer frigivelsen af alfa- interferon (IFN-α) og andre cytokiner fra en række humane og animalske celler (f.eks. fra humane monocytter makrofager og keratinocytter). Topikal in vivo anvendelse af imiquimod creme på musehud resulterede i forhøjede koncentrationer af IFN og tumornekrosefaktor (TNF) sammenlignet med hud på ubehandlede mus. Panelet af inducerede cytokiner varierer med cellens vævsoprindelse. Desuden blev frigivelsen af cytokiner induceret efter påføring på huden og oral indgivelse af imiquimod i forskellige forsøgsdyr og i humane studier. I dyremodeller er imiquimod effektiv mod virale infektioner og virker som et antitumormiddel hovedsagelig ved at inducere frigørelse af alfa-interferon og andre cytokiner.

Stigninger i de systemiske niveauer af alfa-interferon og andre cytokiner efter topikal anvendelse af imiquimod blev også observeret i humane data.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten af Zyclara blev undersøgt i to dobbeltblinde, randomiserede, kliniske forsøg med vehikel som kontrol. Patienterne havde typisk 5-20 synlige eller palpable AK-læsioner i et område, der oversteg 25 cm2 i enten ansigt eller den skaldede hovedbund. 319 patienter med AK blev behandlet med op til 2 breve imiquimod 3,75% creme, én gang dagligt eller en tilsvarende vehikelcreme i to 2- ugers behandlingsperioder, adskilt af en 2-ugers ikke-behandlingsperiode. For de kombinerede forsøg er komplet clearance rate med imiquimod 3,75% creme for hele ansigtet eller den skaldede hovedbund 35,6 % (57/160 patienter, CI 28, 2%, 43,6%) og med vehikelcremen 6,3% (10/159 patienter, CI 3,1%, 11,3%) ved konsultation 8 uger efter behandling. Der blev ikke observeret generelle forskelle i sikkerhed eller effekt mellem patienter på 65 år eller ældre og yngre patienter. Planocellulært karcinom (SCC) blev rapporteret hos 1,3% (2/160) af patienterne behandlet med imiquimod, og i 0,6% (1/159) som blev behandlet med vehikelcremen. Denne forskel var ikke statistisk signifikant.

I en opfølgende undersøgelse hvor patienter, som var initialt clearet med imiquimod, blev fulgt i

mindst 14 måneder uden yderligere AK-behandling, viste 40,5% af patienterne vedvarende total clearance af hele behandlingsområdet (enten hele ansigtet eller hovedbunden). Der findes, ud over dette, ingen data på clearance på lang sigt.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier med Zyclara i alle undergrupper af den pædiatriske population ved aktinisk keratose (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Mindre end 0,9 % af en topikalt anvendt enkeltdosis af radioaktivt mærket imiquimod blev absorberet gennem huden hos forsøgspersonerne.

Systemisk eksponering (perkutan penetration) blev beregnet fra genvinding af kulstof-14 fra [14C] imiquimod i urin og fæces.

I løbet af et farmakokinetisk studie med imiquimod creme 3,75% blev lav systemisk absorption af imiquimod observeret hos patienter med AK efter anvendelse af 2 breve én gang dagligt (18,75 mg imiquimod/dag) i op til tre uger i hele ansigtet og/eller hovedbunden (ca. 200 cm2). Steady-state niveauer blev opnået på 2 uger, og tiden til maksimal koncentration (Tmax) varierede mellem 6 og 9 timer efter sidste påføring.

Fordeling

Den gennemsnitlige peak serum imiquimod koncentration var 0,323 ng/ml i slutningen af det farmakokinetiske studie.

Biotransformation

Oralt administreret imiquimod er hurtigt og i udstrakt grad metaboliseret til to hovedmetabolitter.

Elimination

Små mængder af lægemiddelstoffet, som er absorberet i det systemiske kredsløb, blev straks udskilt både via urin og fæces med en gennemsnitlig ratio på ca. 3 til 1.

Den tilsyneladende halveringstid efter topikal dosering af imiquimod creme 3,75 % i det farmakokinetiske studie blev beregnet til cirka 29 timer.

5.3Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker baseret på konventionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, mutagenicitet og teratogenicitet.

I et fire-måneders dermalt toksicitetsstudie på rotter blev der observeret markant fald i kropsvægt og forøget miltvægt ved 0,5 og 2,5 mg/kg; Lignende effekt blev ikke set i et fire måneder dermalt studie på mus. Hos begge arter blev der, især ved højere doser, observeret lokal hudirritation.

Et 18-måneders carcinogenicitetsstudie på mus ved dermal administration i tre dage om ugen inducerede ikke tumorer på applikationsstedet. Kun i hunmus var forekomsten af hepatocellulære adenomer lidt større end for kontrollen. Forekomsten svarer godt til spektret af spontane tumorer, som det er kendt i mus i overensstemmelse med deres alder. Derfor anses disse resultater for at være tilfældige. Da imiquimod har lav systemisk absorption fra human hud, og er ikke mutagent, er risikoen for mennesker fra systemisk eksponering sandsynligvis lav. Endvidere blev tumorer ikke set noget sted i et 2-årigt oral karcinogenicitetsstudie på rotter.

Imiquimod creme blev evalueret i biologiske assays til vurdering af fotokarcinogeniciteten hos hårløse albinomus, der blev eksponeret for simuleret ultraviolet stråling (UVR). Imiquimod creme blev administreret til dyrene tre gange om ugen, og dyrene blev bestrålet 5 dage om ugen i 40 uger.

Musene blev yderligere opretholdt i 12 uger. Tumorer opstod tidligere og i større antal i gruppen af mus, der fik vehikelcremen, sammenlignet med kontrolgruppen på lav UVR. Betydningen for mennesker er ukendt. Topikal administration af imiquimod creme resulterede ikke i nogen øget forekomst af tumorer uanset dosis, sammenlignet med gruppen, der blev behandlet med vehikelcreme.

6.FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

Isostearinsyre

Benzylalkohol

Cetylalkohol

Stearylalkohol

Hvid blød paraffin

Polysorbat 60

Sorbitanstearat

Glycerol

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Xanthangummi

Renset vand.

6.2Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3Opbevaringstid

30 måneder.

6.4Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Brevene må ikke genanvendes, når de har været åbnet.

6.5Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14, 28 og 56 engangsbreve af polyester/hvid lavdensitets polyethylen/aluminiumfolie, indeholdende 250 mg creme.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Sverige

8.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/783/001-003

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23.08.2012

Dato for seneste fornyelse:

10.DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Zyclara findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet