Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Mylan (tadalafil) - G04BE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουTadalafil Mylan
Κωδικός ATCG04BE08
Ουσίαtadalafil
ΚατασκευαστήςGenerics (UK) Limited

Tadalafil Mylan

ταδαλαφίλη

Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του Tadalafil Mylan. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός αξιολόγησε το φάρμακο προτού εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατυπώσει συστάσεις σχετικά με τους όρους χρήσης. Δεν αποσκοπεί στην παροχή πρακτικών συμβουλών για τον τρόπο χρήσης του

Tadalafil Mylan.

Για πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τη λήψη του Tadalafil Mylan, οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται το φύλλο οδηγιών χρήσης ή να επικοινωνούν με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Τι είναι το Tadalafil Mylan και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

Το Tadalafil Mylan χρησιµοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας (ενίοτε αποκαλούμενη ανικανότητα), όταν δεν µπορούν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν επαρκή στύση στο πέος για ικανοποιητική σεξουαλική δραστηριότητα. Για να είναι αποτελεσματικό το Tadalafil Mylan στη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέγερση.

Το Tadalafil Mylan μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε άνδρες για τη θεραπεία ενδείξεων και συμπτωμάτων καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη (μη καρκινικός διογκωμένος προστατικός αδένας) που σχετίζονται με προβλήματα της ροής των ούρων.

Το Tadalafil Mylan περιέχει τη δραστική ουσία ταδαλαφίλη. Το Tadalafil Mylan είναι «γενόσημο φάρμακο». Αυτό σημαίνει ότι το Tadalafil Mylan είναι παρόμοιο με «φάρμακο αναφοράς» που είναι ήδη εγκεκριμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Cialis. Περισσότερες πληροφορίες για τα γενόσημα φάρμακα περιέχονται στο κείμενο ερωτήσεων-απαντήσεων που διατίθεται εδώ.

Πώς χρησιμοποιείται το Tadalafil Mylan;

Για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, η συνιστώμενη δόση του Tadalafil Mylan είναι 10 mg λαμβανόμενα κατ' επίκληση τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Για τους άνδρες που δεν αποκρίνονται στη δόση των 10 mg, η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 20 mg. Η μέγιστη συνιστώμενη συχνότητα λήψης της δόσης είναι μία φορά την ημέρα, αλλά η διαρκής καθημερινή χρήση 10 ή 20 mg Tadalafil Mylan δεν συνιστάται. Το Tadalafil Mylan μπορεί να χορηγείται σε χαμηλότερη δόση μία φορά την ημέρα σε άνδρες που σκοπεύουν να το χρησιμοποιούν συχνά (δύο φορές την εβδομάδα ή συχνότερα), με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους. Σε αυτή την περίπτωση η δόση διαμορφώνεται σε 5 mg μία φορά την ημέρα, αλλά μπορεί να μειωθεί και σε 2,5 mg μία φορά την ημέρα, ανάλογα με το πόσο καλά είναι ανεκτή. Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε ημέρα, η δε καταλληλότητα της άπαξ ημερήσιας λήψης πρέπει να επαναξιολογείται τακτικά.

Για τη θεραπεία ανδρών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη ή ανδρών με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και στυτική δυσλειτουργία, η συνιστώμενη δόση είναι 5 mg μία φορά την ημέρα.

Οι ασθενείς με σοβαρή ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια δεν πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα από 10 mg σε μία δόση. Η άπαξ ημερήσια λήψη δεν συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία το φάρμακο πρέπει να συνταγογραφείται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση του οφέλους και των κινδύνων που συνδέονται με το φάρμακο.

Το Tadalafil Mylan χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Πώς δρα το Tadalafil Mylan;

Η δραστική ουσία του Tadalafil Mylan, η ταδαλαφίλη, ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που αποκαλούνται αποκλειστές της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). Δρα αναστέλλοντας το ένζυμο της φωσφοδιεστεράσης, το οποίο συνήθως διασπά μια ουσία γνωστή ως κυκλική µονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP). Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής σεξουαλικής διέγερσης, στο πέος παράγεται cGMP, η οποία προκαλεί τη χαλάρωση του σπογγώδους ιστού του πέους (του corpora cavernosa) επιτρέποντας την εισροή αίματος στον σπογγώδη ιστό και προκαλώντας τη στύση. Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία δεν παράγουν επαρκή ποσότητα cGMP για να επιτύχουν ή να διατηρήσουν τη στύση. Αναστέλλοντας τη διάσπαση της cGMP, το Tadalafil Mylan αποκαθιστά τη στυτική δυσλειτουργία. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η σεξουαλική διέγερση. Αναστέλλοντας το ένζυμο της φωσφοδιεστεράσης αλλά και τη διάσπαση της cGMP, το Tadalafil Mylan βελτιώνει επίσης τη ροή αίματος και χαλαρώνει τους μυς του προστάτη και της ουροδόχου κύστης, μειώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα στη ροή των ούρων, τα οποία αποτελούν συμπτώματα της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη.

Ποιες μελέτες εκπονήθηκαν για το Tadalafil Mylan;

Δεδομένου ότι το Tadalafil Mylan είναι γενόσημο φάρμακο, οι μελέτες σε ασθενείς περιορίστηκαν στη διεξαγωγή δοκιμών προκειμένου να αποδειχθεί η βιοϊσοδυναμία με το φάρμακο αναφοράς Cialis. Δύο φάρμακα είναι βιοϊσοδύναμα όταν παράγουν τα ίδια επίπεδα δραστικής ουσίας στον οργανισμό.

Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι του Tadalafil Mylan;

Δεδομένου ότι το Tadalafil Mylan είναι γενόσημο φάρμακο και βιοϊσοδύναμο με το φάρμακο αναφοράς, τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτό ταυτίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους του φαρμάκου αναφοράς.

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Tadalafil Mylan;

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Οργανισμού έκρινε ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, το Tadalafil Mylan είναι συγκρίσιμης ποιότητας και βιοϊσοδύναμο με το Cialis. Ως εκ τούτου, όπως ισχύει για το Cialis, η CHMP έκρινε ότι τα οφέλη του φαρμάκου υπερτερούν των διαπιστωθέντων κινδύνων που συνδέονται με αυτό. Η επιτροπή εισηγήθηκε την έγκριση της χρήσης του Tadalafil Mylan στην ΕΕ.

Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του

Tadalafil Mylan;

Καταρτίστηκε σχέδιο διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Tadalafil Mylan χρησιμοποιείται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Βάσει του σχεδίου αυτού, στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης του Tadalafil Mylan συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια καθώς και τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους ασθενείς.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην περίληψη του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου.

Λοιπές πληροφορίες για το Tadalafil Mylan

Στις 21 Νοεμβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το Tadalafil Mylan.

Ηπλήρης EPAR και η περίληψη του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου του Tadalafil Mylan διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία με το Tadalafil Mylan, διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην EPAR) ή επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ηπλήρης EPAR του φαρμάκου αναφοράς διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Τελευταία ενημέρωση της περίληψης: 11-2014.

ANNEXE I

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 2,5 mg, comprimé pelliculé.

2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque comprimé contient 2,5 mg de tadalafil.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé pelliculé contient 29,74 mg de lactose.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé.

Comprimés jaune clair, pelliculés, ronds, biconvexes (5,1 ± 0,3 mm) avec l’inscription « M » sur une face du comprimé et « TL / 1 » sur l’autre face.

4.INFORMATIONS CLINIQUES

4.1Indications thérapeutiques

Traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Une stimulation sexuelle est requise pour que tadalafil soit efficace.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez la femme.

4.2 Posologie et mode d’administration

Posologie

Hommes adultes

D’une manière générale, la dose recommandée est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas.

Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée. Il peut être pris au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle.

La fréquence d'administration maximale est d'une prise par jour.

Le tadalafil 10 mg et le tadalafil 20mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée.

Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de tadalafil (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé par jour, avec des doses plus faibles de Tadalafil Mylan peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin.

Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle.

Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement.

Populations particulières

Hommes âgés

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les hommes âgés.

Hommes atteints d’insuffisance rénale

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, la dose maximale recommandée est

10 mg. Une prise quotidienne de tadalafil n’est pas recommandée chez ces patients atteints d'insuffisance rénale sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints d’insuffisance hépatique

La dose recommandée de tadalafil est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou en dehors des repas. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C), les données cliniques de tolérance sont limitées ; de ce fait, en cas de prescription de Tadalafil Mylan, une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque devra être effectuée par le médecin prescripteur. Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique, aucune donnée n’est disponible sur l'administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafil. La prise quotidienne n'a pas été évaluée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ; par conséquent, le médecin devra procéder à une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque après la prescription (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints de diabète

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients diabétiques.

Population pédiatrique

L’utilisation de tadalafil dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n’est pas justifiée.

Mode d’administration

Le tadalafil est disponible en comprimés pelliculés dosés à 2,5, 5, 10 et 20 mg pour une utilisation par voie orale.

4.3Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Lors des essais cliniques, il a été montré que le tadalafil potentialisait l'effet hypotenseur des dérivés nitrés. Cela résulterait des effets conjugués des dérivés nitrés et du tadalafil sur la voie monoxyde d’azote / GMPc. Le tadalafil est donc contre-indiqué chez les patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme (voir rubrique 4.5).

Le tadalafil ne doit pas être utilisé chez les hommes atteints de maladie cardiaque et pour qui l'activité sexuelle est déconseillée. Les médecins doivent évaluer le risque cardiaque potentiel de l’activité sexuelle chez les patients ayant des antécédents cardiovasculaires.

Les groupes de patients présentant les antécédents cardiovasculaires suivants n'ayant pas été inclus dans les essais cliniques, l'utilisation du tadalafil est donc contre-indiquée chez :

-les patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 90 derniers jours,

-les patients souffrant d'angor instable ou présentant des douleurs angineuses pendant les rapports sexuels,

-les patients ayant présenté une insuffisance cardiaque supérieure ou égale à la classe 2 de la classification NYHA (New York Heart Association) au cours des 6 derniers mois,

-

les patients présentant des troubles du rythme non contrôlés, une hypotension artérielle

 

(< 90/50 mm Hg) ou une hypertension artérielle non contrôlée,

-les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral au cours des 6 derniers mois.

Le tadalafil est contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d’un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou

non à une exposition antérieure à un inhibiteur de la PDE5 (voir rubrique 4.4).

L’administration concomitante d’inhibiteurs de PDE5, tel que le tadalafil, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tel que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque d’hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5).

4.4Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Avant traitement par Tadalafil Mylan

Le recueil des antécédents médicaux et un examen clinique doivent être réalisés afin de diagnostiquer la dysfonction érectile et d'en déterminer les causes sous-jacentes potentielles avant d'envisager un traitement pharmacologique.

Avant d’instaurer tout traitement de la dysfonction érectile, les médecins doivent prendre en compte l'état cardiovasculaire de leurs patients, l'activité sexuelle s'accompagnant d'un certain risque cardiaque. Le tadalafil est doté de propriétés vasodilatatrices, à l'origine de baisses légères et transitoires de la pression artérielle (voir rubrique 5.1) et, à ce titre, il potentialise l'effet hypotenseur des dérivés nitrés (voir rubrique 4.3).

L'évaluation de la dysfonction érectile doit comporter la recherche d’éventuelles causes sous-jacentes et l’identification d’un traitement adéquat après un examen médical approprié. L’efficacité du tadalafil chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale pelvienne ou une prostatectomie radicale sans préservation des bandelettes nerveuses n’est pas connue.

Cardiovasculaires

Des événements cardiovasculaires graves, tels qu’infarctus du myocarde, mort subite d’origine cardiaque, angor instable, arythmie ventriculaire, accidents ischémiques cérébraux et accidents ischémiques transitoires, douleur thoracique, palpitations et tachycardie ont été rapportés après la commercialisation et/ou lors des essais cliniques. La plupart des patients chez qui ces événements ont été observés présentaient des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants. Cependant, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces événements sont directement liés à ces facteurs de risque, à Tadalafil Mylan, à l’activité sexuelle, à une association de ces facteurs, ou à d’autres facteurs.

Chez les patients recevant des médicaments antihypertenseurs, l’administration concomitante de tadalafil peut entraîner une baisse de la pression artérielle. Le médecin devra envisager une adaptation éventuelle de la posologie du traitement antihypertenseur, lors de l’initiation du traitement quotidien par tadalafil.

Chez certains patients recevant des alpha1 bloquants, l’administration concomitante de tadalafil peut conduire à une hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5). L’administration simultanée de tadalafil et de doxazosine n’est donc pas recommandée.

Ophtalmologiques

Des anomalies visuelles et des cas de NOIAN (neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique) ont été rapportés à la suite de la prise de tadalafil et d’autres inhibiteurs de la PDE5. Les analyses des données observationnelles suggèrent une augmentation du risque de NOIAN aigüe chez les hommes présentant une dysfonction érectile après administration de tadalafil ou d’autres inhibiteurs de la PDE5. Ce risque peut concerner tous les patients exposés au tadalafil, le patient doit être averti qu’en cas d’anomalie visuelle soudaine, il doit arrêter la prise de Tadalafil Mylan et consulter immédiatement un médecin (voir rubrique 4.3).

Diminution ou perte soudaine de l’audition

Des cas de perte soudaine de l’audition ont été rapportés suivant l'utilisation de tadalafil. Bien que des facteurs de risque associés étaient présents dans certains cas (tels que l'âge, un diabète, une hypertension et des antécédents de perte de l’audition), le patient doit être averti qu’en cas de diminution ou perte soudaine de l’audition, il doit arrêter la prise de tadalafil et consulter immédiatement un médecin.

Insuffisances rénale et hépatique

En raison d’une augmentation de l'exposition au tadalafil (AUC), d’une expérience clinique limitée et de l'impossibilité de modifier la clairance par une dialyse, la prise quotidienne de tadalafil n’est pas recommandée chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère.

Les données cliniques concernant la sécurité d'emploi de tadalafil à dose unique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (Classe C de Child-Pugh) sont limitées. La prise quotidienne n'a pas été évaluée chez l'insuffisant hépatique. Si Tadalafil Mylan est prescrit, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque.

Priapisme et malformation anatomique du pénis

Les patients ayant des érections d’une durée de 4 heures ou plus doivent être informés qu’il faut chercher une assistance médicale immédiate. Si le priapisme n’est pas traité immédiatement, des lésions du tissu pénien et une impuissance permanente peuvent en résulter.

Le tadalafil doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une malformation anatomique du pénis (comme une angulation, une sclérose des corps caverneux ou la maladie de La Peyronie) ou chez les patients présentant des pathologies susceptibles de les prédisposer au priapisme (comme une drépanocytose, un myélome multiple ou une leucémie).

Utilisation avec des inhibiteurs du CYP3A4

Le tadalafil doit être prescrit avec prudence chez les patients utilisant des inhibiteurs sélectifs du CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, kétoconazole, itraconazole et érythromycine) ; une augmentation de l’exposition (AUC) au tadalafil ayant été observée en association avec ces médicaments (voir rubrique 4.5).

Tadalafil Mylan et autres traitements de la dysfonction érectile

L'efficacité et la sécurité d'emploi de l’association de tadalafil à d'autres inhibiteurs de la PDE5 ou à d’autres traitements de la dysfonction érectile n'ont pas été étudiées. Les patients devront être informés de ne pas recourir à de telles associations.

Lactose

Tadalafil Mylan contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose, une déficience en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

4.5Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Les études d'interaction ont été conduites avec la dose de 10 et/ou 20 mg de tadalafil, comme indiqué ci- après. En ce qui concerne les études d'interaction où seule la dose de 10 mg a été utilisée, celles-ci ne permettent pas d’exclure la possibilité d’interactions cliniquement pertinentes à des doses plus fortes.

Effets d'autres substances sur le tadalafil

Inhibiteurs du cytochrome P450

Le tadalafil est principalement métabolisé par le CYP3A4. En présence d’un inhibiteur sélectif du CYP3A4, le kétoconazole (200 mg par jour), l’exposition (AUC) au tadalafil (10 mg) est multipliée par 2 et le Cmax majoré de 15 % par rapport aux valeurs de l’AUC et du Cmax observées sous tadalafil seul. A la dose de 400 mg par jour, le kétoconazole multiplie par 4 l’exposition (AUC) au tadalafil (20 mg) et augmente le Cmax de 22%. Le ritonavir, antiprotéase inhibiteur du CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 et du CYP2D6 (200 mg deux fois par jour), multiplie par 2 l’exposition (AUC) au tadalafil (20 mg), sans modification du Cmax. Bien que les interactions spécifiques n'aient pas été étudiées, d’autres antiprotéases, comme le saquinavir, et d'autres inhibiteurs du CYP3A4, comme l'érythromycine, la clarithromycine, l'itraconazole et le jus de pamplemousse, doivent être co- administrés avec prudence car ils sont susceptibles d'augmenter les concentrations plasmatiques de tadalafil (voir rubrique 4.4). L'incidence des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4.8 pourrait par conséquent être augmentée.

Transporteurs

Le rôle des transporteurs (comme la glycoprotéine P) dans la phase de distribution du tadalafil n'est pas

connu. Ainsi, il existe donc un risque potentiel d'interactions médicamenteuses dues à l'inhibition des transporteurs.

Inducteurs du cytochrome P450

La rifampicine, inducteur du CYP3A4, diminue de 88% l’AUC du tadalafil par rapport aux AUC déterminées pour le tadalafil seul (10 mg). Cette diminution peut réduire l'efficacité du tadalafil; la valeur de cette réduction n’est pas connue. Une diminution des concentrations plasmatiques du tadalafil ne peut être écartée lors de l’association à d’autres inducteurs du CYP3A4, tels que le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine.

Effets du tadalafil sur d’autres médicaments

Dérivés nitrés

Les études cliniques ont montré que le tadalafil (5, 10 et 20 mg) majorait les effets hypotenseurs des dérivés nitrés. L’administration de tadalafil à des patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme est donc contre-indiquée (voir rubrique 4.3). Les résultats d’une étude clinique réalisée chez 150 patients ayant reçu des doses quotidiennes de 20 mg de tadalafil pendant 7 jours, et

0,4 mg de trinitrine sublinguale à des moments variés ont montré que cette interaction a duré plus de

24 heures et n’était plus détectable 48 heures après la dernière prise de tadalafil. Ainsi, chez un patient prenant du tadalafil quelle que soit la dose (2,5 mg-20 mg), et chez qui l’administration d’un dérivé nitré est jugée nécessaire pour le pronostic vital, un délai minimum de 48 heures après la dernière prise de tadalafil doit être respecté, avant d’administrer un dérivé nitré. Dans ce cas, les dérivés nitrés ne doivent être administrés que sous un contrôle médical strict comprenant une surveillance hémodynamique appropriée.

Antihypertenseurs (y compris les inhibiteurs calciques)

L’administration concomitante de doxazosine (4 mg et 8 mg par jour) et de tadalafil (5 mg en dose quotidienne et 20 mg en dose unique) augmente de manière significative l’effet hypotenseur de cet alpha- bloquant. Cet effet peut se prolonger pendant au moins douze heures et se manifester par des symptômes tels que des syncopes. Par conséquent, cette association n’est pas recommandée (voir rubrique 4.4).

Dans des études d’interaction réalisées chez un nombre limité de volontaires sains, ces effets n’ont pas été rapportés avec l’alfuzosine et la tamsulosine. Cependant, chez des patients traités par des alpha-bloquants, et notamment chez les personnes âgées, l’utilisation du tadalafil se fera avec prudence. Les traitements doivent être débutés à la dose minimale ; et l’ajustement posologique devra se faire progressivement.

La possibilité que le tadalafil puisse augmenter les effets hypotenseurs des médicaments antihypertenseurs a été évaluée dans des études de pharmacologie clinique. Les classes majeures de médicaments antihypertenseurs ont été étudiées, incluant les inhibiteurs calciques (amlodipine), les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) (énalapril), les bêtabloquants (métoprolol), les diurétiques thiazidiques (bendrofluméthiazide) et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (de type et posologie variés, seuls ou en association avec des diurétiques thiazidiques, des inhibiteurs calciques, des bêtabloquants et/ou des alpha-bloquants). Aucun effet cliniquement significatif n’a été observé après la prise de tadalafil (10 mg à l’exception des études réalisées avec des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et l’amlodipine, dans lesquelles une dose de 20 mg a été utilisée) en association avec un traitement de l’une ou l’autre de ces classes. Dans une autre étude de pharmacologie clinique, le tadalafil (20 mg) a été étudié en association avec jusqu’à 4 classes d’antihypertenseurs. Chez les sujets prenant plusieurs antihypertenseurs, les modifications de la pression artérielle en ambulatoire semblent être corrélées au degré de contrôle de la pression artérielle. A cet égard, chez les patients de cette étude ayant une pression artérielle correctement contrôlée, la diminution était minime et similaire à celle observée chez le volontaire sain. Chez les patients dont la pression artérielle n’était pas contrôlée, la diminution était plus importante bien qu’elle n’ait pas été associée à une symptomatologie hypotensive chez la majorité d’entre eux. Chez les patients traités simultanément par des médicaments antihypertenseurs, le tadalafil 20 mg peut induire une baisse de la pression artérielle (à l’exception des alpha-bloquants, voir ci-dessus), généralement mineure et vraisemblablement sans conséquence clinique. L’analyse des données des essais cliniques de phase III n’a pas montré de différence concernant les événements indésirables survenus chez les patients prenant du tadalafil avec ou sans traitement antihypertenseur. Cependant, des conseils cliniques appropriés doivent être donnés aux patients concernant la possibilité d'une diminution de la

pression artérielle en cas de traitement concomitant par des médicaments antihypertenseurs.

Riociguat

Les études précliniques ont montré une majoration de l’effet hypotenseur systémique lorsque les inhibiteurs des PDE5 étaient associés avec le riociguat. Dans les études cliniques, il a été démontré que le riociguat augmentait les effets hypotenseurs des inhibiteurs des PDE5. Il n’a pas été mis en évidence de bénéfice de l’association dans la population étudiée. L’utilisation concomitante du riociguat avec les inhibiteurs des PDE5, tel que le tadalafil, est contre-indiquée (voir rubrique 4.3).

Inhibiteurs de la 5-alpha réductase

Dans un essai clinique comparant l’administration simultanée de 5 mg de tadalafil et 5 mg de finastéride à un placebo et 5 mg de finastéride pour soulager les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate, aucun nouvel effet indésirable n'a été identifié.

Aucune étude d'interaction médicamenteuse évaluant les effets du tadalafil et des inhibiteurs de la 5-alpha réductase (5-ARI) n’ayant été effectuée, il conviendra d’être prudent en cas d’administration concomitante de tadalafil et de 5-ARI.

Substrats du CYP1A2 (par exemple la théophylline)

Une étude de pharmacologie clinique d’administration concomitante de tadalafil 10 mg et de théophylline (un inhibiteur non sélectif de la phosphodiestérase) n'a montré aucune interaction pharmacocinétique. Le seul effet pharmacodynamique rapporté a été une légère augmentation

(3,5 battements/min) de la fréquence cardiaque. Même si dans cette étude cet effet a été considéré comme mineur et sans signification clinique, cet effet devra être cependant pris en considération en cas d'administration concomitante de ces médicaments.

Ethinylestradiol et terbutaline

Il a été montré que le tadalafil entraînait une augmentation de la biodisponibilité orale de l'éthinylestradiol ; une augmentation similaire est prévisible en cas d'administration orale de terbutaline, même si la conséquence clinique de cette augmentation est incertaine.

Alcool

Les concentrations en alcool (concentration sanguine maximale moyenne de 0,08%) n'ont pas été affectées par l'administration concomitante de tadalafil (10 ou 20 mg). En particulier, aucune modification des concentrations de tadalafil n'a été observée trois heures après l'administration concomitante d'alcool, l’alcool étant administré de manière à favoriser son absorption (jeûne pendant une nuit et absence d’alimentation jusqu’à 2 heures après la prise d’alcool).

Le tadalafil (20 mg) n’augmente pas la baisse moyenne de la pression artérielle due à l’alcool (à la dose de 0,7 g/kg soit approximativement 180 ml d’alcool à 40% [vodka] chez un homme de 80 kg). Chez certains sujets, des sensations de vertiges et une hypotension orthostatique ont été observées.

Lorsque le tadalafil était administré avec de plus faibles doses d’alcool (0,6 g/kg), aucune hypotension n’était observée. De même, les sensations de vertiges étaient aussi fréquentes que lors de la prise d’alcool seul. Le tadalafil (10 mg) n’augmente pas l’effet de l'alcool sur les fonctions cognitives.

Médicaments métabolisés par le cytochrome P450

Le tadalafil ne devrait pas entraîner d'inhibition ou d'induction cliniquement significative de la clairance des médicaments métabolisés par les isoformes du CYP450. Des études ont confirmé que le tadalafil n'est pas un inhibiteur ou un inducteur des isoformes du CYP450, dont le CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 et CYP2C19.

Substrats du CYP2C9 (par exemple la warfarine-R)

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) n'a pas d'effet cliniquement significatif sur l'exposition (AUC) à la warfarine-S ou à la warfarine-R (substrat du CYP2C9), et n'affecte pas les changements du taux de prothrombine induits par la warfarine.

Acide acétylsalicylique

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) ne potentialise pas l'augmentation du temps de saignement provoquée par l'acide acétylsalicylique.

Médicaments antidiabétiques

Aucune étude d'interaction spécifique avec les traitements antidiabétiques n'a été conduite.

4.6Fertilité, grossesse et allaitement

Tadalafil Mylan n'est pas indiqué chez la femme.

Grossesse

Les données existantes de l'utilisation du tadalafil chez la femme enceinte sont limitées. Les études chez l'animal ne révèlent pas d'effets nocifs, directs ou indirects, sur le déroulement de la grossesse, le développement de l'embryon/du fœtus, l’accouchement et le développement postnatal (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation de Tadalafil Mylan pendant la grossesse.

Allaitement

Les données pharmacodynamiques/toxicologiques disponibles chez l’animal ont mis en évidence l’excrétion de tadalafil dans le lait. Un risque pour les enfants allaités ne peut être exclu. Tadalafil Mylan ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.

Fertilité

Des effets pouvant être un indicateur d’une altération de la fertilité ont été observés chez des chiens. De plus, deux études cliniques suggèrent que ces effets sont peu probables chez l’Homme, malgré une diminution de la concentration du sperme observée chez certains hommes (voir rubriques 5.1 et 5.3).

4.7Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Le tadalafil n’a qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Bien que la fréquence des sensations vertigineuses rapportées dans le bras placebo et le bras tadalafil des études cliniques ait été similaire, les patients doivent connaître la manière dont ils réagissent à tadalafil avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

4.8Effets indésirables

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients prenant du tadalafil pour le traitement de la dysfonction érectile ou de l’hypertrophie bénigne de la prostate étaient les suivants : céphalées, dyspepsie, douleurs dorsales et myalgies dont les incidences augmentent avec l’augmentation de la dose de tadalafil.

Les effets indésirables rapportés étaient transitoires et, généralement d'intensité légère ou modérée. La majorité des céphalées rapportées avec Tadalafil Mylan en prise quotidienne surviennent dans les 10 à 30 premiers jours suivant le début du traitement.

Tableau récapitulatif des effets indésirables

Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés à partir de déclarations spontanées et dans les essais cliniques contrôlés versus placebo (portant sur un total de 8 022 patients traités par tadalafil et de 4 422 patients sous placebo) pour un traitement à la demande et en prise quotidienne de la dysfonction érectile et un traitement en prise quotidienne de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Convention en matière de fréquence : très fréquent ( 1/10), fréquent ( 1/100, 1/10), peu fréquent ( 1/1000, 1/100), rare ( 1/10 000, 1/1000), très rare ( 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Très fréquent

Fréquent

Peu fréquent

Rare

 

 

 

 

Affections du système immunitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réactions

Œdème de Quincke2

 

 

 

d’hypersensibilité

 

 

 

 

 

 

Affections du système nerveux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accident vasculaire

 

 

 

 

cérébral1 (y compris

 

 

 

 

évènements

 

 

 

 

hémorragiques),

 

Céphalées

 

Sensations

syncope,

 

 

vertigineuses

accidents ischémiques

 

 

 

 

 

 

 

transitoires1,

 

 

 

 

migraine2,

 

 

 

 

convulsions2, amnésie

 

 

 

 

transitoire

 

 

 

 

 

Affections oculaires

 

 

 

 

 

 

 

 

Anomalie du champ

 

 

 

 

visuel, œdème des

 

 

 

Vision trouble,

paupières, hyperhémie

 

 

 

conjonctivale,

 

 

 

sensations décrites

 

 

 

neuropathie optique

 

 

 

comme des douleurs

 

 

 

ischémique antérieure

 

 

 

oculaires

 

 

 

non-artéritique

 

 

 

 

 

 

 

 

(NOIAN)2, occlusion

 

 

 

 

vasculaire rétinienne2

 

 

 

 

 

Affections de l’oreille et

du labyrinthe

 

 

 

 

 

 

Acouphènes

Perte soudaine de

 

 

 

l’audition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affections cardiaques1

 

 

 

 

 

 

 

Tachycardie,

Infarctus du myocarde,

 

 

 

angor instable2, arythmie

 

 

 

palpitations

ventriculaire2

 

 

 

 

 

Affections vasculaires

 

 

 

 

 

Bouffées vasomotrices

 

Hypotension3,

 

 

 

hypertension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affections respiratoires,

thoraciques et médiastinales

 

 

 

 

Congestion nasale

Dyspnée, epistaxis

 

 

 

 

 

 

 

Affections gastro-intestinales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs abdominales,

 

 

 

Dyspepsie

vomissements,

 

 

 

nausées, reflux gastro-

 

 

 

 

 

 

 

 

œsophagiens

 

 

 

 

 

 

 

Affections de la peau et du tissus sous-cutané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urticaire, syndrome de

 

 

Éruption cutanée

Stevens-Johnson2,

 

 

dermatite exfoliative ,

 

 

 

hyperhidrose

 

 

 

 

(transpiration excessive)

 

 

 

 

 

Affections musculo-squelettiques et systémiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs dorsales,

 

 

 

 

myalgies, douleurs

 

 

 

 

des extrémités

 

 

 

 

 

 

 

 

Affections du rein et des

voies urinaires

 

 

 

 

 

Hématurie

 

 

 

 

 

 

 

Affections des organes de reproduction et du sein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érections prolongées

Priapisme, hémorragie

 

 

pénienne, hémospermie

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

 

 

 

 

Douleurs thoraciques1,

Œdème facial2, mort

 

 

 

œdème des extrémités,

subite d’origine

 

 

 

fatigue

cardiaque1,2

 

(1)La plupart des patients présentaient des facteurs de risque cardiovasculaires préexistants (voir rubrique 4.4).

(2)Des effets indésirables non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo ont été rapportés lors de la surveillance après commercialisation.

(3)Plus souvent rapportée chez les patients prenant du tadalafil et déjà traités par des antihypertenseurs.

Description d’effets indésirables spécifiques

Une légère augmentation de l'incidence des anomalies de l'ECG, principalement une bradycardie sinusale, a été rapportée chez les patients traités par tadalafil en prise quotidienne, par rapport au placebo. La plupart de ces anomalies de l'ECG n'ont pas été associées à des effets indésirables.

Autres populations particulières

Les données issues des essais cliniques réalisés chez des patients de plus de 65 ans traités par tadalafil pour une dysfonction érectile ou une hypertrophie bénigne de la prostate sont limitées. Dans les essais cliniques où le tadalafil est pris à la demande pour traiter la dysfonction érectile, des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 65 ans. Dans les essais cliniques réalisés chez des patients traités par 5 mg de tadalafil en prise quotidienne pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des sensations vertigineuses et des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 75 ans.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.

4.9Surdosage

Des doses uniques allant jusqu'à 500 mg ont été données à des sujets sains et des doses multiples allant jusqu’à 100 mg par jour ont été données à des patients. Les événements indésirables ont été similaires

à ceux observés avec des doses plus faibles. En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être mises en œuvre selon les besoins. L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.

5.PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Urologiques, médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, code ATC : G04BE08.

Mécanisme d’action

Le tadalafil est un inhibiteur sélectif et réversible de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), spécifique de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc). Lorsque la stimulation sexuelle provoque la libération locale de monoxyde d’azote, l'inhibition de la PDE5 par le tadalafil entraîne une augmentation du taux de GMPc dans les corps caverneux. Il en résulte un relâchement des muscles lisses et l’afflux sanguin dans les tissus péniens, permettant ainsi l’obtention d’une érection. Le tadalafil n’a pas d’effet en l’absence de stimulation sexuelle.

Effets pharmacodynamiques

Des études in vitro ont montré que le tadalafil était un inhibiteur sélectif de la PDE5. La PDE5 est une enzyme présente dans les muscles lisses des corps caverneux, les muscles lisses vasculaires et viscéraux, les muscles squelettiques, les plaquettes, les reins, les poumons et le cervelet. L'effet du tadalafil est plus important sur la PDE5 que sur les autres phosphodiestérases. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE1, la PDE2 et la PDE4, enzymes présentes dans le cœur, le cerveau, les vaisseaux sanguins, le foie et d'autres organes. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE3, enzyme présente dans le cœur et les vaisseaux sanguins.

Cette sélectivité pour la PDE5 par rapport à la PDE3 est importante car la PDE3 intervient dans la contractilité cardiaque. Par ailleurs, le tadalafil est environ 700 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE6, une enzyme présente dans la rétine qui est responsable de la phototransduction. Le tadalafil est également > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur les enzymes PDE7 à PDE10.

Efficacité et sécurité cliniques

Trois études cliniques ont évalué en ambulatoire chez 1054 patients la période de réponse à tadalafil à la demande. Le tadalafil améliore de façon statistiquement significative la fonction érectile et la possibilité d’avoir un rapport sexuel réussi jusqu’à 36 heures après la prise, ainsi que la possibilité pour les patients d’obtenir et de maintenir des érections suffisantes pour des rapports sexuels réussis, dès la 16e minute

après la prise de la dose par rapport au placebo.

Le tadalafil administré à des sujets sains n’a pas entraîné de différence significative, par rapport au placebo, de la pression artérielle systolique et diastolique en position allongée (baisse maximale moyenne de 1,6/0,8 mm Hg, respectivement), de la pression artérielle systolique et diastolique en position debout (baisse maximale moyenne de 0,2/4,6 mm Hg, respectivement), ni significativement modifié la fréquence cardiaque.

Dans une étude destinée à évaluer les effets du tadalafil sur la vision, aucune altération de la distinction entre les couleurs (bleu/vert) n'a été détectée par le test des 100 couleurs de Farnsworth- Munsell. Ce résultat est compatible avec la faible affinité du tadalafil pour la PDE6 par rapport à la PDE5. Au cours de toutes les études cliniques, des modifications de la vision des couleurs ont été rarement rapportées (< 0,1%).

Trois études ont été conduites chez des hommes pour évaluer l’effet potentiel de Tadalafil Mylan 10 mg (une étude de 6 mois) et 20 mg (une étude de 6 mois et une de 9 mois), administrés quotidiennement, sur la spermatogenèse. Dans deux de ces études, il a été observé une diminution du nombre des spermatozoïdes ainsi qu’une diminution de la concentration du sperme, en relation avec le traitement par tadalafil mais de signification clinique peu probable. Ces effets n’ont pas été associés à la modification des autres paramètres, tels que la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes, ainsi que le taux de FSH (hormone folliculo-stimulante).

Le tadalafil a initialement été évalué au cours de trois essais cliniques aux doses de 2,5, 5 et 10 mg en prise quotidienne, chez 853 patients atteints de dysfonction érectile de sévérité légère, modérée ou sévère, d’étiologies variées, d’âges (extrêmes 21-82 ans) et d’origines ethniques différents. Dans les deux études d’efficacité sur la population générale, le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 57 et 67% dans le groupe de patients traités par tadalafil 5 mg, de 50% dans le groupe de patients traités par tadalafil 2,5 mg, par comparaison à 31% et 37% sous placebo.

Dans l'étude menée chez des patients atteints de dysfonction érectile secondaire à un diabète, le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 41 et 46% dans le groupe de patients traités respectivement par tadalafil 5 mg et 2,5 mg, par comparaison à 28% sous placebo. La plupart des patients de ces trois études étaient répondeurs à un précédent traitement à la demande par des inhibiteurs de la PDE5. Dans une étude ultérieure, 217 patients qui n’avaient jamais été traités par des inhibiteurs de la PDE5 ont été randomisés avec tadalafil 5 mg en prise quotidienne versus placebo. Le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 68% pour les patients sous tadalafil par comparaison à 52% pour les patients sous placebo.

Dans une étude de 12 semaines réalisée chez 186 patients (142 sous tadalafil et 44 sous placebo) présentant une dysfonction érectile secondaire à une lésion de la moelle épinière, le tadalafil a amélioré de façon significative la fonction érectile conduisant à un pourcentage moyen de rapports sexuels réussis par sujet traité par tadalafil 10 ou 20 mg (dose flexible, à la demande) de 48% chez les patients prenant du tadalafil par rapport à 17% chez les patients traités par placebo.

Population pédiatrique

Une seule étude a été réalisée avec le tadalafil sur une population pédiatrique présentant une myopathie de Duchenne et au cours de laquelle aucune preuve d'efficacité n'a été observée. L'étude était randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, en 3 groupes parallèles, et incluant 331 garçons âgés de 7 à 14 ans atteints de myopathie de Duchenne et recevant simultanément un traitement par corticostéroïdes. L'étude comportait une période en double aveugle de 48 semaines au cours de laquelle les patients étaient randomisés pour recevoir quotidiennement du tadalafil 0,3 mg / kg, du tadalafil 0,6 mg / kg ou un placebo. Il n’a pas été mis en évidence d’efficacité du tadalafil en terme de réduction du déclin de la capacité à l’exercice, mesurée par la distance de marche parcourue en 6 minutes (DM6M): La variation moyenne (méthode des moindres carrés) de la distance de marche parcourue en 6 minutes à 48 semaines de traitement était de -51.0 mètres (m) pour le groupe placebo, -64,7 m pour le groupe tadalafil 0,3 mg / kg (p = 0,307) et -59,1 m pour le groupe tadalafil 0,6 mg / kg (p = 0,538). De plus, l’analyse des critères secondaires n’a pas mis en évidence d’efficacité. Les résultats de sécurité globale dans cette étude étaient dans l’ensemble cohérents avec le profil de

sécurité connu du tadalafil et avec les effets indésirables (EI) attendus dans une population pédiatrique atteinte de myopathie de Duchenne et recevant des corticostéroïdes.

L’Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l’obligation de soumettre les résultats d’études réalisées dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique dans le traitement de la dysfonction érectile. Voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l’utilisation en pédiatrie.

5.2Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Le tadalafil est facilement absorbé et les concentrations plasmatiques maximales (Cmax) moyennes observées sont atteintes en moyenne 2 heures après administration par voie orale. La biodisponibilité absolue du tadalafil après administration orale n'a pas été déterminée.

La vitesse et le taux d'absorption du tadalafil ne sont pas influencés par l'alimentation et tadalafil peut donc être pris pendant ou en dehors des repas. L'heure des prises (matin ou soir) n'a aucun effet cliniquement significatif sur la vitesse ou l'importance de l'absorption.

Distribution

Le volume moyen de distribution est d'environ 63 l, ce qui suggère que le tadalafil est distribué dans les tissus. Aux concentrations thérapeutiques, le tadalafil est lié à 94% aux protéines plasmatiques. La liaison aux protéines n'est pas modifiée par l'insuffisance rénale.

Moins de 0,0005% de la dose administrée se retrouvait dans le sperme des sujets sains.

Biotransformation

Le tadalafil est essentiellement métabolisé par l’iso-enzyme 3A4 du cytochrome P450 (CYP). Le principal métabolite circulant est le dérivé méthylcatéchol glucuronide. Ce métabolite est au moins 13 000 fois moins puissant que le tadalafil sur la PDE5. En conséquence, il ne devrait pas être cliniquement actif aux concentrations observées.

Élimination

La clairance moyenne du tadalafil est d'environ 2,5 l/h après administration par voie orale et la demi- vie moyenne est de 17,5 heures chez les sujets sains. Le tadalafil est essentiellement excrété sous

forme de métabolites inactifs, principalement dans les selles (environ 61% de la dose) et, à un moindre degré, dans les urines (environ 36% de la dose).

Linéarité/non-linéarité

La pharmacocinétique du tadalafil chez les sujets sains est linéaire en termes de temps et de dose. Pour des doses comprises entre 2,5 et 20 mg, l’exposition systémique (AUC) augmente proportionnellement à la dose. Les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes dans les 5 jours qui suivent une prise unitaire quotidienne.

La pharmacocinétique déterminée chez des patients atteints de dysfonction érectile est semblable à la pharmacocinétique déterminée chez le sujet sain.

Populations particulières

Sujets âgés

Les sujets âgés sains (65 ans ou plus) avaient une clairance inférieure après administration orale de tadalafil, entraînant une exposition systémique (AUC) supérieure de 25% à celle des sujets sains âgés de 19 à 45 ans. Cet effet lié à l'âge n'est pas cliniquement significatif et ne justifie pas d’ajustement posologique.

Insuffisance rénale

Des études de pharmacologie clinique utilisant des doses uniques de tadalafil (5 mg à 20 mg), ont montré que l’exposition au tadalafil (AUC) était approximativement doublée chez les sujets atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine 51 à 80 ml/min) ou modérée (clairance de la créatinine 31 à 50 ml/min), ainsi que chez les sujets présentant une insuffisance rénale terminale traités par hémodialyse. Chez les patients hémodialysés, la Cmax était supérieure de 41% à celle observée chez des sujets sains.

L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.

Insuffisance hépatique

L'exposition systémique (AUC) au tadalafil, chez les sujets présentant une insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh, classes A et B), est comparable à l'exposition systémique observée chez des sujets sains après administration d’une dose de 10 mg. Peu de données cliniques de tolérance sont disponibles chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C). Aucune donnée n’est disponible sur l'administration en prise quotidienne de tadalafil chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. Si tadalafil est prescrit en prise quotidienne, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque.

Patients diabétiques

L'exposition systémique (AUC) du tadalafil chez les sujets diabétiques est environ 19% plus faible que l'AUC déterminée chez des sujets sains. Cette différence d'exposition ne nécessite pas d’ajustement posologique.

5.3Données de sécurité préclinique

Les données non-cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité, cancérogenèse, et des fonctions de reproduction n’ont pas révélé de risque particulier pour l’homme.

Aucun signe de tératogénicité, d'embryotoxicité ni de fœtotoxicité n'a été observé chez des rates ou des souris recevant jusqu'à 1000 mg/kg/jour de tadalafil. Dans des études de développement prénatal et postnatal effectuées chez le rat, la dose sans effet était de 30 mg/kg/jour. Chez la rate gestante, l'AUC correspondant au produit sous forme libre à cette dose était environ 18 fois plus élevée que l'AUC déterminée pour une dose de 20 mg chez l’homme.

Aucune altération de la fertilité n'a été observée chez les rats mâles et femelles. Chez les chiens ayant reçu quotidiennement du tadalafil pendant 6 à 12 mois à des doses de 25 mg/kg/jour (représentant une exposition au moins 3 fois supérieure [de 3,7 à 18,6] à celle observée chez l’homme à la dose unique de 20 mg) et plus, une régression de l'épithélium des tubes séminifères a été observée, entraînant une diminution de la spermatogenèse chez certains chiens. Voir également rubrique 5.1.

6.DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1Liste des excipients

Noyau du comprimé:

Lactose anhydre

Poloxamer 188

Cellulose microcristalline (pH101)

Povidone (K-25)

Croscarmellose sodique

Stéarate de magnésium

Laurylsulfate de sodium

Silice colloïdale anhydre.

Pelliculage:

Lactose monohydraté

Hypromellose (E464)

Dioxyde de titane (E171)

Oxyde de fer jaune (E172)

Triacétine.

6.2Incompatibilités

Sans objet.

6.3Durée de conservation

3 ans.

6.4Précautions particulières de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

6.5Nature et contenu de l’emballage extérieur

Plaquettes thermoformées en PVC/PE/PVdC-Alu.

Boîtes de 28 et 56 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6Précautions particulières d’élimination

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7.TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

8.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/008

EU/1/14/961/009

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

Date de première autorisation : 21 Novembre 2014

10.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 5 mg, comprimé pelliculé.

2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque comprimé contient 5 mg de tadalafil.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé pelliculé contient 59,48 mg de lactose.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé.

Comprimés jaune clair, pelliculés, ronds, biconvexes (6,3 ± 0,3 mm) avec l’inscription “M” sur une face et “TL/2” sur l’autre face.

4.INFORMATIONS CLINIQUES

4.1Indications thérapeutiques

Traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Une stimulation sexuelle est requise pour que tadalafil soit efficace dans le traitement de la dysfonction érectile.

Traitement des signes et symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate chez l’homme adulte.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez la femme.

4.2Posologie et mode d’administration

Posologie

Dysfonction érectile chez les hommes adultes

D’une manière générale, la dose recommandée de Tadalafil Mylan est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas.

Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée. Tadalafil Mylan peut être pris au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle.

La fréquence d'administration maximale est d'une prise par jour.

Le tadalafil 10 mg et le tadalafil 20 mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée.

Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de tadalafil (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé par jour, avec des doses plus faibles de tadalafil peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin.

Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle.

Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement.

Hypertrophie bénigne de la prostate chez les hommes adultes

La dose recommandée est de 5 mg à prendre approximativement au même moment de la journée, avec ou sans nourriture. Chez les hommes adultes traités à la fois pour une hypertrophie bénigne de la prostate et une dysfonction érectile, la dose recommandée est également de 5 mg à prendre approximativement au même moment de la journée.

Les patients qui ne tolèrent pas 5 mg de tadalafil pour traiter une hypertrophie bénigne de la prostate doivent envisager de prendre un autre traitement.

En effet, l'efficacité de 2,5 mg de tadalafil dans l'hypertrophie bénigne de la prostate n'a pas été démontrée.

Populations particulières

Hommes âgés

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les hommes âgés.

Hommes atteints d’insuffisance rénale

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée. Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, la dose maximale recommandée est

10 mg en traitement à la demande.

Une prise quotidienne de 2,5 ou 5 mg de tadalafil pour le traitement de la dysfonction érectile et de l’hypertrophie bénigne de la prostate n’est pas recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints d’insuffisance hépatique

Pour le traitement de la dysfonction érectile en administration à la demande, la dose recommandée de tadalafil est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou en dehors des repas. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C), les données cliniques de tolérance sont limitées ; de ce fait, en cas de prescription de tadalafil, une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque devra être effectuée par le médecin prescripteur. Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique, aucune donnée n’est disponible sur l'administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafil.

La prise quotidienne de tadalafil pour le traitement de la dysfonction érectile et de l’hypertrophie bénigne de la prostate n'a pas été évaluée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ; par conséquent, le médecin devra procéder à une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque après la prescription (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints de diabète

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients diabétiques.

Population pédiatrique

L’utilisation de tadalafil dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n’est pas justifiée.

Mode d’administration

Tadalafil Mylan est disponible en comprimés pelliculés dosés à 2,5, 5, 10 et 20 mg pour une utilisation par voie orale.

4.3Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Lors des essais cliniques, il a été montré que le tadalafil potentialisait l'effet hypotenseur des dérivés nitrés. Cela résulterait des effets conjugués des dérivés nitrés et du tadalafil sur la voie monoxyde d’azote/GMPc.

Le tadalafil est donc contre-indiqué chez les patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme (voir rubrique 4.5).

Le tadalafil ne doit pas être utilisé chez les hommes atteints de maladie cardiaque et pour qui l'activité sexuelle est déconseillée. Les médecins doivent évaluer le risque cardiaque potentiel de l’activité sexuelle chez les patients ayant des antécédents cardiovasculaires.

Les groupes de patients présentant les antécédents cardiovasculaires suivants n'ayant pas été inclus dans les essais cliniques, l'utilisation du tadalafil est donc contre-indiquée chez :

-les patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 90 derniers jours,

-les patients souffrant d'angor instable ou présentant des douleurs angineuses pendant les rapports sexuels,

-les patients ayant présenté une insuffisance cardiaque supérieure ou égale à la classe 2 de la classification NYHA (New York Heart Association) au cours des 6 derniers mois,

-

les patients présentant des troubles du rythme non contrôlés, une hypotension artérielle

 

(< 90/50 mm Hg) ou une hypertension artérielle non contrôlée,

-les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral au cours des 6 derniers mois.

Le tadalafil est contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d’un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou non à une exposition antérieure à un inhibiteur de la PDE5 (voir rubrique 4.4).

L’administration concomitante d’inhibiteurs de PDE5, tel que le tadalafil, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tel que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque d’hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5).

4.4Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Avant traitement par Tadalafil Mylan

Le recueil des antécédents médicaux et un examen clinique doivent être réalisés afin de diagnostiquer une dysfonction érectile ou une hypertrophie bénigne de la prostate et d'en déterminer les causes sous- jacentes potentielles avant d'envisager un traitement pharmacologique.

Avant d’instaurer tout traitement de la dysfonction érectile, les médecins doivent prendre en compte l'état cardiovasculaire de leurs patients, l'activité sexuelle s'accompagnant d'un certain risque cardiaque. Le tadalafil est doté de propriétés vasodilatatrices, à l'origine de baisses légères et transitoires de la pression artérielle (voir rubrique 5.1) et, à ce titre, il potentialise l'effet hypotenseur des dérivés nitrés (voir rubrique 4.3).

Avant d’instaurer tout traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate avec le tadalafil, les patients doivent être examinés afin d’exclure la présence d'un cancer de la prostate. Une évaluation de l’état cardiovasculaire doit être effectuée avec soin (voir rubrique 4.3).

L'évaluation de la dysfonction érectile doit comporter la recherche d’éventuelles causes sous-jacentes et l’identification d’un traitement adéquat après un examen médical approprié. L’efficacité de tadalafil chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale pelvienne ou une prostatectomie radicale sans préservation des bandelettes nerveuses n’est pas connue.

Cardiovasculaires

Des événements cardiovasculaires graves, tels qu’infarctus du myocarde, mort subite d’origine cardiaque, angor instable, arythmie ventriculaire, accidents ischémiques cérébraux et accidents ischémiques transitoires, douleur thoracique, palpitations et tachycardie ont été rapportés après la commercialisation et/ou lors des essais cliniques. La plupart des patients chez qui ces événements ont été observés présentaient des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants. Cependant, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces événements sont directement liés à ces facteurs de risque, à tadalafil, à l’activité sexuelle, à une association de ces facteurs, ou à d’autres facteurs.

Chez les patients recevant des médicaments antihypertenseurs, l’administration concomitante de tadalafil

peut entraîner une baisse de la pression artérielle. Le médecin devra envisager une adaptation éventuelle de la posologie du traitement antihypertenseur, lors de l’initiation du traitement quotidien par tadalafil.

Chez certains patients recevant des alpha1 bloquants, l’administration concomitante de tadalafil peut conduire à une hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5). L’administration simultanée de tadalafil et de doxazosine n’est donc pas recommandée.

Ophtalmologiques

Des anomalies visuelles et des cas de NOIAN (neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique) ont été rapportés à la suite de la prise de tadalafil et d’autres inhibiteurs de la PDE5. Les analyses des données observationnelles suggèrent une augmentation du risque de NOIAN aigüe chez les hommes présentant une dysfonction érectile après administration de tadalafil ou d’autres inhibiteurs de la PDE5. Ce risque peut concerner tous les patients exposés au tadalafil, le patient doit être averti qu’en cas d’anomalie visuelle soudaine, il doit arrêter la prise de Tadalafil Mylan et consulter immédiatement un médecin (voir rubrique 4.3).

Diminution ou perte soudaine de l’audition

Des cas de perte soudaine de l’audition ont été rapportés suivant l'utilisation de tadalafil. Bien que des facteurs de risque associés étaient présents dans certains cas (tels que l'âge, un diabète, une hypertension et des antécédents de perte de l’audition), le patient doit être averti qu’en cas de diminution ou perte soudaine de l’audition, il doit arrêter la prise de tadalafil et consulter immédiatement un médecin.

Insuffisances rénale et hépatique

En raison d’une augmentation de l'exposition au tadalafil (AUC), d’une expérience clinique limitée et de l'impossibilité de modifier la clairance par une dialyse, la prise quotidienne de tadalafil n’est pas recommandée chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère.

Les données cliniques concernant la sécurité d'emploi de tadalafil à dose unique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (Classe C de Child-Pugh) sont limitées. La prise quotidienne pour le traitement de la dysfonction érectile ou de l’hypertrophie bénigne de la prostate n'a pas été évaluée chez l'insuffisant hépatique. Si Tadalafil Mylan est prescrit, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque.

Priapisme et malformation anatomique du pénis

Les patients ayant des érections d’une durée de 4 heures ou plus doivent être informés qu’il faut chercher une assistance médicale immédiate. Si le priapisme n’est pas traité immédiatement, des lésions du tissu pénien et une impuissance permanente peuvent en résulter.

Le tadalafil doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une malformation anatomique du pénis (comme une angulation, une sclérose des corps caverneux ou la maladie de La Peyronie) ou chez les patients présentant des pathologies susceptibles de les prédisposer au priapisme (comme une drépanocytose, un myélome multiple ou une leucémie).

Utilisation avec des inhibiteurs du CYP3A4

Le tadalafil doit être prescrit avec prudence chez les patients utilisant des inhibiteurs sélectifs du CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, kétoconazole, itraconazole et érythromycine) ; une augmentation de l’exposition (AUC) au tadalafil ayant été observée en association avec ces médicaments (voir rubrique 4.5).

Tadalafil et autres traitements de la dysfonction érectile

L'efficacité et la sécurité d'emploi de l’association de tadalafil à d'autres inhibiteurs de la PDE5 ou à d’autres traitements de la dysfonction érectile n'ont pas été étudiées.

Les patients devront être informés de ne pas recourir à de telles associations avec Tadalafil Mylan.

Lactose

Tadalafil Mylan contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose, une déficience en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

4.5Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Les études d'interaction ont été conduites avec la dose de 10 et/ou 20 mg de tadalafil, comme indiqué ci- après. En ce qui concerne les études d'interaction où seule la dose de 10 mg a été utilisée, celles-ci ne permettent pas d’exclure la possibilité d’interactions cliniquement pertinentes à des doses plus fortes.

Effets d'autres substances sur le tadalafil

Inhibiteurs du cytochrome P450

Le tadalafil est principalement métabolisé par le CYP3A4. En présence d’un inhibiteur sélectif du CYP3A4, le kétoconazole (200 mg par jour), l’exposition (AUC) au tadalafil (10 mg) est multipliée par 2 et le Cmax majoré de 15% par rapport aux valeurs de l’AUC et du Cmax observées sous tadalafil

seul. A la dose de 400 mg par jour, le kétoconazole multiplie par 4 l’exposition (AUC) au tadalafil (20 mg) et augmente le Cmax de 22%. Le ritonavir, antiprotéase inhibiteur du CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 et du CYP2D6 (200 mg deux fois par jour), multiplie par 2 l’exposition (AUC) au tadalafil (20 mg), sans modification du Cmax. Bien que les interactions spécifiques n'aient pas été étudiées, d’autres antiprotéases, comme le saquinavir, et d'autres inhibiteurs du CYP3A4, comme l'érythromycine, la clarithromycine, l'itraconazole et le jus de pamplemousse, doivent être co- administrés avec prudence car ils sont susceptibles d'augmenter les concentrations plasmatiques de tadalafil (voir rubrique 4.4). L'incidence des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4.8 pourrait par conséquent être augmentée.

Transporteurs

Le rôle des transporteurs (comme la glycoprotéine P) dans la phase de distribution du tadalafil n'est pas connu. Ainsi, il existe donc un risque potentiel d'interactions médicamenteuses dues à l'inhibition des transporteurs.

Inducteurs du cytochrome P450

La rifampicine, inducteur du CYP3A4, diminue de 88% l’AUC du tadalafil par rapport aux AUC déterminées pour le tadalafil seul (10 mg). Cette diminution peut réduire l'efficacité du tadalafil ; la valeur de cette réduction n’est pas connue. Une diminution des concentrations plasmatiques du tadalafil ne peut être écartée lors de l’association à d’autres inducteurs du CYP3A4, tels que le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine.

Effets du tadalafil sur d’autres médicaments

Dérivés nitrés

Les études cliniques ont montré que le tadalafil (5, 10 et 20 mg) majorait les effets hypotenseurs des dérivés nitrés. L’administration de tadalafil à des patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme est donc contre-indiquée (voir rubrique 4.3). Les résultats d’une étude clinique réalisée chez 150 patients ayant reçu des doses quotidiennes de 20 mg de tadalafil pendant 7 jours, et 0,4 mg de trinitrine sublinguale à des moments variés ont montré que cette interaction a duré plus de 24 heures et n’était plus détectable 48 heures après la dernière prise de tadalafil. Ainsi, chez un patient prenant du tadalafil quelle que soit la dose (2,5 mg-20 mg), et chez qui l’administration d’un dérivé nitré est jugée nécessaire pour le pronostic vital, un délai minimum de 48 heures après la dernière prise de tadalafil doit être respecté, avant d’administrer un dérivé nitré. Dans ce cas, les dérivés nitrés ne doivent être administrés que sous un contrôle médical strict comprenant une surveillance hémodynamique appropriée.

Antihypertenseurs (y compris les inhibiteurs calciques)

L’administration concomitante de doxazosine (4 mg et 8 mg par jour) et de tadalafil (5 mg en dose quotidienne et 20 mg en dose unique) augmente de manière significative l’effet hypotenseur de cet alpha-bloquant. Cet effet peut se prolonger pendant au moins douze heures et se manifester par des symptômes tels que des syncopes. Par conséquent, cette association n’est pas recommandée (voir rubrique 4.4).

Dans des études d’interaction réalisées chez un nombre limité de volontaires sains, ces effets n’ont pas été rapportés avec l’alfuzosine et la tamsulosine. Cependant, chez des patients traités par des alpha-bloquants, et notamment chez les personnes âgées, l’utilisation du tadalafil se fera avec prudence. Les traitements doivent être débutés à la dose minimale ; et l’ajustement posologique devra se faire progressivement.

La possibilité que le tadalafil puisse augmenter les effets hypotenseurs des médicaments antihypertenseurs a été évaluée dans des études de pharmacologie clinique. Les classes majeures de médicaments antihypertenseurs ont été étudiées, incluant les inhibiteurs calciques (amlodipine), les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) (énalapril), les bêtabloquants (métoprolol), les diurétiques thiazidiques (bendrofluméthiazide) et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (de type et posologie variés, seuls ou en association avec des diurétiques thiazidiques, des inhibiteurs calciques, des bêtabloquants et/ou des alpha-bloquants). Aucun effet cliniquement significatif n’a été observé après la prise de tadalafil (10 mg à l’exception des études réalisées avec des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et l’amlodipine, dans lesquelles une dose de 20 mg a été utilisée) en association avec un traitement de l’une ou l’autre de ces classes. Dans une autre étude de pharmacologie clinique, le tadalafil (20 mg) a été étudié en association avec jusqu’à 4 classes d’antihypertenseurs. Chez les sujets prenant plusieurs antihypertenseurs, les modifications de la pression artérielle en ambulatoire semblent être corrélées au degré de contrôle de la pression artérielle. A cet égard, chez les patients de cette étude ayant une pression artérielle correctement contrôlée, la diminution était minime et similaire à celle observée chez le volontaire sain. Chez les patients dont la pression artérielle n’était pas contrôlée, la diminution était plus importante bien qu’elle n’ait pas été associée à une symptomatologie hypotensive chez la majorité d’entre eux. Chez les patients traités simultanément par des médicaments antihypertenseurs, le tadalafil 20 mg peut induire une baisse de la pression artérielle (à l’exception des alpha-bloquants, voir ci-dessus), généralement mineure et vraisemblablement sans conséquence clinique. L’analyse des données des essais cliniques de phase III n’a pas montré de différence concernant les événements indésirables survenus chez les patients prenant du tadalafil avec ou sans traitement antihypertenseur. Cependant, des conseils cliniques appropriés doivent être donnés aux patients concernant la possibilité d'une diminution de la pression artérielle en cas de traitement concomitant par des médicaments antihypertenseurs.

Riociguat

Les études précliniques ont montré une majoration de l’effet hypotenseur un effet supplémentaire de diminution de la pression artérielle systémiquesanguine lorsque les inhibiteurs des PDE5 étaient associés avec le riociguat. Dans les études cliniques, il a été démontré que le riociguat augmentait les effets hypotenseurs des inhibiteurs des PDE5. Il n’a pas été mis en évidence de bénéfice de l’association dans la population étudiée. L’utilisation concomitante du riociguat avec les inhibiteurs des PDE5, tel que le tadalafil, est contre-indiquée (voir rubrique 4.3).

Inhibiteurs de la 5-alpha réductase

Dans un essai clinique comparant l’administration simultanée de 5 mg de tadalafil et 5 mg de finastéride à un placebo et 5 mg de finastéride pour soulager les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate, aucun nouvel effet indésirable n'a été identifié. Aucune étude d'interaction médicamenteuse évaluant les effets du tadalafil et des inhibiteurs de la 5-alpha réductase (5-ARI) n’ayant été effectuée, il conviendra d’être prudent en cas d’administration concomitante de tadalafil et de 5-ARI.

Substrats du CYP1A2 (par exemple la théophylline)

Une étude de pharmacologie clinique d'administration concomitante de tadalafil 10 mg et de théophylline (un inhibiteur non sélectif de la phosphodiestérase) n'a montré aucune interaction pharmacocinétique. Le seul effet pharmacodynamique rapporté a été une légère augmentation (3,5 battements/min) de la fréquence cardiaque. Même si dans cette étude cet effet a été considéré comme mineur et sans signification clinique, cet effet devra être cependant pris en considération en cas d'administration concomitante de ces médicaments.

Ethinylestradiol et terbutaline

Il a été montré que le tadalafil entraînait une augmentation de la biodisponibilité orale de l'éthinylestradiol ; une augmentation similaire est prévisible en cas d'administration orale de terbutaline, même si la conséquence clinique de cette augmentation est incertaine.

Alcool

Les concentrations en alcool (concentration sanguine maximale moyenne de 0,08%) n'ont pas été affectées par l'administration concomitante de tadalafil (10 ou 20 mg). En particulier, aucune modification des concentrations de tadalafil n'a été observée trois heures après l'administration concomitante d'alcool, l’alcool étant administré de manière à favoriser son absorption (jeûne pendant une

nuit et absence d’alimentation jusqu’à 2 heures après la prise d’alcool).

Le tadalafil (20 mg) n’augmente pas la baisse moyenne de la pression artérielle due à l’alcool (à la dose de 0,7 g/kg soit approximativement 180 ml d’alcool à 40% [vodka] chez un homme de 80 kg). Chez certains sujets, des sensations de vertiges et une hypotension orthostatique ont été observées. Lorsque le tadalafil était administré avec de plus faibles doses d’alcool (0,6 g/kg), aucune hypotension n’était observée. De même, les sensations de vertiges étaient aussi fréquentes que lors de la prise d’alcool seul. Le tadalafil (10 mg) n’augmente pas l’effet de l'alcool sur les fonctions cognitives.

Médicaments métabolisés par le cytochrome P450

Le tadalafil ne devrait pas entraîner d'inhibition ou d'induction cliniquement significative de la clairance des médicaments métabolisés par les isoformes du CYP450. Des études ont confirmé que le tadalafil n'est pas un inhibiteur ou un inducteur des isoformes du CYP450, dont le CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 et CYP2C19.

Substrats du CYP2C9 (par exemple la warfarine-R)

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) n'a pas d'effet cliniquement significatif sur l'exposition (AUC) à la warfarine-S ou à la warfarine-R (substrat du CYP2C9), et n'affecte pas les changements du taux de prothrombine induits par la warfarine.

Acide acétylsalicylique

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) ne potentialise pas l'augmentation du temps de saignement provoquée par l'acide acétylsalicylique.

Médicaments antidiabétiques

Aucune étude d'interaction spécifique avec les traitements antidiabétiques n'a été conduite.

4.6Fertilité, grossesse et allaitement

Tadalafil Mylan n'est pas indiqué chez la femme.

Grossesse

Les données existantes de l'utilisation du tadalafil chez la femme enceinte sont limitées. Les études chez l'animal ne révèlent pas d'effets nocifs, directs ou indirects, sur le déroulement de la grossesse, le développement de l'embryon/du fœtus, l’accouchement et le développement postnatal (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation de Tadalafil Mylan pendant la grossesse.

Allaitement

Les données pharmacodynamiques/toxicologiques disponibles chez l’animal ont mis en évidence l’excrétion de tadalafil dans le lait. Un risque pour les enfants allaités ne peut être exclu. Tadalafil Mylan ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.

Fertilité

Des effets pouvant être un indicateur d’une altération de la fertilité ont été observés chez des chiens. De plus, deux études cliniques suggèrent que ces effets sont peu probables chez l’Homme, malgré une diminution de la concentration du sperme observée chez certains hommes (voir rubriques 5.1 et 5.3).

4.7Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Le tadalafil n’a qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Bien que la fréquence des sensations vertigineuses rapportées dans le bras placebo et le bras tadalafil des études cliniques ait été similaire, les patients doivent connaître la manière dont ils réagissent à tadalafil avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

4.8Effets indésirables

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients prenant du tadalafil pour le traitement de la dysfonction érectile ou de l’hypertrophie bénigne de la prostate étaient les suivants : céphalées, dyspepsie, douleurs dorsales et myalgies dont les incidences augmentent avec l’augmentation de la dose de tadalafil.

Les effets indésirables rapportés étaient transitoires et, généralement d'intensité légère ou modérée. La majorité des céphalées rapportées avec tadalafil en prise quotidienne surviennent dans les 10 à 30 premiers jours suivant le début du traitement.

Tableau récapitulatif des effets indésirables

Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés à partir de déclarations spontanées et dans les essais cliniques contrôlés versus placebo (portant sur un total de 8 022 patients traités par tadalafil et de 4 422 patients sous placebo) pour un traitement à la demande et en prise quotidienne de la dysfonction érectile et un traitement en prise quotidienne de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Convention en matière de fréquence : très fréquent ( 1/10), fréquent ( 1/100, 1/10), peu fréquent ( 1/1000, 1/100), rare ( 1/10 000, 1/1000), très rare ( 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Très fréquent

Fréquent

Peu fréquent

Rare

 

 

 

 

Affections du système immunitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Réactions

Œdème de

 

 

d’hypersensibilité

Quincke2

 

 

 

 

Affections du système nerveux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accident

 

 

 

vasculaire

 

 

 

cérébral1 (y

 

 

 

compris

 

 

 

évènements

 

 

Sensations

hémorragiques),

 

Céphalées

syncope,

 

vertigineuses

accidents

 

 

 

 

 

ischémiques

 

 

 

transitoires1,

 

 

 

migraine2,

 

 

 

convulsions2,

 

 

 

amnésie

 

 

 

transitoire

 

 

 

 

Affections oculaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anomalie du

 

 

 

champ visuel,

 

 

 

œdème des

 

 

 

paupières,

 

 

 

hyperhémie

 

 

Vision trouble,

conjonctivale,

 

 

sensations

neuropathie

 

 

décrites comme

optique

 

 

des douleurs

ischémique

 

 

oculaires

antérieure non-

 

 

 

artéritique

 

 

 

(NOIAN)2,

 

 

 

occlusion

 

 

 

vasculaire

 

 

 

rétinienne2

 

 

 

 

 

 

Acouphènes

Perte

 

 

soudaine de

 

 

 

l’audition

 

 

 

 

 

 

 

 

Affections de l’oreille

et du labyrinthe

Tachycardie,

Infarctus du

myocarde, angor

palpitations

instable2, arythmie

 

ventriculaire2

Affections cardiaques

 

 

 

 

 

 

Affections vasculaires

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouffées

Hypotension3,

 

 

vasomotrices

hypertension

 

 

 

 

 

Affections respiratoires,

thoraciques et médiastinales

 

 

 

 

 

 

Congestion nasale

Dyspnée, epistaxis

 

 

 

 

 

Affections gastro-intestinales

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs

 

 

 

abdominales,

 

 

Dyspepsie

vomissements,

 

 

nausées, reflux

 

 

 

 

 

 

gastro-

 

 

 

œsophagiens

 

Affections de la peau et du tissus sous-cutané

 

 

 

 

 

 

 

 

Urticaire,

 

 

 

syndrome de

 

 

 

Stevens-

 

 

Éruption cutanée

Johnson2,

 

 

 

dermatite

 

 

 

exfoliative2,

 

 

 

hyperhidrose

Affections musculo-squelettiques et systémiques

Douleurs dorsales, myalgies, douleurs des extrémités

Affections du rein et des voies urinaires

Hématurie

Affections des organes de reproduction et du sein

 

 

 

Priapisme,

 

 

Érections

hémorragie

 

 

prolongées

pénienne,

 

 

 

hémospermie

 

 

 

 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs

Œdème facial2,

 

 

thoraciques1,

mort subite

 

 

œdème des

d’origine

 

 

extrémités, fatigue

cardiaque1,2

 

 

 

 

(1)La plupart des patients présentaient des facteurs de risque cardiovasculaires préexistants (voir rubrique 4.4).

(2)Des effets indésirables non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo ont été rapportés lors de la surveillance après commercialisation.

(3)Plus souvent rapportée chez les patients prenant du tadalafil et déjà traités par des antihypertenseurs.

Description d’effets indésirables spécifiques

Une légère augmentation de l'incidence des anomalies de l'ECG, principalement une bradycardie sinusale, a été rapportée chez les patients traités par tadalafil en prise quotidienne, par rapport au placebo. La plupart de ces anomalies de l'ECG n'ont pas été associées à des effets indésirables.

Autres populations particulières

Les données issues des essais cliniques réalisés chez des patients de plus de 65 ans traités par tadalafil pour une dysfonction érectile ou une hypertrophie bénigne de la prostate sont limitées. Dans les essais cliniques où le tadalafil est pris à la demande pour traiter la dysfonction érectile, des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 65 ans. Dans les essais cliniques réalisés chez des patients traités par 5 mg de tadalafil en prise quotidienne pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des sensations vertigineuses et des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 75 ans.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.

4.9Surdosage

Des doses uniques allant jusqu'à 500 mg ont été données à des sujets sains et des doses multiples allant jusqu’à 100 mg par jour ont été données à des patients. Les événements indésirables ont été similaires

à ceux observés avec des doses plus faibles. En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être mises en œuvre selon les besoins. L’élimination du tadalafil par hémodialyse

est négligeable.

5.PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Urologiques, médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, code ATC : G04BE08.

Mécanisme d’action

Le tadalafil est un inhibiteur sélectif et réversible de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), spécifique de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc). Lorsque la stimulation sexuelle provoque la libération locale de monoxyde d’azote, l'inhibition de la PDE5 par le tadalafil entraîne une augmentation du taux de GMPc dans les corps caverneux. Il en résulte un relâchement des muscles lisses et l’afflux sanguin dans les tissus péniens, permettant ainsi l’obtention d’une érection. Le tadalafil n’a pas d’effet dans le traitement de la dysfonction érectile en l’absence de stimulation sexuelle.

L'effet de l'inhibition de la PDE5 sur la concentration de GMPc dans les corps caverneux s’observe également dans les muscles lisses de la prostate et de la vessie ainsi que sur leur vascularisation. Il en résulte une relaxation vasculaire, entraînant une augmentation de la perfusion sanguine, qui pourrait être le mécanisme par lequel s’opère la réduction des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. A ces effets vasculaires pourraient s’ajouter l'inhibition de l'activité nerveuse afférente de la vessie et la relaxation des muscles lisses de la prostate et de la vessie.

Effets pharmacodynamiques

Des études in vitro ont montré que le tadalafil était un inhibiteur sélectif de la PDE5. La PDE5 est une enzyme présente dans les muscles lisses des corps caverneux, les muscles lisses vasculaires et viscéraux, les muscles squelettiques, les plaquettes, les reins, les poumons et le cervelet. L'effet du tadalafil est plus important sur la PDE5 que sur les autres phosphodiestérases. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE1, la PDE2 et la PDE4, enzymes présentes dans le cœur, le cerveau, les vaisseaux sanguins, le foie et d'autres organes. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE3, enzyme présente dans le cœur et les vaisseaux sanguins.

Cette sélectivité pour la PDE5 par rapport à la PDE3 est importante car la PDE3 intervient dans la contractilité cardiaque. Par ailleurs, le tadalafil est environ 700 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE6, une enzyme présente dans la rétine qui est responsable de la phototransduction. Le tadalafil est également > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur les enzymes PDE7 à PDE10.

Efficacité et sécurité cliniques

Le tadalafil administré à des sujets sains n’a pas entraîné de différence significative, par rapport au placebo, de la pression artérielle systolique et diastolique en position allongée (baisse maximale moyenne de 1,6/0,8mm Hg, respectivement), de la pression artérielle systolique et diastolique en position debout (baisse maximale moyenne de 0,2/4,6mm Hg, respectivement), ni significativement modifié la fréquence cardiaque.

Dans une étude destinée à évaluer les effets du tadalafil sur la vision, aucune altération de la distinction entre les couleurs (bleu/vert) n'a été détectée par le test des 100 couleurs de Farnsworth- Munsell. Ce résultat est compatible avec la faible affinité du tadalafil pour la PDE6 par rapport à la PDE5. Au cours de toutes les études cliniques, des modifications de la vision des couleurs ont été rarement rapportées (<0,1 %).

Trois études ont été conduites chez des hommes pour évaluer l’effet potentiel de tadalafil 10 mg (une étude de 6 mois) et 20 mg (une étude de 6 mois et une de 9 mois), administrés quotidiennement, sur la spermatogenèse. Dans deux de ces études, il a été observé une diminution du nombre des spermatozoïdes ainsi qu’une diminution de la concentration du sperme, en relation avec le traitement par tadalafil mais de signification clinique peu probable. Ces effets n’ont pas été associés à la modification des autres paramètres, tels que la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes, ainsi que le taux de FSH (hormone

folliculo-stimulante).

Dysfonction érectile

Trois études cliniques ont évalué en ambulatoire chez 1054 patients la période de réponse à tadalafil à la demande. Le tadalafil améliore de façon statistiquement significative la fonction érectile et la possibilité d’avoir un rapport sexuel réussi jusqu’à 36 heures après la prise, ainsi que la possibilité pour les patients d’obtenir et de maintenir des érections suffisantes pour des rapports sexuels réussis, dès la 16e minute après la prise de la dose par rapport au placebo.

Dans une étude de 12 semaines réalisée chez 186 patients (142 sous tadalafil et 44 sous placebo) présentant une dysfonction érectile secondaire à une lésion de la moelle épinière, le tadalafil a amélioré de façon significative la fonction érectile conduisant à un pourcentage moyen de rapports sexuels réussis par sujet traité par tadalafil 10 ou 20 mg (dose flexible, à la demande) de 48% chez les patients prenant du tadalafil par rapport à 17% chez les patients traités par placebo.

Pour l’évaluation du tadalafil aux doses de 2,5, 5 et 10 mg en prise quotidienne, trois essais cliniques ont été menés initialement chez 853 patients atteints de dysfonction érectile de sévérité légère, modérée ou sévère, d’étiologies variées, d’âges (extrêmes 21-82 ans) et d’origines ethniques différents. Dans les deux études d’efficacité sur la population générale, le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 57 et 67% dans le groupe de patients traités par Tadalafil Mylan 5 mg, de 50% dans le groupe de patients traités par Tadalafil Mylan 2,5 mg, par comparaison à 31% et 37% sous placebo. Dans l'étude menée chez des patients atteints de dysfonction érectile secondaire à un diabète, le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 41 et 46% dans le groupe de patients traités respectivement par Tadalafil Mylan 5 mg et 2,5 mg, par comparaison à 28% sous placebo. La plupart des patients de ces trois études étaient répondeurs à un précédent traitement à la demande par des inhibiteurs de la PDE5. Dans une étude ultérieure, 217 patients qui n’avaient jamais été traités par des inhibiteurs de la PDE5 ont été randomisés avec Tadalafil Mylan 5 mg en prise quotidienne versus placebo. Le pourcentage moyen des tentatives de rapport sexuel réussies était de 68% pour les patients sous Tadalafil Mylan par comparaison à 52% pour les patients sous placebo.

Hypertrophie bénigne de la prostate

Le tadalafil a été étudié dans 4 études cliniques d’une durée de 12 semaines portant sur plus de 1500 patients présentant des signes et symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate. L’amélioration avec tadalafil 5 mg du score total du questionnaire IPSS (International Prostate Symptom Score) dans les quatre études était de -4,8, -5,6, -6,1 et de -6,3 comparativement à -2,2, -3,6, -3,8 et -4,2 avec le placebo. Les améliorations du score total du questionnaire IPSS se sont produites dès la première semaine. Dans l'une des études, qui comprenait également l’administration de tamsulosine 0,4 mg à titre de médicament comparateur actif, les améliorations du score total du questionnaire IPSS avec tadalafil 5 mg, la tamsulosine et le placebo étaient respectivement de -6,3, -5,7 et -4,2.

L'une de ces études a évalué l'amélioration de la dysfonction érectile ainsi que des signes et symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate chez les patients présentant les deux pathologies. Les améliorations du score du domaine de la fonction érectile du questionnaire IIEF (International Index of Erectile Function) et du score total du questionnaire IPSS dans cette étude étaient de 6,5 et -6,1 avec Tadalafil Mylan 5 mg, comparativement à 1,8 et -3,8 avec le placebo. Le pourcentage moyen de rapports sexuels réussis par sujet était de 71,9% avec tadalafil 5 mg comparativement à 48,3% avec le placebo.

Le maintien de l'effet a été évalué en ouvert dans la phase de prolongation de l'une des études dans laquelle il a pu être démontré que l'amélioration du score total du questionnaire IPSS observé à 12 semaines était maintenue jusqu’à 1 année supplémentaire de traitement par tadalafil 5 mg.

Population pédiatrique

Une seule étude a été réalisée avec le tadalafil sur une population pédiatrique présentant une myopathie de Duchenne et au cours de laquelle aucune preuve d'efficacité n'a été observée. L'étude était randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, en 3 groupes parallèles, et incluant 331 garçons âgés de 7 à 14 ans atteints de myopathie de Duchenne et recevant simultanément un traitement par corticostéroïdes. L'étude comportait une période en double aveugle de 48 semaines au cours de laquelle les patients étaient randomisés pour recevoir quotidiennement du tadalafil 0,3 mg / kg, du

tadalafil 0,6 mg / kg ou un placebo. Il n’a pas été mis en évidence d’efficacité du tadalafil en terme de réduction du déclin de la capacité à l’exercice, mesurée par la distance de marche parcourue en 6 minutes (DM6M): La variation moyenne (méthode des moindres carrés) de la distance de marche parcourue en 6 minutes à 48 semaines de traitement était de -51.0 mètres (m) pour le groupe placebo, -64,7 m pour le groupe tadalafil 0,3 mg / kg (p = 0,307) et -59,1 m pour le groupe tadalafil 0,6 mg / kg (p = 0,538). De plus, l’analyse des critères secondaires n’a pas mis en évidence d’efficacité. Les résultats de sécurité globale dans cette étude étaient dans l’ensemble cohérents avec le profil de sécurité connu du tadalafil et avec les effets indésirables (EI) attendus dans une population pédiatrique atteinte de myopathie de Duchenne et recevant des corticostéroïdes.

L’Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l’obligation de soumettre les résultats d’études réalisées dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique dans le traitement de la dysfonction érectile. Voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l’utilisation en pédiatrie.

5.2Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Le tadalafil est facilement absorbé et les concentrations plasmatiques maximales (Cmax) moyennes observées sont atteintes en moyenne 2 heures après administration par voie orale. La biodisponibilité absolue du tadalafil après administration orale n'a pas été déterminée.

La vitesse et le taux d'absorption du tadalafil ne sont pas influencés par l'alimentation et le tadalafil peut donc être pris pendant ou en dehors des repas. L'heure des prises (matin ou soir) n'a aucun effet cliniquement significatif sur la vitesse ou l'importance de l'absorption.

Distribution

Le volume moyen de distribution est d'environ 63 l, ce qui suggère que le tadalafil est distribué dans les tissus. Aux concentrations thérapeutiques, le tadalafil est lié à 94% aux protéines plasmatiques. La liaison aux protéines n'est pas modifiée par l'insuffisance rénale.

Moins de 0,0005% de la dose administrée se retrouvait dans le sperme des sujets sains.

Biotransformation

Le tadalafil est essentiellement métabolisé par l’iso-enzyme 3A4 du cytochrome P450 (CYP). Le principal métabolite circulant est le dérivé méthylcatéchol glucuronide. Ce métabolite est au moins 13 000 fois moins puissant que le tadalafil sur la PDE5. En conséquence, il ne devrait pas être cliniquement actif aux concentrations observées.

Élimination

La clairance moyenne du tadalafil est d'environ 2,5 l/h après administration par voie orale et la demi- vie moyenne est de 17,5 heures chez les sujets sains. Le tadalafil est essentiellement excrété sous forme de métabolites inactifs, principalement dans les selles (environ 61% de la dose) et, à un moindre degré, dans les urines (environ 36% de la dose).

Linéarité/non-linéarité

La pharmacocinétique du tadalafil chez les sujets sains est linéaire en termes de temps et de dose. Pour des doses comprises entre 2,5 et 20 mg, l’exposition systémique (AUC) augmente proportionnellement à la dose. Les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes dans les 5 jours qui suivent une prise unitaire quotidienne.

La pharmacocinétique déterminée chez des patients atteints de dysfonction érectile est semblable à la pharmacocinétique déterminée chez le sujet sain.

Populations particulières

Sujets âgés

Les sujets âgés sains (65 ans ou plus) avaient une clairance inférieure après administration orale de tadalafil, entraînant une exposition systémique (AUC) supérieure de 25% à celle des sujets sains âgés de 19 à 45 ans. Cet effet lié à l'âge n'est pas cliniquement significatif et ne justifie pas d’ajustement

posologique.

Insuffisance rénale

Des études de pharmacologie clinique utilisant des doses uniques de tadalafil (5 mg à 20 mg), ont montré que l’exposition au tadalafil (AUC) était approximativement doublée chez les sujets atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine 51 à 80 ml/min) ou modérée (clairance de la créatinine 31 à 50 ml/min), ainsi que chez les sujets présentant une insuffisance rénale terminale traités par hémodialyse. Chez les patients hémodialysés, la Cmax était supérieure de 41% à celle observée chez des sujets sains. L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.

Insuffisance hépatique

L'exposition systémique (AUC) au tadalafil, chez les sujets présentant une insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh, classes A et B), est comparable à l'exposition systémique observée chez des sujets sains après administration d’une dose de 10 mg. Peu de données cliniques de tolérance sont disponibles chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C). Aucune donnée n’est disponible sur l'administration en prise quotidienne de tadalafil chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. Si le tadalafil est prescrit en prise quotidienne, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque.

Patients diabétiques

L'exposition systémique (AUC) du tadalafil chez les sujets diabétiques est environ 19% plus faible que l'AUC déterminée chez des sujets sains. Cette différence d'exposition ne nécessite pas d’ajustement posologique.

5.3Données de sécurité préclinique

Les données non-cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité, cancérogenèse, et des fonctions de reproduction n’ont pas révélé de risque particulier pour l’homme.

Aucun signe de tératogénicité, d'embryotoxicité ni de fœtotoxicité n'a été observé chez des rates ou des souris recevant jusqu'à 1000 mg/kg/jour de tadalafil. Dans des études de développement prénatal et postnatal effectuées chez le rat, la dose sans effet était de 30 mg/kg/jour. Chez la rate gestante, l'AUC correspondant au produit sous forme libre à cette dose était environ 18 fois plus élevée que l'AUC déterminée pour une dose de 20 mg chez l’homme.

Aucune altération de la fertilité n'a été observée chez les rats mâles et femelles. Chez les chiens ayant reçu quotidiennement du tadalafil pendant 6 à 12 mois à des doses de 25 mg/kg/jour (représentant une exposition au moins 3 fois supérieure [de 3,7 à 18,6] à celle observée chez l’homme à la dose unique de 20 mg) et plus, une régression de l'épithélium des tubes séminifères a été observée, entraînant une diminution de la spermatogenèse chez certains chiens. Voir également rubrique 5.1.

6.DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1Liste des excipients

Noyau du comprimé :

Lactose anhydre

Poloxamer 188

Cellulose microcristalline (pH101)

Povidone (K-25)

Croscarmellose sodique

Stéarate de magnésium

Laurylsulfate de sodium

Silice colloïdale anhydre.

Pelliculage :

Lactose monohydraté

Hypromellose (E464)

Dioxyde de titane (E171)

Oxyde de fer jaune (E172)

Triacétine.

6.2Incompatibilités

Sans objet.

6.3Durée de conservation

3 ans.

6.4Précautions particulières de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

6.5Nature et contenu de l’emballage extérieur

Plaquettes thermoformées en PVC/PE/PVdC-Alu.

Boîtes de 14, 28, 30, 56, 84 et 98 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6Précautions particulières d’élimination

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7.TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

8.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/012

EU/1/14/961/013

EU/1/14/961/014

EU/1/14/961/015

EU/1/14/961/016

EU/1/14/961/017

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

Date de première autorisation : 21 Novembre 2014

10.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimés pelliculés

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimés pelliculés

2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimés pelliculés

Chaque comprimé contient 10 mg de tadalafil.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé pelliculé contient 118,96 mg de lactose.

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimés pelliculés

Chaque comprimé contient 20 mg de tadalafil.

Excipient à effet notoire :

Chaque comprimé pelliculé contient 237,92 mg de lactose.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé. (Comprimé.)

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimés pelliculés

Comprimés jaune clair, pelliculés, ronds, biconvexes (8,1 +/- 0,3 mm) avec l’inscription “M” sur une face et “TL3” sur l’autre face.

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimés pelliculés

Comprimés jaune clair, pelliculés, ronds, biconvexes (10,7 ± 0,3 mm) avec l'inscription « M » sur une face du comprimé et « TL4 » sur l'autre face.

4.INFORMATIONS CLINIQUES

4.1Indications thérapeutiques

Traitement de la dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Une stimulation sexuelle est requise pour que tadalafil soit efficace. Tadalafil Mylan n’est pas indiqué

chez la femme.

4.2Posologie et mode d’administration

Posologie

Hommes adultes

D’une manière générale, la dose recommandée de Tadalafil Mylan est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas.

Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de tadalafil ne produit pas un effet suffisant, une dose de 20 mg peut être préconisée. Tadalafil Mylan peut être pris au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle.

La fréquence d'administration maximale est d'une prise par jour.

Le tadalafil 10 mg et le tadalafil 20 mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée.

Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de tadalafil (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé par jour, avec des doses plus faibles de tadalafil peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin.

Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle.

Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement.

Populations particulières

Hommes âgés

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les hommes âgés.

Hommes atteints d’insuffisance rénale

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à modérée. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère, la dose maximale recommandée est 10 mg. Une prise quotidienne de tadalafil n’est pas recommandée chez ces patients atteints d'insuffisance rénale sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints d’insuffisance hépatique

La dose recommandée de tadalafil est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou en dehors des repas. Chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C), les données cliniques de tolérance sont limitées ; de ce fait, en cas de prescription de tadalafil, une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque devra être effectuée par le médecin prescripteur. Chez les patients atteints d'insuffisance hépatique, aucune donnée n'est disponible sur l'administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafil. La prise quotidienne n'a pas été évaluée chez les patients atteints d'insuffisance hépatique ; par conséquent, le médecin devra procéder à une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfice/risque après la prescription (voir rubriques 4.4 et 5.2).

Hommes atteints de diabète

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients diabétiques.

Population pédiatrique

L’utilisation de tadalafil dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n’est pas justifiée.

Mode d’administration

Tadalafil Mylan est disponible en comprimés pelliculés dosés à 2,5, 5, 10 et 20 mg pour une utilisation par voie orale.

4.3Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

Lors des essais cliniques, il a été montré que le tadalafil potentialisait l'effet hypotenseur des dérivés nitrés. Cela résulterait des effets conjugués des dérivés nitrés et du tadalafil sur la voie monoxyde d’azote/GMPc. Le tadalafil est donc contre-indiqué chez les patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme (voir rubrique 4.5).

Le tadalafil ne doit pas être utilisé chez les hommes atteints de maladie cardiaque et pour qui l'activité sexuelle est déconseillée. Les médecins doivent évaluer le risque cardiaque potentiel de

l’activité sexuelle chez les patients ayant des antécédents cardiovasculaires.

Les groupes de patients présentant les antécédents cardiovasculaires suivants n'ayant pas été inclus dans les essais cliniques, l'utilisation du tadalafil est donc contre-indiquée chez:

-les patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 90 derniers jours,

-les patients souffrant d'angor instable ou présentant des douleurs angineuses pendant les rapports sexuels,

-les patients ayant présenté une insuffisance cardiaque supérieure ou égale à la classe 2 de la classification NYHA (New York Heart Association) au cours des 6 derniers mois,

-les patients présentant des troubles du rythme non contrôlés, une hypotension artérielle (<90/50 mm Hg) ou une hypertension artérielle non contrôlée,

-les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral au cours des 6 derniers mois.

Le tadalafil est contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d’un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou non à une exposition antérieure à un inhibiteur de la PDE5 (voir rubrique 4.4).

L’administration concomitante d’inhibiteurs de PDE5, tel que le tadalafil, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tel que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque d’hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5).

4.4Mises en garde spéciales et précautions d’emploi

Avant traitement par Tadalafil Mylan

Le recueil des antécédents médicaux et un examen clinique doivent être réalisés afin de diagnostiquer la dysfonction érectile et d'en déterminer les causes sous-jacentes potentielles avant d'envisager un traitement pharmacologique.

Avant d’instaurer tout traitement de la dysfonction érectile, les médecins doivent prendre en compte l'état cardiovasculaire de leurs patients, l'activité sexuelle s'accompagnant d'un certain risque cardiaque. Le tadalafil est doté de propriétés vasodilatatrices, à l'origine de baisses légères et transitoires de la pression artérielle (voir rubrique 5.1) et, à ce titre, il potentialise l'effet hypotenseur des dérivés nitrés (voir rubrique 4.3).

L'évaluation de la dysfonction érectile doit comporter la recherche d’éventuelles causes sous-jacentes et l’identification d’un traitement adéquat après un examen médical approprié. L’efficacité de tadalafil chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale pelvienne ou une prostatectomie radicale sans préservation des bandelettes nerveuses n’est pas connue.

Cardiovasculaires

Des événements cardiovasculaires graves, tels qu’infarctus du myocarde, mort subite d’origine cardiaque, angor instable, arythmie ventriculaire, accidents ischémiques cérébraux et accidents ischémiques transitoires, douleur thoracique, palpitations et tachycardie ont été rapportés après la commercialisation et/ou lors des essais cliniques. La plupart des patients chez qui ces événements ont été observés présentaient des facteurs de risque cardiovasculaire préexistants. Cependant, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces événements sont directement liés à ces facteurs de risque, à tadalafil, à l’activité sexuelle, à une association de ces facteurs, ou à d’autres facteurs.

Chez certains patients recevant des alpha1 bloquants, l’administration concomitante de tadalafil peut conduire à une hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5). L’administration simultanée de tadalafil et de doxazosine n’est donc pas recommandée.

Ophtalmologiques

Des anomalies visuelles et des cas de NOIAN (neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique) ont été rapportés à la suite de la prise de tadalafil et d’autres inhibiteurs de la PDE5.Les analyses des données observationnelles suggèrent une augmentation du risque de NOIAN aigüe chez les hommes présentant une dysfonction érectile après administration de tadalafil ou d’autres

inhibiteurs de la PDE5. Ce risque peut concerner tous les patients exposés au tadalafil, le patient doit être averti qu’en cas d’anomalie visuelle soudaine, il doit arrêter la prise de Tadalafil Mylan et consulter immédiatement un médecin (voir rubrique 4.3).

Diminution ou perte soudaine de l’audition

Des cas de perte soudaine de l’audition ont été rapportés suivant l'utilisation de tadalafil. Bien que des facteurs de risque associés étaient présents dans certains cas (tels que l'âge, un diabète, une hypertension et des antécédents de perte de l’audition), le patient doit être averti qu’en cas de diminution ou perte soudaine de l’audition, il doit arrêter la prise de tadalafil et consulter immédiatement un médecin.

Insuffisance hépatique

Les données cliniques concernant la sécurité d'emploi de tadalafil à dose unique chez les patients atteints d'insuffisance hépatique sévère (Classe C de Child-Pugh) sont limitées. Si Tadalafil Mylan est prescrit, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque.

Priapisme et malformation anatomique du pénis

Les patients ayant des érections d’une durée de 4 heures ou plus doivent être informés qu’il faut chercher une assistance médicale immédiate. Si le priapisme n’est pas traité immédiatement, des lésions du tissu pénien et une impuissance permanente peuvent en résulter.

Le tadalafil doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant une malformation anatomique du pénis (comme une angulation, une sclérose des corps caverneux ou la maladie de La Peyronie) ou chez les patients présentant des pathologies susceptibles de les prédisposer au priapisme (comme une drépanocytose, un myélome multiple ou une leucémie).

Utilisation avec des inhibiteurs du CYP3A4

Le tadalafil doit être prescrit avec prudence chez les patients utilisant des inhibiteurs sélectifs du CYP3A4 (ritonavir, saquinavir, kétoconazole, itraconazole et érythromycine) ; une augmentation de l’exposition (AUC) au tadalafil ayant été observée en association avec ces médicaments (voir rubrique 4.5).

Tadalafil Mylan et autres traitements de la dysfonction érectile

L'efficacité et la sécurité d'emploi de l’association de tadalafil à d'autres inhibiteurs de la PDE5 ou à d’autres traitements de la dysfonction érectile n'ont pas été étudiées.

Les patients devront être informés de ne pas recourir à de telles associations avec Tadalafil Mylan.

Lactose

Tadalafil Mylan contient du lactose. Les patients présentant une intolérance héréditaire rare au galactose, une déficience en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

4.5Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions

Les études d'interaction ont été conduites avec la dose de 10 et/ou 20 mg de tadalafil, comme indiqué ci-après. En ce qui concerne les études d'interaction où seule la dose de 10 mg a été utilisée, celles-ci ne permettent pas d’exclure la possibilité d’interactions cliniquement pertinentes à des doses plus fortes.

Effets d'autres substances sur le tadalafil

Inhibiteurs du cytochrome P450

Le tadalafil est principalement métabolisé par le CYP3A4. En présence d’un inhibiteur sélectif du CYP3A4, le kétoconazole (200 mg par jour), l’exposition (AUC) au tadalafil (10 mg) est multipliée

par 2 et le Cmax majoré de 15% par rapport aux valeurs de l’AUC et du Cmax observées sous tadalafil seul. A la dose de 400 mg par jour, le kétoconazole multiplie par 4 l’exposition (AUC) au tadalafil

(20 mg) et augmente le Cmax de 22%. Le ritonavir, antiprotéase inhibiteur du CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 et du CYP2D6 (200 mg deux fois par jour), multiplie par 2 l’exposition (AUC) au tadalafil (20 mg), sans modification du Cmax. Bien que les interactions spécifiques n'aient pas été étudiées, d’autres antiprotéases, comme le saquinavir, et d'autres inhibiteurs du CYP3A4, comme l'érythromycine, la clarithromycine, l'itraconazole et le jus de pamplemousse, doivent être co- administrés avec prudence car ils sont susceptibles d'augmenter les concentrations plasmatiques de tadalafil (voir rubrique 4.4). L'incidence des effets indésirables mentionnés à la rubrique 4.8 pourrait par conséquent être augmentée.

Transporteurs

Le rôle des transporteurs (comme la glycoprotéine P) dans la phase de distribution du tadalafil n'est pas connu. Ainsi, il existe donc un risque potentiel d'interactions médicamenteuses dues à l'inhibition des transporteurs.

Inducteurs du cytochrome P450

La rifampicine, inducteur du CYP3A4, diminue de 88% l’AUC du tadalafil par rapport aux AUC déterminées pour le tadalafil seul (10 mg). Cette diminution peut réduire l'efficacité du tadalafil ; la valeur de cette réduction n’est pas connue. Une diminution des concentrations plasmatiques du tadalafil ne peut être écartée lors de l’association à d’autres inducteurs du CYP3A4, tels que le phénobarbital, la phénytoïne et la carbamazépine.

Effets du tadalafil sur d’autres médicaments

Dérivés nitrés

Les études cliniques ont montré que le tadalafil (5, 10 et 20 mg) majorait les effets hypotenseurs des dérivés nitrés. L’administration de tadalafil à des patients qui reçoivent des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme est donc contre-indiquée (voir rubrique 4.3). Les résultats d’une étude clinique réalisée chez 150 patients ayant reçu des doses quotidiennes de 20 mg de tadalafil pendant 7 jours, et 0,4 mg de trinitrine sublinguale à des moments variés ont montré que cette interaction a duré plus de 24 heures et n’était plus détectable 48 heures après la dernière prise de tadalafil. Ainsi, chez un patient prenant du tadalafil quelle que soit la dose (2,5 mg-20 mg), et chez qui l’administration d’un dérivé nitré est jugée nécessaire pour le pronostic vital, un délai minimum de 48 heures après la dernière prise de tadalafil doit être respecté, avant d’administrer un dérivé nitré. Dans ce cas, les dérivés nitrés ne doivent être administrés que sous un contrôle médical strict comprenant une surveillance hémodynamique appropriée.

Antihypertenseurs (y compris les inhibiteurs calciques)

L’administration concomitante de doxazosine (4 mg et 8 mg par jour) et de tadalafil (5 mg en dose quotidienne et 20 mg en dose unique) augmente de manière significative l’effet hypotenseur de cet alpha-bloquant. Cet effet peut se prolonger pendant au moins douze heures et se manifester par des symptômes tels que des syncopes. Par conséquent, cette association n’est pas recommandée (voir rubrique 4.4).

Dans des études d’interaction réalisées chez un nombre limité de volontaires sains, ces effets n’ont pas été rapportés avec l’alfuzosine et la tamsulosine. Cependant, chez des patients traités par des alpha-bloquants, et notamment chez les personnes âgées, l’utilisation du tadalafil se fera avec prudence. Les traitements doivent être débutés à la dose minimale ; et l’ajustement posologique devra se faire progressivement.

La possibilité que le tadalafil puisse augmenter les effets hypotenseurs des médicaments antihypertenseurs a été évaluée dans des études de pharmacologie clinique. Les classes majeures de médicaments antihypertenseurs ont été étudiées, incluant les inhibiteurs calciques (amlodipine), les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) (énalapril), les bêtabloquants (métoprolol), les diurétiques thiazidiques (bendrofluméthiazide) et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (de type et posologie variés, seuls ou en association avec des diurétiques thiazidiques, des inhibiteurs calciques, des bêtabloquants et/ou des alpha-bloquants). Aucun effet cliniquement significatif n’a été observé après la prise de tadalafil (10 mg à l’exception des études réalisées avec des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II et l’amlodipine, dans lesquelles une dose de 20 mg

a été utilisée) en association avec un traitement de l’une ou l’autre de ces classes. Dans une autre étude de pharmacologie clinique, le tadalafil (20 mg) a été étudié en association avec jusqu’à 4 classes d’antihypertenseurs. Chez les sujets prenant plusieurs antihypertenseurs, les modifications de la pression artérielle en ambulatoire semblent être corrélées au degré de contrôle de la pression artérielle. A cet égard, chez les patients de cette étude ayant une pression artérielle correctement contrôlée, la diminution était minime et similaire à celle observée chez le volontaire sain.

Chez les patients dont la pression artérielle n’était pas contrôlée, la diminution était plus importante bien qu’elle n’ait pas été associée à une symptomatologie hypotensive chez la majorité d’entre eux. Chez les patients traités simultanément par des médicaments antihypertenseurs, le tadalafil 20 mg peut induire une baisse de la pression artérielle (à l’exception des alpha-bloquants, voir ci-dessus), généralement mineure et vraisemblablement sans conséquence clinique. L’analyse des données des essais cliniques de phase III n’a pas montré de différence concernant les événements indésirables survenus chez les patients prenant du tadalafil avec ou sans traitement antihypertenseur. Cependant, des conseils cliniques appropriés doivent être donnés aux patients concernant la possibilité d'une diminution de la pression artérielle en cas de traitement concomitant par des médicaments antihypertenseurs.

Riociguat

Les études précliniques ont montré une majoration de l’effet hypotenseur un effet supplémentaire de diminution de la pression artérielle systémique sanguine lorsque les inhibiteurs des PDE5 étaient associés avec le riociguat. Dans les études cliniques, il a été démontré que le riociguat augmentait les effets hypotenseurs des inhibiteurs des PDE5. Il n’a pas été mis en évidence de bénéfice de l’association dans la population étudiée. L’utilisation concomitante du riociguat avec les inhibiteurs des PDE5, tel que le tadalafil, est contre-indiquée (voir rubrique 4.3).

Inhibiteurs de la 5-alpha réductase

Dans un essai clinique comparant l’administration simultanée de 5 mg de tadalafil et 5 mg de finastéride à un placebo et 5 mg de finastéride pour soulager les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate, aucun nouvel effet indésirable n'a été identifié.

Aucune étude d'interaction médicamenteuse évaluant les effets du tadalafil et des inhibiteurs de la 5-alpha réductase (5-ARI) n’ayant été effectuée, il conviendra d’être prudent en cas d’administration concomitante de tadalafil et de 5-ARI.

Substrats du CYP1A2 (par exemple la théophylline)

Une étude de pharmacologie clinique d'administration concomitante de tadalafil 10 mg et de théophylline (un inhibiteur non sélectif de la phosphodiestérase) n'a montré aucune interaction pharmacocinétique.

Le seul effet pharmacodynamique rapporté a été une légère augmentation (3,5 battements/min) de la fréquence cardiaque.

Même si dans cette étude cet effet a été considéré comme mineur et sans signification clinique, cet effet devra être cependant pris en considération en cas d'administration concomitante de ces médicaments.

Ethinylestradiol et terbutaline

Il a été montré que le tadalafil entraînait une augmentation de la biodisponibilité orale de l'éthinylestradiol ; une augmentation similaire est prévisible en cas d'administration orale de terbutaline, même si la conséquence clinique de cette augmentation est incertaine.

Alcool

Les concentrations en alcool (concentration sanguine maximale moyenne de 0,08%) n'ont pas été affectées par l'administration concomitante de tadalafil (10 ou 20 mg). En particulier, aucune modification des concentrations de tadalafil n'a été observée trois heures après l'administration concomitante d'alcool, l’alcool étant administré de manière à favoriser son absorption (jeûne pendant une nuit et absence d’alimentation jusqu’à 2 heures après la prise d’alcool).

Le tadalafil (20 mg) n’augmente pas la baisse moyenne de la pression artérielle due à l’alcool (à la dose de 0,7 g/kg soit approximativement 180 ml d’alcool à 40% [vodka] chez un homme de 80 kg). Chez certains sujets, des sensations de vertiges et une hypotension orthostatique ont été observées.

Lorsque le tadalafil était administré avec de plus faibles doses d’alcool (0,6 g/kg), aucune hypotension n’était observée. De même, les sensations de vertiges étaient aussi fréquentes que lors de la prise d’alcool seul. Le tadalafil (10 mg) n’augmente pas l’effet de l'alcool sur les fonctions cognitives.

Médicaments métabolisés par le cytochrome P450

Le tadalafil ne devrait pas entraîner d'inhibition ou d'induction cliniquement significative de la clairance des médicaments métabolisés par les isoformes du CYP450. Des études ont confirmé que le tadalafil n'est pas un inhibiteur ou un inducteur des isoformes du CYP450, dont le CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 et CYP2C19.

Substrats du CYP2C9 (par exemple la warfarine-R)

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) n'a pas d'effet cliniquement significatif sur l'exposition (AUC) à la warfarine-S ou à la warfarine-R (substrat du CYP2C9), et n'affecte pas les changements du taux de prothrombine induits par la warfarine.

Acide acétylsalicylique

Le tadalafil (10 mg et 20 mg) ne potentialise pas l'augmentation du temps de saignement provoquée par l'acide acétylsalicylique.

Médicaments antidiabétiques

Aucune étude d'interaction spécifique avec les traitements antidiabétiques n'a été conduite.

4.6Fertilité, grossesse et allaitement

Tadalafil Mylan n'est pas indiqué chez la femme.

Grossesse

Les données existantes de l'utilisation du tadalafil chez la femme enceinte sont limitées. Les études chez l'animal ne révèlent pas d'effets nocifs, directs ou indirects, sur le déroulement de la grossesse, le développement de l'embryon/du fœtus, l’accouchement et le développement postnatal (voir rubrique 5.3). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation de Tadalafil Mylan pendant la grossesse.

Allaitement

Les données pharmacodynamiques/toxicologiques disponibles chez l’animal ont mis en évidence l’excrétion de tadalafil dans le lait. Un risque pour les enfants allaités ne peut être exclu. Tadalafil Mylan ne doit pas être utilisé pendant l’allaitement.

Fertilité

Des effets pouvant être un indicateur d’une altération de la fertilité ont été observés chez des chiens. De plus, deux études cliniques suggèrent que ces effets sont peu probables chez l’Homme, malgré une diminution de la concentration du sperme observée chez certains hommes (voir rubriques 5.1 et 5.3).

4.7Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Le tadalafil n’a qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Bien que la fréquence des sensations vertigineuses rapportées dans le bras placebo et le bras tadalafil des études cliniques ait été similaire, les patients doivent connaître la manière dont ils réagissent à tadalafil avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

4.8Effets indésirables

Résumé du profil de sécurité

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients prenant du tadalafil pour

le traitement de la dysfonction érectile ou de l’hypertrophie bénigne de la prostate étaient les suivants : céphalées, dyspepsie, douleurs dorsales et myalgies dont les incidences augmentent avec l’augmentation de la dose de tadalafil.

Les effets indésirables rapportés étaient transitoires et, généralement d'intensité légère ou modérée. La majorité des céphalées rapportées avec Tadalafil Mylan en prise quotidienne surviennent dans les 10 à 30 premiers jours suivant le début du traitement.

Tableau récapitulatif des effets indésirables

Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés à partir de déclarations spontanées et dans les essais cliniques contrôlés versus placebo (portant sur un total de 8 022 patients traités par tadalafil et de 4 422 patients sous placebo) pour un traitement à la demande et en prise quotidienne de la dysfonction érectile et un traitement en prise quotidienne de l’hypertrophie bénigne de la prostate.

Convention en matière de fréquence : très fréquent ( 1/10), fréquent ( 1/100, 1/10), peu fréquent ( 1/1000, 1/100), rare ( 1/10 000, 1/1000), très rare ( 1/10 000) et fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Très fréquent

Fréquent

Peu fréquent

Rare

 

 

 

 

Affections du système immunitaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Réactions

Œdème de Quincke2

 

 

d’hypersensibilité

 

 

 

 

 

Affections du système nerveux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accident vasculaire cérébral1 (y

 

 

Sensations

compris évènements hémorragiques),

 

Céphalées

syncope,

 

vertigineuses

accidents ischémiques transitoires1,

 

 

 

migraine2, convulsions2, amnésie

 

 

 

transitoire

 

 

 

 

Affections oculaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision trouble,

Anomalie du champ visuel, œdème des

 

 

sensations

paupières, hyperhémie conjonctivale,

 

 

décrites comme

neuropathie optique ischémique

 

 

des douleurs

antérieure non-artéritique (NOIAN)2,

 

 

oculaires

occlusion vasculaire rétinienne2

 

 

 

 

Affections de l’oreille et du labyrinthe

 

 

 

 

Acouphènes

Perte soudaine de l’audition

 

 

 

 

Affections cardiaques

 

 

 

 

Tachycardie,

Infarctus du myocarde, angor instable2,

 

 

arythmie

 

 

palpitations

 

 

ventriculaire2

 

 

 

 

Affections vasculaires

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouffées

Hypotension3,

 

 

vasomotrices

hypertension

 

 

 

 

 

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales

 

 

 

 

 

 

Congestion nasale

Dyspnée, epistaxis

 

 

 

 

 

Affections gastro-intestinales

 

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs

 

 

 

abdominales,

 

 

Dyspepsie

vomissements,

 

 

nausées, reflux

 

 

 

 

 

 

gastro-

 

 

 

œsophagiens

 

Affections de la peau et du tissus sous-cutané

 

 

 

 

 

 

 

 

Urticaire, syndrome de Stevens-

 

 

Éruption cutanée

Johnson2, dermatite exfoliative2,

 

 

 

hyperhidrose (transpiration excessive)

 

 

 

 

Affections musculo-

squelettiques et systémiques

 

Douleurs dorsales, myalgies, douleurs des extrémités

Affections du rein et des voies urinaires

Hématurie

Affections des organes de reproduction et du sein

 

 

Érections

Priapisme, hémorragie pénienne,

 

 

prolongées

hémospermie

 

 

 

 

Troubles généraux et anomalies au site d'administration

 

 

 

 

 

 

 

Douleurs

 

 

 

thoraciques1,

Œdème facial2, mort subite d’origine

 

 

œdème des

cardiaque1,2

 

 

extrémités, fatigue

 

 

 

 

 

(1)La plupart des patients présentaient des facteurs de risque cardiovasculaires préexistants (voir rubrique 4.4).

(2)Des effets indésirables non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo ont

été rapportés lors de la surveillance après commercialisation.

(3) Plus souvent rapportée chez les patients prenant du tadalafil et déjà traités par des antihypertenseurs.

Description d’effets indésirables spécifiques

Une légère augmentation de l'incidence des anomalies de l'ECG, principalement une bradycardie sinusale, a été rapportée chez les patients traités par tadalafil en prise quotidienne, par rapport au placebo. La plupart de ces anomalies de l'ECG n'ont pas été associées à des effets indésirables.

Autres populations particulières

Les données issues des essais cliniques réalisés chez des patients de plus de 65 ans traités par tadalafil pour une dysfonction érectile ou une hypertrophie bénigne de la prostate sont limitées. Dans les essais cliniques où le tadalafil est pris à la demande pour traiter la dysfonction érectile, des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 65 ans. Dans les essais cliniques réalisés chez des patients traités par 5 mg de tadalafil en prise quotidienne pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des sensations vertigineuses et des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 75 ans.

Déclaration des effets indésirables suspectés

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.

4.9Surdosage

Des doses uniques allant jusqu'à 500 mg ont été données à des sujets sains et des doses multiples allant jusqu’à 100 mg par jour ont été données à des patients. Les événements indésirables ont été similaires

à ceux observés avec des doses plus faibles. En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être mises en œuvre selon les besoins. L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.

5.PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : Urologiques, médicaments utilisés dans la dysfonction érectile, code ATC : G04BE08.

Mécanisme d’action

Le tadalafil est un inhibiteur sélectif et réversible de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5), spécifique de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc). Lorsque la stimulation sexuelle provoque la libération locale de monoxyde d’azote, l'inhibition de la PDE5 par le tadalafil entraîne une augmentation du taux de GMPc dans les corps caverneux. Il en résulte un relâchement des muscles lisses et l’afflux sanguin dans les tissus péniens, permettant ainsi l’obtention d’une érection. Le tadalafil n’a pas d’effet en l’absence de stimulation sexuelle.

Effets pharmacodynamiques

Des études in vitro ont montré que le tadalafil était un inhibiteur sélectif de la PDE5. La PDE5 est une enzyme présente dans les muscles lisses des corps caverneux, les muscles lisses vasculaires et viscéraux, les muscles squelettiques, les plaquettes, les reins, les poumons et le cervelet. L'effet du tadalafil est plus important sur la PDE5 que sur les autres phosphodiestérases. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE1, la PDE2 et la PDE4, enzymes présentes dans le cœur, le cerveau, les vaisseaux sanguins, le foie et d'autres organes. L’effet du tadalafil est > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE3, enzyme présente dans le cœur et les vaisseaux sanguins.

Cette sélectivité pour la PDE5 par rapport à la PDE3 est importante car la PDE3 intervient dans la contractilité cardiaque. Par ailleurs, le tadalafil est environ 700 fois plus puissant sur la PDE5 que sur la PDE6, une enzyme présente dans la rétine qui est responsable de la phototransduction. Le tadalafil est également > 10 000 fois plus puissant sur la PDE5 que sur les enzymes PDE7 à PDE10.

Efficacité et sécurité cliniques

Trois études cliniques ont évalué en ambulatoire chez 1054 patients la période de réponse à tadalafil. Le tadalafil améliore de façon statistiquement significative la fonction érectile et la possibilité d’avoir un rapport sexuel réussi jusqu’à 36 heures après la prise, ainsi que la possibilité pour les patients

d’obtenir et de maintenir des érections suffisantes pour des rapports sexuels réussis, dès la 16e minute après la prise de la dose par rapport au placebo.

Le tadalafil administré à des sujets sains n’a pas entraîné de différence significative, par rapport au placebo, de la pression artérielle systolique et diastolique en position allongée (baisse maximale moyenne de 1,6/0,8 mm Hg, respectivement), de la pression artérielle systolique et diastolique en position debout (baisse maximale moyenne de 0,2/4,6 mm Hg, respectivement), ni significativement modifié la fréquence cardiaque.

Dans une étude destinée à évaluer les effets du tadalafil sur la vision, aucune altération de la distinction entre les couleurs (bleu/vert) n'a été détectée par le test des 100 couleurs de Farnsworth- Munsell. Ce résultat est compatible avec la faible affinité du tadalafil pour la PDE6 par rapport à la PDE5. Au cours de toutes les études cliniques, des modifications de la vision des couleurs ont été rarement rapportées (<0,1%).

Trois études ont été conduites chez des hommes pour évaluer l’effet potentiel de tadalafil 10 mg (une étude de 6 mois) et 20 mg (une étude de 6 mois et une de 9 mois), administrés quotidiennement, sur la spermatogenèse. Dans deux de ces études, il a été observé une diminution du nombre des spermatozoïdes ainsi qu’une diminution de la concentration du sperme, en relation avec le traitement par tadalafil mais de signification clinique peu probable. Ces effets n’ont pas été associés à la

modification des autres paramètres, tels que la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes, ainsi que le taux de FSH (hormone folliculo-stimulante).

Le tadalafil a été évalué au cours de 16 essais cliniques à des doses variant de 2 à 100 mg, chez 3250 patients atteints de dysfonction érectile de sévérité légère, modérée ou sévère et d’étiologies variées, d’âges (extrêmes 21-86 ans) et d’origines ethniques différents. La plupart des patients présentaient une dysfonction érectile depuis au moins un an. Dans les études sur la population générale où l’efficacité était le critère principal, 81% des patients ont rapporté que tadalafil améliorait leurs érections par comparaison à 35% sous placebo. De même, les patients atteints de dysfonction érectile, quelle qu’en soit la sévérité, ont rapporté une amélioration des érections sous tadalafil (86%, 83% et 72% pour les formes légères, modérées et sévères respectivement, par comparaison à 45%, 42% et 19% sous placebo). Dans les études où l’efficacité était le critère principal, 75% des tentatives de rapport sexuel ont été réussies chez les patients traités par tadalafil, par comparaison à 32% sous placebo.

Dans une étude de 12 semaines réalisée chez 186 patients (142 sous tadalafil et 44 sous placebo) présentant une dysfonction érectile secondaire à une lésion de la moelle épinière, le tadalafil a amélioré de façon significative la fonction érectile conduisant à un pourcentage moyen de rapports sexuels réussis par sujet traité par tadalafil 10 ou 20 mg (dose flexible, à la demande) de 48% chez les patients prenant du tadalafil par rapport à 17% chez les patients traités par placebo.

Population pédiatrique

Une seule étude a été réalisée avec le tadalafil sur une population pédiatrique présentant une myopathie de Duchenne et au cours de laquelle aucune preuve d'efficacité n'a été observée. L'étude était randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, en 3 groupes parallèles, et incluant 331 garçons âgés de 7 à 14 ans atteints de myopathie de Duchenne et recevant simultanément un traitement par corticostéroïdes. L'étude comportait une période en double aveugle de 48 semaines au cours de laquelle les patients étaient randomisés pour recevoir quotidiennement du tadalafil 0,3 mg / kg, du tadalafil 0,6 mg / kg ou un placebo. Il n’a pas été mis en évidence d’efficacité du tadalafil en terme de réduction du déclin de la capacité à l’exercice, mesurée par la distance de marche parcourue en 6 minutes (DM6M): La variation moyenne (méthode des moindres carrés) de la distance de marche parcourue en 6 minutes à 48 semaines de traitement était de -51.0 mètres

(m) pour le groupe placebo, -64,7 m pour le groupe tadalafil 0,3 mg / kg (p = 0,307) et -59,1 m pour le groupe tadalafil 0,6 mg / kg (p = 0,538). De plus, l’analyse des critères secondaires n’a pas mis en évidence d’efficacité. Les résultats de sécurité globale dans cette étude étaient dans l’ensemble cohérents avec le profil de sécurité connu du tadalafil et avec les effets indésirables (EI) attendus dans une population pédiatrique atteinte de myopathie de Duchenne et recevant des corticostéroïdes.

L’Agence européenne des médicaments a accordé une dérogation à l’obligation de soumettre les résultats d’études réalisées dans tous les sous-groupes de la population pédiatrique dans le traitement de la dysfonction érectile. Voir rubrique 4.2 pour les informations concernant l’utilisation en pédiatrie.

5.2Propriétés pharmacocinétiques

Absorption

Le tadalafil est facilement absorbé et les concentrations plasmatiques maximales (Cmax) moyennes observées sont atteintes en moyenne 2 heures après administration par voie orale. La biodisponibilité absolue du tadalafil après administration orale n'a pas été déterminée.

La vitesse et le taux d'absorption du tadalafil ne sont pas influencés par l'alimentation et le tadalafil peut donc être pris pendant ou en dehors des repas. L'heure des prises (matin ou soir) n'a aucun effet cliniquement significatif sur la vitesse ou l'importance de l'absorption.

Distribution

Le volume moyen de distribution est d'environ 63 l, ce qui suggère que le tadalafil est distribué dans les tissus. Aux concentrations thérapeutiques, le tadalafil est lié à 94% aux protéines plasmatiques. La liaison aux protéines n'est pas modifiée par l'insuffisance rénale.

Moins de 0,0005% de la dose administrée se retrouvait dans le sperme des sujets sains.

Biotransformation

Le tadalafil est essentiellement métabolisé par l’iso-enzyme 3A4 du cytochrome P450 (CYP). Le principal métabolite circulant est le dérivé méthylcatéchol glucuronide. Ce métabolite est au moins 13 000 fois moins puissant que le tadalafil sur la PDE5. En conséquence, il ne devrait pas être cliniquement actif aux concentrations observées.

Élimination

La clairance moyenne du tadalafil est d'environ 2,5 l/h après administration par voie orale et la demi- vie moyenne est de 17,5 heures chez les sujets sains. Le tadalafil est essentiellement excrété sous forme de métabolites inactifs, principalement dans les selles (environ 61% de la dose) et, à un moindre degré, dans les urines (environ 36% de la dose).

Linéarité/non-linéarité

La pharmacocinétique du tadalafil chez les sujets sains est linéaire en termes de temps et de dose. Pour des doses comprises entre 2,5 et 20 mg, l’exposition systémique (AUC) augmente proportionnellement à la dose. Les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont atteintes dans les 5 jours qui suivent une prise unitaire quotidienne.

La pharmacocinétique déterminée chez des patients atteints de dysfonction érectile est semblable à la pharmacocinétique déterminée chez le sujet sain.

Populations particulières

Sujets âgés

Les sujets âgés sains (65 ans ou plus) avaient une clairance inférieure après administration orale de tadalafil, entraînant une exposition systémique (AUC) supérieure de 25% à celle des sujets sains âgés de 19 à 45 ans. Cet effet lié à l'âge n'est pas cliniquement significatif et ne justifie pas d’ajustement posologique.

Insuffisance rénale

Des études de pharmacologie clinique utilisant des doses uniques de tadalafil (5 mg à 20 mg), ont montré que l’exposition au tadalafil (AUC) était approximativement doublée chez les sujets atteints d’insuffisance rénale légère (clairance de la créatinine 51 à 80 ml/min) ou modérée (clairance de la créatinine 31 à 50 ml/min), ainsi que chez les sujets présentant une insuffisance rénale terminale traités par hémodialyse. Chez les patients hémodialysés, la Cmax était supérieure de 41% à celle observée chez des sujets sains. L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.

Insuffisance hépatique

L'exposition systémique (AUC) au tadalafil, chez les sujets présentant une insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh, classes A et B), est comparable à l'exposition systémique observée chez des sujets sains après administration d’une dose de 10 mg. Peu de données cliniques de tolérance sont disponibles chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C). Si

Le tadalafil est prescrit, le médecin prescripteur devra procéder à une évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque. Aucune donnée n'est disponible sur l'administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafil chez les patients atteints d'insuffisance hépatique.

Patients diabétiques

L'exposition systémique (AUC) du tadalafil chez les sujets diabétiques est environ 19% plus faible que l'AUC déterminée chez des sujets sains. Cette différence d'exposition ne nécessite pas d’ajustement posologique.

5.3Données de sécurité préclinique

Les données non cliniques issues des études conventionnelles de pharmacologie de sécurité, toxicologie en administration répétée, génotoxicité, cancérogenèse et des fonctions de reproduction n’ont pas révélé de risque particulier pour l’homme.

Aucun signe de tératogénicité, d'embryotoxicité ni de fœtotoxicité n'a été observé chez des rates ou des souris recevant jusqu'à 1000 mg/kg/jour de tadalafil. Dans des études de développement prénatal et postnatal effectuées chez le rat, la dose sans effet était de 30 mg/kg/jour. Chez la rate gestante, l'AUC correspondant au produit sous forme libre à cette dose était environ 18 fois plus élevée que l'AUC déterminée pour une dose de 20 mg chez l’homme.

Aucune altération de la fertilité n'a été observée chez les rats mâles et femelles. Chez les chiens ayant reçu quotidiennement du tadalafil pendant 6 à 12 mois à des doses de 25 mg/kg/jour (représentant une exposition au moins 3 fois supérieure [de 3,7 à 18,6] à celle observée chez l’homme à la dose unique de 20 mg) et plus, une régression de l'épithélium des tubes séminifères a été observée, entraînant une diminution de la spermatogenèse chez certains chiens. Voir également rubrique 5.1.

6.DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1Liste des excipients

Noyau du comprimé :

Lactose anhydre

Poloxamer 188

Cellulose microcristalline (pH101)

Povidone (K-25)

Croscarmellose sodique

Stéarate de magnésium

Laurylsulfate de sodium

Silice colloïdale anhydre.

Pelliculage :

Lactose monohydraté

Hypromellose (E464)

Dioxyde de titane (E171)

Oxyde de fer jaune (E172)

Triacétine.

6.2Incompatibilités

Sans objet.

6.3Durée de conservation

3 ans.

6.4Précautions particulières de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

6.5Nature et contenu de l’emballage extérieur

Plaquettes thermoformées en PVC/PE/PVdC-Alu.

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimés pelliculés

Boîtes de 4, 12 et 24 comprimés pelliculés.

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimés pelliculés

Boîtes de 2, 4, 8, 12 et 24 comprimés pelliculés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6Précautions particulières d’élimination

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

7.TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

8.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimés pelliculés

EU/1/14/961/001

EU/1/14/961/010

EU/1/14/961/011

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimés pelliculés

EU/1/14/961/002

EU/1/14/961/003

EU/1/14/961/004

EU/1/14/961/005

EU/1/14/961/006

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

Date de première autorisation : 21 Novembre 2014

10.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.

ANNEXE II

A.FABRICANT(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBÉRATION DES LOTS

B.CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION

C.AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

D.CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT

A.FABRICANT(S) RESPONSABLE(S) DE LA LIBÉRATION DES LOTS

Nom et adresse des fabricants responsables de la libération des lots

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Irlande

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom 2900

Hongrie

Le nom et l’adresse du fabricant responsable de la libération du lot concerné doivent figurer sur la notice du médicament.

B.CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D’UTILISATION

Médicament soumis à prescription médicale.

C. AUTRES CONDITIONS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

-Rapports périodiques actualisés de sécurité (PSUR)

Les exigences relatives à la soumission des rapports périodiques actualisés de sécurité pour ce médicament sont définies dans la liste des dates de référence pour l'Union (liste EURD) prévue à l'article 107c(7), de la directive 2001/83/CE et ses actualisations publiées sur le portail web européen des médicaments.

D. CONDITIONS OU RESTRICTIONS EN VUE D’UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE DU MÉDICAMENT

-Plan de gestion des risques (PGR)

Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché réalisera les activités et interventions requises décrites dans le PGR adopté et présenté dans le Module 1.8.2 de l’autorisation de mise sur le marché, ainsi que toutes actualisations ultérieures adoptées du PGR

Un PGR actualisé sera soumis tous les trois ans.

Lorsque la soumission d’un PSUR coïncide avec l’actualisation d’un PGR, les deux documents doivent être soumis en même temps.

De plus, un PGR actualisé doit être soumis :

-à la demande de l’Agence européenne des médicaments;

-dès lors que le système de gestion des risques est modifié, notamment en cas de réception de nouvelles informations pouvant entraîner un changement significatif du profil bénéfice/risque, ou lorsqu’une étape importante (pharmacovigilance ou minimisation du risque) est franchie.

ANNEXE III

ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Etui

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 2,5 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé contient 2,5 mg de tadalafil.

3.LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du lactose.

Pour plus d’informations, voir la notice.

4.FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

28 comprimés pelliculés

56 comprimés pelliculés

5.MODE ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION

Voie orale.

Une prise quotidienne.

Lire la notice avant utilisation.

6.MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.DATE DE PEREMPTION

EXP

9.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S’IL Y A LIEU

11.NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

12.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/008

EU/1/14/961/009

13.NUMÉRO DU LOT

Lot.

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

l5. INDICATIONS D'UTILISATION

16.INFORMATION EN BRAILLE

Tadalafil Mylan 2,5 mg

17.IDENTIFIANT UNIQUE – CODE-BARRES 2D

Code-barres 2D portant l’identifiant unique inclus.

18.IDENTIFIANT UNIQUE – DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

PC :

SN :

NN :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMÉES OU LES FILMS THERMOSOUDÉS

Plaquettes

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 2,5 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.NOM DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

3.DATE DE PÉREMPTION

EXP

4.NUMÉRO DU LOT

Lot

5.AUTRE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Etui

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 5 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé contient 5 mg de tadalafil.

3.LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du lactose.

Pour plus d’informations, voir la notice.

4.FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

14 comprimés pelliculés

28 comprimés pelliculés

30 comprimés pelliculés

56 comprimés pelliculés

84 comprimés pelliculés98 comprimés pelliculés

5.MODE ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION

Voie orale.

Une prise quotidienne.

Lire la notice avant utilisation.

6.MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.DATE DE PEREMPTION

EXP

9.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S’IL Y A LIEU

11.NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

12.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/012

EU/1/14/961/013

EU/1/14/961/014

EU/1/14/961/015

EU/1/14/961/016

EU/1/14/961/017

13.NUMÉRO DU LOT

Lot.

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

l5. INDICATIONS D'UTILISATION

16.INFORMATION EN BRAILLE

Tadalafil Mylan 5 mg

17.IDENTIFIANT UNIQUE – CODE-BARRES 2D

Code-barres 2D portant l’identifiant unique inclus.

18.IDENTIFIANT UNIQUE – DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

PC :

SN :

NN :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMÉES OU LES FILMS THERMOSOUDÉS

Plaquettes

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 5 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.NOM DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

3.DATE DE PÉREMPTION

EXP

4.NUMÉRO DU LOT

Lot

5.AUTRE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Etui

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé contient 10 mg de tadalafil.

3.LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du lactose.

Pour plus d’informations, voir la notice.

4.FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

4 comprimés pelliculés

12 comprimés pelliculés

24 comprimés pelliculés

5.MODE ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

6.MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.DATE DE PEREMPTION

EXP

9.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S’IL Y A LIEU

11.NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

12.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/001

EU/1/14/961/010

EU/1/14/961/011

13.NUMÉRO DU LOT

Lot.

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

l5. INDICATIONS D'UTILISATION

16.INFORMATION EN BRAILLE

Tadalafil Mylan 10 mg

17.IDENTIFIANT UNIQUE – CODE-BARRES 2D

Code-barres 2D portant l’identifiant unique inclus.

18.IDENTIFIANT UNIQUE – DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

PC :

SN :

NN :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMÉES OU LES FILMS THERMOSOUDÉS

Plaquettes

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.NOM DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

3.DATE DE PÉREMPTION

EXP

4.NUMÉRO DU LOT

Lot

5.AUTRE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Etui

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.COMPOSITION EN SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Chaque comprimé contient 20 mg de tadalafil.

3.LISTE DES EXCIPIENTS

Contient du lactose.

Pour plus d’informations, voir la notice.

4.FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

2 comprimés pelliculés

4 comprimés pelliculés

8 comprimés pelliculés

12 comprimés pelliculés

24 comprimés pelliculés

5.MODE ET VOIE(S) D’ADMINISTRATION

Voie orale.

Lire la notice avant utilisation.

6.MISE EN GARDE SPÉCIALE INDIQUANT QUE LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE CONSERVÉ HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

7.AUTRE(S) MISE(S) EN GARDE SPÉCIALE(S), SI NÉCESSAIRE

8.DATE DE PEREMPTION

EXP

9.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10.PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D’ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS PROVENANT DE CES MÉDICAMENTS S’IL Y A LIEU

11.NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

12.NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

EU/1/14/961/002

EU/1/14/961/003

EU/1/14/961/004

EU/1/14/961/005

EU/1/14/961/006

13.NUMÉRO DU LOT

Lot.

14. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE

l5. INDICATIONS D'UTILISATION

16.INFORMATION EN BRAILLE

Tadalafil Mylan 20 mg

17.IDENTIFIANT UNIQUE – CODE-BARRES 2D

Code-barres 2D portant l’identifiant unique inclus.

18.IDENTIFIANT UNIQUE – DONNÉES LISIBLES PAR LES HUMAINS

PC :

SN :

NN :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES THERMOFORMÉES OU LES FILMS THERMOSOUDÉS

Plaquettes

1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimé pelliculé tadalafil

2.NOM DU TITULAIRE DE L‘AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Generics [UK] Limited

3.DATE DE PÉREMPTION

EXP

4.NUMÉRO DU LOT

Lot

5.AUTRE

B. NOTICE

Notice : Information de l’utilisateur

Tadalafil Mylan 2,5 mg, comprimé pelliculé

Tadalafil

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quel cas est-il utilisé?

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan

3.Comment prendre Tadalafil Mylan

4.Quels sont les effets indésirables éventuels

5.Comment conserver Tadalafil Mylan

6.Contenu de l’emballage et autres informations.

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quel cas est-il utilisé

Tadalafil Mylan est un traitement pour les hommes adultes souffrant de dysfonction érectile ; c’est-à- dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que le tadalafil améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle.

Tadalafil Mylan contient une substance active, le tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. A la suite d’une stimulation sexuelle, Tadalafil Mylan agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l’afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l’érection. Tadalafil Mylan ne vous aidera pas si vous n’avez pas de problème d’érection.

Il est important de savoir que le tadalafil n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour votre problème d’érection.

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan

Ne prenez jamais Tadalafil Mylan :

-si vous êtes allergique au tadalafil ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

-si vous prenez des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle sous quelque forme que ce soit. Ce groupe de médicaments (“les dérivés nitrés”) est utilisé dans le traitement des crises d’angine de poitrine (“douleurs thoraciques”). Il a été montré que le tadalafil augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme ou si vous avez des doutes, prévenez votre médecin.

-si vous avez une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque au cours des 90 derniers jours.

-si vous avez récemment eu un accident vasculaire cérébral au cours des six derniers mois.

-si vous souffrez d’hypotension artérielle ou d’hypertension artérielle non contrôlée.

-si vous avez déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), affection décrite comme «accidents vasculaires oculaires».

-si vous prenez du riociguat. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPC) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à la présence secondaire des caillots sanguins persistants). Il a été démontré que les inhibiteurs des PDE5, tel que Tadalafil Mylan, augmentaient les effets hypotenseurs de ce médicament. Si vous prenez du riociguat ou si vous avez un doute parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Tadalafil Mylan.

Attention, l’activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d’effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :

-une drépanocytose (malformation des globules rouges).

-un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).

-une leucémie (cancer des cellules sanguines).

-une déformation du pénis.

-un grave problème de foie.

-un grave problème de reins.

L’efficacité de tadalafil n’est pas connue chez les patients ayant subi :

-une intervention chirurgicale pelvienne.

-une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par Tadalafil Mylan et contacter immédiatement votre médecin.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les femmes.

Une diminution ou une perte soudaine de l'audition ont été observées chez des patients prenant du tadalafil. Même s’il n’a pas été démontré que l'événement est directement lié au tadalafil, si vous rencontrez une diminution ou une perte soudaine de l’audition, arrêtez de prendre Tadalafil Mylan et contactez immédiatement votre médecin.

Enfants et adolescents

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Tadalafil Mylan

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

L’activité de certains médicaments peut être altérée par Tadalafil Mylan, ou ces médicaments peuvent altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traités par :

-un alpha-bloquant (médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle ou les symptômes

urinaires associés à une hypertrophie bénigne de la prostate).

-d’autres médicaments pour traiter l’hypertension artérielle.

-riociguat.

-un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate).

-des médicaments tels que le kétoconazole en comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.

-du phénobarbital, de la phénytoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).

-de la rifampicine, de l’érythromycine, de la clarithromycine ou de l’itraconazole.

-d’autres traitements de la dysfonction érectile.

Tadalafil Mylan avec boissons et de l’alcool

Les informations sur les effets de l’alcool sont à la section 3. Le jus de pamplemousse peut altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan et doit donc être pris avec précaution. Si vous souhaitez plus d’informations, parlez-en avec votre médecin.

Fertilité

Une diminution de la production de sperme a été observée chez des chiens traités. Cette diminution a été observée chez certains hommes. Il est peu probable que ces effets entraînent une baisse de la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des sensations vertigineuses ont été rapportées au cours des études cliniques chez des hommes prenant du tadalafil. Vérifiez attentivement la façon dont vous réagissez sous Tadalafil Mylan avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

Tadalafil Mylan contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3.Comment prendre Tadalafil Mylan?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés de Tadalafil Mylan sont destinés à être utilisés par voie orale chez les hommes uniquement. Avalez le comprimé en entier avec un peu d’eau. Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture.

La dose recommandée est d'un comprimé à 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. Votre médecin pourra adapter la dose à 2,5 mg en fonction des résultats obtenus avec Tadalafil Mylan. Dans ce cas, vous prendrez des comprimés de 2,5 mg.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour.

La prise quotidienne de Tadalafil Mylan peut être appropriée chez les hommes qui envisagent d'avoir des rapports sexuels au moins deux fois par semaine.

Lorsqu'il est pris une fois par jour, Tadalafil Mylan vous permet d'obtenir une érection, après une stimulation sexuelle, à tout moment de la journée. Il est important de savoir que Tadalafil Mylan n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l’érection.

La prise d’alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection et diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre Tadalafil Mylan, évitez de boire de l’alcool de façon excessive (concentration alcoolique sanguine de 0,08% ou plus), ceci pouvant

augmenter le risque de sensations de vertiges lors du passage à la position debout.

Si vous avez pris plus de Tadalafil Mylan que vous n’auriez dû

Contactez votre médecin. Vous pourriez ressentir des effets indésirables décrits dans la rubrique 4.

Si vous oubliez de prendre Tadalafil Mylan

Prenez votre dose dès que vous vous apercevez de votre oubli mais ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Vous ne devez pas prendre Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4.Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont normalement légers à modérés.

Si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement votre médecin :

-réactions allergiques, y compris éruptions cutanées (peu fréquent).

-douleur thoracique – n’utilisez pas de dérivés nitrés mais consultez immédiatement votre médecin (peu fréquent).

-priapisme, une érection prolongée et parfois douloureuse après la prise de tadalafil (rare). Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin.

-perte soudaine de la vision (fréquence rare).

D’autres effets indésirables ont été rapportés :

Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

-maux de tête, douleurs dorsales, douleurs musculaires, douleurs dans les bras et les jambes, bouffées vasomotrices, congestion nasale et indigestions.

Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

-sensations de vertige, maux d’estomac, nausées, sensations de malaise, malaise (vomissements), reflux, vision trouble, douleurs oculaires, difficulté à respirer, présence de sang dans les urines, érection prolongée, sensations de palpitations, battements de cœur rapides, pression artérielle élevée, pression artérielle basse, saignements de nez, bourdonnement des oreilles, œdème des mains, des pieds ou des chevilles, et sensation de fatigue.

Rare (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000)

-évanouissements, convulsions et pertes passagères de la mémoire, gonflement des paupières, yeux rouges, baisse ou perte soudaine de l’audition, urticaire (traits rouges accompagnées de démangeaisons sur la surface de la peau), hémorragie pénienne, présence de sang dans le sperme et augmentation de la sudation.

De rares cas de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont également été rapportés chez des hommes prenant Tadalafil Mylan. La plupart de ces hommes avaient des problèmes cardiaques connus avant de prendre ce médicament.

Une perte ou une diminution de la vision, partielle, temporaire ou permanente, d’un ou des deux yeux a été rarement rapportée.

Quelques effets indésirables rares supplémentaires ont été rapportés chez les hommes prenant du Tadalafil Mylan et qui n’avaient pas été observés lors des essais cliniques. Ces effets indésirables sont les suivants :

-des migraines, un gonflement du visage, des réactions allergiques graves se manifestant par un gonflement du visage ou de la gorge, des rashs cutanés importants, quelques troubles qui affectent le flux sanguin au niveau des yeux, des battements de cœur irréguliers, une angine de poitrine, et une mort subite d’origine cardiaque.

Les effets indésirables de type sensations de vertige ont été rapportés plus fréquemment chez les hommes de plus de 75 ans prenant du tadalafil. Les diarrhées ont été rapportées plus fréquemment chez les hommes de plus de 65 ans prenant du tadalafil.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Tadalafil Mylan?

-La substance active est le tadalafil. Chaque comprimé contient 2,5 mg de tadalafil.

-Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : lactose anhydre (voir section 2 «Tadalafil Mylan contient du lactose»), poloxamer 188, cellulose microcristalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage : lactose monohydraté, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), triacétine.

Comment se présente Tadalafil Mylan et contenu de l’emballage extérieur

Tadalafil Mylan 2,5 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés jaune clair, ronds, biconvexes portant l’inscription “M” sur une face du comprimé et “TL /1 ” sur l’autre face.

Tadalafil Mylan 2,5 mg existe sous forme de plaquette thermoformée contenant 28 et 56 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

Fabricant :

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13

Ireland

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Hungary

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

Lietuva (Lithuania)

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

 

(Lietuva)

България (Bulgaria)

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00 (België)

Česká republika

Magyarország (Hungary)

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft.

Tel: + 420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49 6151 95 12 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti (Estonia)

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Mylan AB

Tel: + 372 6363 052

Tel: + 46 855 522 750

(Eesti)

(Sverige)

Ελλάδα (Greece)

Österreich

Generics Pharma Hellas EPE

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

 

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Mylan Sp.z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia)

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Sverige)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος (Cyprus)

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Tel: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 371 676 05580( Latvija)

Tel: + 44 1707 853000

 

(United Kingdom)

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu.

Notice : Information de l’utilisateur

Tadalafil Mylan 5 mg, comprimé pelliculé

Tadalafil

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

3.Comment prendre Tadalafil Mylan?

4.Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

6.Contenu de l’emballage et autres informations.

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

Tadalafil Mylan contient une substance active, le tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5.

Tadalafil Mylan est indiqué chez l’homme adulte ayant :

-une dysfonction érectile, c’est-à-dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que le tadalafil améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle.

A la suite d’une stimulation sexuelle, Tadalafil Mylan agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l’afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l’érection. Tadalafil Mylan ne vous aidera pas si vous n’avez pas de problème d’érection. Il est important de savoir que Tadalafil Mylan n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour votre problème d’érection.

-des symptômes urinaires associés à une pathologie fréquente dénommée hypertrophie bénigne de la prostate, qui survient avec l’âge et dans laquelle le volume de la prostate augmente. Les symptômes sont notamment des difficultés pour commencer à uriner, la sensation que la vessie n’est pas complètement vide après avoir uriné et un besoin plus fréquent d’uriner, même la nuit. Le tadalafil améliore l’afflux sanguin vers la prostate et la vessie dont il relâche les muscles, ce qui peut réduire les symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Il a été montré que le tadalafil améliore ces

symptômes urinaires entre la 1ère et la 2ème semaine après le début du traitement.

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

Ne prenez jamais Tadalafil Mylan:

-si vous êtes allergique au tadalafil ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

-si vous prenez des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle sous quelque forme que ce soit. Ce

groupe de médicaments (“les dérivés nitrés”) est utilisé dans le traitement des crises d’angine de poitrine (“douleurs thoraciques”). Il a été montré que le tadalafil augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme ou si vous avez des doutes, prévenez votre médecin.

-si vous avez une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque au cours des 90 derniers jours.

-si vous avez récemment eu un accident vasculaire cérébral au cours des six derniers mois.

-si vous souffrez d’hypotension artérielle ou d’hypertension artérielle non contrôlée.

-si vous avez déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), affection décrite comme «accidents vasculaires oculaires».

-si vous prenez du riociguat. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPC) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à la présence secondaire des caillots sanguins persistants). Il a été démontré que les inhibiteurs des PDE5, tel que Tadalafil Mylan, augmentaient les effets hypotenseurs de ce médicament. Si vous prenez du riociguat ou si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Tadalafil Mylan.

Attention, l’activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d’effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.

Etant donné que l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate peuvent avoir les mêmes symptômes, votre médecin vous examinera afin d’exclure un cancer de la prostate avant l’instauration d’un traitement par tadalafil pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le tadalafil ne traite pas le cancer de la prostate.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :

-une drépanocytose (malformation des globules rouges).

-un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).

-une leucémie (cancer des cellules sanguines).

-une déformation du pénis.

-un grave problème de foie.

-un grave problème de reins.

L’efficacité de tadalafil n’est pas connue chez les patients ayant subi :

-une intervention chirurgicale pelvienne.

-une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par Tadalafil Mylan et contacter immédiatement votre médecin.

Une diminution ou une perte soudaine de l'audition ont été observées chez des patients prenant du tadalafil. Même s’il n’a pas été démontré que l'événement est directement lié au tadalafil, si vous rencontrez une diminution ou une perte soudaine de l’audition, arrêtez de prendre Tadalafil Mylan et contactez immédiatement votre médecin.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les femmes.

Enfants et adolescents

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Tadalafil Mylan

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

L’activité de certains médicaments peut être altérée par Tadalafil Mylan, ou ces médicaments peuvent altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traités par :

-un alpha-bloquant (médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle ou les symptômes urinaires associés à une hypertrophie bénigne de la prostate).

-d’autres médicaments pour traiter l’hypertension artérielle.

-riociguat.

-un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate).

-des médicaments tels que le kétoconazole en comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.

-du phénobarbital, de la phénytoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).

-de la rifampicine, de l’érythromycine, de la clarithromycine ou de l’itraconazole.

-d’autres traitements de la dysfonction érectile.

Tadalafil Mylan avec boissons et de l’alcool

Les informations sur les effets de l’alcool sont à la section 3. Le jus de pamplemousse peut altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan et doit donc être pris avec précaution. Si vous souhaitez plus d’informations, parlez-en avec votre médecin.

Fertilité

Une diminution de la production de sperme a été observée chez des chiens traités. Cette diminution a été observée chez certains hommes. Il est peu probable que ces effets entraînent une baisse de la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des sensations vertigineuses ont été rapportées au cours des études cliniques chez des hommes prenant du tadalafil. Vérifiez attentivement la façon dont vous réagissez sous Tadalafil Mylan avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

Tadalafil Mylan contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

3.Comment prendre Tadalafil Mylan ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés de Tadalafil Mylan sont destinés à être utilisés par voie orale chez les hommes uniquement. Avalez le comprimé en entier avec un peu d’eau. Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture.

La prise d’alcool peut diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre Tadalafil Mylan, évitez de boire de l’alcool de façon excessive (concentration

alcoolique sanguine de 0,08% ou plus), ceci pouvant augmenter le risque de sensations de vertiges lors du passage à la position debout.

Pour le traitement de la dysfonction érectile

La dose recommandée est d'un comprimé à 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. Votre médecin pourra adapter la dose à 2,5 mg en fonction des résultats obtenus avec Tadalafil Mylan. Dans ce cas, vous prendrez des comprimés de 2,5 mg.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour.

Lorsqu'il est pris une fois par jour, Tadalafil Mylan vous permet d'obtenir une érection, après une stimulation sexuelle, à tout moment de la journée. La prise quotidienne de Tadalafil Mylan peut être appropriée chez les hommes qui envisagent d'avoir des rapports sexuels au moins deux fois par semaine.

Il est important de savoir que Tadalafil Mylan n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l’érection.

La prise d’alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection.

Pour le traitement de l’hypertrophie bénigne de la prostate

La dose est d'un comprimé à 5 mg en prise quotidienne à prendre approximativement au même moment de la journée.

Si vous avez une hypertrophie bénigne de la prostate et une dysfonction érectile, la dose indiquée est également d’un comprimé à 5 mg en prise quotidienne.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour.

Si vous avez pris plus de Tadalafil Mylan que vous n’auriez dû

Contactez votre médecin. Vous pourriez ressentir des effets indésirables décrits dans la rubrique 4.

Si vous oubliez de prendre Tadalafil Mylan

Prenez votre dose dès que vous vous apercevez de votre oubli mais ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Vous ne devez pas prendre Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4.Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont normalement légers à modérés.

Si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement votre médecin :

-réactions allergiques, y compris éruptions cutanées (peu fréquent).

-douleur thoracique – n’utilisez pas de dérivés nitrés mais consultez immédiatement votre médecin (peu fréquent).

-priapisme, une érection prolongée et parfois douloureuse après la prise de tadalafil (rare). Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin.

-perte soudaine de la vision (fréquence rare). D’autres effets indésirables ont été rapportés :

Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

-maux de tête, douleurs dorsales, douleurs musculaires, douleurs dans les bras

et les jambes, bouffées vasomotrices, congestion nasale et indigestions.

Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

-sensations de vertige, maux d’estomac, sensations de malaise, malaise (vomissements), reflux, vision trouble, douleurs oculaires, difficulté à respirer, présence de sang dans les urines, érection prolongée, sensations de palpitations, battements de cœur rapides, pression artérielle élevée, pression artérielle basse, saignements de nez, bourdonnement des oreilles, œdème des mains, des pieds ou des chevilles, et sensation de fatigue.

Rare (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000)

-évanouissements, convulsions et pertes passagères de la mémoire, gonflement des paupières, yeux rouges, baisse ou perte soudaine de l’audition, urticaire (traits rouges accompagnées de démangeaisons sur la surface de la peau), hémorragie pénienne, présence de sang dans le sperme et augmentation de la sudation.

De rares cas de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont également été rapportés chez des hommes prenant Tadalafil Mylan. La plupart de ces hommes avaient des problèmes cardiaques connus avant de prendre ce médicament.

Une perte ou une diminution de la vision, partielle, temporaire ou permanente, d’un ou des deux yeux a été rarement rapportée.

Quelques effets indésirables rares supplémentaires ont été rapportés chez les hommes prenant du Tadalafil Mylan et qui n’avaient pas été observés lors des essais cliniques. Ces effets indésirables sont les suivants :

-des migraines, un gonflement du visage, des réactions allergiques graves se manifestant par un gonflement du visage ou de la gorge, des rashs cutanés importants, quelques troubles qui affectent le flux sanguin au niveau des yeux, des battements de cœur irréguliers, une angine de poitrine, et une mort subite d’origine cardiaque.

Les effets indésirables de type sensations de vertige ont été rapportés plus fréquemment chez les hommes de plus de 75 ans prenant du tadalafil. Les diarrhées ont été rapportées plus fréquemment chez les hommes de plus de 65 ans prenant du tadalafil.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Tadalafil Mylan?

-La substance active est le tadalafil. Chaque comprimé contient 5 mg de tadalafil.

-Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : lactose anhydre (voir section 2 «Tadalafil Mylan contient du lactose»), poloxamer 188, cellulose microcristalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage : lactose monohydraté, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), triacétine.

Comment se présente Tadalafil Mylan et contenu de l’emballage extérieur?

Tadalafil Mylan 5 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés jaune clair, ronds, biconvexes portant l’inscription “M” sur une face du comprimé et “TL /2 ” sur l’autre face.

Tadalafil Mylan 5 mg existe sous forme de plaquette thermoformée contenant 14, 28, 30, 56, 84 et 98 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

Fabricant :

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13

Ireland

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Hungary

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

Lietuva (Lithuania)

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

 

(Lietuva)

България (Bulgaria)

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00 (België)

Česká republika

Magyarország (Hungary)

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft.

Tel: + 420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49 6151 95 12 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti (Estonia)

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Mylan AB

Tel: + 372 6363 052

Tel: + 46 855 522 750

(Eesti)

(Sverige)

Ελλάδα (Greece)

Österreich

Generics Pharma Hellas EPE

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Mylan Sp.z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia)

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Sverige)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος (Cyprus)

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Tel: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 371 676 05580 (Latvija)

Tel: + 44 1707 853000

 

(United Kingdom)

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu.

Notice : Information de l’utilisateur

Tadalafil Mylan 10 mg, comprimé pelliculé

Tadalafil

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

3.Comment prendre Tadalafil Mylan?

4.Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

6.Contenu de l’emballage et autres informations.

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

Tadalafil Mylan est un traitement pour les hommes adultes souffrant de dysfonction érectile ; c’est-à- dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que le tadalafil améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle.

Tadalafil Mylan contient une substance active, le tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. A la suite d’une stimulation sexuelle, Tadalafil Mylan agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l’afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l’érection. Tadalafil Mylan ne vous aidera pas si vous n’avez pas de problème d’érection.

Il est important de savoir que le tadalafil n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour votre problème d’érection.

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

Ne prenez jamais Tadalafil Mylan:

-si vous êtes allergique au tadalafil ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

-si vous prenez des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle sous quelque forme que ce soit. Ce groupe de médicaments (“les dérivés nitrés”) est utilisé dans le traitement des crises d’angine de poitrine (“douleurs thoraciques”). Il a été montré que le tadalafil augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme ou si vous avez des doutes, prévenez votre médecin.

-si vous avez une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque au cours des 90 derniers jours.

-si vous avez récemment eu un accident vasculaire cérébral au cours des six derniers mois.

-si vous souffrez d’hypotension artérielle ou d’hypertension artérielle non contrôlée.

-si vous avez déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), affection décrite comme «accidents vasculaires oculaires».

-si vous prenez du riociguat. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPC) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à la présence secondaire des caillots sanguins persistants). Il a été démontré que les inhibiteurs des PDE5, tel que Tadalafil Mylan, augmentaient les effets hypotenseurs de ce médicament. Si vous prenez du riociguat ou si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Tadalafil Mylan.

Attention, l’activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d’effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :

-une drépanocytose (malformation des globules rouges).

-un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).

-une leucémie (cancer des cellules sanguines).

-une déformation du pénis.

-un grave problème de foie.

-un grave problème de reins.

L’efficacité de tadalafil n’est pas connue chez les patients ayant subi :

-une intervention chirurgicale pelvienne.

-une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par Tadalafil Mylan et contacter immédiatement votre médecin.

Une diminution ou une perte soudaine de l'audition ont été observées chez des patients prenant du tadalafil. Même s’il n’a pas été démontré que l'événement est directement lié au tadalafil, si vous rencontrez une diminution ou une perte soudaine de l’audition, arrêtez de prendre Tadalafil Mylan et contactez immédiatement votre médecin.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les femmes.

Enfants et adolescents

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Tadalafil Mylan

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

L’activité de certains médicaments peut être altérée par Tadalafil Mylan, ou ces médicaments peuvent altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traités par :

-un alpha-bloquant (médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle ou les symptômes urinaires associés à une hypertrophie bénigne de la prostate).

-d’autres médicaments pour traiter l’hypertension artérielle.

-riociguat.

-un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate).

-des médicaments tels que le kétoconazole en comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.

-du phénobarbital, de la phénytoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).

-de la rifampicine, de l’érythromycine, de la clarithromycine ou de l’itraconazole.

-d’autres traitements de la dysfonction érectile.

Tadalafil Mylan avec boissons et de l’alcool

Les informations sur les effets de l’alcool sont à la section 3. Le jus de pamplemousse peut altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan et doit donc être pris avec précaution. Si vous souhaitez plus d’informations, parlez-en avec votre médecin.

Fertilité

Une diminution de la production de sperme a été observée chez des chiens traités. Cette diminution a été observée chez certains hommes. Il est peu probable que ces effets entraînent une baisse de la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des sensations vertigineuses ont été rapportées au cours des études cliniques chez des hommes prenant du tadalafil. Vérifiez attentivement la façon dont vous réagissez sous Tadalafil Mylan avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

Tadalafil Mylan contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3.Comment prendre Tadalafil Mylan?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés de Tadalafil Mylan sont destinés à être utilisés par voie orale chez les hommes uniquement. Avalez le comprimé en entier avec un peu d’eau. Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture.

La dose recommandée est d’un comprimé à 10 mg à prendre avant l’activité sexuelle. Si l'effet de cette dose est trop faible, votre médecin pourra augmenter la dose à 20 mg. Les comprimés de Tadalafil Mylan sont à avaler.

Vous pouvez prendre un comprimé de Tadalafil Mylan au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle. Tadalafil Mylan peut rester efficace jusqu'à 36 heures après la prise du comprimé.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour. La prise de Tadalafil Mylan 10 mg ou 20 mg se fait avant l’activité sexuelle. L’utilisation quotidienne prolongée de Tadalafil Mylan 10 mg et 20 mg est déconseillée.

Il est important de savoir que Tadalafil Mylan n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l’érection.

La prise d’alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection et diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre Tadalafil Mylan, évitez de boire de l’alcool de façon excessive (concentration alcoolique sanguine de 0,08% ou plus), ceci pouvant augmenter le risque de sensations de vertiges lors du passage à la position debout.

Si vous avez pris plus de Tadalafil Mylan que vous n’auriez dû

Contactez votre médecin. Vous pourriez ressentir des effets indésirables décrits dans la rubrique 4.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4.Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont normalement légers à modérés.

Si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement votre médecin :

-réactions allergiques, y compris éruptions cutanées (peu fréquent).

-douleur thoracique – n’utilisez pas de dérivés nitrés mais consultez immédiatement votre médecin (peu fréquent).

-priapisme, une érection prolongée et parfois douloureuse après la prise de tadalafil (rare). Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin.

-perte soudaine de la vision (fréquence rare). D’autres effets indésirables ont été rapportés :

Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

-maux de tête, douleurs dorsales, douleurs musculaires, douleurs dans les bras et les jambes, bouffées vasomotrices, congestion nasale et indigestions.

Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

-sensations de vertige, maux d’estomac, sensations de malaise, malaise (vomissements), reflux, vision trouble, douleurs oculaires, difficulté à respirer, présence de sang dans les urines, érection prolongée, sensations de palpitations, battements de cœur rapides, pression artérielle élevée, pression artérielle basse, saignements de nez, bourdonnement des oreilles, œdème des mains, des pieds ou des chevilles, et sensation de fatigue.

Rare (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000)

-évanouissements, convulsions et pertes passagères de la mémoire, gonflement des paupières, yeux rouges, baisse ou perte soudaine de l’audition, urticaire (traits rouges accompagnées de démangeaisons sur la surface de la peau), hémorragie pénienne, présence de sang dans le sperme et augmentation de la sudation.

De rares cas de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont également été rapportés chez des hommes prenant Tadalafil Mylan. La plupart de ces hommes avaient des problèmes cardiaques connus avant de prendre ce médicament.

Une perte ou une diminution de la vision, partielle, temporaire ou permanente, d’un ou des deux yeux a été rarement rapportée.

Quelques effets indésirables rares supplémentaires ont été rapportés chez les hommes prenant du Tadalafil Mylan et qui n’avaient pas été observés lors des essais cliniques. Ces effets indésirables sont les suivants :

- des migraines, un gonflement du visage, des réactions allergiques graves se manifestant par

un gonflement du visage ou de la gorge, des rashs cutanés importants, quelques troubles qui affectent le flux sanguin au niveau des yeux, des battements de cœur irréguliers, une angine de poitrine, et une mort subite d’origine cardiaque.

Les effets indésirables de type sensations de vertige ont été rapportés plus fréquemment chez les hommes de plus de 75 ans prenant du tadalafil. Les diarrhées ont été rapportées plus fréquemment chez les hommes de plus de 65 ans prenant du tadalafil.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Tadalafil Mylan?

-La substance active est le tadalafil. Chaque comprimé contient 10 mg de tadalafil.

-Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : lactose anhydre (voir section 2 «Tadalafil Mylan contient du lactose»), poloxamer 188, cellulose microcristalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage : lactose monohydraté, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), triacétine.

Comment se présente Tadalafil Mylan et contenu de l’emballage extérieur?

Tadalafil Mylan 10 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés jaune clair, ronds, biconvexes portant l’inscription “M” sur une face du comprimé et “TL3” sur l’autre face.

Tadalafil Mylan 10 mg existe sous forme de plaquette thermoformée contenant 4, 12 et 24 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

Fabricant :

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13

Ireland

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Hungary

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

Lietuva (Lithuania)

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

 

(Lietuva)

България (Bulgaria)

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00 (België)

Česká republika

Magyarország (Hungary)

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft.

Tel: + 420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49 6151 95 12 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti (Estonia)

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Mylan AB

Tel: + 372 6363 052

Tel: + 46 855 522 750

(Eesti)

(Sverige)

Ελλάδα (Greece)

Österreich

Generics Pharma Hellas EPE

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Mylan Sp.z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia)

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Sverige)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος (Cyprus)

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Tel: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 371 676 05580 (Latvija)

Tel: + 44 1707 853000

 

(United Kingdom)

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu.

Notice : Information de l’utilisateur

Tadalafil Mylan 20 mg, comprimé pelliculé

Tadalafil

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

-Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

-Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

-Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

-Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

3.Comment prendre Tadalafil Mylan?

4.Quels sont les effets indésirables éventuels?

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

6.Contenu de l’emballage et autres informations.

1.Qu'est-ce que Tadalafil Mylan et dans quels cas est-il utilisé?

Tadalafil Mylan est un traitement pour les hommes adultes souffrant de dysfonction érectile ; c’est-à- dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle. Il a été montré que le tadalafil améliorait significativement la capacité à obtenir une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle.

Tadalafil Mylan contient une substance active, le tadalafil, qui appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. A la suite d’une stimulation sexuelle, Tadalafil Mylan agit en aidant la relaxation des vaisseaux sanguins de votre pénis, favorisant ainsi l’afflux sanguin. Il en résulte une amélioration de l’érection. Tadalafil Mylan ne vous aidera pas si vous n’avez pas de problème d’érection.

Il est important de savoir que le tadalafil n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour votre problème d’érection.

2.Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Tadalafil Mylan?

Ne prenez jamais Tadalafil Mylan:

-si vous êtes allergique au tadalafil ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

-si vous prenez des médicaments qui contiennent comme substances des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle sous quelque forme que ce soit. Ce groupe de médicaments (“les dérivés nitrés”) est utilisé dans le traitement des crises d’angine de poitrine (“douleurs thoraciques”). Il a été montré que le tadalafil augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n’importe quelle forme ou si vous avez des doutes, prévenez votre médecin.

-si vous avez une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque au cours des 90 derniers jours.

-si vous avez récemment eu un accident vasculaire cérébral au cours des six derniers mois.

-si vous souffrez d’hypotension artérielle ou d’hypertension artérielle non contrôlée.

-si vous avez déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), affection décrite comme «accidents vasculaires oculaires».

-si vous prenez du riociguat. Ce médicament est utilisé pour traiter l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires) et l’hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HTPC) (c’est-à-dire une pression sanguine élevée dans les artères pulmonaires due à la présence secondaire des caillots sanguins persistants). Il a été démontré que les inhibiteurs des PDE5, tel que Tadalafil Mylan, augmentaient les effets hypotenseurs de ce médicament. Si vous prenez du riociguat ou si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Tadalafil Mylan.

Attention, l’activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une maladie cardiaque, en raison du surcroît d’effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.

Avant de prendre ce médicament, informez votre médecin si vous avez :

-une drépanocytose (malformation des globules rouges).

-un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).

-une leucémie (cancer des cellules sanguines).

-une déformation du pénis.

-un grave problème de foie.

-un grave problème de reins.

L’efficacité de tadalafil n’est pas connue chez les patients ayant subi :

-une intervention chirurgicale pelvienne.

-une ablation partielle ou totale de la prostate avec section des bandelettes nerveuses de la prostate (prostatectomie radicale sans conservation des bandelettes nerveuses).

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement par Tadalafil Mylan et contacter immédiatement votre médecin.

Une diminution ou une perte soudaine de l'audition ont été observées chez des patients prenant du tadalafil. Même s’il n’a pas été démontré que l'événement est directement lié au tadalafil, si vous rencontrez une diminution ou une perte soudaine de l’audition, arrêtez de prendre Tadalafil Mylan et contactez immédiatement votre médecin.

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les femmes.

Enfants et adolescents

Tadalafil Mylan n’est pas indiqué chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Autres médicaments et Tadalafil Mylan

Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan si vous prenez un traitement à base de dérivés nitrés.

L’activité de certains médicaments peut être altérée par Tadalafil Mylan, ou ces médicaments peuvent altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes déjà traités par :

-un alpha-bloquant (médicament utilisé pour traiter l’hypertension artérielle ou les symptômes urinaires associés à une hypertrophie bénigne de la prostate).

-d’autres médicaments pour traiter l’hypertension artérielle.

-riociguat.

-un inhibiteur de la 5-alpha réductase (utilisé pour traiter l’hypertrophie bénigne de la prostate).

-des médicaments tels que le kétoconazole en comprimés (pour traiter les mycoses) et des inhibiteurs de protéases pour le traitement du SIDA ou du VIH.

-du phénobarbital, de la phénytoïne et de la carbamazépine (médicaments anticonvulsivants).

-de la rifampicine, de l’érythromycine, de la clarithromycine ou de l’itraconazole.

-d’autres traitements de la dysfonction érectile.

Tadalafil Mylan avec boissons et de l’alcool

Les informations sur les effets de l’alcool sont à la section 3. Le jus de pamplemousse peut altérer l’efficacité de Tadalafil Mylan et doit donc être pris avec précaution. Si vous souhaitez plus d’informations, parlez-en avec votre médecin.

Fertilité

Une diminution de la production de sperme a été observée chez des chiens traités. Cette diminution a été observée chez certains hommes. Il est peu probable que ces effets entraînent une baisse de la fertilité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des sensations vertigineuses ont été rapportées au cours des études cliniques chez des hommes prenant du tadalafil. Vérifiez attentivement la façon dont vous réagissez sous Tadalafil Mylan avant de conduire un véhicule ou d’utiliser des machines.

Tadalafil Mylan contient du lactose

Si vous avez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3.Comment prendre Tadalafil Mylan

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés de Tadalafil Mylan sont destinés à être utilisés par voie orale chez les hommes uniquement. Avalez le comprimé en entier avec un peu d’eau. Les comprimés peuvent être pris avec ou sans nourriture.

La dose recommandée est d’un comprimé à 10 mg à prendre avant l’activité sexuelle. Toutefois, votre médecin vous a prescrit une dose de 20 mg après avoir décidé que l'effet de la dose recommandée de 10 mg était trop faible dans votre cas.

Vous pouvez prendre un comprimé de Tadalafil Mylan au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle. Tadalafil Mylan peut rester efficace jusqu'à 36 heures après la prise du comprimé.

Ne prenez pas Tadalafil Mylan plus d’une fois par jour. La prise de Tadalafil Mylan 10 mg ou 20 mg se fait avant l’activité sexuelle. L’utilisation quotidienne prolongée de Tadalafil Mylan 10 mg et 20 mg est déconseillée.

Il est important de savoir que Tadalafil Mylan n’agit pas s'il n’y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l’érection.

La prise d’alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection et diminuer temporairement votre pression artérielle. Si vous avez pris ou si vous envisagez de prendre Tadalafil Mylan, évitez de boire de l’alcool de façon excessive (concentration alcoolique sanguine de 0,08% ou plus), ceci pouvant augmenter le risque de sensations de vertiges lors du passage à la position debout.

Si vous avez pris plus de Tadalafil Mylan que vous n’auriez dû

Contactez votre médecin. Vous pourriez ressentir des effets indésirables décrits dans la rubrique 4.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4.Quels sont les effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Ces effets sont normalement légers à modérés.

Si vous ressentez un des effets indésirables suivants, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement votre médecin :

-réactions allergiques, y compris éruptions cutanées (peu fréquent).

-douleur thoracique – n’utilisez pas de dérivés nitrés mais consultez immédiatement votre médecin (peu fréquent).

-priapisme, une érection prolongée et parfois douloureuse après la prise de tadalafil (rare). Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin.

-perte soudaine de la vision (fréquence rare). D’autres effets indésirables ont été rapportés :

Fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 10)

-maux de tête, douleurs dorsales, douleurs musculaires, douleurs dans les bras et les jambes, bouffées vasomotrices, congestion nasale et indigestions.

Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 100)

-sensations de vertige, maux d’estomac, sensations de malaise, malaise (vomissements), reflux, vision trouble, douleurs oculaires, difficulté à respirer, présence de sang dans les urines, érection prolongée, sensations de palpitations, battements de cœur rapides, pression artérielle élevée, pression artérielle basse, saignements de nez, bourdonnement des oreilles, œdème des mains, des pieds ou des chevilles, et sensation de fatigue.

Rare (peut affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000)

-évanouissements, convulsions et pertes passagères de la mémoire, gonflement des paupières, yeux rouges, baisse ou perte soudaine de l’audition, urticaire (traits rouges accompagnées de démangeaisons sur la surface de la peau), hémorragie pénienne, présence de sang dans le sperme et augmentation de la sudation.

De rares cas de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral ont également été rapportés chez des hommes prenant Tadalafil Mylan. La plupart de ces hommes avaient des problèmes cardiaques connus avant de prendre ce médicament.

Une perte ou une diminution de la vision, partielle, temporaire ou permanente, d’un ou des deux yeux a été rarement rapportée.

Quelques effets indésirables rares supplémentaires ont été rapportés chez les hommes prenant du Tadalafil Mylan et qui n’avaient pas été observés lors des essais cliniques. Ces effets indésirables sont les suivants :

- des migraines, un gonflement du visage, des réactions allergiques graves se manifestant par

un gonflement du visage ou de la gorge, des rashs cutanés importants, quelques troubles qui affectent le flux sanguin au niveau des yeux, des battements de cœur irréguliers, une angine de poitrine, et une mort subite d’origine cardiaque.

Les effets indésirables de type sensations de vertige ont été rapportés plus fréquemment chez les hommes de plus de 75 ans prenant du tadalafil. Les diarrhées ont été rapportées plus fréquemment chez les hommes de plus de 65 ans prenant du tadalafil.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous

pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage

d’informations sur la sécurité du médicament.

5.Comment conserver Tadalafil Mylan?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Tadalafil Mylan?

-La substance active est le tadalafil. Chaque comprimé contient 20 mg de tadalafil.

-Les autres composants sont :

Noyau du comprimé : lactose anhydre (voir section 2 « Tadalafil Mylan contient du lactose »), poloxamer 188, cellulose microcristalline (pH101), povidone (K-25), croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, laurylsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre.

Pelliculage : lactose monohydraté, hypromellose (E464), dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), triacétine.

Comment se présente Tadalafil Mylan et contenu de l’emballage extérieur?

Tadalafil Mylan 20 mg se présente sous forme de comprimés pelliculés jaune clair, ronds, biconvexes portant l’inscription “M” sur une face du comprimé et “TL4” sur l’autre face.

Tadalafil Mylan 20 mg existe sous forme de plaquette thermoformée contenant 2, 4, 8, 12 et 24 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

United Kingdom

Fabricant :

McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road Dublin 13

Ireland

Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Hungary

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

België/Belgique/Belgien

Lietuva (Lithuania)

Mylan bvba/sprl

BGP Products UAB

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Tel: +370 5 205 1288

 

(Lietuva)

България (Bulgaria)

Luxembourg/Luxemburg

Майлан ЕООД

Mylan bvba/sprl

Тел: +359 2 44 55 400

Tel: + 32 02 658 61 00 (België)

Česká republika

Magyarország (Hungary)

Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

Mylan EPD Kft.

Tel: + 420 222 004 400

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Malta

Mylan AB

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 356 21 22 01 74

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49 6151 95 12 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti (Estonia)

Norge

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Mylan AB

Tel: + 372 6363 052

Tel: + 46 855 522 750

(Eesti)

(Sverige)

Ελλάδα (Greece)

Österreich

Generics Pharma Hellas EPE

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: + 30 210 993 6410

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals S.L.

Mylan Sp.z.o.o.

Tel: + 34 900 102 712

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska (Croatia)

România

Mylan Hrvatska d.o.o.

A&G Med Trading SRL

Tel: +385 1 23 50 599

Tel: + 4021 332 49 91

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 236 31 85

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: + 421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Sverige)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46921

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος (Cyprus)

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Tel: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

BGP Products SIA

Generics [UK] Ltd.

Tel: + 371 676 05580 (Latvija)

Tel: + 44 1707 853000

 

(United Kingdom)

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Agence européenne des médicaments : http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται