Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουEcalta
Κωδικός ATCJ02AX06
Ουσίαanidulafungin
ΚατασκευαστήςPfizer Limited

Ecalta

ανιδουλαφουνγκίνη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του Ecalta. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός αξιολόγησε το φάρμακο προτού εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης του φαρμάκου. Δεν αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών συμβουλών για τον τρόπο χρήσης του Ecalta.

Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη του Ecalta, οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνούν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Τι είναι το Ecalta;

Το Ecalta είναι σκόνη για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (ενστάλαξη σε φλέβα). Το Ecalta διατίθεται με ή χωρίς διαλύτη. Η δραστική ουσία του φαρμάκου είναι η ανιδουλαφουνγκίνη.

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το Ecalta;

To Ecalta χρησιμοποιείται σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης (μυκητίαση που προκαλείται από τον ζυμομύκητα Candida). «Διηθητική» σημαίνει ότι ο μύκητας έχει εξαπλωθεί στο αίμα.

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Πώς χρησιμοποιείται το Ecalta;

Ηέναρξη της θεραπείας με Ecalta πρέπει να γίνεται από γιατρό πεπειραμένο στη θεραπεία διηθητικών μυκητιάσεων.

Ηαρχική δόση του Ecalta είναι 200 mg την πρώτη ημέρα ενώ, στη συνέχεια, από τη δεύτερη ημέρα και μετά, χορηγείται δόση 100 mg ημερησίως Το Ecalta πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά με έγχυση, με

μέγιστο ρυθμό 1,1 mg ανά λεπτό ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια της έγχυσης είναι περίπου τρεις ώρες για τη χορήγηση της αρχικής δόσης και μιάμιση ώρα για τις επόμενες. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την απόκριση του ασθενούς. Σε γενικές γραμμές, η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον δύο εβδομάδες μετά την τελευταία ημέρα που εντοπίζεται μύκητας στο αίμα του ασθενούς.

Πώς δρα το Ecalta;

Η δραστική ουσία που περιέχει το Ecalta, η ανιδουλαφουνγκίνη, είναι αντιμυκητιασικό φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των «εχινοκανδινών». Η ουσία παρεμβαίνει στην παραγωγή ενός συστατικού του κυτταρικού τοιχώματος του μύκητα, το οποίο καλείται 1,3-β-D γλυκάνη και είναι απαραίτητο για την επιβίωση και ανάπτυξη του μύκητα. Τα κύτταρα του μύκητα που θεραπεύονται με Ecalta έχουν ατελή ή ελαττωματικά κυτταρικά τοιχώματα, γεγονός που τα καθιστά εύθραυστα και ανίκανα να αναπτυχθούν. Ο κατάλογος των μυκήτων κατά των οποίων δρα το Ecalta περιλαμβάνεται στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR).

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Ecalta;

Το Ecalta μελετήθηκε σε μία βασική μελέτη, στην οποία μετείχαν 261 ασθενείς με διηθητική καντιντίαση, οι οποίοι δεν είχαν ουδετεροπενία (χαμηλά επίπεδα λευκοκυττάρων). Το Ecalta συγκρίθηκε με φλουκοναζόλη (άλλο αντιμυκητιασικό φάρμακο). Αμφότερα τα φάρμακα χορηγήθηκαν με έγχυση επί 14 έως 42 ημέρες. Στο πλαίσιο ανάλυσης άλλων μελετών αξιολoγήθηκε η επίδραση του Ecalta σε 46 ασθενείς με ουδετεροπενία. Ο βασικός δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν ο αριθμός των ασθενών που αποκρίθηκαν στη θεραπεία κατά την ολοκλήρωσή της. Ως απόκριση ορίστηκε η σημαντική ή η πλήρης βελτίωση των συμπτωμάτων χωρίς ανάγκη περαιτέρω αντιμυκητιασικής θεραπείας και χωρίς ευρήματα Candida στα δείγματα που ελήφθησαν από τον ασθενή.

Ποιο είναι το όφελος του Ecalta σύμφωνα με τις μελέτες;

Το Ecalta ήταν αποτελεσματικότερο από τη φλουκοναζόλη στη θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης σε μη ουδετεροπενικούς ασθενείς. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής αγωγής, 76% των ασθενών που έλαβαν Ecalta (96 από τους 127 ασθενείς) αποκρίθηκαν στη θεραπεία έναντι 60% των ασθενών που έλαβαν φλουκοναζόλη (71 από τους 118 ασθενείς). Στην ανάλυση των ασθενών με ουδετεροπενία, το 57% περίπου των ασθενών (26 από τους 46) ανταποκρίθηκε στη θεραπεία.

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Ecalta;

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Ecalta (εμφανίζονται σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι διάρροια, ναυτία (αδιαθεσία) και υποκαλιαιμία (χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα). Ο πλήρης κατάλογος όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Ecalta περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

Το Ecalta δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα που παρουσιάζουν υπερευαισθησία (αλλεργία) στην ανιδουλαφουνγκίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του φαρμάκου ή σε κάποιο άλλο φάρμακο της κατηγορίας των εχινοκανδινών.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Ecalta;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) έκρινε ότι τα οφέλη του Ecalta υπερτερούν των κινδύνων που σχετίζονται με αυτό για τη θεραπεία της διηθητικής καντιντίασης σε ενήλικες ασθενείς. Ωστόσο, η CHMP παρατήρησε ότι το Ecalta έχει μελετηθεί κυρίως σε ασθενείς με καντινταιμία (ενδείξεις

Candida στο αίμα) και μόνο σε περιορισμένο αριθμό ασθενών με ουδετεροπενία (χαμηλός αριθμός λευκοκυττάρων) ή με εν τω βάθει λοιμώξεις των ιστών ή αποστήματα. Η επιτροπή εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για το Ecalta.

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του

Ecalta;

Καταρτίστηκε σχέδιο διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ecalta χρησιμοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Βάσει του σχεδίου αυτού, στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Ecalta συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς.

Λοιπές πληροφορίες για το Ecalta

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Ecalta.

Η πλήρης EPAR του Ecalta διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Ecalta διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης) ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 08-2014.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται