Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyprexa (olanzapine) – Etikettering - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Medicinens navnZyprexa
ATC-kodeN05AH03
Indholdsstofolanzapine
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 2,5 mg olanzapin

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/002 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/023 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/019 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/029 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/035 98 overtrukne tabletter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 2,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 2,5 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 2,5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2.NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 5 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/004 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/024 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/020 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/030 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/036 98 overtrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 5 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 7,5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 7,5 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere oplysninger.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/011 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/025 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/006 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/031 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/037 98 overtrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 7,5 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 7,5 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 7,5 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 10 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 10 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere information

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/009 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/026 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/010 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/032 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/038 98 overtrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 10 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 10 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 10 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 15 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 15 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/012 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/027 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/021 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/033 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/039 98 overtrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 15 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 15 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 15 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED OVERTRUKNE TABLETTER I BLISTER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 20 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver overtrukken tablet indeholder 20 mg olanzapin

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder lactosemonohydrat.

Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

28 overtrukne tabletter

35 overtrukne tabletter

56 overtrukne tabletter

70 overtrukne tabletter

98 overtrukne tabletter

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/014 28 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/028 35 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/022 56 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/034 70 overtrukne tabletter

EU/1/96/022/040 98 overtrukne tabletter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ZYPREXA 20 mg

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

ZYPREXA 20 mg OVERTRUKNE TABLETTER: BLISTERFOLIE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 20 mg overtrukne tabletter

Olanzapin

2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lilly

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON MED HÆTTEGLAS MED PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ZYPREXA 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Olanzapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 10 mg olanzapin. Efter rekonstitution indeholder hver ml opløsning 5 mg olanzapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Lactosemonohydrat, vinsyre, saltsyre, natriumhydroxid.

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas.

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 10 hætteglas.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Intramuskulær anvendelse. Hætteglas til éngangsbrug. Læs indlægssedlen inden brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Opløsningen anvendes inden 1 time.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL ELLER AFFALD HERAF

Sprøjte og ubrugt opløsning kasseres på passende vis.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/96/022/016 Pulver til injektionsvæske, opløsning 1 hætteglas

EU/1/96/022/017 Pulver til injektionsvæske, opløsning 10 hætteglas

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLAS MED 10 mg PULVER

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ZYPREXA 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Olanzapin

i.m. anvendelse.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

Læs indlægssedlen før brug.

3. UDLØBSDATO

EXP

Opløsningen anvendes inden 1 time.

4. BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

10 mg olanzapin pr. hætteglas

6.ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet