Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουHizentra
Κωδικός ATCJ06BA01
Ουσίαhuman normal immunoglobulin (SCIg)
ΚατασκευαστήςCSL Behring GmbH

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Hizentra 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χρήση.

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη (SCIg).

 

Ένα ml περιέχει:

 

Ανθρώπινη πρωτεΐνη πλάσματος ..................................................................................................

200 mg

(καθαρότητα τουλάχιστον 98% IgG)

 

Κάθε φιαλίδιο με 5 ml διαλύματος περιέχει: 1 g ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης. Κάθε φιαλίδιο με 10 ml διαλύματος περιέχει: 2 g ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης. Κάθε φιαλίδιο με 20 ml διαλύματος περιέχει: 4 g ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης. Κάθε φιαλίδιο με 50 ml διαλύματος περιέχει: 10 g ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης.

Κατανομή των υποομάδων IgG (τιμές κατά προσέγγιση):

IgG1............

62-74 %

IgG2............

22-34 %

IgG3............

2-5 %

IgG4............

1-3 %

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε IgA είναι 50 μικρογραμμάρια/ml.

Παράγεται από το πλάσμα ανθρώπινων δοτών.

Έκδοχα με γνωστές δράσεις

Το Hizentra περιέχει περίπου 250 mmol/L (εύρος τιμών: 210 έως 290) L-προλίνης.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χρήση.

Το διάλυμα είναι διαυγές και υποκίτρινο ή ανοιχτό καφέ. Η μέση οσμωτικότητα του Hizentra είναι 380 mOsmol/kg.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Θεραπεία υποκατάστασης σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους (0-18 ετών):

-Σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας με ελλειπή παραγωγή αντισωμάτων (βλέπε παράγραφο

4)

-Υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, στους οποίους η προφυλακτική θεραπεία με αντιβιοτικά έχει αποτύχει η αντενδείκνυται.

-Υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.

-Υπογαμμασφαιριναιμία σε ασθενείς πριν ή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η έναρξη και η παρακολούθηση της θεραπείας υποκατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης με εμπειρία στη θεραπεία της ανοσοανεπάρκειας.

Δοσολογία

Ενήλικες και παιδιά (0-18 ετών)

Θεραπεία υποκατάστασης

Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χορηγείται μέσω της υποδόριας οδού.

Στη θεραπεία υποκατάστασης ηδόση μπορεί να χρειαστεί να εξατομικευτεί για κάθε ασθενή ανάλογα με τη φαρμακοκινητική και κλινική απόκριση και τα ελάχιστα επίπεδα IgG στον ορό. Τα παρακάτω δοσολογικά σχήματα παρατίθενται ως κατευθυντήρια γραμμή.

Με το δοσολογικό σχήμα πρέπει να επιτυγχάνεται ένα κατώτατο επίπεδο της IgG (μετρούμενο πριν την επόμενη έγχυση) τουλάχιστον 5 ή 6g/l με στόχο να είναι εντός του διαστήματος αναφοράς της IgG ορού για την αντίστοιχη ηλικία. Μπορεί να χρειασθεί ελάχιστη δόση φόρτισης 0,2 έως 0,5 g/kg (1,0 έως 2,5 ml/kg) βάρους σώματος. Ενδεχομένως να χρειασθεί τμηματική χορήγηση της δόσης σε διάστημα αρκετών ημερών. Αφού επιτευχθεί η σταθεροποίηση των επιπέδων της IgG, οι δόσεις συντήρησης χορηγούνται σε επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα ώστε να επιτευχθεί αθροιστική μηνιαία δόση της τάξης των 0,4 έως 0,8 g/kg (2,0 με 4,0 ml/kg) βάρους σώματος. Κάθε εφάπαξ δόση ενδεχομένως να χρειασθεί να χορηγηθεί σε διαφορετικά ανατομικά σημεία.

Τα ελάχιστα επίπεδα θα πρέπει να μετρούνται και να αξιολογούνται σε συνδυασμό με την κλινική απόκριση του ασθενή. Ανάλογα με την κλινική απόκριση (π.χ. βαθμός λοίμωξης), η προσαρμογή της δόσης ή/και του χρονικού διαστήματος μεταξύ των δόσεων μπορεί να ληφθεί υπόψη προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές των ελάχιστων επιπέδων.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η δοσολογία στα παιδιά και τους εφήβους (0-18 ετών) δεν διαφέρει από αυτή των ενηλίκων καθώς η δοσολογία για κάθε ένδειξη χορηγείται ανάλογα με το σωματικό βάρος και ρυθμίζεται σύμφωνα με την κλινική έκβαση για τις ενδείξεις της θεραπείας υποκατάστασης.

Το Hizentra αξιολογήθηκε σε 33 παιδιατρικούς ασθενείς [21 παιδιά (3 έως 11 ετών) και 12 εφήβους (12 έως 16 ετών)] με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια. Δεν υπήρξε ανάγκη προσαρμογής των δόσεων ειδικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα IgG στον ορό.

Ηλικιωμένος πληθυσμός

Καθώς η δόση χορηγείται ανάλογα με το σωματικό βάρος και ρυθμίζεται σύμφωνα με την κλινική έκβαση των προαναφερόμενων καταστάσεων, η δόση στον ηλικιωμένο πληθυσμό δεν θεωρείται ότι διαφοροποιείται από αυτή των ενηλίκων.

Τρόπος χορήγησης

Για υποδόρια χρήση μόνο.

Η έναρξη και η παρακολούθηση της κατ’ οίκον θεραπείας με υποδόρια έγχυση πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης με εμπειρία στην καθοδήγηση ασθενών σχετικά με την κατ’ οίκον θεραπεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές έγχυσης που είναι κατάλληλες για την υποδόρια χορήγηση ανοσοσφαιρινών. Ο ασθενής ή ένας υπεύθυνος για τη φροντίδα του ασθενούς πρέπει να λάβουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής χορήγησης, την τήρηση ημερολογίου θεραπείας, την αναγνώριση των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Το Hizentra μπορεί να ενίεται σε θέσεις χορήγησης όπως η κοιλιά, ο μηρός, ο άνω βραχίονας και η εξωτερική πλευρά του ισχίου. Ο συνιστώμενος αρχικός ρυθμός έγχυσης εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς και δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 ml/ώρα/θέση χορήγησης.

Εάν είναι καλά ανεκτό (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4), ο ρυθμός έγχυσης μπορεί βαθμιαία να αυξηθεί στα 25 ml/ώρα/θέση χορήγησης για τις επόμενες δυο εγχύσεις.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπάνω από μια θέσεις χορήγησης ταυτόχρονα. Η ποσότητα του προϊόντος που εγχύεται σε μια θέση χορήγησης ποικίλλει. Στα βρέφη και τα παιδιά, οι θέσεις έγχυσης μπορεί να εναλλάσονται κάθε 5-15 ml. Στους ενήλικες οι δόσεις πάνω από 30 ml μπορούν να διαχωρίζονται σύμφωνα με την προτίμηση του ασθενούς. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των θέσεων έγχυσης. Οι θέσεις έγχυσης πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 εκατοστά.

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στο τμήμα 6.1 (βλέπε παράγραφο 4.4).

Ασθενείς με υπερπρολιναιμία τύπου Ι ή ΙΙ.

Το Hizentra δεν πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακά.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Το Hizentra είναι μόνο για υποδόρια χρήση. Η τυχαία χορήγηση του Hizentra σε αιμοφόρο αγγείο μπορεί να προκαλέσει καταπληξία στους ασθενείς.

Ο συνιστώμενος ρυθμός έγχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2 πρέπει να τηρείται πιστά. Απαιτείται στενή παρακολούθηση και προσεκτική παρατήρηση των ασθενών σε όλη τη διάρκεια της έγχυσης για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Κάποιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις ενδεχομένως να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς που λαμβάνουν ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη για πρώτη φορά, ή σπανίως, κατά την αλλαγή του χρησιμοποιούμενου προϊόντος ανθρώπινης φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης ή όταν η θεραπεία έχει διακοπεί για διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ εβδομάδων.

Πιθανές επιπλοκές μπορούν συχνά να αποφευχθούν διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς:

-δεν είναι ευαίσθητοι στην ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη, ενίοντας αρχικά το προϊόν αργά (βλ. παράγραφο 4.2).

-παρακολουθούνται προσεκτικά για οποιαδήποτε συμπτώματα σε όλη τη διάρκεια της έγχυσης. Ιδιαίτερα, ασθενείς που λαμβάνουν για πρώτη φορά ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη, ασθενείς που έχουν αλλάξει θεραπεία από εναλλακτικό προϊόν ή όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα από την προηγούμενη έγχυση, πρέπει να παρακολουθούνται κατά την διάρκεια της πρώτης έγχυσης και για μία ώρα μετά από την πρώτη έγχυση, έτσι ώστε να εντοπιστούν ενδεχόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Όλοι οι άλλοι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 20 λεπτά μετά τη χορήγηση.

Σε υποψία αντιδράσεων αλλεργικού ή αναφυλακτικού τύπου απαιτείται άμεση διακοπή της ένεσης. Σε περίπτωση καταπληξίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται η πρότυπη ιατρική πρακτική.

Υπερευαισθησία Οι γνήσιες αλλεργικές αντιδράσεις είναι σπάνιες. Μπορεί να παρουσιαστούν ιδιαίτερα σε ασθενείς με

αντί-IgA αντισώματα, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Ασθενείς με αντί- IgA αντισώματα, για τους οποίους η θεραπεία με προϊόντα IgG υποδόριας χορήγησης παραμένει η μόνη επιλογή, θα πρέπει να περνάνε σε θεραπεία με Hizentra μόνο υπό στενή ιατρική επίβλεψη. Σπανίως, η ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη μπορεί να προκαλέσει πτώση της αρτηριακής πίεσης με αναφυλακτική αντίδραση, ακόμα και σε ασθενείς που είχαν ανεχθεί καλά προηγούμενη θεραπεία με ανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη.

Θρομβοεμβολή Φλεβικά και αρτηριακά θρομβοεμβολικά επεισόδια συμπεριλαμβανομένων εμφράγματος του

μυοκαρδίου, εγκεφαλικού επεισοδίου, εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής έχουν συσχετισθεί με τη χρήση ανοσοσφαιρινών. Πρέπει να δίδεται προσοχή σε ασθενείς με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου για θρομβωτικά επεισόδια (όπως προχωρημένη ηλικία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και ιστορικό αγγειακής νόσου ή θρομβωτικών επεισοδίων, ασθενείς με επίκτητες ή κληρονομικές θρομβοφιλικές διαταραχές, ασθενείς με παρατεταμένες περιόδους ακινητοποίησης, ασθενείς με σοβαρή υποογκαιμία, ασθενείς με νόσους που αυξάνουν τη γλοιότητα του αίματος).

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα πρώτα συμπτώματα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων όπως δύσπνοια, πόνο και οίδημα άκρου, εστιακά νευρολογικά ελλείμματα και πόνο στο στήθος, και να συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό τους μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι ασθενείς πρέπει να είναι επαρκώς ενυδατωμένοι πριν από τη χρήση των ανοσοσφαιρινών.

Σύνδρομο άσηπτης μηνιγγίτιδας (AMS)

Έχει αναφερθεί AMS, μετη χρήση IVIG και SCIG. Το σύνδρομο συνήθως ξεκινάει εντός αρκετών ωρών έως και 2 ημερών μετά τη θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη. Το AMS χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα σημεία και συμπτώματα: έντονη κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία, υπνηλία, πυρετό, φωτοφοβία, ναυτία και έμετο. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα του AMS πρέπει να υποβληθούν σε ενδελεχή νευρολογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων εγκεφαλονωτιαίου υγρού, ώστε να αποκλειστούν λοιπές αιτίες μηνιγγίτιδας. Η διακοπή της θεραπείας με ανοσοσφαιρίνη ενδέχεται να οδηγήσει σε ύφεση του AMS μέσα σε αρκετές ήμερες χωρίς επακόλουθα.

Πληροφορίες για την ασφάλεια όσον αφορά μεταδοτικούς παράγοντες Τα πρότυπα μέτρα για την πρόληψη λοιμώξεων που προκαλούνται από τη χρήση φαρμακευτικών

προϊόντων που παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα περιλαμβάνουν την επιλογή των δοτών, τον έλεγχο των μεμονωμένων δωρεών και των δεξαμενών πλάσματος για συγκεκριμένους δείκτες λοιμώξεων και την ένταξη αποτελεσματικών σταδίων κατά την παραγωγική διαδικασία για την αδρανοποίηση/εξάλειψη ιών. Παρ’ όλα αυτά, όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, η πιθανότητα μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Αυτό ισχύει επίσης για άγνωστους ή νεοεμφανιζόμενους ιούς και άλλα παθογόνα.

Τα μέτρα που λαμβάνονται θεωρούνται αποτελεσματικά για τους ελυτροφόρους ιούς, όπως οι HIV, HBV, και HCV, και για τους μη ελυτροφόρους ιούς HAV και τον παρβοϊό B19.

Υπάρχει καθησυχαστική κλινική εμπειρία σχετικά με την έλλειψη μετάδοσης ηπατίτιδας Α ή παρβοϊού B19 με ανοσοσφαιρίνες και επίσης εικάζεται ότι το περιεχόμενο σε αντισώματα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ασφάλεια από ιούς.

Κάθε φορά που χορηγείται Hizentra σε έναν ασθενή, συνιστάται έντονα να καταγράφονται το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος προκειμένου να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του ασθενή και της παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος.

Παρεμβολή σε ορολογική δοκιμασία Μετά από την ένεση ανοσοσφαιρίνης, η παροδική αύξηση των διαφόρων αντισωμάτων που

μεταφέρονται παθητικά στο αίμα του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα κατά τις ορολογικές δοκιμασίες.

Η παθητική μεταφορά αντισωμάτων σε αντιγόνα ερυθροκυττάρων, π.χ. A, B, D, μπορεί να παρεμβαίνει σε κάποιες ορολογικές δοκιμασίες για αλλοαντισώματα ερυθροκυττάρων (π.χ. δοκιμασία

Coombs).

Περιεκτικότητα σε νάτριο.

Το Hizentra είναι ουσιαστικά ελεύθερο νατρίου.

Παιδιατρικός πληθυσμός Οι ίδιες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ισχύουν για τον παιδιατρικό πληθυσμό.

Ηλικιωμένος πληθυσμός Οι ίδιες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ισχύουν για τον ηλικιωμένο πληθυσμό.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Εμβόλια με ζώντες εξασθενημένους ιούς Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης μπορεί να εξασθενίσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων με

ζώντες εξασθενημένους ιούς, όπως είναι της ιλαράς, της ερυθράς, της παρωτίτιδας και της ανεμοβλογιάς, για μία περίοδο τουλάχιστον 6 εβδομάδων και έως 3 μήνες. Μετά από τη χορήγηση αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος, θα πρέπει να παρέλθει διάστημα 3 μηνών πριν από τον εμβολιασμό με ζώντες εξασθενημένους ιούς. Στην περίπτωση του εμβολίου της ιλαράς, η εξασθένιση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου μπορεί να διαρκέσει μέχρι 1 χρόνο. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς που έχουν λάβει εμβόλιο ιλαράς θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των αντισωμάτων τους.

Παιδιατρικός πληθυσμός Οι ίδιες αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να ισχύουν για τον παιδιατρικό πληθυσμό.

Ηλικιωμένος πληθυσμός Οι ίδιες αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να ισχύουν για τον ηλικιωμένο πληθυσμό.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Εγκυμοσύνη Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από προοπτικές κλινικές δοκιμές σχετικά με τη χρήση της ανθρώπινης

φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης σε έγκυες γυναίκες είναι περιορισμένα. Για τον λόγο αυτό, το Hizentra θα πρέπει να χορηγείται μόνο με προσοχή σε έγκυες γυναίκες. Η κλινική εμπειρία με ανοσοσφαιρίνες υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στην πορεία της εγκυμοσύνης, ή στο έμβρυο ή το νεογνό.

Η συνεχιζόμενη θεραπεία της εγκύου γυναίκας διασφαλίζει παθητική ανοσία στο νεογνό.

Θηλασμός Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από προοπτικές κλινικές δοκιμές σχετικά με τη χρήση της ανθρώπινης

φυσιολογικής ανοσοσφαιρίνης σε θηλάζουσες γυναίκες είναι περιορισμένα. Για τον λόγο αυτό, το Hizentra θα πρέπει να χορηγείται μόνο με προσοχή σε θηλάζουσες μητέρες. Η κλινική εμπειρία με ανοσοσφαιρίνες υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στο νεογνό. Οι ανοσοσφαιρίνες εκκρίνονται στο γάλα και ενδέχεται να συμβάλουν στη μεταφορά προστατευτικών αντισωμάτων στο νεογνό.

Γονιμότητα Η κλινική εμπειρία με ανοσοσφαιρίνες υποδηλώνει ότι δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών

Το Hizentra δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Περίληψη του προφίλ ασφαλείας

Ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ρίγη, κεφαλαλγία, πυρετός, έμετος, αλλεργικές αντιδράσεις, ναυτία, αρθραλγία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, και μετρίου βαθμού οσφυαλγία μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά.

Σπάνια οι ανθρώπινες φυσιολογικές ανοσοσφαιρίνες είναι δυνατό να προκαλέσουν μία ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης, και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αναφυλακτική καταπληξία, ακόμη και εάν ο ασθενής δεν έχει εμφανίσει υπερευαισθησία σε προηγούμενη χορήγηση.

Τοπικές αντιδράσεις στις θέσεις έγχυσης: οίδημα, πόνος, ερυθρότητα, σκλήρυνση, τοπική αίσθηση καύσου, κνησμός, μώλωπες και εξάνθημα.

Για την ασφάλεια όσον αφορά μεταδοτικούς παράγοντες, βλέπε παράγραφο 4.4.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) έχουν συγκεντρωθεί από μία μελέτη φάσης I με υγιή άτομα (n = 28) και δύο μελέτες φάσης III σε ασθενείς με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια (n = 100) με Hizentra. Οι ΑΕ που καταγράφηκαν σε αυτές τις τρεις κλινικές μελέτες συνοψίζονται και κατηγοριοποιούνται παρακάτω, σύμφωνα με τις κατηγορίες οργανικών συστημάτων και συχνότητας κατά MedDRA. Η συχνότητα ανά έγχυση έχει αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) και σπάνιες (≥1/10.000 έως

<1/1.000).

Συχνότητα Ανεπιθύμητων Eνεργειών (ΑΕ) σε κλινικές μελέτες με Hizentra

Κατηγορία

Συχνότητα ΑΕ (Προτιμώμενος όρος κατά MedDRA)

οργανικού

 

 

 

 

συστήματος

Πολύ συχνές

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

(MedDRA)

(≥1/10)

(≥1/100 έως

(≥1/1.000 έως

(≥1/10.000 έως

 

 

<1/10)

<1/100)

<1/1.000)

Λοιμώξεις και

 

 

 

Ρινοφαρυγγίτιδα

παρασιτώσεις

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

 

Υπερευαισθησία

ανοσοποιητικού

 

 

 

 

συστήματος

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

Κεφαλαλγία

 

Ζάλη, ημικρανία,

νευρικού

 

 

 

ψυχοκινητική

συστήματος

 

 

 

υπερδραστηριότητα,

 

 

 

 

υπνηλία

Καρδιακές

 

 

 

Ταχυκαρδία

διαταραχές

 

 

 

 

Αγγειακές

 

 

 

Αιμάτωμα, έξαψη

διαταραχές

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

 

Βήχας

αναπνευστικού

 

 

 

 

συστήματος, του

 

 

 

 

θώρακα και του

 

 

 

 

μεσοθωρακίου

 

 

 

 

Διαταραχές του

 

 

Έμετος

Κοιλιακή δυσφορία,

γαστρεντερικού

 

 

 

διάταση της κοιλίας,

συστήματος

 

 

 

κοιλιακό άλγος, άλγος

 

 

 

 

κατώτερης κοιλιακής

 

 

 

 

χώρας, άλγος ανώτερης

 

 

 

 

κοιλιακής χώρας,

 

 

 

 

διάρροια, ναυτία

Διαταραχές του

 

 

Κνησμός

Δερματίτιδα εξ επαφής,

δέρματος και του

 

 

 

ερύθημα, εξάνθημα,

υποδόριου ιστού

 

 

 

κνίδωση

Κατηγορία

Συχνότητα ΑΕ (Προτιμώμενος όρος κατά MedDRA)

οργανικού

 

 

 

 

συστήματος

Πολύ συχνές

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

(MedDRA)

(≥1/10)

(≥1/100 έως

(≥1/1.000 έως

(≥1/10.000 έως

 

 

<1/10)

<1/100)

<1/1.000)

Διαταραχές του

 

 

 

Αρθραλγία, οσφυαλγία,

μυοσκελετικού

 

 

 

μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή

συστήματος και

 

 

 

αδυναμία,

του συνδετικού

 

 

 

μυοσκελετικό άλγος,

ιστού

 

 

 

μυαλγία, αυχεναλγία,

 

 

 

 

άλγος στα άκρα

Διαταραχές των

 

 

 

Αιματουρία

νεφρών και των

 

 

 

 

ουροφόρων οδών

 

 

 

 

Γενικές

Αντιδράσεις

 

Κόπωση, άλγος

Θωρακικό άλγος, ρίγη,

διαταραχές και

στη θέση της

 

 

αίσθηση κρύου,

καταστάσεις της

ένεσης/έγχυσης

 

 

υποθερμία, γριπώδης

οδού χορήγησης

 

 

 

συνδρομή, αίσθημα

 

 

 

 

κακουχίας, πυρεξία

Παρακλινικές

 

 

 

Αυξημένη αλδολάση,

εξετάσεις

 

 

 

αυξημένη

 

 

 

 

κρεατινοφωσφοκινάση

 

 

 

 

αίματος, αυξημένη

 

 

 

 

γαλακτική

 

 

 

 

αφυδρογονάση

 

 

 

 

αίματος, αυξημένη

 

 

 

 

αρτηριακή πίεση,

 

 

 

 

αυξημένη θερμοκρασία

 

 

 

 

σώματος, μείωση

 

 

 

 

βάρους σώματος

Κακώσεις,

 

 

 

Κάκωση

δηλητηριάσεις και

 

 

 

 

επιπλοκές

 

 

 

 

θεραπευτικών

 

 

 

 

χειρισμών

 

 

 

 

Πέραν των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται ανωτέρω, οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί κατά τη χρήση μετά την έγκριση του Hizentra:

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: αναφυλακτικές αντιδράσεις.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος: σύνδρομο άσηπτης μηνιγγίτιδας (AMS), τρόμος, αίσθημα καύσου.

Αγγειακές διαταραχές: θρομβοεμβολή.

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: έλκος στη θέση της έγχυσης.

Η συχνότητα αυτών των αντιδράσεων δεν είναι γνωστή (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Παιδιατρικός πληθυσμός Οι ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες ενδέχεται να ισχύουν για τον παιδιατρικό πληθυσμό. Ανατρέξτε στην

ενότητα 4.4 για λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τις συστάσεις παρακολούθησης.

Ηλικιωμένος πληθυσμός

Οι ίδιες ανεπιθύμητες ενέργειες ενδέχεται να ισχύουν για τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Οι περιορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από κλινικές δοκιμές δεν έδειξαν καμία διαφορά του προφίλ ασφαλείας στους ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς.

Η μετεγκριτική εμπειρία με το Hizentra σε ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών δείχνει ένα παρόμοιο συνολικό προφίλ ασφαλείας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα όπως στους νεότερους ασθενείς.

Ανατρέξτε στην ενότητα 4.4 για λεπτομέρειες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τις συστάσεις παρακολούθησης.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Οι συνέπειες της υπερδοσολογίας δεν είναι γνωστές.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες: ανοσοσφαιρίνες, φυσιολογικές ανθρώπινες, για εξωαγγειακή χορήγηση, κωδικός ATC: J06BA01.

Ηφυσιολογική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη περιέχει κυρίως ανοσοσφαιρίνη G (IgG) με ένα ευρύ φάσμα αντισωμάτων έναντι λοιμογόνων παραγόντων.

Ηανθρώπινη φυσιολογική ανοσοσφαιρίνη περιέχει αντισώματα IgG τα οποία υπάρχουν στον φυσιολογικό πληθυσμό. Συνήθως παρασκευάζεται από δεξαμενή πλάσματος από τουλάχιστον 1.000 δότες. Έχει κατανομή υπoομάδων ανοσοσφαιρίνης G σε στενή αναλογία με εκείνη που υπάρχει στο εγγενές ανθρώπινο πλάσμα. Επαρκείς δόσεις αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος μπορούν να αποκαταστήσουν τα ανώμαλα χαμηλά επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης G στο φυσιολογικό εύρος τιμών.

Στη μελέτη που διεξήχθη στην Ευρώπη, σύνολο 51 ατόμων με σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας ηλικίας μεταξύ 3 και 60 ετών έλαβαν θεραπεία με Hizentra για διάστημα έως 41 εβδομάδων. Η μέση χορηγούμενη δόση ανά εβδομάδα ήταν 0,12 g/kg βάρους σώματος. Σταθερά ελάχιστα επίπεδα IgG με μέσες τιμές συγκέντρωσης 7,99 – 8,25 g/l επιτεύχθηκαν με αυτόν τον τρόπο σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν συνολικά 1.831 εβδομαδιαίες εγχύσεις

Hizentra.

Στη μελέτη που διεξήχθη στις ΗΠΑ, σύνολο 49 ατόμων με σύνδρομα πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας ηλικίας μεταξύ 5 και 72 ετών έλαβαν θεραπεία με Hizentra για διάστημα έως 15 μηνών. Η μέση χορηγούμενη δόση ανά εβδομάδα ήταν 0,23 g/kg βάρους σώματος. Σταθερά ελάχιστα επίπεδα IgG με μέσες τιμές συγκέντρωσης 12,53 g/l επιτεύχθηκαν με αυτόν τον τρόπο σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν συνολικά 2.264 εβδομαδιαίες εγχύσεις

Hizentra.

Δεν αναφέρθηκαν σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις κατά την περίοδο δραστικότητας σε άτομα που λάμβαναν Hizentra στη διάρκεια κλινικών μελετών.

Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες μεταξύ ενηλίκων και

ασθενών παιδιατρικής μελέτης.

Ηλικιωμένος πληθυσμός

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες μεταξύ ενηλίκων και ηλικιωμένων ασθενών που συμμετείχαν σε μελέτες.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μετά την υποδόρια χορήγηση του Hizentra, τα μέγιστα επίπεδα συγκέντρωσης στον ορό επιτυγχάνονται μετά από περίπου 2 ημέρες.

Σε μια κλινική δοκιμή με Hizentra (n = 46), επιτεύχθηκαν σταθερά ελάχιστα επίπεδα (διάμεση τιμή 8,1 g/l) σε μία περίοδο 29 εβδομάδων με χορήγηση εβδομαδιαίων δόσεων με διάμεσες τιμές από 0,06 έως 0,24 g/kg βάρους σώματος.

Προσομοιώσεις εμπειρικών φαρμακοκινητικών μοντέλων πληθυσμού υποδεικνύουν ότι είναι δυνατό

να επιτευχθούν συγκρίσιμα επίπεδα έκθεσης της IgG (AUC0-14ημέρες, Cmin 14ημέρες) όταν το Hizentra χορηγείται υποδόρια κάθε δύο εβδομάδες, με διπλάσια δόση της εβδομαδιαίας κατά τη διάρκεια της

θεραπείας συντήρησης.

Οι προσομοιώσεις αυτές υποδεικνύουν περαιτέρω ότι είναι δυνατό να επιτευχθούν συγκρίσιμα ελάχιστα επίπεδα ορού της IgG όταν η εβδομαδιαία δόση συντήρησης του Hizentra χορηγείται σε ανάλογες ποσότητες συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα (π.χ. 2 φορές την εβδομάδα, 3 φορές την εβδομάδα, 5 φορές την εβδομάδα ή καθημερινά).

Ηπροσομοίωση για 2-3 δόσεις που παραλείφθηκαν οδήγησε σε μείωση της διάμεσης τιμής των επιπέδων ορού της IgG ≤ 4% σε σύγκριση με τη σταθερή ημερήσια δοσολογία. Με την αντικατάσταση των δόσεων που παραλείφθηκαν όταν συνεχίστηκε η ημερήσια δοσολογία, το προφίλ της διάμεσης συγκέντρωσης ανακτήθηκε εντός 2 -3 ημερών. Ωστόσο, εάν οι δόσεις που παραλείφθηκαν δεν αντικαταστάθηκαν όταν συνεχίστηκε η δοσολογία, τα ελάχιστα επίπεδα της IgG επέστρεψαν στη σταθερή κατάσταση εντός 5-6 εβδομάδων.

ΗIgG και τα συμπλέγματα της IgG διασπώνται σε κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος.

Παιδιατρικός πληθυσμός Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους μεταξύ ενηλίκων και

παιδιατρικών ασθενών που συμμετείχαν σε μελέτες.

Ηλικιωμένος πληθυσμός Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους μεταξύ ενηλίκων και

ηλικιωμένων ασθενών που συμμετείχαν σε μελέτες.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Οι ανοσοσφαιρίνες είναι φυσιολογικά συστατικά του ανθρωπίνου σώματος. Η L-προλίνη είναι ένα φυσιολογικό, μη απαραίτητο αμινοξύ.

Η ασφάλεια του Hizentra έχει αξιολογηθεί σε αρκετές προκλινικές μελέτες, με ιδιαίτερη αναφορά στο έκδοχο L-προλίνη. Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας και τοξικότητας.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

L-προλίνη Πολυσορβικό 80 Ύδωρ για ενέσιμα

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

30 μήνες.

Εφόσον το φιαλίδιο ανοιχτεί, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί, για να προστατεύεται από το φως.

Για τις συνθήκες διατήρησης μετά το πρώτο άνοιγμα του φαρμακευτικού προϊόντος, βλ. παράγραφο

6.3.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

5, 10, ή 20 ml διαλύματος σε ένα φιαλίδιο (γυαλί τύπου I) και50 ml διαλύματος σε ένα φιαλίδιο (γυαλί τύπου II), με ένα πώμα εισχώρησης (αλογονοβουτυλίου), ένα καπάκι (κρίκος αλουμινίου) και

έναν αφαιρούμενο δίσκο (πλαστικό). Μεγέθη συσκευασίας 1, 10 ή 20 φιαλιδίων:

1 g / 5 ml

2 g / 10 ml

4 g / 20 ml

10 g / 50 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Το Hizentra παρέχεται ως διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε φιαλίδια εφάπαξ χρήσης. Επειδή το διάλυμα δεν περιέχει συντηρητικό, το Hizentra θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί/χορηγηθεί το συντομότερο δυνατόν μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου.

Το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου ή σε θερμοκρασία σώματος πριν από τη χρήση.

Το διάλυμα θα πρέπει να είναι διαυγές και υποκίτρινο ή ανοιχτό καφέ. Διαλύματα που είναι θολά ή περιέχουν ιζήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 D-35041 Marburg

Γερμανία

8.ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/11/687/001

EU/1/11/687/002

EU/1/11/687/003

EU/1/11/687/004

EU/1/11/687/005

EU/1/11/687/006

EU/1/11/687/010

EU/1/11/687/011

EU/1/11/687/012

EU/1/11/687/013

EU/1/11/687/014

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14 Απριλίου 2011

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu/.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται