Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyanokit (hydroxocobalamin) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - V03AB33

Updated on site: 06-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουCyanokit
Κωδικός ATCV03AB33
Ουσίαhydroxocobalamin
ΚατασκευαστήςSERB SA

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Cyanokit 2,5 g κόνις για διάλυμα προς έγχυση

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2,5 g υδροξοκοβαλαμίνης.

Μετά την ανασύσταση με 100 mL διαλύτη, κάθε mL του ανασυσταμένου διαλύματος περιέχει 25 mg υδροξοκοβαλαμίνης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις για διάλυμα προς έγχυση.

Σκούρα κόκκινη κρυσταλλική κόνις.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Αγωγή γνωστής δηλητηρίασης ή υποψίας δηλητηρίασης με κυανιούχα σε όλα τα ηλικιακά εύρη.

Το Cyanokit προορίζεται για χορήγηση σε συνδυασμό με τα κατάλληλα μέτρα απολύμανσης και υποστήριξης (βλ. παράγραφο 4.4).

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Αρχική δόση

Ενήλικες: Η αρχική δόση του Cyanokit είναι 5 g (2 x 100 mL).

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η αρχική δόση του Cyanokit είναι 70 mg/kg σωματικού βάρους, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 g.

Σωματικό βάρος

 

 

 

 

 

 

 

σε kg

Αρχική δόση

 

 

 

 

 

 

 

σε g

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

σε mL

Επόμενη δόση

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης και την κλινική ανταπόκριση (βλ. παράγραφο 4.4), μπορεί να χορηγηθεί μια δεύτερη δόση.

Ενήλικες: Η επόμενη δόση του Cyanokit είναι 5 g (2 x 100 mL).

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η επόμενη δόση του Cyanokit είναι 70 mg/kg σωματικού βάρους, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 g.

Μέγιστη δόση

Ενήλικες: Η μέγιστη συνολική συνιστώμενη δόση είναι 10 g.

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η μέγιστη συνολική συνιστώμενη δόση είναι 140 mg/kg, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 10 g.

Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία

Παρόλο που η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία, το Cyanokit χορηγείται ως θεραπεία έκτακτης ανάγκης μόνο σε οξείες, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για τους συγκεκριμένους ασθενείς.

Τρόπος χορήγησης

Η αρχική δόση του Cyanokit χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 15 λεπτών.

Ο ρυθμός της ενδοφλέβιας έγχυσης για τη δεύτερη δόση κυμαίνεται από 15 λεπτά (για ιδιαιτέρως ασταθείς ασθενείς) έως 2 ώρες με βάση την κατάσταση του ασθενούς.

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

4.3Αντενδείξεις

Καμία.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Η αγωγή της δηλητηρίασης με κυανιούχα πρέπει να περιλαμβάνει άμεση διασφάλιση της βατότητας των αεραγωγών, επάρκεια οξυγόνωσης και υδάτωσης, καρδιαγγειακή υποστήριξη και αγωγή των σπασμών. Πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων απολύμανσης με βάση την οδό έκθεσης.

Το Cyanokit δεν αντικαθιστά την οξυγονοθεραπεία και δεν πρέπει να προκαλεί καθυστέρηση στη λήψη των ανωτέρω μέτρων.

Η παρουσία και η έκταση της δηλητηρίασης με κυανιούχα είναι συχνά αρχικά άγνωστες. Δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη μια γρήγορη δοκιμασία αίματος που να επιβεβαιώνει τη δηλητηρίαση με κυανιούχα. Οι αποφάσεις αγωγής πρέπει να λαμβάνονται με βάση το κλινικό ιστορικό ή/και σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα.

Δηλητηρίαση με κυανιούχα μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε καπνό από πυρκαγιά σε κλειστό χώρο, εισπνοή, κατάποση ή δερματική έκθεση. Οι πηγές δηλητηρίασης με κυανιούχα περιλαμβάνουν το υδροκυάνιο και τα άλατά του, κυανογόνα, συμπεριλαμβανομένων κυανογόνων φυτών, αλιφατικά νιτρίλια ή παρατεταμένη έκθεση σε νιτροπρωσσικό νάτριο.

Σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα

Στα συνήθη σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα συμπεριλαμβάνονται: ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, μεταβολή της νοητικής κατάστασης (π.χ. σύγχυση, αποπροσανατολισμός), αίσθημα σύσφιγξης του θώρακα, δύσπνοια, ταχύπνοια ή υπέρπνοια (πρώιμη), βραδύπνοια ή άπνοια (όψιμη), υπέρταση (πρώιμη) ή υπόταση (όψιμη), καρδιαγγειακή κατέρρειψη, σπασμοί ή κώμα, μυδρίαση και συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος > 8 mmol/l.

Στην περίπτωση πολλαπλών θυμάτων, όπως σε τρομοκρατική ή χημική καταστροφή, συμπτώματα πανικού, συμπεριλαμβανομένης ταχύπνοιας και εμέτου, ενδέχεται να ομοιάζουν με πρώιμα σημεία

δηλητηρίασης με κυανιούχα. Η παρουσία μεταβολής της νοητικής κατάστασης (σύγχυση και αποπροσανατολισμός) ή/και μυδρίαση υποδεικνύουν πραγματική δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Εισπνοή καπνού

Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα θύματα που έχουν εισπνεύσει καπνό θα παρουσιάσουν δηλητηρίαση με κυανιούχα, εντούτοις παρουσιάζουν εγκαύματα, τραύματα και έκθεση σε πρόσθετες τοξικές ουσίες, το οποίο επιδεινώνει την κλινική εικόνα. Πριν τη χορήγηση του Cyanokit, συνιστάται τα άτομα που έχουν επηρεαστεί να ελέγχονται για την παρουσία των ακόλουθων σημείων:

έκθεση σε καπνό από πυρκαγιά σε κλειστό χώρο

παρουσία αιθάλης γύρω από το στόμα, τη μύτη ή/και τον στοματοφάρυγγα

μεταβολή της νοητικής κατάστασης

Σε αυτή την περίπτωση, υπόταση ή/και συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος ≥ 10 mmol/l (υψηλότερη από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο σημεία και συμπτώματα, λόγω του γεγονότος ότι το μονοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει στη γαλακτική οξυαιμία) αποτελούν ισχυρές ενδείξεις δηλητηρίασης με κυανιούχα. Παρουσία των ανωτέρω σημείων, η αγωγή με Cyanokit δεν πρέπει να καθυστερήσει για να ληφθεί η συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Γνωστή υπερευαισθησία στην υδροξοκοβαλαμίνη ή στη βιταμίνη B12 πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια αξιολόγηση οφέλους έναντι κινδύνου πριν τη χορήγηση του Cyanokit, εφόσον είναι δυνατή η εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε ασθενείς που λαμβάνουν υδροξοκοβαλαμίνη (βλ. παράγραφο 4.8).

Νεφρικές διαταραχές

Κρύσταλλοι οξαλικού έχουν παρατηρηθεί στα ούρα υγιών εθελοντών στους οποίους χορηγήθηκε υδροξοκοβαλαμίνη. Περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας με οξεία σωληναριακή νέκρωση, νεφρική δυσλειτουργία και παρουσία κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη μετά από γνωστή ή πιθανολογούμενη δηλητηρίαση με κυανιούχα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτήθηκε αιμοκάθαρση για να επιτευχθεί ανάκαμψη (βλ. παράγραφο 4.8).

Συνεπώς, ως προφύλαξη, μετά τη χορήγηση του Cyanokit, θα πρέπει να διενεργείται τακτική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του αζώτου ουρίας αίματος και της κρεατινίνης ορού) μέχρι 7 ημέρες μετά την έναρξη του φαρμάκου.

Αυξημένη πίεση του αίματος

Παροδική, γενικά ασυμπτωματική, αύξηση στην πίεση του αίματος ενδέχεται να εμφανιστεί σε ασθενείς που λαμβάνουν υδροξοκοβαλαμίνη. Η μέγιστη αύξηση στην πίεση του αίματος παρατηρήθηκε προς το τέλος της έγχυσης (βλ. παράγραφο 4.8).

Επιδράσεις στην δοκιμασία κυανιδίου αίματος

Η υδροξοκοβαλαμίνη μειώνει τις συγκεντρώσεις κυανιδίου στο αίμα. Παρ’ ότι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης κυανιδίου στο αίμα δεν απαιτείται και δεν πρέπει να προκαλέσει καθυστέρηση στην αγωγή με υδροξοκοβαλαμίνη, μπορεί να αποβεί χρήσιμος στην τεκμηρίωση της δηλητηρίασης με κυανιούχα. Εάν έχει προγραμματιστεί προσδιορισμός του επιπέδου κυανιδίου στο αίμα, συνιστάται η λήψη του δείγματος αίματος πριν την έναρξη της αγωγής με Cyanokit.

Παρέμβαση στην αξιολόγηση εγκαυμάτων

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να προκαλέσει ερυθρό χρωματισμό του δέρματος και συνεπώς να παρεμβληθεί στην αξιολόγηση εγκαυμάτων. Εντούτοις, ισχυρές ενδείξεις εγκαυμάτων αποτελούν οι δερματικές βλάβες, το οίδημα και το άλγος.

Παρέμβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να παρεμβληθεί στον προσδιορισμό εργαστηριακών παραμέτρων (π.χ. παράμετροι κλινικής χημείας, αιματολογικές, πήξης και ούρων). In vitro δοκιμασίες υποδεικνύουν ότι η έκταση και η διάρκεια της παρέμβασης εξαρτώνται από πολυάριθμους παράγοντες, όπως η δόση της υδροξοκοβαλαμίνης, η αναλυόμενη ουσία, η συγκέντρωση της αναλυόμενης ουσίας, η μεθοδολογία, το σύστημα ανάλυσης, οι συγκεντρώσεις κοβαλαμινών-(III), συμπεριλαμβανομένης της κυανοκοβαλαμίνης, καθώς και μερικώς ο χρόνος μεταξύ της δειγματοληψίας και της μέτρησης.

Με βάση τις in vitro μελέτες και τα φαρμακοκινητικά δεδομένα ιδιοτήτων που ελήφθησαν από υγιείς εθελοντές, ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει την παρέμβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να παρατηρηθεί μετά από χορήγηση δόσης 5 g υδροξοκοβαλαμίνης. Η παρέμβαση μετά από χορήγηση δόσης 10 g μπορεί να αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι ένα επιπλέον χρονικό διάστημα 24 ωρών. Η έκταση και η διάρκεια της παρέμβασης στους ασθενείς με δηλητηρίαση από κυανιούχα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των συστημάτων ανάλυσης, συνεπώς, απαιτείται προσοχή κατά την αναφορά και ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Παρατηρούμενες in vitro παρεμβάσεις της υδροξοκοβαλαμίνης στις εργαστηριακές εξετάσεις

Εργαστηριακή

Δεν παρατηρείται

Τεχνητά

Τεχνητά

Απρόβλεπτη***

Διάρκεια της

παράμετρος

παρέμβαση

αυξημένη*

μειωμένη*

 

παρέμβασης

 

 

 

 

 

μετά από

 

 

 

 

 

χορήγηση

 

 

 

 

 

δόσης 5 g

Κλινική

Ασβέστιο

Κρεατινίνη

Αμινοτρανσφεράση

Φωσφορικό

24 ώρες με την

χημεία

Νάτριο

Ολική και

της αλανίνης (ALT)

Ουρικό οξύ

εξαίρεση της

 

Κάλιο

συζευγμένη

Αμυλάση

Ασπαρτική

χολερυθρίνης

 

Χλωρίδιο

χολερυθρίνη**

 

αμινοτρανσφεράση

(μέχρι 4 ημέρες)

 

Ουρία

Τριγλυκερίδια

 

(AST)

 

 

Γάμμα γλουταμυλο-

Χοληστερόλη

 

Κρεατινοκινάση (CK)

 

 

τρανσφεράση (GGT)

Ολική πρωτεΐνη

 

Κρεατινοκινάση

 

 

 

Γλυκόζη

 

ισοένζυμο MB

 

 

 

Λευκωματίνη

 

(CKMB)

 

 

 

Αλκαλική

 

Γαλακτική

 

 

 

φωσφατάση

 

αφυδρογονάση (LDH)

 

Αιματολογία

Ερυθρoκύτταρα

Αιμοσφαιρίνη

 

 

12-16 ώρες

 

Αιματοκρίτης

(Hb)

 

 

 

 

Μέσος

Μέση

 

 

 

 

αιμοσφαιρικός όγκος

αιμοσφαιρική

 

 

 

 

(MCV)

αιμοσφαιρίνη

 

 

 

 

Λευκoκύτταρα

(MCH)

 

 

 

 

Λεμφοκύτταρα

Συγκέντρωση

 

 

 

 

Μονοκύτταρα

μέσης

 

 

 

 

Ηωσινόφιλα

αιμοσφαιρικής

 

 

 

 

Ουδετερόφιλα

αιμοσφαιρίνης

 

 

 

 

Αιμοπετάλια

(MCHC)

 

 

 

Πήξη

 

 

 

Ενεργοποιημένος

24 ώρες

 

 

 

 

μερικός χρόνος

 

 

 

 

 

θρομβοπλαστίνης

 

 

 

 

 

(aPTT)

 

 

 

 

 

Χρόνος προθρομβίνης

 

 

 

 

 

(PT)

 

 

 

 

 

Σύντομος ή INR

 

*Παρέμβαση ≥ 10% παρατηρήθηκε τουλάχιστον σε ένα σύστημα ανάλυσης

**Τεχνητά μειωμένη με χρήση της διαζω-μεθόδου

*** Αντιφατικά αποτελέσματα

Συστήματα ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν: ACL Futura (Instrumentation Laboratory),

Axsym/Architect (Abbott), BM Coasys110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Η υδροξoκοβαλαμίνη μπορεί να παρεμβληθεί σε όλες τις χρωματομετρικές παραμέτρους ούρων. Η επίδραση σε αυτές τις δοκιμασίες τυπικά διαρκεί 48 ώρες μετά από μια δόση 5 g, αλλά μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία των χρωματομετρικών δοκιμασιών ούρων όταν είναι παρούσα χρωματουρία.

Παρεμβολή στην αιμοδιύλιση

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να προκαλέσει απενεργοποίηση των μηχανημάτων αιμοδιύλισης λόγω εσφαλμένης ανίχνευσης ‘διαρροής αίματος’. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την έναρξη της αιμοδιύλισης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη.

Χρήση με άλλα αντίδοτα κυανιδίου

Η ασφάλεια της χορήγησης άλλων αντιδότων κυανιδίου ταυτόχρονα με το Cyanokit δεν έχει τεκμηριωθεί (βλ. παράγραφο 6.2). Εάν ληφθεί η απόφαση να χορηγηθεί και ένα άλλο αντίδοτο κυανιδίου μαζί με το Cyanokit, αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να χορηγηθούν ταυτόχρονα στην ίδια ενδοφλέβια γραμμή (βλ. παράγραφο 6.2).

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη

Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τερατογόνο δράση μετά από καθημερινή έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της οργανογένεσης (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της υδροξοκοβαλαμίνης σε έγκυες γυναίκες και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη:

-ότι δεν πρόκειται να χορηγηθούν πάνω από δύο ενέσεις υδροξοκοβαλαμίνης,

-την ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή κατάσταση,

-την απουσία εναλλακτικής αγωγής,

η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να χορηγηθεί σε μια έγκυο γυναίκα.

Σε περίπτωση γνωστής κύησης κατά το χρόνο της θεραπείας με Cyanokit ή σε περίπτωση που η κύηση γίνει γνωστή μετά τη θεραπεία με Cyanokit, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα την έκθεση κατά τη διάρκεια της κύησης στον Κάτοχο της Αδείας Κυκλοφορίας ή/και στις Υγειονομικές Αρχές και να παρακολουθήσουν προσεκτικά την κύηση και την έκβασή της.

Θηλασμός

Δεδομένου ότι η υδροξοκοβαλαμίνη χορηγείται σε ενδεχομένως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του. Λόγω της απουσίας δεδομένων σε θηλάζοντα βρέφη, συνιστάται η διακοπή του θηλασμού μετά τη λήψη του Cyanokit.

Γονιμότητα

Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3).

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν εφαρμόζεται.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Ένα σύνολο 347 ατόμων εκτέθηκαν στην υδροξοκοβαλαμίνη σε κλινικές μελέτες. Από αυτά τα 347 άτομα, 245 ασθενείς είχαν υποψία έκθεσης σε κυανιούχα κατά το χρόνο της χορήγησης υδροξοκοβαλαμίνης. Τα υπόλοιπα 102 άτομα ήταν υγιείς εθελοντές που δεν είχαν εκτεθεί σε κυανιούχα κατά το χρόνο της χορήγησης υδροξοκοβαλαμίνης.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρθηκαν σε σχέση με τη χρήση του Cyanokit.Ωστόσο, λόγω των περιορισμών των διαθέσιμων δεδομένων, δεν είναι δυνατές οι εκτιμήσεις συχνότητας:

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Μείωση στο ποσοστό των λεμφοκυττάρων.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου αγγειονευρωτικού οιδήματος, εξάνθημα του δέρματος, κνίδωσης και κνησμού.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Ανησυχία.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Διαταραγμένη μνήμη, ζάλη.

Οφθαλμικές διαταραχές

Οίδημα, ερεθισμός, ερυθρότητα.

Καρδιακές διαταραχές

Κοιλιακές έκτακτες συστολές. Μια αύξηση στον καρδιακό ρυθμό παρατηρήθηκε σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Αγγειακές διαταραχές

Παροδική αύξηση της πίεσης του αίματος, η οποία συνήθως παρέρχεται μετά από μερικές ώρες, έξαψη. Μείωση της πίεσης του αίματος παρατηρήθηκε σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου

Υπεζωκοτική συλλογή, δύσπνοια, συσφιγκτικό αίσθημα λαιμού, ξηρότητα του φάρυγγα, θωρακική δυσφορία.

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Κοιλιακή δυσφορία, δυσπεψία, διάρροια, έμετος, ναυτία, δυσφαγία.

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Αναστρέψιμος ερυθρός χρωματισμός του δέρματος και των βλεννογόνων: οι περισσότεροι ασθενείς θα τον βιώσουν για μέχρι 15 ημέρες μετά τη χορήγηση του Cyanokit.

Φλυκταινώδη εξανθήματα, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, επηρεάζοντας κυρίως το πρόσωπο και το λαιμό.

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία σωληναριακή νέκρωση, νεφρική δυσλειτουργία, παρουσία κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα (βλ. παράγραφο 4.4).

Χρωματουρία: όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν σκούρο κόκκινο χρωματισμό των ούρων, αρκετά έντονο κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών μετά τη χορήγηση. Ο χρωματισμός των ούρων μπορεί να διαρκέσει για μέχρι 35 ημέρες μετά τη χορήγηση του Cyanokit (βλ. παράγραφο 4.4).

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Κεφαλαλγία, αντίδραση της θέσης ένεσης, περιφερικό οίδημα.

Παρακλινικές εξετάσεις

Το Cyanokit μπορεί να προκαλέσει ερυθρό αποχρωματισμό του πλάσματος, προκαλώντας έτσι τεχνητή αύξηση ή μείωση των επιπέδων ορισμένων εργαστηριακών παραμέτρων (βλ. παράγραφο 4.4).

Παιδιατρικός πληθυσμός

Περιορισμένα δεδομένα σε παιδιά (0 έως 18 ετών) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη δεν κατέδειξαν διαφορά στο προφίλ ασφάλειας της υδροξοκοβαλαμίνης μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις μέχρι 15 g χωρίς να αναφερθούν ειδικές δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ακολουθεί συμπτωματική αγωγή. Η αιμοδιύλιση μπορεί να είναι αποτελεσματική σε τέτοια περίπτωση, αλλά ενδείκνυται μόνο σε περίπτωση σημαντικής τοξικότητας σχετιζόμενης με την υδροξοκοβαλαμίνη. Ωστόσο, η υδροξοκοβαλαμίνη, λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, μπορεί να παρεμβληθεί στην απόδοση των μηχανημάτων αιμοδιύλισης (βλ. παράγραφο 4.4).

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντίδοτα, κωδικός ATC: V03AB33

Μηχανισμός δράσης

Η δράση της υδροξοκοβαλαμίνης στην αγωγή της δηλητηρίασης με κυανιούχα βασίζεται στην ικανότητά της να δεσμεύει στενά τα ιόντα κυανιδίου. Κάθε μόριο υδροξοκοβαλαμίνης μπορεί να δεσμεύσει ένα ιόν κυανιδίου αντικαθιστώντας τον υδροξο-συνδέτη που συνδέεται στο τρισθενές ιόν κοβαλτίου για να δημιουργήσει κυανοκοβαλαμίνη. Η κυανοκοβαλαμίνη είναι μια σταθερή, μη τοξική ένωση, η οποία απεκκρίνεται στα ούρα.

Αποτελεσματικότητα

Για λόγους δεοντολογίας, δεν έχουν διενεργηθεί ελεγχόμενες μελέτες αποτελεσματικότητας στους ανθρώπους.

Ζωική φαρμακολογία

Ηαποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης εξετάστηκε σε μια ελεγχόμενη μελέτη σε ενήλικες σκύλους που δηλητηριάστηκαν με κυανιούχα. Οι σκύλοι δηλητηριάστηκαν μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης θανατηφόρου δόσης κυανιούχου καλίου. Οι σκύλοι στη συνέχεια έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχο νάτριο, 75 mg/kg ή 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης, με ενδοφλέβια χορήγηση διάρκειας 7,5 λεπτών. Οι δόσεις 75 mg/kg και 150 mg/kg είναι περίπου ισοδύναμες με 5 g και 10 g υδροξοκοβαλαμίνης, αντιστοίχως, στους ανθρώπους, όχι μόνο με βάση το σωματικό βάρος αλλά επίσης και με βάση την Cmax της υδροξοκοβαλαμίνης [ολικές κοβαλαμίνες-(III), βλ. παράγραφο 5.2].

Ηεπιβίωση κατά την 4η ώρα και κατά την 14η ημέρα ήταν σημαντικά υψηλότερη στις ομάδες δόσεων 75 mg/kg και 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης σε σύγκριση με τους σκύλους που έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου μόνο:

Επιβίωση των σκύλων με δηλητηρίαση με κυανιούχα

 

 

Αγωγή

 

 

Χλωριούχο νάτριο

Υδροξοκοβαλαμίνη

 

9 mg/mL

75 mg/kg

150 mg/kg

Παράμετρος

(N=17)

(N=19)

(N=18)

Επιβίωση κατά την 4η ώρα, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Επιβίωση κατά την 14η ημέρα, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p< 0,025

Ηιστοπαθολογική εξέταση αποκάλυψε εγκεφαλικές βλάβες που ήταν σύμφωνες με επαγόμενη από κυανίδιο υποξία. Το ποσοστό εγκεφαλικών βλαβών ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους σκύλους που έλαβαν 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης από ό,τι στους σκύλους που έλαβαν 75 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης ή 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου.

Ηταχεία και ολοκληρωτική αποκατάσταση των αιμοδυναμικών παραμέτρων και κατά συνέπεια των αερίων αίματος, του pH και του γαλακτικού μετά τη δηλητηρίαση με κυανιούχα αποδίδεται ομοίως στο καλύτερο αποτέλεσμα στα ζώα που έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη. Η υδροξοκοβαλαμίνη μείωσε την ολική συγκέντρωση κυανιδίου του αίματος από περίπου 120 nmol/mL σε 30-40 nmol/mL κατά το πέρας της έγχυσης, σε σύγκριση με 70 nmol/mL στους σκύλους που έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου μόνο.

Ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα

Ένα σύνολο 245 ασθενών με υποψία δηλητηρίασης ή γνωστή δηλητηρίαση με κυανιούχα συμπεριλήφθηκαν στις κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας της υδροξοκοβαλαμίνης ως αντίδοτο. Από τους 213 ασθενείς στους οποίους το αποτέλεσμα έγινε γνωστό, η επιβίωση ήταν 58%. Από τους 89 ασθενείς που απεβίωσαν, 63 βρέθηκαν αρχικά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, υποδεικνύοντας ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς είχαν σχεδόν βέβαια υποστεί μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη πριν τη χορήγηση της υδροξοκοβαλαμίνης. Μεταξύ 144 ασθενών οι οποίοι δεν

βρέθηκαν αρχικά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, και των οποίων τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά, 118 (82%) επιβίωσαν. Επιπλέον, μεταξύ 34 ασθενών με γνωστές συγκεντρώσεις κυανιδίου πάνω από το θανατηφόρο πρόθυρο (≥ 100 µmol/l), 21 (62%) επιβίωσαν μετά από αγωγή με υδροξοκοβαλαμίνη.

Η χορήγηση της υδροξοκοβαλαμίνης γενικά συσχετίστηκε με κανονικοποίηση της πίεσης του αίματος (συστολική πίεση του αίματος > 90 mmHg) στους 17 από 21 ασθενείς (81%) οι οποίοι παρουσίασαν χαμηλή πίεση του αίματος (συστολική πίεση του αίματος > 0 και ≤ 90 mmHg) μετά από έκθεση σε κυανιούχα. Όπου ήταν δυνατή η νευρολογική αξιολόγηση σε σχέση με το χρόνο (96 ασθενείς από τους 171 ασθενείς που παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα πριν τη χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης), 51 (53%) ασθενείς οι οποίοι έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη έδειξαν βελτίωση ή πλήρη αποκατάσταση.

Ηλικιωμένοι

Περίπου 50 ασθενείς με γνωστή δηλητηρίαση ή υποψία δηλητηρίασης με κυανιούχα ηλικίας 65 ετών και άνω έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη σε κλινικές μελέτες. Γενικά, η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης στους συγκεκριμένους ασθενείς ήταν όμοια με εκείνη στους νεότερους ασθενείς.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η τεκμηρίωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμη για 54 παιδιατρικούς ασθενείς. Η μέση ηλικία των παιδιατρικών ασθενών ήταν περίπου έξι ετών και η μέση δόση υδροξοκοβαλαμίνης ήταν περίπου 120 mg/kg σωματικού βάρους. Το ποσοστό επιβίωσης του 41% εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλινική κατάσταση. Από τους 20 παιδιατρικούς ασθενείς χωρίς αρχική καρδιακή ανακοπή, 18 (90%) επέζησαν, από τους οποίους 4 εμφάνισαν επακόλουθες βλάβες. Γενικά, η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης στους παιδιατρικούς ασθενείς ήταν όμοια με εκείνη στους ενήλικες.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση του Cyanokit, παρατηρείται σημαντική δέσμευση στις πρωτεΐνες πλάσματος και στις φυσιολογικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, για τη δημιουργία διαφόρων συμπλόκων κοβαλαμίνης-(III) με αντικατάσταση του υδροξο-συνδέτη. Οι χαμηλού μοριακού βάρους κοβαλαμίνες-(III) που δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης της υδροξοκοβαλαμίνης, ονομάζονται ελεύθερες κοβαλαμίνες-(III). Το άθροισμα των ελεύθερων και των δεσμευμένων σε πρωτεΐνες κοβαλαμινών ονομάζεται ολικές κοβαλαμίνες-(III). Για να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης στο άθροισμα όλων των παραγώγων, διερευνήθηκαν οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των κοβαλαμινών-(III) αντί για της υδροξοκοβαλαμίνης, απαιτώντας τη μονάδα συγκέντρωσης µg eq/mL (δηλ. οντότητα κοβαλαμίνης-(III) χωρίς τον ειδικό συνδέτη).

Ανάλογες με τη δόση φαρμακοκινητικές ιδιότητες παρατηρήθηκαν μετά από ενδοφλέβια χορήγηση εφάπαξ δόσης 2,5 έως 10 g Cyanokit σε υγιείς εθελοντές. Προσδιορίστηκαν μέσες τιμές Cmax ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) 113 και 579 µg eq/mL, αντίστοιχα, μετά από μια δόση 5 g Cyanokit (τη συνιστώμενη αρχική δόση). Ομοίως, προσδιορίστηκαν μέσες τιμές Cmax ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) 197 και 995 µg eq/mL, αντίστοιχα, μετά από τη δόση 10 g Cyanokit. Η κυρίαρχη μέση ημίσεια ζωή των ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) ήταν περίπου 26 έως

31 ώρες στο επίπεδο δόσης 5 και 10 g αντίστοιχα.

Η μέση ολική ποσότητα κοβαλαμινών-(III) που απεκκρίθηκε στα ούρα κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής των 72 ωρών ήταν περίπου 60% μιας δόσης 5 g και περίπου 50% μιας δόσης 10 g Cyanokit. Συνολικά, η ολική απέκκριση μέσω των ούρων υπολογίστηκε ότι είναι τουλάχιστον 60 έως 70% της χορηγηθείσας δόσης. Το μεγαλύτερο μέρος της απέκκρισης μέσω των ούρων παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, αλλά χρωματισμένα κόκκινα ούρα παρατηρήθηκαν για χρονικό διάστημα μέχρι 35 ημερών μετά την ενδοφλέβια έγχυση.

Μετά από κανονικοποίηση για σωματικό βάρος, δεν καταδείχθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους πλάσματος και ούρων των ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) μετά από χορήγηση 5 g ή 10 g Cyanokit.

Σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα, η υδροξοκοβαλαμίνη αναμένεται ότι δεσμεύει το κυανίδιο δημιουργώντας κυανοκοβαλαμίνη, η οποία απεκκρίνεται στα ούρα. Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των ολικών κοβαλαμινών-(III) στο συγκεκριμένο πληθυσμό μπορεί να επηρεαστούν από το φορτίο κυανιδίου του σώματος, δεδομένου ότι η κυανοκοβαλαμίνη αναφέρθηκε ότι εμφάνισε 2-3 φορές χαμηλότερη ημίσεια ζωή από τις ολικές κοβαλαμίνες-(III) στους υγιείς εθελοντές.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Σε κουνέλια υπό αναισθησία, η υδροξοκοβαλαμίνη παρουσίασε αιμοδυναμικές δράσεις (αυξημένη μέση αρτηριακή πίεση του αίματος και ολική περιφερική αντίσταση, μειωμένη καρδιακή παροχή) σχετιζόμενη με την ιδιότητά της να απάγει το οξείδιο του αζώτου.

Δεν αποκαλύφθηκε ιδιαίτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες τοξικότητας εφάπαξ δόσης και επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονοτοξικότητας μετά από χορήγηση. Το ήπαρ και οι νεφροί βρέθηκαν να είναι τα κύρια όργανα-στόχοι. Εντούτοις, ευρήματα παρατηρήθηκαν μόνο σε επίπεδα έκθεσης που θεωρήθηκαν υψηλότερα από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, υποδεικνύοντας περιορισμένη σχέση με την κλινική χρήση. Συγκεκριμένα, ηπατική ίνωση παρατηρήθηκε σε σκύλους μετά από χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης για 4 εβδομάδες στα 300 mg/kg. Αυτό το εύρημα δεν φαίνεται να είναι σημαντικό για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε σε βραχυπρόθεσμες μελέτες που διενεργήθηκαν με την υδροξοκοβαλαμίνη.

Τοξικότητα στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου τερατογόνου δυναμικού, παρατηρήθηκε σε αρουραίους και κουνέλια σε επίπεδα δόσης 150 mg/kg και άνω που χορηγήθηκαν καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της οργανογένεσης. Η δόση των 150 mg/kg περίπου αντιστοιχεί στη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τον άνθρωπο.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη γονιμότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και για την περιγεννητική και μεταγεννητική ανάπτυξη. Η υδροξοκοβαλαμίνη δεν έχει αξιολογηθεί για ενδεχόμενη καρκινογόνο δράση.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)

6.2Ασυμβατότητες

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.

Φυσική ασυμβατότητα (δημιουργία σωματιδίων) παρατηρήθηκε με την ανάμιξη ανασυσταμένου διαλύματος υδροξοκοβαλαμίνης και των ακόλουθων φαρμακευτικών προϊόντων: διαζεπάμη, δοβουταμίνη, δοπαμίνη, φαιντανύλη, νιτρογλυκερίνη, πεντοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη νατριούχος, προποφόλη και θειοπεντάλη.

Χημική ασυμβατότητα παρατηρήθηκε με τη ανάμιξη ανασυσταμένου διαλύματος υδροξοκοβαλαμίνης και των ακόλουθων φαρμακευτικών προϊόντων: επινεφρίνη, λιδοκαΐνη υδροχλωρική, αδενοσίνη, ατροπίνη, μιδαζολάμη, κεταμίνη, σουκκινυλοχολίνη χλωριούχος, αμιοδαρόνη υδροχλωρική, διττανθρακικό νάτριο, θειοθειϊκό νάτριο, νιτρώδες νάτριο, και έχει επίσης αναφερθεί με ασκορβικό οξύ.

Συνεπώς, αυτά και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα στην ίδια ενδοφλέβια γραμμή με την υδροξοκοβαλαμίνη.

Η ταυτόχρονη χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης και προϊόντων αίματος (ολικό αίμα, καθιζημένα ερυθροκύτταρα, συμπύκνωμα αιμοπεταλίων και φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα) μέσω της ίδιας ενδοφλέβιας γραμμής δεν συνιστάται.

6.3Διάρκεια ζωής

3 χρόνια.

Για τον σκοπό της περιπατητικής χρήσης, το Cyanokit μπορεί να εκτεθεί για σύντομες χρονικές περιόδους στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας της συνηθισμένης μεταφοράς (15 ημέρες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C), της μεταφοράς σε έρημο (4 ημέρες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 60°C) και των κύκλων ψύξης/απόψυξης (15 ημέρες σε θερμοκρασίες από -20°C έως 40°C). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των προσωρινών συνθηκών, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται.

Καταδείχθηκε χημική και φυσική σταθερότητα του ανασυσταμένου διαλύματος κατά τη χρήση με χλωριούχο νάτριο 9 mg/mL (0,9%) για 6 ώρες σε θερμοκρασία από 2°C έως 40°C.

Από μικροβιολογική άποψη, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρησιμοποιούμενοι χρόνοι και συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν πρέπει κανονικά να είναι περισσότερο από

6 ώρες στους 2°C έως 8°C.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Άχρωμο υάλινο φιαλίδιο 250 mL τύπου II, κλεισμένο με πώμα εισχώρησης από ελαστικό βρωμοβουτυλίου και πώμα αλουμινίου με πλαστικό καπάκι.

Κάθε συσκευασία περιέχει δύο φιαλίδια (κάθε φιαλίδιο συσκευασμένο σε ένα χαρτονένιο κουτί), δύο στείρες διατάξεις μεταφοράς, ένα στείρο σετ ενδοφλέβιας έγχυσης και έναν στείρο καθετήρα μικρού μήκους για χορήγηση σε παιδιά.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.

Kάθε φιαλίδιο πρέπει να ανασυσταθεί με 100 mL διαλύτη χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη στείρα διάταξη μεταφοράς. Ο συνιστώμενος διαλύτης είναι ενέσιμο διάλυμα 9 mg/mL (0,9%) χλωριούχου νατρίου. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ενέσιμο διάλυμα 9 mg/mL (0,9%)

χλωριούχου νατρίου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διάλυμα Lactated Ringer ή ενέσιμο διάλυμα 50 mg/mL (5%) γλυκόζης.

Το φιαλίδιο του Cyanokit πρέπει να ανακινηθεί ή να αναστραφεί για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα για να αναμιχθεί το διάλυμα. Δεν πρέπει να αναταραχθεί, διότι η ανατάραξη του φιαλιδίου μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αφρού, δυσχεραίνοντας συνεπώς τον έλεγχο της ανασύστασης. Δεδομένου ότι το ανασυσταμένο διάλυμα είναι ένα σκούρο κόκκινο διάλυμα, ορισμένα αδιάλυτα σωματίδια μπορεί να μην είναι ορατά. Το σετ ενδοφλέβιας έγχυσης που παρέχεται στο κιτ πρέπει τότε να χρησιμοποιηθεί, καθώς περιέχει ένα κατάλληλο φίλτρο, και να γεμισθεί με το ανασυσταμένο διάλυμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο με το δεύτερο φιαλίδιο.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SERB S.A. Avenue Louise 480 1050 Brussels

Βέλγιο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/07/420/001

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Νοεμβρίου 2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20 Ιουλίου 2012

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΜ/ΕΕΕΕ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Cyanokit 5 g κόνις για διάλυμα προς έγχυση

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Το φιαλίδιο περιέχει 5 g υδροξοκοβαλαμίνης.

Μετά την ανασύσταση με 200 mL διαλύτη, κάθε mL του ανασυσταμένου διαλύματος περιέχει 25 mg υδροξοκοβαλαμίνης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κόνις για διάλυμα προς έγχυση.

Σκούρα κόκκινη κρυσταλλική κόνις.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Αγωγή γνωστής δηλητηρίασης ή υποψίας δηλητηρίασης με κυανιούχα σε όλα τα ηλικιακά εύρη.

Το Cyanokit προορίζεται για χορήγηση σε συνδυασμό με τα κατάλληλα μέτρα απολύμανσης και υποστήριξης (βλ. παράγραφο 4.4).

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

Αρχική δόση

Ενήλικες: Η αρχική δόση του Cyanokit είναι 5 g (200 mL, πλήρης όγκος του ανασυσταμένου διαλύματος).

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η αρχική δόση του Cyanokit είναι 70 mg/kg σωματικού βάρους, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 g.

Σωματικό βάρος

 

 

 

 

 

 

 

σε kg

Αρχική δόση

 

 

 

 

 

 

 

σε g

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

σε mL

Επόμενη δόση

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης και την κλινική ανταπόκριση (βλ. παράγραφο 4.4), μπορεί να χορηγηθεί μια δεύτερη δόση.

Ενήλικες: Η επόμενη δόση του Cyanokit είναι 5 g (200 mL, πλήρης όγκος του ανασυσταμένου διαλύματος).

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η επόμενη δόση του Cyanokit είναι 70 mg/kg σωματικού βάρους, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 5 g.

Μέγιστη δόση

Ενήλικες: Η μέγιστη συνολική συνιστώμενη δόση είναι 10 g.

Παιδιατρικός πληθυσμός: Σε βρέφη μέχρι εφήβους (0 έως 18 ετών), η μέγιστη συνολική συνιστώμενη δόση είναι 140 mg/kg, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 10 g.

Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία

Παρόλο που η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία, το Cyanokit χορηγείται ως θεραπεία έκτακτης ανάγκης μόνο σε οξείες, απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης για τους συγκεκριμένους ασθενείς.

Τρόπος χορήγησης

Η αρχική δόση του Cyanokit χορηγείται ως ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 15 λεπτών.

Ο ρυθμός της ενδοφλέβιας έγχυσης για τη δεύτερη δόση κυμαίνεται από 15 λεπτά (για ιδιαιτέρως ασταθείς ασθενείς) έως 2 ώρες με βάση την κατάσταση του ασθενούς.

Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6.

4.3 Αντενδείξεις

Καμία.

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Η αγωγή της δηλητηρίασης με κυανιούχα πρέπει να περιλαμβάνει άμεση διασφάλιση της βατότητας των αεραγωγών, επάρκεια οξυγόνωσης και υδάτωσης, καρδιαγγειακή υποστήριξη και αγωγή των σπασμών. Πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων απολύμανσης με βάση την οδό έκθεσης.

Το Cyanokit δεν αντικαθιστά την οξυγονοθεραπεία και δεν πρέπει να προκαλεί καθυστέρηση στη λήψη των ανωτέρω μέτρων.

Η παρουσία και η έκταση της δηλητηρίασης με κυανιούχα είναι συχνά αρχικά άγνωστες. Δεν υπάρχει ευρέως διαθέσιμη μια γρήγορη δοκιμασία αίματος που να επιβεβαιώνει τη δηλητηρίαση με κυανιούχα. Οι αποφάσεις αγωγής πρέπει να λαμβάνονται με βάση το κλινικό ιστορικό ή/και σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα.

Δηλητηρίαση με κυανιούχα μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε καπνό από πυρκαγιά σε κλειστό χώρο, εισπνοή, κατάποση ή δερματική έκθεση. Οι πηγές δηλητηρίασης με κυανιούχα περιλαμβάνουν το υδροκυάνιο και τα άλατά του, κυανογόνα, συμπεριλαμβανομένων κυανογόνων φυτών, αλιφατικά νιτρίλια ή παρατεταμένη έκθεση σε νιτροπρωσσικό νάτριο.

Σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα

Στα συνήθη σημεία και συμπτώματα δηλητηρίασης με κυανιούχα συμπεριλαμβάνονται: ναυτία, έμετος, κεφαλαλγία, μεταβολή της νοητικής κατάστασης (π.χ. σύγχυση, αποπροσανατολισμός), αίσθημα σύσφιγξης του θώρακα, δύσπνοια, ταχύπνοια ή υπέρπνοια (πρώιμη), βραδύπνοια ή άπνοια (όψιμη), υπέρταση (πρώιμη) ή υπόταση (όψιμη), καρδιαγγειακή κατέρρειψη, σπασμοί ή κώμα, μυδρίαση και συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος > 8 mmol/l.

Στην περίπτωση πολλαπλών θυμάτων, όπως σε τρομοκρατική ή χημική καταστροφή, συμπτώματα πανικού, συμπεριλαμβανομένης ταχύπνοιας και εμέτου, ενδέχεται να ομοιάζουν με πρώιμα σημεία δηλητηρίασης με κυανιούχα. Η παρουσία μεταβολής της νοητικής κατάστασης (σύγχυση και αποπροσανατολισμός) ή/και μυδρίαση υποδεικνύουν πραγματική δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Εισπνοή καπνού

Δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα θύματα που έχουν εισπνεύσει καπνό θα παρουσιάσουν δηλητηρίαση με κυανιούχα, εντούτοις παρουσιάζουν εγκαύματα, τραύματα και έκθεση σε πρόσθετες τοξικές ουσίες, το οποίο επιδεινώνει την κλινική εικόνα. Πριν τη χορήγηση του Cyanokit, συνιστάται τα άτομα που έχουν επηρεαστεί να ελέγχονται για την παρουσία των ακόλουθων σημείων:

έκθεση σε καπνό από πυρκαγιά σε κλειστό χώρο

παρουσία αιθάλης γύρω από το στόμα, τη μύτη ή/και τον στοματοφάρυγγα

μεταβολή της νοητικής κατάστασης

Σε αυτή την περίπτωση, υπόταση ή/και συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος ≥ 10 mmol/l (υψηλότερη από εκείνη που αναφέρεται στην παράγραφο σημεία και συμπτώματα, λόγω του γεγονότος ότι το μονοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει στη γαλακτική οξυαιμία) αποτελούν ισχυρές ενδείξεις δηλητηρίασης με κυανιούχα. Παρουσία των ανωτέρω σημείων, η αγωγή με Cyanokit δεν πρέπει να καθυστερήσει για να ληφθεί η συγκέντρωση γαλακτικού πλάσματος.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας

Γνωστή υπερευαισθησία στην υδροξοκοβαλαμίνη ή στη βιταμίνη B12 πρέπει να ληφθεί υπόψη σε μια αξιολόγηση οφέλους έναντι κινδύνου πριν τη χορήγηση του Cyanokit, εφόσον είναι δυνατή η εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε ασθενείς που λαμβάνουν υδροξοκοβαλαμίνη (βλ. παράγραφο 4.8).

Νεφρικές διαταραχές

Κρύσταλλοι οξαλικού έχουν παρατηρηθεί στα ούρα υγιών εθελοντών στους οποίους χορηγήθηκε υδροξοκοβαλαμίνη. Περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας με οξεία σωληναριακή νέκρωση, νεφρική δυσλειτουργία και παρουσία κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη μετά από γνωστή ή πιθανολογούμενη δηλητηρίαση με κυανιούχα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτήθηκε αιμοκάθαρση για να επιτευχθεί ανάκαμψη (βλ. παράγραφο 4.8).

Συνεπώς, ως προφύλαξη, μετά τη χορήγηση του Cyanokit, θα πρέπει να διενεργείται τακτική παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του αζώτου ουρίας αίματος και της κρεατινίνης ορού) μέχρι 7 ημέρες μετά την έναρξη του φαρμάκου.

Αυξημένη πίεση του αίματος

Παροδική, γενικά ασυμπτωματική, αύξηση στην πίεση του αίματος ενδέχεται να εμφανιστεί σε ασθενείς που λαμβάνουν υδροξοκοβαλαμίνη. Η μέγιστη αύξηση στην πίεση του αίματος παρατηρήθηκε προς το τέλος της έγχυσης (βλ. παράγραφο 4.8).

Επιδράσεις στην δοκιμασία κυανιδίου αίματος

Η υδροξοκοβαλαμίνη μειώνει τις συγκεντρώσεις κυανιδίου στο αίμα. Παρ’ ότι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης κυανιδίου στο αίμα δεν απαιτείται και δεν πρέπει να προκαλέσει καθυστέρηση στην αγωγή με υδροξοκοβαλαμίνη, μπορεί να αποβεί χρήσιμος στην τεκμηρίωση της δηλητηρίασης με κυανιούχα. Εάν έχει προγραμματιστεί προσδιορισμός του επιπέδου κυανιδίου στο αίμα, συνιστάται η λήψη του δείγματος αίματος πριν την έναρξη της αγωγής με Cyanokit.

Παρέμβαση στην αξιολόγηση εγκαυμάτων

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να προκαλέσει ερυθρό χρωματισμό του δέρματος και συνεπώς να παρεμβληθεί στην αξιολόγηση εγκαυμάτων. Εντούτοις, ισχυρές ενδείξεις εγκαυμάτων αποτελούν οι δερματικές βλάβες, το οίδημα και το άλγος.

Παρέμβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να παρεμβληθεί στον προσδιορισμό εργαστηριακών παραμέτρων (π.χ. παράμετροι κλινικής χημείας, αιματολογικές, πήξης και ούρων). In vitro δοκιμασίες υποδεικνύουν ότι η έκταση και η διάρκεια της παρέμβασης εξαρτώνται από πολυάριθμους παράγοντες, όπως η δόση της υδροξοκοβαλαμίνης, η αναλυόμενη ουσία, η συγκέντρωση της αναλυόμενης ουσίας, η μεθοδολογία, το σύστημα ανάλυσης, οι συγκεντρώσεις κοβαλαμινών-(III), συμπεριλαμβανομένης της κυανοκοβαλαμίνης, καθώς και μερικώς ο χρόνος μεταξύ της δειγματοληψίας και της μέτρησης.

Με βάση τις in vitro μελέτες και τα φαρμακοκινητικά δεδομένα ιδιοτήτων που ελήφθησαν από υγιείς εθελοντές, ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει την παρέμβαση στις εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να παρατηρηθεί μετά από χορήγηση δόσης 5 g υδροξοκοβαλαμίνης. Η παρέμβαση μετά από χορήγηση δόσης 10 g μπορεί να αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι ένα επιπλέον χρονικό διάστημα 24 ωρών. Η έκταση και η διάρκεια της παρέμβασης στους ασθενείς με δηλητηρίαση από κυανιούχα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των συστημάτων ανάλυσης, συνεπώς, απαιτείται προσοχή κατά την αναφορά και ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Παρατηρούμενες in vitro παρεμβάσεις της υδροξοκοβαλαμίνης στις εργαστηριακές εξετάσεις

Εργαστηριακή

Δεν παρατηρείται

Τεχνητά

Τεχνητά

Απρόβλεπτη***

Διάρκεια της

παράμετρος

παρέμβαση

αυξημένη*

μειωμένη*

 

παρέμβασης

 

 

 

 

 

μετά από

 

 

 

 

 

χορήγηση

 

 

 

 

 

δόσης 5 g

Κλινική

Ασβέστιο

Κρεατινίνη

Αμινοτρανσφεράση

Φωσφορικό

24 ώρες με την

χημεία

Νάτριο

Ολική και

της αλανίνης (ALT)

Ουρικό οξύ

εξαίρεση της

 

Κάλιο

συζευγμένη

Αμυλάση

Ασπαρτική

χολερυθρίνης

 

Χλωρίδιο

χολερυθρίνη**

 

αμινοτρανσφεράση

(μέχρι 4 ημέρες)

 

Ουρία

Τριγλυκερίδια

 

(AST)

 

 

Γάμμα γλουταμυλο-

Χοληστερόλη

 

Κρεατινοκινάση (CK)

 

 

τρανσφεράση (GGT)

Ολική πρωτεΐνη

 

Κρεατινοκινάση

 

 

 

Γλυκόζη

 

ισοένζυμο MB

 

 

 

Λευκωματίνη

 

(CKMB)

 

 

 

Αλκαλική

 

Γαλακτική

 

 

 

φωσφατάση

 

αφυδρογονάση (LDH)

 

Αιματολογία

Ερυθρoκύτταρα

Αιμοσφαιρίνη

 

 

12-16 ώρες

 

Αιματοκρίτης

(Hb)

 

 

 

 

Μέσος

Μέση

 

 

 

 

αιμοσφαιρικός όγκος

αιμοσφαιρική

 

 

 

 

(MCV)

αιμοσφαιρίνη

 

 

 

 

Λευκoκύτταρα

(MCH)

 

 

 

 

Λεμφοκύτταρα

Συγκέντρωση

 

 

 

 

Μονοκύτταρα

μέσης

 

 

 

 

Ηωσινόφιλα

αιμοσφαιρικής

 

 

 

 

Ουδετερόφιλα

αιμοσφαιρίνης

 

 

 

 

Αιμοπετάλια

(MCHC)

 

 

 

Πήξη

 

 

 

Ενεργοποιημένος

24 ώρες

 

 

 

 

μερικός χρόνος

 

 

 

 

 

θρομβοπλαστίνης

 

 

 

 

 

(aPTT)

 

 

 

 

 

Χρόνος προθρομβίνης

 

 

 

 

 

(PT)

 

 

 

 

 

Σύντομος ή INR

 

*Παρέμβαση ≥ 10% παρατηρήθηκε τουλάχιστον σε ένα σύστημα ανάλυσης

**Τεχνητά μειωμένη με χρήση της διαζω-μεθόδου

*** Αντιφατικά αποτελέσματα

Συστήματα ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν: ACL Futura (Instrumentation Laboratory),

Axsym/Architect (Abbott), BM Coasys110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Η υδροξoκοβαλαμίνη μπορεί να παρεμβληθεί σε όλες τις χρωματομετρικές παραμέτρους ούρων. Η επίδραση σε αυτές τις δοκιμασίες τυπικά διαρκεί 48 ώρες μετά από μια δόση 5 g, αλλά μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Απαιτείται προσοχή κατά την ερμηνεία των χρωματομετρικών δοκιμασιών ούρων όταν είναι παρούσα χρωματουρία.

Παρεμβολή στην αιμοδιύλιση

Λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να προκαλέσει απενεργοποίηση των μηχανημάτων αιμοδιύλισης λόγω εσφαλμένης ανίχνευσης ‘διαρροής αίματος’. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν την έναρξη της αιμοδιύλισης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη.

Χρήση με άλλα αντίδοτα κυανιδίου

Η ασφάλεια της χορήγησης άλλων αντιδότων κυανιδίου ταυτόχρονα με το Cyanokit δεν έχει τεκμηριωθεί (βλ. παράγραφο 6.2). Εάν ληφθεί η απόφαση να χορηγηθεί και ένα άλλο αντίδοτο κυανιδίου μαζί με το Cyanokit, αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να χορηγηθούν ταυτόχρονα στην ίδια ενδοφλέβια γραμμή (βλ. παράγραφο 6.2).

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη

Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τερατογόνο δράση μετά από καθημερινή έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της οργανογένεσης (βλ. παράγραφο 5.3). Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της υδροξοκοβαλαμίνης σε έγκυες γυναίκες και ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη:

-ότι δεν πρόκειται να χορηγηθούν πάνω από δύο ενέσεις υδροξοκοβαλαμίνης,

-την ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή κατάσταση,

-την απουσία εναλλακτικής αγωγής,

η υδροξοκοβαλαμίνη μπορεί να χορηγηθεί σε μια έγκυο γυναίκα.

Σε περίπτωση γνωστής κύησης κατά το χρόνο της θεραπείας με Cyanokit ή σε περίπτωση που η κύηση γίνει γνωστή μετά τη θεραπεία με Cyanokit, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παρακαλούνται να αναφέρουν άμεσα την έκθεση κατά τη διάρκεια της κύησης στον Κάτοχο της Αδείας Κυκλοφορίας ή/και στις Υγειονομικές Αρχές και να παρακολουθήσουν προσεκτικά την κύηση και την έκβασή της.

Θηλασμός

Δεδομένου ότι η υδροξοκοβαλαμίνη χορηγείται σε ενδεχομένως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χρήση του. Λόγω της απουσίας δεδομένων σε θηλάζοντα βρέφη, συνιστάται η διακοπή του θηλασμού μετά τη λήψη του Cyanokit.

Γονιμότητα

Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3).

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Δεν εφαρμόζεται.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Ένα σύνολο 347 ατόμων εκτέθηκαν στην υδροξοκοβαλαμίνη σε κλινικές μελέτες. Από αυτά τα 347 άτομα, 245 ασθενείς είχαν υποψία έκθεσης σε κυανιούχα κατά το χρόνο της χορήγησης υδροξοκοβαλαμίνης. Τα υπόλοιπα 102 άτομα ήταν υγιείς εθελοντές που δεν είχαν εκτεθεί σε κυανιούχα κατά το χρόνο της χορήγησης υδροξοκοβαλαμίνης.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις αναφέρθηκαν σε σχέση με τη χρήση του Cyanokit.Ωστόσο, λόγω των περιορισμών των διαθέσιμων δεδομένων, δεν είναι δυνατές οι εκτιμήσεις συχνότητας:

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

Μείωση στο ποσοστό των λεμφοκυττάρων.

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος

Αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου αγγειονευρωτικού οιδήματος, εξάνθημα του δέρματος, κνίδωσης και κνησμού.

Ψυχιατρικές διαταραχές

Ανησυχία.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Διαταραγμένη μνήμη, ζάλη.

Οφθαλμικές διαταραχές

Οίδημα, ερεθισμός, ερυθρότητα.

Καρδιακές διαταραχές

Κοιλιακές έκτακτες συστολές. Μια αύξηση στον καρδιακό ρυθμό παρατηρήθηκε σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Αγγειακές διαταραχές

Παροδική αύξηση της πίεσης του αίματος, η οποία συνήθως παρέρχεται μετά από μερικές ώρες, έξαψη. Μείωση της πίεσης του αίματος παρατηρήθηκε σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα.

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου

Υπεζωκοτική συλλογή, δύσπνοια, συσφιγκτικό αίσθημα λαιμού, ξηρότητα του φάρυγγα, θωρακική δυσφορία.

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Κοιλιακή δυσφορία, δυσπεψία, διάρροια, έμετος, ναυτία, δυσφαγία.

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

Αναστρέψιμος ερυθρός χρωματισμός του δέρματος και των βλεννογόνων: οι περισσότεροι ασθενείς θα τον βιώσουν για μέχρι 15 ημέρες μετά τη χορήγηση του Cyanokit.

Φλυκταινώδη εξανθήματα, τα οποία μπορεί να διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, επηρεάζοντας κυρίως το πρόσωπο και το λαιμό.

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια με οξεία σωληναριακή νέκρωση, νεφρική δυσλειτουργία, παρουσία κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου στα ούρα (βλ. παράγραφο 4.4).

Χρωματουρία: όλοι οι ασθενείς εμφανίζουν σκούρο κόκκινο χρωματισμό των ούρων, αρκετά έντονο κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών μετά τη χορήγηση. Ο χρωματισμός των ούρων μπορεί να διαρκέσει για μέχρι 35 ημέρες μετά τη χορήγηση του Cyanokit (βλ. παράγραφο 4.4).

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

Κεφαλαλγία, αντίδραση της θέσης ένεσης, περιφερικό οίδημα.

Παρακλινικές εξετάσεις

Το Cyanokit μπορεί να προκαλέσει ερυθρό αποχρωματισμό του πλάσματος, προκαλώντας έτσι τεχνητή αύξηση ή μείωση των επιπέδων ορισμένων εργαστηριακών παραμέτρων (βλ. παράγραφο 4.4).

Παιδιατρικός πληθυσμός

Περιορισμένα δεδομένα σε παιδιά (0 έως 18 ετών) που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με υδροξοκοβαλαμίνη δεν κατέδειξαν διαφορά στο προφίλ ασφάλειας της υδροξοκοβαλαμίνης μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9 Υπερδοσολογία

Χορηγήθηκαν υψηλές δόσεις μέχρι 15 g χωρίς να αναφερθούν ειδικές δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, ακολουθεί συμπτωματική αγωγή. Η αιμοδιύλιση μπορεί να είναι αποτελεσματική σε τέτοια περίπτωση, αλλά ενδείκνυται μόνο σε περίπτωση σημαντικής τοξικότητας σχετιζόμενης με την υδροξοκοβαλαμίνη. Ωστόσο, η υδροξοκοβαλαμίνη, λόγω του σκούρου κόκκινου χρώματός της, μπορεί να παρεμβληθεί στην απόδοση των μηχανημάτων αιμοδιύλισης (βλ. παράγραφο 4.4).

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντίδοτα, κωδικός ATC: V03AB33

Μηχανισμός δράσης

Η δράση της υδροξοκοβαλαμίνης στην αγωγή της δηλητηρίασης με κυανιούχα βασίζεται στην ικανότητά της να δεσμεύει στενά τα ιόντα κυανιδίου. Κάθε μόριο υδροξοκοβαλαμίνης μπορεί να δεσμεύσει ένα ιόν κυανιδίου αντικαθιστώντας τον υδροξο-συνδέτη που συνδέεται στο τρισθενές ιόν κοβαλτίου για να δημιουργήσει κυανοκοβαλαμίνη. Η κυανοκοβαλαμίνη είναι μια σταθερή, μη τοξική ένωση, η οποία απεκκρίνεται στα ούρα.

Αποτελεσματικότητα

Για λόγους δεοντολογίας, δεν έχουν διενεργηθεί ελεγχόμενες μελέτες αποτελεσματικότητας στους ανθρώπους.

Ζωική φαρμακολογία

Ηαποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης εξετάστηκε σε μια ελεγχόμενη μελέτη σε ενήλικες σκύλους που δηλητηριάστηκαν με κυανιούχα. Οι σκύλοι δηλητηριάστηκαν μέσω ενδοφλέβιας χορήγησης θανατηφόρου δόσης κυανιούχου καλίου. Οι σκύλοι στη συνέχεια έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχο νάτριο, 75 mg/kg ή 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης, με ενδοφλέβια χορήγηση διάρκειας 7,5 λεπτών. Οι δόσεις 75 mg/kg και 150 mg/kg είναι περίπου ισοδύναμες με 5 g και 10 g υδροξοκοβαλαμίνης, αντιστοίχως, στους ανθρώπους, όχι μόνο με βάση το σωματικό βάρος αλλά επίσης και με βάση την Cmax της υδροξοκοβαλαμίνης [ολικές κοβαλαμίνες-(III), βλ. παράγραφο 5.2].

Ηεπιβίωση κατά την 4η ώρα και κατά την 14η ημέρα ήταν σημαντικά υψηλότερη στις ομάδες δόσεων 75 mg/kg και 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης σε σύγκριση με τους σκύλους που έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου μόνο:

Επιβίωση των σκύλων με δηλητηρίαση με κυανιούχα

 

 

Αγωγή

 

 

Χλωριούχο νάτριο

Υδροξοκοβαλαμίνη

 

9 mg/mL

75 mg/kg

150 mg/kg

Παράμετρος

(N=17)

(N=19)

(N=18)

Επιβίωση κατά την 4η ώρα, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Επιβίωση κατά την 14η ημέρα, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p< 0,025

Ηιστοπαθολογική εξέταση αποκάλυψε εγκεφαλικές βλάβες που ήταν σύμφωνες με επαγόμενη από κυανίδιο υποξία. Το ποσοστό εγκεφαλικών βλαβών ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους σκύλους που έλαβαν 150 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης από ό,τι στους σκύλους που έλαβαν 75 mg/kg υδροξοκοβαλαμίνης ή 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου.

Ηταχεία και ολοκληρωτική αποκατάσταση των αιμοδυναμικών παραμέτρων και κατά συνέπεια των αερίων αίματος, του pH και του γαλακτικού μετά τη δηλητηρίαση με κυανιούχα αποδίδεται ομοίως στο καλύτερο αποτέλεσμα στα ζώα που έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη. Η υδροξοκοβαλαμίνη μείωσε την ολική συγκέντρωση κυανιδίου του αίματος από περίπου 120 nmol/mL σε 30-40 nmol/mL κατά το πέρας της έγχυσης, σε σύγκριση με 70 nmol/mL στους σκύλους που έλαβαν 9 mg/mL χλωριούχου νατρίου μόνο.

Ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα

Ένα σύνολο 245 ασθενών με υποψία δηλητηρίασης ή γνωστή δηλητηρίαση με κυανιούχα συμπεριλήφθηκαν στις κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας της υδροξοκοβαλαμίνης ως αντίδοτο. Από τους 213 ασθενείς στους οποίους το αποτέλεσμα έγινε γνωστό, η επιβίωση ήταν 58%. Από τους 89 ασθενείς που απεβίωσαν, 63 βρέθηκαν αρχικά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, υποδεικνύοντας ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς είχαν σχεδόν βέβαια υποστεί μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη πριν τη χορήγηση της υδροξοκοβαλαμίνης. Μεταξύ 144 ασθενών οι οποίοι δεν βρέθηκαν αρχικά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, και των οποίων τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά, 118 (82%) επιβίωσαν. Επιπλέον, μεταξύ 34 ασθενών με γνωστές συγκεντρώσεις κυανιδίου πάνω από το θανατηφόρο πρόθυρο (≥ 100 µmol/l), 21 (62%) επιβίωσαν μετά από αγωγή με υδροξοκοβαλαμίνη.

Η χορήγηση της υδροξοκοβαλαμίνης γενικά συσχετίστηκε με κανονικοποίηση της πίεσης του αίματος (συστολική πίεση του αίματος > 90 mmHg) στους 17 από 21 ασθενείς (81%) οι οποίοι παρουσίασαν χαμηλή πίεση του αίματος (συστολική πίεση του αίματος > 0 και ≤ 90 mmHg) μετά από έκθεση σε κυανιούχα. Όπου ήταν δυνατή η νευρολογική αξιολόγηση σε σχέση με το χρόνο (96 ασθενείς από τους 171 ασθενείς που παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα πριν τη χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης), 51 (53%) ασθενείς οι οποίοι έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη έδειξαν βελτίωση ή πλήρη αποκατάσταση.

Ηλικιωμένοι

Περίπου 50 ασθενείς με γνωστή δηλητηρίαση ή υποψία δηλητηρίασης με κυανιούχα ηλικίας 65 ετών και άνω έλαβαν υδροξοκοβαλαμίνη σε κλινικές μελέτες. Γενικά, η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης στους συγκεκριμένους ασθενείς ήταν όμοια με εκείνη στους νεότερους ασθενείς.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η τεκμηρίωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμη για 54 παιδιατρικούς ασθενείς. Η μέση ηλικία των παιδιατρικών ασθενών ήταν περίπου έξι ετών και η μέση δόση υδροξοκοβαλαμίνης ήταν περίπου 120 mg/kg σωματικού βάρους. Το ποσοστό επιβίωσης του 41% εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλινική κατάσταση. Από τους 20 παιδιατρικούς ασθενείς χωρίς αρχική καρδιακή ανακοπή, 18 (90%) επέζησαν, από τους οποίους 4 εμφάνισαν επακόλουθες βλάβες. Γενικά, η αποτελεσματικότητα της υδροξοκοβαλαμίνης στους παιδιατρικούς ασθενείς ήταν όμοια με εκείνη στους ενήλικες.

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση του Cyanokit, παρατηρείται σημαντική δέσμευση στις πρωτεΐνες πλάσματος και στις φυσιολογικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, για τη δημιουργία διαφόρων συμπλόκων κοβαλαμίνης-(III) με αντικατάσταση του υδροξο-συνδέτη. Οι χαμηλού μοριακού βάρους κοβαλαμίνες-(III) που δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης της υδροξοκοβαλαμίνης, ονομάζονται ελεύθερες κοβαλαμίνες-(III). Το άθροισμα των ελεύθερων και των δεσμευμένων σε πρωτεΐνες κοβαλαμινών ονομάζεται ολικές κοβαλαμίνες-(III). Για να είναι αντιπροσωπευτικές της έκθεσης στο άθροισμα όλων των παραγώγων, διερευνήθηκαν οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των κοβαλαμινών-(III) αντί για της υδροξοκοβαλαμίνης, απαιτώντας τη μονάδα συγκέντρωσης µg eq/mL (δηλ. οντότητα κοβαλαμίνης-(III) χωρίς τον ειδικό συνδέτη).

Ανάλογες με τη δόση φαρμακοκινητικές ιδιότητες παρατηρήθηκαν μετά από ενδοφλέβια χορήγηση εφάπαξ δόσης 2,5 έως 10 g Cyanokit σε υγιείς εθελοντές. Προσδιορίστηκαν μέσες τιμές Cmax ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) 113 και 579 µg eq/mL, αντίστοιχα, μετά από μια δόση 5 g Cyanokit (τη συνιστώμενη αρχική δόση). Ομοίως, προσδιορίστηκαν μέσες τιμές Cmax ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) 197 και 995 µg eq/mL, αντίστοιχα, μετά από τη δόση 10 g Cyanokit. Η κυρίαρχη μέση ημίσεια ζωή των ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) ήταν περίπου 26 έως

31 ώρες στο επίπεδο δόσης 5 και 10 g αντίστοιχα.

Η μέση ολική ποσότητα κοβαλαμινών-(III) που απεκκρίθηκε στα ούρα κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής των 72 ωρών ήταν περίπου 60% μιας δόσης 5 g και περίπου 50% μιας δόσης 10 g Cyanokit. Συνολικά, η ολική απέκκριση μέσω των ούρων υπολογίστηκε ότι είναι τουλάχιστον 60 έως 70% της χορηγηθείσας δόσης. Το μεγαλύτερο μέρος της απέκκρισης μέσω των ούρων παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών, αλλά χρωματισμένα κόκκινα ούρα παρατηρήθηκαν για χρονικό διάστημα μέχρι 35 ημερών μετά την ενδοφλέβια έγχυση.

Μετά από κανονικοποίηση για σωματικό βάρος, δεν καταδείχθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους πλάσματος και ούρων των ελεύθερων και ολικών κοβαλαμινών-(III) μετά από χορήγηση 5 g ή 10 g Cyanokit.

Σε ασθενείς με δηλητηρίαση με κυανιούχα, η υδροξοκοβαλαμίνη αναμένεται ότι δεσμεύει το κυανίδιο δημιουργώντας κυανοκοβαλαμίνη, η οποία απεκκρίνεται στα ούρα. Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των ολικών κοβαλαμινών-(III) στο συγκεκριμένο πληθυσμό μπορεί να επηρεαστούν από το φορτίο κυανιδίου του σώματος, δεδομένου ότι η κυανοκοβαλαμίνη αναφέρθηκε ότι εμφάνισε 2-3 φορές χαμηλότερη ημίσεια ζωή από τις ολικές κοβαλαμίνες-(III) στους υγιείς εθελοντές.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Σε κουνέλια υπό αναισθησία, η υδροξοκοβαλαμίνη παρουσίασε αιμοδυναμικές δράσεις (αυξημένη μέση αρτηριακή πίεση του αίματος και ολική περιφερική αντίσταση, μειωμένη καρδιακή παροχή) σχετιζόμενη με την ιδιότητά της να απάγει το οξείδιο του αζώτου.

Δεν αποκαλύφθηκε ιδιαίτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες τοξικότητας εφάπαξ δόσης και επαναλαμβανόμενων δόσεων και γονοτοξικότητας μετά από χορήγηση. Το ήπαρ και οι νεφροί βρέθηκαν να είναι τα κύρια όργανα-στόχοι. Εντούτοις, ευρήματα παρατηρήθηκαν μόνο σε επίπεδα έκθεσης που θεωρήθηκαν υψηλότερα από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, υποδεικνύοντας περιορισμένη σχέση με την κλινική χρήση. Συγκεκριμένα, ηπατική ίνωση παρατηρήθηκε σε σκύλους μετά από χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης για 4 εβδομάδες στα 300 mg/kg. Αυτό το εύρημα δεν φαίνεται να είναι σημαντικό για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε σε βραχυπρόθεσμες μελέτες που διενεργήθηκαν με την υδροξοκοβαλαμίνη.

Τοξικότητα στην ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου τερατογόνου δυναμικού, παρατηρήθηκε σε αρουραίους και κουνέλια σε επίπεδα δόσης 150 mg/kg και άνω που χορηγήθηκαν καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της οργανογένεσης. Η δόση των 150 mg/kg περίπου αντιστοιχεί στη μέγιστη συνιστώμενη δόση για τον άνθρωπο.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τη γονιμότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και για την περιγεννητική και μεταγεννητική ανάπτυξη. Η υδροξοκοβαλαμίνη δεν έχει αξιολογηθεί για ενδεχόμενη καρκινογόνο δράση.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)

6.2 Ασυμβατότητες

Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6.

Φυσική ασυμβατότητα (δημιουργία σωματιδίων) παρατηρήθηκε με την ανάμιξη ανασυσταμένου διαλύματος υδροξοκοβαλαμίνης και των ακόλουθων φαρμακευτικών προϊόντων: διαζεπάμη, δοβουταμίνη, δοπαμίνη, φαιντανύλη, νιτρογλυκερίνη, πεντοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη νατριούχος, προποφόλη και θειοπεντάλη.

Χημική ασυμβατότητα παρατηρήθηκε με τη ανάμιξη ανασυσταμένου διαλύματος υδροξοκοβαλαμίνης και των ακόλουθων φαρμακευτικών προϊόντων: επινεφρίνη, λιδοκαΐνη υδροχλωρική, αδενοσίνη, ατροπίνη, μιδαζολάμη, κεταμίνη, σουκκινυλοχολίνη χλωριούχος, αμιοδαρόνη υδροχλωρική, διττανθρακικό νάτριο, θειοθειϊκό νάτριο, νιτρώδες νάτριο, και έχει επίσης αναφερθεί με ασκορβικό οξύ.

Συνεπώς, αυτά και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα στην ίδια ενδοφλέβια γραμμή με την υδροξοκοβαλαμίνη.

Η ταυτόχρονη χορήγηση υδροξοκοβαλαμίνης και προϊόντων αίματος (ολικό αίμα, καθιζημένα ερυθροκύτταρα, συμπύκνωμα αιμοπεταλίων και φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα) μέσω της ίδιας ενδοφλέβιας γραμμής δεν συνιστάται.

6.3 Διάρκεια ζωής

3 χρόνια.

Για τον σκοπό της περιπατητικής χρήσης, το Cyanokit μπορεί να εκτεθεί για σύντομες χρονικές περιόδους στις διακυμάνσεις θερμοκρασίας της συνηθισμένης μεταφοράς (15 ημέρες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C), της μεταφοράς σε έρημο (4 ημέρες σε θερμοκρασίες από 5°C έως 60°C) και των κύκλων ψύξης/απόψυξης (15 ημέρες σε θερμοκρασίες από -20°C έως 40°C). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των προσωρινών συνθηκών, το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται.

Καταδείχθηκε χημική και φυσική σταθερότητα του ανασυσταμένου διαλύματος κατά τη χρήση με χλωριούχο νάτριο 9 mg/mL (0,9%) για 6 ώρες σε θερμοκρασία από 2°C έως 40°C.

Από μικροβιολογική άποψη, το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρησιμοποιούμενοι χρόνοι και συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν πρέπει κανονικά να είναι περισσότερο από

6 ώρες στους 2°C έως 8°C.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.

Για τις συνθήκες διατήρησης μετά την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο 6.3.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Άχρωμο υάλινο φιαλίδιο 250 mL τύπου I, κλεισμένο με πώμα εισχώρησης από ελαστικό βρωμοβουτυλίου και πώμα αλουμινίου με πλαστικό καπάκι.

Κάθε συσκευασία περιέχει ένα φιαλίδιο συσκευασμένο σε ένα χαρτονένιο κουτί, μία στείρα διάταξη μεταφοράς, ένα στείρο σετ ενδοφλέβιας έγχυσης και έναν στείρο καθετήρα μικρού μήκους για χορήγηση σε παιδιά.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.

Το φιαλίδιο πρέπει να ανασυσταθεί με 200 mL διαλύτη χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη στείρα διάταξη μεταφοράς. Ο συνιστώμενος διαλύτης είναι ενέσιμο διάλυμα 9 mg/mL (0,9%) χλωριούχου νατρίου. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ενέσιμο διάλυμα 9 mg/mL (0,9%) χλωριούχου νατρίου, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διάλυμα Lactated Ringer ή ενέσιμο διάλυμα 50 mg/mL (5%) γλυκόζης.

Το φιαλίδιο του Cyanokit πρέπει να ανακινηθεί ή να αναστραφεί για τουλάχιστον 1 λεπτό για να αναμιχθεί το διάλυμα. Δεν πρέπει να αναταραχθεί, διότι η ανατάραξη του φιαλιδίου μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία αφρού, δυσχεραίνοντας συνεπώς τον έλεγχο της ανασύστασης. Δεδομένου ότι το ανασυσταμένο διάλυμα είναι ένα σκούρο κόκκινο διάλυμα, ορισμένα αδιάλυτα σωματίδια μπορεί να μην είναι ορατά. Το σετ ενδοφλέβιας έγχυσης που παρέχεται στο κιτ πρέπει τότε να χρησιμοποιηθεί, καθώς περιέχει ένα κατάλληλο φίλτρο, και να γεμισθεί με το ανασυσταμένο διάλυμα.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

SERB S.A. Avenue Louise 480 1050 Brussels

Βέλγιο

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/07/420/002

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 23 Νοεμβρίου 2007 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20 Ιουλίου 2012

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΜΜ/ΕΕΕΕ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται