Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – οροι ή περιορισμοι σχετικα με τη διαθεση και τη χρηση - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
Κωδικός ATCJ07BB02
Ουσίαsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ΚατασκευαστήςGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού της βιολογικώς δραστικής ουσίας

Sächsisches Serumwerk Dresden Branch of GlaxoSmithKline Biologicals Zirkustraße 40, D-01069 Dresden

Γερμανία

Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 89, rue de l'Institut

B-1330 Rixensart

Βέλγιο

B.ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Το Adjupanrix, μπορεί να διατεθεί στην κυκλοφορία μόνο με επίσημη δήλωση από τον ΠΟΥ/ΕΕ για πανδημία γρίπης, υπό τον όρο ότι ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας για το Adjupanrix, λαμβάνει υπόψη το επίσημα δηλωμένο πανδημικό στέλεχος.

Επίσημη αποδέσμευση παρτίδων

Σύμφωνα με το Άρθρο 114 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε, η επίσημη αποδέσμευση των παρτίδων πραγματοποιείται από κρατικό εργαστήριο ή από εργαστήριο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.

Γ.ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας

Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα καταθέτει εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κατάλογο με τις ημερομηνίες αναφοράς της Ένωσης (κατάλογος EURD) που παρατίθεται στο άρθρο 107γ 7 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και έχει δημοσιευθεί στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρμακα.

Εκτός της περιόδου πανδημίας, θα τηρείται η κανονική περιοδικότητα και μορφή των ΕΠΠΑ, με ιδιαίτερη ανασκόπηση των Ανεπιθύμητων Ενεργειών Ειδικού Ενδιαφέροντος και των ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με ανοσοενισχυτικά. Αυτό θα περιλαμβάνει δεδομένα από τις τρέχουσες μελέτες ή την πραγματική χρήση εφόσον ενδείκνυται, των στελεχών mock up και οποιωνδήποτε στοιχείων ασφάλειας σχετικών με ανοσοενισχυτικά.

Κατά τη διάρκεια κατάστασης πανδημίας, η προσοχή θα πρέπει να εστιαστεί στον έγκαιρο και αποτελεσματικό έλεγχο του προφίλ ασφαλείας των εμβολίων της γρίπης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, ο εξαμηνιαίος κύκλος μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα για να επιτρέψει την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός εμβολίου για το οποίο τα υψηλά επίπεδα της έκθεσης αναμένονται μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Επομένως, οι εξαμηνιαίες ή ετήσιες ΕΠΠΑ κατά την πανδημική περίοδο θα αντικατασταθούν από μηνιαίες «απλουστευμένες ΕΠΠΑ» οι οποίες συνοδεύονται από σύνοψη της κατανομής των εμβολίων.

Συχνότητα υποβολής

-Η έναρξη θα πρέπει να γίνει από την πρώτη Δευτέρα μετά την αποστολή της πρώτης παρτίδας του εμβολίου.

-Η πρώτη καταληκτική ημερομηνία θα είναι μετά από 30 ημέρες

-Η υποβολή των απλουστευμένων ΕΠΠΑ στον Εισηγητή και τα μέλη της CHMP θα είναι την ημέρα 45.

-Η έκθεση αξιολόγησης του Εισηγητή θα κυκλοφορήσει στα μέλη της CHMP την ημέρα 50.

-Η έκθεση της CHMP θα κυκλοφορήσει στον παρασκευαστή του εμβολίου την ημέρα 55.

-Η αναφορά θα είναι μηνιαία για τους πρώτους 6 μήνες.

-Θα πρέπει να γίνεται εξαμηνιαία ανασκόπηση της περιοδικότητας από τον ΚΑΚ και τον Συν-

Εισηγητή (Co- Rapporteur).

Όταν συμφωνηθεί από την CHMP ότι οι απλουστευμένες ΕΠΠΑ δεν είναι πλέον απαραίτητες, μια πλήρης ΕΠΠΑ η οποία θα καλύπτει την περίοδο από την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας τακτής ΕΠΠΑ θα υποβάλλεται μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα συμφωνηθούν με τον Εισηγητή.

Μορφή των απλουστευμένων ΕΠΠΑ

Μόνο δεδομένα από αυθόρμητες αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΕΠΠΑ. Η αναφορά θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους συγκεντρωτικούς πίνακες δεδομένων (βάσει των προκαθορισμένων προτύπων που επισυνάπτονται στο Παράρτημα 2).

1.Μια ανασκόπηση για όλες τις αυθόρμητες περιπτώσεις ανά χώρα, διαχωρισμένη σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη-επιβεβαιωμένη) και σοβαρότητας, για το σύνολο της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά.

2.Μια ανασκόπηση όλων των αυθόρμητων ανεπιθύμητων συμβαμάτων βάσει της Κατηγορίας/Οργανικού Συστήματος (SOC), του Όρου Aνώτερου Eπιπέδου (High Level Term - HLT) και του Προτιμώμενου Όρου (Preferred Term - PT), διαχωρισμένα σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη-επιβεβαιωμένη), η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό των αναφορών που κατέληξαν, για το σύνολο της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά.

3.Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος διαχωρισμένες σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη-επιβεβαιωμένη). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος θα ορίζονται ως ακολούθως:

-

Νευρίτιδα:

PT “Νευρίτιδα”

-

Σπασμοί:

περιοριμένα SMQ “ Σπασμοί ”

-

Αναφυλαξία:

περιορισμένα SMQ “Αναφυλακτική αντίδραση” και

 

 

περιορισμένα SMQ “Αγγειοοίδημα”

-

Εγκεφαλίτιδα:

περιορισμένα SMQ “Εγκεφαλίτιδα μη λοιμώδους

 

 

αιτιολογίας”

-

Αγγειίτιδα:

περιορισμένα SMQ “ Αγγειίτιδα ”

-Σύνδρομο Guillain-Barré: περιορισμένα SMQ “ Σύνδρομο Guillain-Barré

-

Απομυελίνωση:

περιορισμένα SMQ “Απομυελίνωση” (καθώς το GBS

 

 

περιλαμβάνεται επίσης σε αυτό το SMQ, θα υπάρχει

 

 

αλληλοκάλυψη στον αριθμό των αναφορών για αυτές τις δυο

 

 

κατηγορίες).

-

Παράλυση Bell:

PT “ Παράλυση Bell”

- Αποτυχία εμβολιασμού: PT “ Αποτυχία εμβολιασμού ”.

4.Σοβαρές μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (SOC, HLT, PTs) διαχωρισμένες σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη-επιβεβαιωμένη), για το σύνολο της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά.

5.Όλες οι αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες ανά ομάδα ηλικίας, ανά SOC, HLT και PT, διαχωρισμένες σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη- επιβεβαιωμένη), για το σύνολο της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά. Θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες ηλικιακές ομάδες: < 2 ετών, 2-8 ετών, > 9 ετών.

6.Όλα τα αυθόρμητα ανεπιθύμητα συμβάματα (SOC, HLT, PT) τα οποία αναφέρονται σε γυναίκες που κυοφορούν, διαχωρισμένα σύμφωνα με το είδος της αναφοράς (ιατρικά επιβεβαιωμένη ή ιατρικά μη-επιβεβαιωμένη), για το σύνολο της περιόδου που καλύπτεται από την αναφορά.

Οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει τηρούνται κατά την σύνταξη των δεδομένων:

-Εκτός από τον πίνακα 1, όλοι οι πίνακες θα βασιστούν στον αριθμό των αντιδράσεων [που παρουσιάζονται στο επίπεδο PT, ταξινομημένες ανά Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα (SOC) και Όρο ανώτερου επιπέδου (HLT)] και όχι στον αριθμό των αναφορών.

-Όλοι οι πίνακες θα βασιστούν σε γενικά και μη συγκεκριμένα ανά προϊόν δεδομένα1. Τα συγκεκριμένα ανά προϊόν δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των σημάτων.

-Ως “Συνολικό” θεωρείται το διάστημα από την έναρξη της χρήσης του εμβολίου; Τα συμβάματα που δεν αναφέρονται κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους πίνακες.

-Όλα τα μη-ιατρικά επιβεβαιωμένα συμβάματα είναι εκείνα που έχουν εισαχθεί στη βάση δεδομένων από την καταληκτική ημερομηνία. Όσα δεν έχουν εισαχθεί θα πρέπει να αναφερθούν στην επόμενη απλουστευμένη ΕΠΠΑ.

-Ο κατάλογος αναφοράς των περιστατικών που έχουν θανατηφόρα κατάληξη θα δοθεί σε Παράρτημα.

Θα πρέπει να παρατεθεί μια σύντομη περίληψη στην οποία θα επισημαίνονται τα επιβεβαιωμένα σήματα και τα θέματα που προκαλούν ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που προκύπτουν από την προοπτική μελέτη κοορτής, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 4.5. Σε περίπτωση πολλαπλών σημάτων, η επεξεργασία τους μπορεί να τεθεί σε προτεραιότητα και να δοθεί το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή μιας πλήρους έκθεσης αξιολόγησης των σημάτων.

Έκθεση κατανομής εμβολίων

Στην έκθεση ασφαλείας θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια περίληψη της κατανομής των εμβολίων η οποία θα πρέπει να παρέχει τις λεπτομέρειες του αριθμού δόσεων του εμβολίου που έχουν διανεμηθεί:

I.στα Κράτη μέλη της ΕΕ για την περίοδο αναφοράς ανά αριθμό παρτίδας, II. στα Κράτη μέλη της ΕΕ συγκεντρωτικά και

III. στον υπόλοιπο κόσμο

.ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (ΣΔΚ)

Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα διεξαγάγει τις απαιτούμενες δραστηριότητες και παρεμβάσεις φαρμακοεπαγρύπνησης όπως παρουσιάζονται στο συμφωνηθέν ΣΔΚ που παρουσιάζεται στην ενότητα 1.8.2 της άδειας κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες εγκεκριμένες αναθεωρήσεις του ΣΔΚ.

Ένα επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί:

• μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,

οποτεδήποτε τροποποιείται το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, ειδικά ως αποτέλεσμα λήψης νέων πληροφοριών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη σχέση οφέλους-κινδύνου ή ως αποτέλεσμα της επίτευξης ενός σημαντικού οροσήμου (φαρμακοεπαγρύπνησης ή ελαχιστοποίησης κινδύνου).

Εάν η υποβολή μιας ΕΠΠΑ και η επικαιροποίηση του ΣΔΚ συμπίπτουν, δύναται να κατατεθούν ταυτόχρονα.

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι αυτή είναι μια έγκριση υπό εξαιρετικές περιστάσεις και σύμφωνα με το άρθρο 14 (8) του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 726/2004, ο ΚΑΚ θα λάβει, εντός του δηλωμένου χρονικού πλαισίου, τα ακόλουθα μέτρα:

Περιγραφή

Αναμενόμενη ημερομηνία

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο αιτών θα συλλέξει

Εξαρτάται από και μετά την

δεδομένα κλινικής ασφάλειας και αποτελεσματικότητας

εφαρμογή του εμβολίου το πότε θα

για το πανδημικό εμβόλιο και θα υποβάλει αυτή την

λάβει χώρα η πρώτη πανδημία.

πληροφορία στη CHMP για αξιολόγηση.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο αιτών θα διεξάγει μια

Εξαρτάται από και μετά την

προοπτική μελέτη κοόρτης όπως αναφέρεται στο Σχέδιο

εφαρμογή του εμβολίου το πότε θα

Φαρμακοεπαγρύπνησης.

λάβει χώρα η πρώτη πανδημία.

1 Με βάση την υπόθεση ότι η ονομασία του προϊόντος δεν θα παρασχεθεί σε ένα σημαντικό ποσοστό των αναφορών.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται