Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jylamvo (methotrexate) – οροι ή περιορισμοι σχετικα με τη διαθεση και τη χρηση - L01BA01

Updated on site: 08-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουJylamvo
Κωδικός ATCL01BA01
Ουσίαmethotrexate
ΚατασκευαστήςTherakind Limited

A.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων

Quay Pharmaceuticals Limited Quay House, 28 Parkway

Deeside Industrial Park, Flintshire, CH5 2NS

Ηνωμένο Βασίλειο

B.ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτημα Ι:

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2)

Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Εκθέσεις Περιοδικής Παρακολούθησης της Ασφάλειας

Οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας για το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν ορίζονται στον κατάλογο με τις ημερομηνίες αναφοράς της Ένωσης (κατάλογος EURD) που παρατίθεται στην παράγραφο 7, του άρθρου 107γ, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και κάθε επακόλουθης επικαιροποίησης όπως δημοσιεύεται στην ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρμακα.

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Ουσία: "Methotrexate"

 • Nordimet - methotrexate

. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (ΣΔΚ)

ΟΚάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα διεξαγάγει τις απαιτούμενες δραστηριότητες και παρεμβάσεις φαρμακοεπαγρύπνησης όπως παρουσιάζονται στο συμφωνηθέν ΣΔΚ που παρουσιάζεται στην ενότητα 1.8.2 της άδειας κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες εγκεκριμένες αναθεωρήσεις του ΣΔΚ.

Ένα επικαιροποιημένο ΣΔΚ θα πρέπει να κατατεθεί:

μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων,

οποτεδήποτε τροποποιείται το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, ειδικά ως αποτέλεσμα λήψης νέων πληροφοριών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη σχέση οφέλους- κινδύνου ή ως αποτέλεσμα της επίτευξης ενός σημαντικού οροσήμου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή ελαχιστοποίηση κινδύνου).

Επιπρόσθετα μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνου

Πριν από την έναρξη κυκλοφορίας του Jylamvo σε κάθε κράτος μέλος, ο Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) θα συμφωνεί το περιεχόμενο και τη μορφή του εκπαιδευτικού προγράμματος, περιλαμβανομένων των μέσων επικοινωνίας, των διαδικασιών διάθεσης και οποιωνδήποτε άλλων συναφών ζητημάτων, με την αρμόδια εθνική αρχή.

ΟΚΑΚ θα διασφαλίσει ότι σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το Jylamvo, όλοι οι επαγγελματίες υγείας που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν έχουν επιμορφωθεί και έχουν λάβει το ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό:

την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

το φύλλο οδηγιών χρήσης

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται. Κωδικός ATC: "L01BA01"

 • Nordimet - L01BA01

τον οδηγό για επαγγελματίες υγείας

Οοδηγός για επαγγελματίες υγείας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Παρατηρήσεις σχετικά με τη σημασία της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του συνταγογράφοντος γιατρού να καθορίσει ποιοι ασθενείς ενδέχεται να είναι κατάλληλοι για κατ’ οίκον χορήγηση ή αυτοχορήγηση του Jylamvo. Με κάθε συνταγή, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να υποδεικνύουν στον ασθενή και/ή στον φροντιστή πώς να υπολογίσει τη συνταγογραφούμενη δόση.

Αναλυτική περιγραφή σχετικά με την περιεκτικότητα του διαλύματος και τους όγκους δόσης ώστε να διευκρινιστεί η κατάλληλη δόση του πόσιμου διαλύματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με Jylamvo, τη χορήγηση και τη δοσολογία του. Οι γιατροί θα πρέπει πάντα να καθορίζουν τη δόση σε mg και στο ισοδύναμό της σε ml βάσει της ορθής ηλικίας του ασθενούς.

Πιθανή θανατηφόρα υπερδοσολογία λόγω σφαλμάτων κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής

Αίτια, σοβαρότητα και αποτελέσματα σφαλμάτων κατά τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής

Υπενθύμιση σχετικά με την παροχή συστάσεων στους ασθενείς όσον αφορά την εκ παραδρομής λήψη της δόσης σε ημερήσια αντί για εβδομαδιαία βάση π.χ. για μη ογκολογικές ενδείξεις

Σύσταση περί παρακολούθησης των ασθενών για σημεία και συμπτώματα υπερδοσολογίας (τα οποία επηρεάζουν κυρίως το αιμοποιητικό και το γαστρεντερικό σύστημα)

Διαχείριση της υπερδοσολογίας (περιλαμβανομένων της χρήσης φυλλινικού ασβεστίου και της διακοπής της δόσης).

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Βοήθεια
 • Get it on Google Play
 • Σχετικά
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται