Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουCircadin
Κωδικός ATCN05CH01
Ουσίαmelatonin
ΚατασκευαστήςRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Circadin 2 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 2 mg μελατονίνη.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 80 mg μονοϋδρικής λακτόζης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. Παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης.

Λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Circadin ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για βραχυπρόθεσμη θεραπευτική αγωγή στην πρωτοπαθή αϋπνία που χαρακτηρίζεται από φτωχής ποιότητας ύπνο σε ασθενείς ηλικίας 55 ετών ή άνω.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg μια φορά ημερησίως, 1-2 ώρες πριν την ώρα ύπνου και μετά το φαγητό. Αυτή η δοσολογία μπορεί να συνεχιστεί έως και για 13 εβδομάδες.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Circadin σε παιδιά ηλικίας 0 έως 18ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Νεφρική ανεπάρκεια

Δεν έχει μελετηθεί η επίδραση οποιουδήποτε σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας στην φαρμακοκινητική της μελατονίνης. Απαιτείται προσοχή όταν η μελατονίνη χορηγείται σε τέτοιους ασθενείς.

Ηπατική δυσλειτουργία

Δεν υπάρχει εμπειρία χρήσης του Circadin σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Από στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί επιδεικνύονται σημαντικά αυξημένα επίπεδα ενδογενούς μελατονίνης κατά τη διάρκεια των ωρών της ημέρας λόγω μειωμένης κάθαρσης σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Επομένως, το Circadin δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία.

Τρόπος χορήγησης

Από στόματος χρήση. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα ώστε να διατηρούνται οι ιδιότητες παρατεταμένης αποδέσμευσης. Τα δισκία δεν πρέπει να μασιούνται ή να θρυμματίζονται ώστε να διευκολύνεται η κατάποση.

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το Circadin μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Επομένως, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή εάν οι ενέργειες της υπνηλίας είναι πιθανόν να σχετίζονται με κίνδυνο για την ασφάλεια.

Δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση του Circadin σε άτομα με αυτοάνοσες νόσους. Επομένως, το Circadin δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς με αυτοάνοσες νόσους.

Το Circadin περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας στη λακτάση LAPP ή δυσαπορρόφησης της γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να παίρνουν αυτό το φάρμακο.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες.

Φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις

Έχει παρατηρηθεί ότι η μελατονίνη είναι επαγωγέας του CYP3A in vitro σε υπερθεραπευτικές συγκεντρώσεις. Δεν είναι γνωστή η κλινική σημασία του ευρήματος. Εάν σημειωθεί επαγωγή, αυτό μπορεί να προκαλέσει μειωμένες συγκεντρώσεις ταυτοχρόνως χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων στο πλάσμα.

Η μελατονίνη δεν είναι επαγωγέας των ενζύμων CYP1A in vitro σε υπερθεραπευτικές συγκεντρώσεις. Επομένως, δεν είναι πιθανόν να είναι σημαντικές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μελατονίνης και άλλων δραστικών ουσιών ως αποτέλεσμα της επίδρασης της μελατονίνης στα ένζυμα CYP1A.

Ο μεταβολισμός της μελατονίνης κυρίως συνεπάγεται τη μεσολάβηση των ενζύμων CYP1A. Επομένως, είναι δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της μελατονίνης και άλλων δραστικών ουσιών ως συνέπεια της ενέργειάς τους πάνω στα ένζυμα CYP1A.

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται φλουβοξαμίνη, η οποία αυξάνει τα επίπεδα μελατονίνης (κατά το 17πλάσιο υψηλότερα από το AUC και κατά το 12πλάσιο υψηλότερα από το Cmax ορού) πράγμα που γίνεται με αναστολή του μεταβολισμού της από τα ισοένζυμα CYP1A2 και CYP2C19 του ηπατικού κυτοχρώματος P450 (CYP). Ο συνδυασμός θα πρέπει να αποφεύγεται.

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται 5- ή 8- μεθοξυψωραλένιο (5 και 8-MOP), που αυξάνει τα επίπεδα μελατονίνης αναστέλλοντας τον μεταβολισμό της.

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται σιμετιδίνη, ένας αναστολέας του CYP2D, που αυξάνει τα επίπεδα της μελατονίνης στο πλάσμα, αναστέλλοντας τον μεταβολισμό της.

Το κάπνισμα τσιγάρων μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της μελατονίνης λόγω επαγωγής του CYP1A2.

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς στις οποίες χορηγούνται οιστρογόνα (π.χ. αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης), τα οποία αυξάνουν τα επίπεδα μελατονίνης αναστέλλοντας τον μεταβολισμό της από τα CYP1A1 και CYP1A2.

Οι αναστολείς του CYP1A2 όπως οι κινολόνες μπορεί να προκαλέσουν αυξημένη έκθεση στη μελατονίνη.

Οι επαγωγείς του CYP1A2 όπως η καρβαμαζεπίνη και η ριφαμπικίνη μπορεί να προκαλέσουν μειωμένες συγκεντρώσεις μελατονίνης στο πλάσμα.

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά στοιχεία αναφορικά με την επίδραση των αδρενεργικών αγωνιστών/ανταγωνιστών, των οπιούχων αγωνιστών/ανταγωνιστών, αντικαταθλιπτικών φαρμακευτικών προϊόντων, αναστολέων της προσταγλανδίνης, βενζοδιαζεπινών, τρυπτοφάνης και οινοπνεύματος, στην έκκριση της ενδογενούς μελατονίνης. Δεν έχει μελετηθεί αν αυτές οι δραστικές ουσίες επεμβαίνουν στις δυναμικές ή κινητικές επιδράσεις του Circadin ή αντιστρόφως.

Φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις

Μαζί με το Circadin δεν πρέπει να λαμβάνεται οινόπνευμα, επειδή μειώνει την αποτελεσματικότητα του Circadin πάνω στον ύπνο.

Το Circadin μπορεί να ενισχύσει τις καταπραϋντικές ιδιότητες των βενζοδιαζεπινών και των υπνωτικών που δεν περιέχουν βενζοδιαζεπίνες, όπως είναι η ζαλεπλόνη, η ζολπιδέμη και η ζοπικλόνη. Από μια κλινική δοκιμή προέκυψαν σαφείς ενδείξεις παροδικής φαρμακοδυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του Circadin και της ζολπιδέμης, μια ώρα μετά την ταυτόχρονη χορήγηση δόσεων. Η ταυτόχρονη χορήγηση είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη διαταραχή της προσοχής, της μνήμης και του συντονισμού σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο της ζολπιδέμης.

Το Circadin συγχορηγήθηκε σε μελέτες με τη θειοριδαζίνη και την ιμιπραμίνη, δραστικές ουσίες οι οποίες επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στην κάθε περίπτωση δεν βρέθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, η συγχορήγηση του Circadin είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο αίσθημα ηρεμίας και δυσκολία στην εκτέλεση εργασιών σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο ιμιπραμίνης, και σε αυξημένο αίσθημα σύγχυσης σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο θειοριδαζίνης.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη Δεν διατίθενται κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη στη μελατονίνη.

Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στον τοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3). Εν όψει της απουσίας κλινικών δεδομένων, δεν συνιστάται η χρήση σε έγκυες γυναίκες και σε γυναίκες που έχουν πρόθεση να μείνουν έγκυες.

Θηλασμός Μετρήθηκε ενδογενής μελατονίνη στο ανθρώπινο μητρικό γάλα και επομένως είναι πιθανόν να

εκκρίνεται εξωγενής μελατονίνη στο ανθρώπινο γάλα. Υπάρχουν δεδομένα σε μοντέλα ζώων, μεταξύ των οποίων είναι τρωκτικά, πρόβατα, βοοειδή και πρωτεύοντα θηλαστικά, από τα οποία προκύπτει μητρική μεταβίβαση της μελατονίνης στο έμβρυο μέσω του πλακούντα ή στο γάλα. Επομένως δεν συνιστάται η γαλουχία σε γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία με μελατονίνη.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Το Circadin έχει μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Το Circadin μπορεί να προκαλέσει καρηβαρία και επομένως το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή αν οι επιδράσεις της καρηβαρίας είναι πιθανόν να συσχετίζονται με κίνδυνο για την ασφάλεια.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφάλειας

Σε κλινικές δοκιμές (στις οποίες συνολικά 1931 ασθενείς έπαιρναν Circadin και 1642 ασθενείς έπαιρναν εικονικό φάρμακο (placebo)), το 48,8% των ασθενών οι οποίοι έπαιρναν Circadin ανέφεραν μια ανεπιθύμητη ενέργεια σε σύγκριση με το 37,8% των ασθενών που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Κάνοντας σύγκριση του ποσοστού των ασθενών με ανεπιθύμητες ενέργειες ανά 100 εβδομάδες ασθενών, το ποσοστό ήταν υψηλότερο για το εικονικό φάρμακο παρά για το Circadin (5,743 –

εικονικό φάρμακο έναντι 3,013 – Circadin). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, ρινοφαρυγγίτιδα, οσφυαλγία και αρθραλγία, οι οποίες ήταν συχνές σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA, τόσο στην ομάδα που έπαιρνε αγωγή με το Circadin όσο και στην ομάδα που έπαιρνε εικονικό φάρμακο.

Παράθεση των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν σε κλινικές δοκιμές και καθορίστηκαν από

αυθόρμητες αναφορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Σε κλινικές δοκιμές ένα συνολικό ποσοστό 9,5% των ασθενών που έπαιρναν Circadin ανέφερε μια ανεπιθύμητη ενέργεια σε σύγκριση με το 7,4% των ασθενών που έπαιρνε εικονικό φάρμακο. Παρακάτω, συμπεριλαμβάνονται μόνο οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στη διάρκεια κλινικών δοκιμών και σημειώθηκαν σε ασθενείς σε αντίστοιχο ή μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πολύ συχνές (>1/10), Συχνές (>1/100 έως <1/10), Όχι συχνές (>1/1.000 έως <1/100), Σπάνιες (>1/10.000 έως <1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Κατηγορία

Πολύ

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

οργάνου

συχνές

 

 

 

(δεν μπορούν να

συστήματος

 

 

 

 

τεκμηριωθούν με

 

 

 

 

 

βάση τα

 

 

 

 

 

διαθέσιμα

 

 

 

 

 

δεδομένα)

Λοιμώξεις και

 

 

 

Έρπης ζωστήρας

 

παρασιτώσεις

 

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

 

Λευκοπενία,

 

αιμοποιητικού και

 

 

 

θρομβοπενία

 

του λεμφικού

 

 

 

 

 

συστήματος

 

 

 

 

 

Διαταραχές

 

 

 

 

Αντίδραση

ανοσοποιητικού

 

 

 

 

υπερευαισθησίας

συστήματος

 

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

 

Υπερτριγλυκεριδαιμία,

 

μεταβολισμού και

 

 

 

Υπασβεστιαιμία,

 

της θρέψης

 

 

 

Υπονατριαιμία

 

Ψυχιατρικές

 

 

Ευερεθιστότητα,

Μεταβολή διάθεσης,

 

διαταραχές

 

 

νευρικότητα,

επιθετικότητα,

 

 

 

 

ανησυχία, αϋπνία,

διέγερση, κλάμα,

 

 

 

 

ανώμαλα όνειρα,

συμπτώματα άγχους,

 

 

 

 

εφιάλτες, άγχος

αποπροσανατολισμός,

 

 

 

 

 

πολύ πρωινή αφύπνιση,

 

 

 

 

 

αυξημένη γενετήσια

 

 

 

 

 

ορμή, καταθλιπτική

 

 

 

 

 

διάθεση, κατάθλιψη

 

Διαταραχές του

 

 

Ημικρανία,

Λιποθυμία,

 

νευρικού

 

 

κεφαλαλγία,

επηρεασμένη μνήμη,

 

συστήματος

 

 

λήθαργος,

διαταραχή στην

 

 

 

 

ψυχοκινητική

προσοχή, ονειρώδης

 

 

 

 

υπερδραστηριότητα,

κατάσταση, σύνδρομο

 

 

 

 

ζάλη, υπνηλία

ανήσυχων ποδιών,

 

 

 

 

 

φτωχής ποιότητας

 

 

 

 

 

ύπνος, παραισθησία

 

Κατηγορία

Πολύ

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

οργάνου

συχνές

 

 

 

(δεν μπορούν να

συστήματος

 

 

 

 

τεκμηριωθούν με

 

 

 

 

 

βάση τα

 

 

 

 

 

διαθέσιμα

 

 

 

 

 

δεδομένα)

Οφθαλμικές

 

 

 

Μειωμένη οπτική

 

διαταραχές

 

 

 

οξύτητα, θαμπή όραση,

 

 

 

 

 

αυξημένη δακρύρροια

 

Διαταραχές του

 

 

 

Ίλιγγος θέσης, ίλιγγος

 

ωτός και του

 

 

 

 

 

λαβυρίνθου

 

 

 

 

 

Καρδιακές

 

 

 

Στηθάγχη, ταχυπαλμία

 

διαταραχές

 

 

 

 

 

Αγγειακές

 

 

Υπέρταση

Εξάψεις

 

διαταραχές

 

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

Κοιλιακό άλγος,

Γαστροοισοφαγική

 

γαστρεντερικού

 

 

άλγος άνω κοιλιακής

παλινδρόμηση,

 

συστήματος

 

 

χώρας, δυσπεψία,

γαστρεντερική

 

 

 

 

στοματικό έλκος,

διαταραχή,

 

 

 

 

δυσκοιλιότητα,

σχηματισμός

 

 

 

 

ξηροστομία, ναυτία

φλυκταινών στο

 

 

 

 

 

στοματικό βλεννογόνο,

 

 

 

 

 

έλκος γλώσσας,

 

 

 

 

 

γαστρεντερική

 

 

 

 

 

ενόχληση,

 

 

 

 

 

έμετος, μη

 

 

 

 

 

φυσιολογικοί εντερικοί

 

 

 

 

 

ήχοι, μετεωρισμός,

 

 

 

 

 

υπερέκκριση σιέλου,

 

 

 

 

 

δυσοσμία του

 

 

 

 

 

στόματος, ενοχλήσεις

 

 

 

 

 

στην κοιλιά, γαστρικές

 

 

 

 

 

διαταραχές, γαστρίτιδα

 

Διαταραχές του

 

 

Υπερχολερυθριναιμί

 

 

ήπατος και των

 

 

α

 

 

χοληφόρων

 

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

Δερματίτιδα,

Έκζεμα, ερύθημα,

Αγγειοοίδημα,

δέρματος και του

 

 

νυχτερινή εφίδρωση,

δερματίτιδα χεριών,

οίδημα στο

υποδόριου ιστού

 

 

κνησμός, εξάνθημα,

ψωρίαση, γενικευμένο

στόμα, οίδημα

 

 

 

γενικευμένος

εξάνθημα, κνησμώδες

στη γλώσσα

 

 

 

κνησμός,

εξάνθημα, διαταραχή

 

 

 

 

ξηροδερμία

ονύχων

 

Διαταραχές του

 

 

Πόνος στα άκρα

Αρθρίτιδα, μυϊκοί

 

μυοσκελετικού

 

 

 

σπασμοί, άλγος στον

 

συστήματος και

 

 

 

αυχένα, νυχτερινές

 

του συνδετικού

 

 

 

κράμπες

 

ιστού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαταραχές των

 

 

Σακχαρουρία,

Πολυουρία,

 

νεφρών και των

 

 

πρωτεϊνουρία

αιματουρία, νυκτουρία

 

ουροφόρων οδών

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Πολύ

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

οργάνου

συχνές

 

 

 

(δεν μπορούν να

συστήματος

 

 

 

 

τεκμηριωθούν με

 

 

 

 

 

βάση τα

 

 

 

 

 

διαθέσιμα

 

 

 

 

 

δεδομένα)

Διαταραχές του

 

 

Εμμηνοπαυσιακά

Πριαπισμός,

Γαλακτόρροια

αναπαραγωγικού

 

 

συμπτώματα

προστατίτιδα

 

συστήματος και

 

 

 

 

 

του μαστού

 

 

 

 

 

Γενικές

 

 

Εξασθένιση,

Κόπωση, πόνος, δίψα

 

διαταραχές και

 

 

θωρακικό άλγος

 

 

καταστάσεις της

 

 

 

 

 

οδού χορήγησης

 

 

 

 

 

Έρευνες

 

 

Ανώμαλες τιμές

Αύξηση ηπατικών

 

 

 

 

ηπατικής

ενζύμων, ανώμαλες

 

 

 

 

λειτουργίας,

τιμές ηλεκτρολυτών

 

 

 

 

αυξημένο σωματικό

αίματος, ανώμαλες

 

 

 

 

βάρος

εργαστηριακές τιμές

 

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις υπερδοσολογίας μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου. Η συχνότερα αναφερθείσα ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η υπνηλία. Οι περισσότερες από αυτές ήταν ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Το Circadin έχει χορηγηθεί σε ημερήσιες δόσεις των 5 mg σε κλινικές δοκιμές για 12 μήνες χωρίς να σημειωθούν σημαντικές αλλαγές στη φύση των αναφερόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί χορήγηση ημερήσιων δόσεων μελατονίνης έως 300 mg χωρίς την πρόκληση κλινικώς σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Εάν σημειωθεί υπερδοσολογία, αναμένεται υπνηλία. Αναμένεται κάθαρση της δραστικής ουσίας εντός 12 ωρών μετά τη λήψη. Δεν απαιτείται ειδική αντιμετώπιση.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ψυχοληπτικά, αγωνιστές υποδοχέων μελατονίνης, κωδικός ATC: N05CH01

Η μελατονίνη είναι μια φυσικά προκύπτουσα ορμόνη που παράγεται από την επίφυση και δομικά έχει σχέση με τη σεροτονίνη. Από φυσιολογικής άποψης, η έκκριση της μελατονίνης αυξάνεται με την έναρξη του σκοταδιού, φτάνει στο ανώτερο σημείο μεταξύ 2 και 4 π.μ. και μειώνεται κατά το δεύτερο ήμισυ της νύχτας. Η μελατονίνη συσχετίζεται με τον έλεγχο των κιρκαδιανών ρυθμών και τον συγχρονισμό με τον κύκλο φωτός και σκότους. Συσχετίζεται επίσης με υπνωτική ενέργεια και αυξημένη τάση προς τον ύπνο.

Μηχανισμός δράσης

Πιστεύεται ότι η επίδραση της μελατονίνης στους υποδοχείς MT1, MT2 και MT3 συνεισφέρει στις προαγωγικές προς τον ύπνο ιδιότητές της, καθώς οι υποδοχείς αυτοί (κυρίως MT1 και MT2) ενέχονται στη ρύθμιση των κιρκαδιανών ρυθμών και του ύπνου.

Αιτιολογία για χρήση Λόγω του ρόλου της μελατονίνης στη ρύθμιση του ύπνου και του κιρκαδιανού ρυθμού, καθώς και τη

σχετιζόμενη με την ηλικία μείωση της παραγωγής ενδογενούς μελατονίνης, η μελατονίνη μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά την ποιότητα του ύπνου ιδιαίτερα σε ασθενείς ηλικίας άνω των 55 που υποφέρουν από πρωτοπαθή αϋπνία.

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια Από κλινικές δοκιμές κατά τις οποίες ασθενείς, οι οποίοι υπέφεραν από πρωτοπαθή αϋπνία, πήραν

κάθε βράδυ 2 mg Circadin για 3 εβδομάδες, προέκυψαν οφέλη σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το φάρμακο σε σύγκριση με ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε εικονικό φάρμακο (placebo) σε λανθάνοντα ύπνο (που μετρήθηκε με αντικειμενικά και υποκειμενικά μέσα) και στην υποκειμενική ποιότητα του ύπνου και τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας (αποκαταστατικός ύπνος) χωρίς διαταραχή της επαγρύπνησης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε μια πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου (PSG) με προκαταρκτική περίοδο 2 εβδομάδων (απλή τυφλή με αγωγή εικονικού φαρμάκου), και στη συνέχεια με περίοδο θεραπευτικής αγωγής διάρκειας 3 εβδομάδων (διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, και σχεδιασμό σε παράλληλες ομάδες) και ακολούθως μια περίοδο απόσυρσης 3 εβδομάδων, η λανθάνουσα κατάσταση ύπνου (SL) μειώθηκε κατά 9 λεπτά σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Το Circadin δεν προκάλεσε

τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική του ύπνου ούτε και επίδραση στη διάρκεια ύπνου REM. Με 2 mg Circadin δεν σημειώθηκαν τροποποιήσεις στην ημερήσια λειτουργία.

Σε μελέτη με συμμετοχή εξωτερικών ασθενών, με περίοδο 2 εβδομάδων σε βασική γραμμή με εικονικό φάρμακο, με τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο και με παράλληλες ομάδες περίοδο θεραπευτικής αγωγής 3 εβδομάδων, και περίοδο απόσυρσης 2 εβδομάδων με εικονικό φάρμακο, το ποσοστό ασθενών που σημείωσε κλινικά σημαντική βελτίωση τόσο στην ποιότητα ύπνου όσο και στην επαγρύπνηση το πρωί ήταν 47% στην ομάδα που πήρε Circadin σε σύγκριση με 27% στην ομάδα που πήρε εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, η ποιότητα ύπνου και η πρωινή επαγρύπνηση βελτιώθηκαν σημαντικά με το Circadin σε σύγκριση με το αδρανές φάρμακο. Οι μεταβλητές ύπνου επέστρεψαν σταδιακά στη βασική γραμμή χωρίς υποτροπή, χωρίς αύξηση στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις και χωρίς αύξηση των συμπτωμάτων απόσυρσης.

Σε μια δεύτερη μελέτη με συμμετοχή εξωτερικών ασθενών με διάρκεια 2 εβδομάδων στη βασική γραμμή με εικονικό φάρμακο, και με τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλά, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, και με παράλληλες ομάδες περίοδο θεραπευτικής αγωγής 3 εβδομάδων, το ποσοστό ασθενών που έδειξαν κλινικά σημαντική βελτίωση τόσο στην ποιότητα ύπνου όσο και στην πρωινή επαγρύπνηση ήταν 26% στην ομάδα του Circadin σε σύγκριση με 15% στην ομάδα εικονικού φαρμάκου. Το Circadin επέφερε βράχυνση στην αναφερόμενη από τους ασθενείς λανθάνουσα κατάσταση ύπνου κατά 24,3 λεπτά έναντι 12,9 λεπτά με το εικονικό φάρμακο. Επιπλέον, η αναφερόμενη από τους ασθενείς ποιότητα ύπνου, ο αριθμός των περιπτώσεων αφύπνισης και η πρωινή επαγρύπνηση βελτιώθηκαν σημαντικά με το Circadin σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε σημαντικά με 2 mg Circadin σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Μία πρόσθετη Τυχαιοποιημένη Κλινική Μελέτη (n=600) σύγκρινε την επίδραση του Circadin και του εικονικού φαρμάκου για έως και 6 μήνες. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου στις 3 εβδομάδες. Από τη μελέτη προέκυψε βελτίωση στη λανθάνουσα κατάσταση ύπνου, στην ποιότητα ύπνου και στην επαγρύπνηση το πρωί, χωρίς συμπτώματα απόσυρσης ή υποτροπής της αϋπνίας. Η μελέτη έδειξε ότι τα οφέλη που παρατηρούνται μετά από 3 εβδομάδες διατηρούνται μέχρι και τους 3 μήνες, ενώ αποτυγχάνουν στην κύρια ανάλυση που πραγματοποιείται στους 6 μήνες. Στους 3 μήνες, παρατηρήθηκαν περίπου 10% επιπλέον ασθενείς που ανταποκρίθηκαν από την ομάδα που λάμβανε αγωγή με το Circadin.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Ηαπορρόφηση της από του στόματος κατάποσης της μελατονίνης είναι πλήρης στους ενήλικες και μπορεί να μειωθεί κατά έως και 50% στους ηλικιωμένους. Η κινητική της μελατονίνης είναι γραμμική στο φάσμα 2-8 mg.

Ηβιοδιαθεσιμότητα είναι της τάξης του 15%. Σημειώνεται σημαντική επίδραση κατά την πρώτη

δίοδο με υπολογιζόμενο μεταβολισμό κατά την πρώτη δίοδο 85%. Το Tmax εκδηλώνεται μετά από

3 ώρες σε κατάσταση μετά από το φαγητό. Ο ρυθμός απορρόφησης της μελατονίνης και το Cmax μετά από του στόματος χορήγηση 2 mg Circadin επηρεάζεται από το φαγητό. Η παρουσία φαγητού

καθυστέρησε την απορρόφηση της μελατονίνης με αποτέλεσμα πιο καθυστερημένη (Tmax=3,0 ώρες έναντι Tmax=0,75 ώρες) και χαμηλότερη συγκέντρωση αιχμής στο πλάσμα σε κατάσταση μετά το φαγητό (Cmax=1020 pg/ml έναντι Cmax=1176 pg/ml).

Κατανομή

Η in vitro σύνδεση της μελατονίνης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι περίπου 60%. Το Circadin κυρίως συνδέεται με τη λευκωματίνη, την άλφα1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη και την υψηλής πυκνότητας

λιποπρωτεΐνη.

Βιομετασχηματισμός

Από πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι τα ισοένζυμα CYP1A1, CYP1A2 και πιθανώς το CYP2C19 του συστήματος του κυτοχρώματος P450 ενέχονται στον μεταβολισμό της μελατονίνης. Ο κύριος μεταβολίτης είναι η 6-σουλφατοξυ-μελατονίνη (6-S-MT), η οποία είναι αδρανής. Το σημείο του βιομετασχηματισμού είναι το ήπαρ. Η απέκκριση του μεταβολίτη συμπληρώνεται εντός 12 ωρών μετά την κατάποση.

Αποβολή

Ο τελικός χρόνος ημίσειας ζωής (t½) είναι 3,5-4 ώρες. Η αποβολή γίνεται μέσω νεφρικής απέκκρισης των μεταβολιτών, 89% ως θειική και γλυκουρονική σύζευξη της 6-υδροξυμελατονίνης και 2% εκκρίνεται ως μελατονίνη (αναλλοίωτη δραστική ουσία).

Φύλο

Είναι εμφανής 3-4πλάσια αύξηση στο Cmax στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άντρες. Έχει επίσης παρατηρηθεί πενταπλάσια μεταβλητότητα στο Cmax μεταξύ διαφορετικών μελών του ίδιου φύλου.

Ωστόσο, δεν βρέθηκαν φαρμακοδυναμικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, παρά τις διαφορές στα επίπεδα στο αίμα.

Ειδικοί πληθυσμοί

Ηλικιωμένοι

Είναι γνωστό ότι ο μεταβολισμός της μελατονίνης μειώνεται με την ηλικία. Σε δοσολογικό φάσμα, έχουν αναφερθεί υψηλότερα επίπεδα AUC και Cmax σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς σε σύγκριση με νεαρότερους ασθενείς, πράγμα που αντανακλά τον χαμηλότερο μεταβολισμό της μελατονίνης στους ηλικιωμένους. Τα επίπεδα Cmax είναι γύρω στα 500 pg/ml στους ενήλικες (18-45) έναντι 1200 pg/ml στους ηλικιωμένους (55-69). Τα επίπεδα AUC είναι γύρω στα 3,000 pg*h/mL στους ενήλικες έναντι 5,000 pg*h/mL στους ηλικιωμένους.

Νεφρική δυσλειτουργία

Από δεδομένα της εταιρίας προκύπτει ότι δεν σημειώνεται συσσώρευση της μελατονίνης μετά από επαναλαμβανόμενες δόσεις. Αυτό το εύρημα είναι συμβατό με τη μικρής διάρκειας ημιζωή της μελατονίνης στον άνθρωπο.

Τα επίπεδα που εκτιμήθηκαν στο αίμα ασθενών την ώρα 23:00 (2 ώρες μετά τη χορήγηση) μετά από 1 και 3 εβδομάδες καθημερινής χορήγησης ήταν 411,4 ± 56,5 και 432,00 ± 83,2 pg/ml αντιστοίχως,

και είναι παρόμοια με εκείνα που βρέθηκαν σε υγιείς εθελοντές μετά από μια μόνο δόση 2 mg Circadin.

Ηπατική δυσλειτουργία

Το ήπαρ είναι η πρωτεύουσα θέση μεταβολισμού της μελατονίνης και επομένως η ηπατική δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα επίπεδα ενδογενούς μελατονίνης.

Τα επίπεδα μελατονίνης στο πλάσμα ασθενών με κίρρωση ήταν σημαντικά αυξημένα κατά τις ώρες φωτός της ημέρας. Οι ασθενείς είχαν σημαντικά μειωμένη συνολική απέκκριση της 6- σουλφατοξυμελατονίνης σε σύγκριση με τους μάρτυρες.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, γονοτοξικότητας, ενδεχόμενης καρκινογόνου δράσης, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.

Επιπτώσεις σε μη κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν μόνο σε έκθεση στο φάρμακο που θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά πάνω από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, παρουσιάζοντας μικρή σχέση με την κλινική χρήση.

Η μελέτη καρκινογόνου δράσης στον αρουραίο δεν αποκάλυψε κάποια επίπτωση η οποία μπορεί να είναι σχετική για τον άνθρωπο.

Στην αναπαραγωγική τοξικολογία, η από του στόματος χορήγηση της μελατονίνης σε θηλυκούς εγκύους ποντικούς, αρουραίους ή κουνέλια δεν είχε ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητες ενέργειες στους απογόνους, ως προς την εμβρυϊκή βιωσιμότητα, τις σκελετικές και σπλαχνικές ανωμαλίες, την αναλογία των φύλων, το βάρος κατά τη γέννηση και επακόλουθη σωματική, λειτουργική και σεξουαλική ανάπτυξη. Βρέθηκε ελαφρά επίδραση στη μεταγεννητική ανάπτυξη και βιωσιμότητα στους αρουραίους μόνο σε πολύ υψηλές δόσεις, αντίστοιχες με περίπου 2000 mg/ημέρα στον άνθρωπο.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Ammonio methacrylate copolymer type B

Calcium hydrogen phosphate dihydrate

Lactose monohydrate

Silica, colloidal anhydrous

Talc

Magnesium stearate

6.2Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Τα δισκία συσκευάζονται μέσα σε αδιαφανείς ταινίες κυψελών από PVC/PVDC με επένδυση από φύλλο αλουμινίου. Το κουτί περιέχει μια ταινία κυψέλης με 7, 20 ή 21 δισκία ή δύο ταινίες κυψέλης με 15 δισκία η κάθε μια (30 δισκία). Οι κυψέλες στη συνέχεια συσκευάζονται σε χάρτινα κουτιά.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης

Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για την απόρριψη. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited One Forbury Square

The Forbury Reading

Berkshire RG1 3EB Ηνωμένο Βασίλειο

e-mail: neurim@neurim.com

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 29 Ιουνίου 2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20 Απριλίου 2012

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΗΗ μήνας ΕΕΕΕ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται