Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουTaltz
Κωδικός ATCL04
Ουσίαixekizumab
ΚατασκευαστήςEli Lilly Nederland B.V.

Περιεχόμενα άρθρου

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Taltz 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα.

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 80 mg ιξεκιζουμάμπης σε 1 ml.

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παράγεται σε κύτταρα CHO.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα (ένεση).

Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το Taltz προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός γιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία της ψωρίασης.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κατά τις Εβδομάδες 2, 4, 6, 8, 10 και 12 και στη συνέχεια δοσολογία συντήρησης με 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες.

Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που δεν έχουν παρουσιάσει ανταπόκριση μετά από 16 έως 20 εβδομάδες θεραπείας. Κάποιοι ασθενείς που αρχικά παρουσιάζουν μερική ανταπόκριση μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 20 εβδομάδων.

Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών)

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2).

Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία

Το Taltz δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν δοσολογικές συστάσεις.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Taltz σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας.

Τρόπος χορήγησης

Υποδόρια χρήση

Το Taltz πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Οι θέσεις ένεσης μπορούν να εναλλάσσονται. Εάν είναι δυνατόν, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως θέσεις ένεσης. Το διάλυμα/ η σύριγγα δεν πρέπει να ανακινείται.

Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν μόνοι τους την ένεση Taltz, εάν ο επαγγελματίας υγείας κρίνει ότι δύνανται. Ωστόσο, ο γιατρός θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Ολοκληρωμένες οδηγίες για τη χορήγηση δίνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

4.3Αντενδείξεις

Σοβαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4).

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λοιμώξεις

Η θεραπεία με το Taltz σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό εμφάνισης λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, στοματική καντιντίαση, επιπεφυκίτιδα και δερματοφυτικές λοιμώξεις (βλ. παράγραφο 4.8).

Το Taltz θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη. Εάν αναπτυχθεί μία τέτοια λοίμωξη, παρακολουθείτε προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη καταστεί σοβαρή. Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (TB). Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz σε ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (TB).

Υπερευαισθησία

Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιστατικών αγγειοοιδήματος, κνίδωσης και σπανίως, όψιμων (10-14 ημέρες μετά την ένεση) σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης κνίδωσης, της δύσπνοιας και των υψηλών τίτλων αντισωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χορήγηση του Taltz και να ξεκινά κατάλληλη θεραπεία.

Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέων περιστατικών ή παροξύνσεων της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Taltz σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Ανοσοποιήσεις

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε αδρανοποιημένα εμβόλια (βλέπε παράγραφο 5.1).

Έκδοχα

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση των 80 mg, δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου».

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η ασφάλεια του Taltz σε συνδυασμό με άλλους ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή φωτοθεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες μελέτες φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων in vivo. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος ρόλος της IL-17 στη ρύθμιση των ενζύμων του CYP450. Ωστόσο, ο σχηματισμός ορισμένων ενζύμων του CYP450 καταστέλλεται από τα αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών κατά τη διάρκεια της χρόνιας φλεγμονής. Συνεπώς, οι αντιφλεγμονώδεις αγωγές, όπως με τον αναστολέα της IL-17A ιξεκιζουμάμπης, μπορεί να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450, συνοδευόμενη από χαμηλότερη έκθεση σε συγχορηγούμενα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του CYP450. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί μία κλινικά σημαντική επίδραση στα υποστρώματα του CYP450 με στενό θεραπευτικό εύρος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δόση ρυθμίζεται εξατομικευμένα (π.χ. βαρφαρίνη). Κατά την έναρξη της θεραπείας με ιξεκιζουμάμπη σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με τέτοιου τύπου φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παρακολούθησης της θεραπείας.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης

Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 10 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Κύηση

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της ιξεκιζουμάμπης σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε ό,τι αφορά την κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την ανάπτυξη του παιδιού μετά τον τοκετό (βλ. παράγραφο 5.3). Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Taltz κατά τη διάρκεια της κύησης.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό το κατά πόσον η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα ή απορροφάται συστηματικά μετά την πρόσληψη. Ωστόσο, η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα στο μητρικό γάλα πιθήκων cynomolgus. Θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο

θηλασμός ή εάν θα διακοπεί η χορήγηση του Taltz, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα.

Γονιμότητα

Η επίδραση της ιξεκιζουμάμπης στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3).

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Taltz δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο (ADR) ήταν οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης και οι λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (πιο συχνά ρινοφαρυγγίτιδα).

Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας. Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Συνολικά, 4.204 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με το Taltz στις μελέτες κλινικής ανάπτυξης στην ψωρίαση κατά πλάκας. Από αυτούς, 2.190 ασθενείς με ψωρίαση εκτέθηκαν στο Taltz για τουλάχιστον ένα έτος, το οποίο αντιπροσωπεύει 3.531 ανθρωπο-έτη έκθεσης.

Τρεις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας ομαδοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ασφάλειας του Taltz σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο για έως και 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Συνολικά αξιολογήθηκαν 3.119 ασθενείς (1.161 ασθενείς που λάμβαναν 80 mg κάθε 4 εβδομάδες (Q4W), 1.167 ασθενείς που λάμβαναν 80 mg κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) και 791 ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο).

Πίνακας 1. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτεςα

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος

 

Taltz

 

 

Εικονικό

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

 

n (%)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

 

 

 

 

 

 

Πολύ Συχνές

Λοιμώξεις ανώτερης

(13,4)

 

163 (14,0)

 

101 (12,8)

 

αναπνευστικής οδούβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συχνές

Δερματοφυτικές

(0,9)

 

17 (1,5)

 

1 (0,1)

 

λοιμώξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι Συχνές

Γρίπη

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

Ρινίτιδα

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

Στοματική

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

καντιντίασηγ

 

 

 

Επιπεφυκίτιδα

1 (0,1)

 

8 (0,7)

 

3 (0,4)

 

Κυτταρίτιδαδ

(0,9)

 

9 (0,8)

 

2 (0,3)

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

 

 

 

Όχι Συχνές

Ουδετεροπενίαστ

3 (0,3)

 

6 (0,5)

 

1 (0,1)

 

Θρομβοκυττάρωσηστ

2 (0,2)

 

2 (0,2)

 

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου

 

Συχνές

Στοματοφαρυγγικός

(1,7)

 

16 (1,4)

 

4 (0,5)

 

πόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαταραχές του γαστρεντερικού

 

 

 

 

 

 

Συχνές

Ναυτία

(1,3)

 

23 (2,0)

 

5 (0,6)

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

 

 

 

 

 

Όχι Συχνές

Κνίδωση

6 (0,5)

 

10 (0,9)

 

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

 

 

 

Πολύ Συχνές

Αντιδράσεις στη

(12,9)

 

196 (16,8)

 

26 (3,3)

 

θέση της ένεσηςγ

 

 

α Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης ΙΙΙ) σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή

ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι έλαβαν ιξεκιζουμάμπη 80 mg Q2W, ιξεκιζουμάμπη 80 mg Q4W ή εικονικό φάρμακο για μία διάρκεια θεραπείας έως και 12 εβδομάδων β Η λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού περιλαμβάνει ρινοφαρυγγίτιδα και λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού

γ Με τον όρο στοματική καντιντίαση ορίζονται τα περιστατικά με τους προτιμώμενους όρους «στοματική καντιντίαση» και «μυκητιασική στοματίτιδα» δ Η κυτταρίτιδα περιλαμβάνει σταφυλοκοκκική κυτταρίτιδα και κυτταρίτιδα του έξω ωτός, καθώς και ερυσίπελας

ε Οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο συχνές σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 60 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 60 kg (25% έναντι 14% για τις συνδυασμένες ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W)

στ Βασισμένο σε αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης

Οι πιο συχνά παρατηρηθείσες αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν το ερύθημα και ο πόνος. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν κατά κύριο λόγο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας με Taltz.

Λοιμώξεις

Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 27,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz για έως και 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το 22,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η πλειονότητα των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας, οι περισσότερες από τις οποίες δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν σε 13 (0,6%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και σε 3 (0,4%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 52,8% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (46,9 ανά 100 ανθρωπο-έτη). Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (1,5 ανά 100 ανθρωπο-έτη).

Εργαστηριακή αξιολόγηση της ουδετεροπενίας και της θρομβοκυττάρωσης

Το 9% των ασθενών που λάμβαναν Taltz παρουσίασαν ουδετεροπενία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των ουδετερόφιλων στο αίμα ήταν ≥1,000 κύτταρα/mm3. Τέτοια επίπεδα ουδετεροπενίας ενδέχεται να επιμείνουν, να έχουν διακυμάνσεις ή να είναι παροδικά. Το 0,1% των ασθενών που έλαβαν Taltz ανέπτυξαν αριθμό ουδετερόφιλων <1000 κύτταρα/mm3. Εν γένει, η ουδετεροπενία δεν απαίτησε διακοπή της θεραπείας με Taltz

Το 3% των ασθενών που έλαβαν Taltz, παρουσίασαν μία μετατόπιση από τη φυσιολογική τιμή αιμοπεταλίων κατά την έναρξη της θεραπείας σε < 150.000 κύτταρα/mm3 έως ≥ 75.000 κύτταρα/mm3. Η θρομβοκυττάρωση ενδέχεται να επιμείνει, να έχει διακυμάνσεις ή να είναι παροδική.

Ανοσογονικότητα

Περίπου το 9-17% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου, με την πλειονότητά τους να είναι χαμηλών τίτλων και να μη σχετίζονται με μειωμένη κλινική απόκριση για μία διάρκεια θεραπείας έως και 60 εβδομάδων. Ωστόσο, περίπου το 1% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz είχαν επιβεβαιωμένα αδρανοποιητικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου και μειωμένη κλινική απόκριση. Δεν έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια κάποια σχέση ανάμεσα στην ανοσογονικότητα και τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Δόσεις έως και 180 mg έχουν χορηγηθεί υποδορίως σε κλινικές μελέτες χωρίς δοσο-περιοριστική τοξικότητα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας έως και 240 mg, υποδορίως, ως εφάπαξ χορήγηση σε κλινικές μελέτες, χωρίς την εμφάνιση οποιονδήποτε σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και η άμεση έναρξη κατάλληλης αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοκατασταλτικά, αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: L04AC13

Μηχανισμός δράσης

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με υψηλή συγγένεια (< 3 pM) και εκλεκτικότητα στην ιντερλευκίνη 17A (τόσο στην IL-17A όσο και στην IL-17A/F). Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της IL-17A θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παθογένεια της ψωρίασης μέσω της προαγωγής του πολλαπλασιασμού και της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων. Η αδρανοποίηση της IL-17A από την ιξεκιζουμάμπη αναστέλλει αυτές τις δράσεις. Η ιξεκιζουμάμπη δεν συνδέεται στους συνδέτες IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ή IL-17F.

Αναλύσεις σύνδεσης in vitro επιβεβαίωσαν ότι η ιξεκιζουμάμπη δεν συνδέεται στους ανθρώπινους Fcγ υποδοχείς I, IIa και IIIa ή στο συστατικό συμπληρώματος C1q.

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις

Η ιξεκιζουμάμπη ρυθμίζει τις βιολογικές αποκρίσεις που επάγονται ή ρυθμίζονται από την IL-17A. Με βάση δεδομένα βιοψίας ψωριασικού δέρματος από μία μελέτη φάσης Ι, υπήρξε μία δοσο- σχετιζόμενη τάση προς μειωμένο πάχος επιδερμίδας, αριθμό πολλαπλασιαζόμενων κερατινοκυττάρων, Τ-κυττάρων και δενδριτικών κυττάρων, καθώς και μειώσεις των δεικτών τοπικής φλεγμονής, από την έναρξη της μελέτης έως και την ημέρα 43. Ως άμεσο επακόλουθο, η θεραπεία με ιξεκιζουμάμπη μειώνει το ερύθημα, τη σκλήρυνση και την απολέπιση που παρατηρούνται στις βλάβες της ψωρίασης κατά πλάκας.

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν σε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ενηλίκους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για φωτοθεραπεία ή συστηματική θεραπεία (UNCOVER-1, UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz αξιολογήθηκαν επίσης έναντι της ετανερσέπτης (UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν Taltz και είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση στη Στατική Συνολική Εκτίμηση του Ιατρού (static Physician Global Assessment) sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου για να λάβουν εικονικό φάρμακο ή Taltz για ένα επιπρόσθετο διάστημα 48 εβδομάδων (UNCOVER-1 και UNCOVER-2). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν εικονικό φάρμακο, ετανερσέπτη ή Taltz και δεν είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση sPGA (0,1) έλαβαν Taltz για έως και 48 εβδομάδες.

Από τους 3.866 ασθενείς που εντάχθηκαν σε αυτές τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 64% είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία (βιολογικοί παράγοντες, συμβατική συστηματική θεραπεία ή ψωραλένια και υπεριώδης ακτινοβολία Α (PUVA)), το 43,5% είχαν λάβει προηγούμενη φωτοθεραπεία, το 49,3% είχαν λάβει προηγούμενη συμβατική συστηματική θεραπεία και το 26,4% είχαν λάβει προηγούμενη βιολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Από όλους τους ασθενείς, το 14,9% είχαν λάβει τουλάχιστον έναν αντι-TNFα παράγοντα και το 8,7% είχαν λάβει έναν αντι-IL-12/IL-23 παράγοντα. To 23,4% των ασθενών είχαν ιστορικό ψωριασικής αρθρίτιδας κατά την έναρξη της μελέτης.

Και στις τρεις μελέτες, τα κύρια τελικά σημεία ήταν η αναλογία των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση στο Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (Psoriasis Area and Severity Index) PASI 75 και sPGA 0 (απουσία νόσου) ή 1 (ελάχιστη νόσος) κατά την Εβδομάδα 12 έναντι του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς σε όλες τις θεραπευτικές ομάδες είχαν μέση βαθμολογία PASI κατά την έναρξη της μελέτης που κυμαινόταν από 17,4 έως 18,3. Το 48,3% έως 51,2% των ασθενών είχαν κατά την έναρξη της μελέτης βαθμολογία sPGA βαριάς ή πολύ βαριάς νόσου και μέση βαθμολογία Κνησμού στην Αριθμητική Κλίμακα (NRS) που κυμαινόταν από 6,3 έως 7,1.

Κλινική ανταπόκριση στις 12 εβδομάδες

Στη μελέτη UNCOVER-1 εντάχθηκαν 1.296 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:1:1) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 2. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-1

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Διαφορά από Εικονικό Φάρμακο στο

 

 

 

Ποσοστό Ανταπόκρισης (95% CI)

Τελικά σημεία

 

 

 

Εικονικό

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

(απουσία

 

330 (76,4)α

354 (81,8)α

 

 

νόσου) ή “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(ελάχιστη

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

149 (34,5)α

160 (37,0)α

 

 

(απουσία

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

νόσου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)α

386 (89,1)α

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)α

307 (70,9)α

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)α

153 (35,3)α

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Μείωση

 

 

 

 

 

κνησμού στην

58 (15,5)

305 (80,5)α

336 (85,9)α

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

κλίμακα

 

 

 

 

 

NRS ≥ 4β

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

β Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Στη μελέτη UNCOVER-2 εντάχθηκαν 1.224 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 3. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-2

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

Τελικά

 

 

 

Ετανερσέπτη

 

 

σημεία

Εικονικό

Taltz

Taltz

50 mg δύο

Taltz

Taltz

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

φορές την

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

(N = 347)

(N = 351)

εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(απουσία

 

253 (72,9)α

292 (83,2)α

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

νόσου) ή “1”

4 (2,4)

129 (36,0)

(ελάχιστη

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

112 (32,3)α,β

147 (41,9)α,β

21 (5,9)γ

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(απουσία

1 (0,6)

νόσου)

 

 

 

 

36,7)

46,6)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)α,β

315 (89,7)α,β

149 (41,6)α

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)α,β

248 (70,7)α,β

67 (18,7)α

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)α,β

142 (40,5)α,β

19 (5,3)γ

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Μείωση

 

 

 

 

 

 

κνησμού

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

στην

19 (14,1)

225 (76,8)α,β

258 (85,1)α,β

177 (57,8)α

κλιμάκα

 

 

 

 

70,3)

78,2)

NRS ≥ 4δ

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες. α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη

γ p < 0,01 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

δ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Ετανερσέπτη N = 306

Στη μελέτη UNCOVER-3 εντάχθηκαν 1.346 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 4. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-3

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

 

 

 

 

 

Τελικά

 

 

 

 

 

 

σημεία

 

 

 

Ετανερσέπτη

 

 

 

Εικονικό

Taltz

Taltz

50 mg δύο

Taltz

Taltz

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

φορές την

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 193)

(N = 386)

(N = 385)

εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(απουσία

 

291 (75,4)α,β

310 (80,5)α,β

159 (41,6)α

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

νόσου) ή “1”

13 (6,7)

(ελάχιστη

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

139 (36,0)α,β

155 (40,3)α,β

33 (8,6)α

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(απουσία

νόσου)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)α,β

336 (87,3)α,β

204 (53,4)α

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)α,β

262 (68,1)α,β

98 (25,7)α

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)α,β

145 (37,7)α,β

28 (7,3)α

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Μείωση

 

 

 

 

 

 

κνησμού

 

250 (79,9)α,β

264 (82,5)α,β

200 (64,1)α

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

στην

33 (20,9)

κλίμακα

 

 

 

 

66,7)

69,2)

 

 

 

 

 

 

NRS ≥ 4γ

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ)

 

Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες

 

α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη

γ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Ετανερσέπτη N = 312

Το Taltz σχετίστηκε με ταχεία έναρξη της αποτελεσματικότητας με > 50% μείωση της μέσης βαθμολογίας PASI έως και την Εβδομάδα 2 (Εικόνα 1). Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για το Taltz σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την ετανερσέπτη ήδη από την Εβδομάδα 1. Περίπου το 25% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν βαθμολογία PASI < 5 έως την Εβδομάδα 2, άνω του 55% πέτυχαν βαθμολογία PASI < 5 έως και την Εβδομάδα 4 και το ποσοστό αυξήθηκε στο 85% έως και την Εβδομάδα 12 (σε σύγκριση με 3%, 14% και 50%, αντίστοιχα, για την ετανερσέπτη). Σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη βαρύτητα του κνησμού παρατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 1 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με

Taltz.

Εικόνα 1. Βαθμολογία PASI, εκατοστιαία βελτίωση σε κάθε επίσκεψη μετά την έναρξη της

 

μελέτης (mBOCF) στον Πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) κατά τη διάρκεια της Φάσης

Εφόδου - UNCOVER-2 και UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εβδομάδα Θεραπείας

 

 

 

 

από

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βελτίωση του δείκτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τιςτιμέςαναφοράς-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκατοστιαία

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

 

 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz καταδείχθηκαν ανεξαρτήτως της ηλικίας, του

 

φύλου, της φυλής, του σωματικού βάρους, της βαρύτητας των τιμών αναφοράς του δείκτη PASI, της

εντόπισης των βλαβών, της συνυπάρχουσας ψωριασικής αρθρίτιδας και της προηγούμενης θεραπείας

με έναν βιολογικό παράγοντα. Το Taltz ήταν αποτελεσματικό σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει

 

προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που είχαν

 

 

προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς στους

οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

 

 

Αποτελεσματικότητα σε Μη Ανταποκριθέντες στην Ετανερσέπτη: Από τους ασθενείς που ταυτοποιήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες στην ετανερσέπτη με sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-2 (N = 200) και άλλαξαν σε θεραπεία με Taltz 80 mg Q4W μετά από μία περίοδο έκπλυσης 4 εβδομάδων, το 73% και το 83,5% των ασθενών πέτυχαν sPGA (0,1) και PASI 75, αντίστοιχα, μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας με Taltz.

Στις 2 κλινικές μελέτες στις οποίες συμπεριλήφθηκε ένας ενεργός συγκριτικός παράγοντας (UNCOVER-2 και UNCOVER-3), το ποσοστό των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,9% τόσο για την ετανερσέπτη όσο και για το Taltz, και το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,2% για την ετανερσέπτη και 2,0% για το Taltz. Το ποσοστό λοιμώξεων ήταν 21,5% για την ετανερσέπτη και 26,0% για το Taltz, με την πλειονότητα των συμβάντων να είναι ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Το ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων ήταν 0,4% για την ετανερσέπτη και 0,5% για το Taltz.

Διατήρηση της Ανταπόκρισης κατά την Εβδομάδα 60

Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν αρχικά για να λάβουν Taltz και θεωρήθηκαν ανταποκριθέντες κατά την Εβδομάδα 12 (δηλ. βαθμολογία sPGA 0,1) στις μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2, τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε ένα από τα ακόλουθα θεραπευτικά σχήματα για μία επιπρόσθετη περίοδο 48 εβδομάδων: εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε 4 ή 12 εβδομάδες [Q4W ή Q12W]).

Πίνακας 5. Διατήρηση της Ανταπόκρισης και Αποτελεσματικότητα κατά την Εβδομάδα 60 (Μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά σημεία

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

 

Εικονικό

Εικονικό

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

φάρμακο

φάρμακο

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(συντήρηση)

 

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

 

(N = 191)

(N = 211)

 

 

 

 

Διατήρηση sPGA

 

 

134 (68,7)α

173 (78,3)α

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

“0” (καθαρό) ή

12 (6,3)

16 (7,6)

69,8)

77,2)

“1” (ελάχιστο)

 

 

 

 

 

 

Διατήρηση ή

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

Επίτευξη

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)α

130 (58,8)α

54,9)

62,8)

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(καθαρό)

 

 

 

 

 

 

Διατήρηση ή

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)α

184 (83,3)α

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

Επίτευξη PASI 75

 

 

 

 

73,7)

80,5)

Διατήρηση ή

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)α

169 (76,5)α

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

Επίτευξη PASI 90

 

 

 

 

69,2)

78,0)

Διατήρηση ή

 

 

97 (49,7)α

127 (57,5)α

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

Επίτευξη PASI

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό ανάλυσης

Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες

α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

Το Taltz ήταν αποτελεσματικό στη διατήρηση της ανταπόκρισης σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς στους οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

Για τους ανταποκριθέντες κατά sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 που τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε διακοπή της θεραπείας (δηλ. εικονικό φάρμακο), ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση υποτροπής (sPGA ≥ 3) ήταν 164 ημέρες στις ομαδοποιημένες μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2. Μεταξύ των ασθενών αυτών, το 71,5% πέτυχαν εκ νέου τουλάχιστον μία ανταπόκριση sPGA (0,1) εντός 12 εβδομάδων από την επανέναρξη της θεραπείας με Taltz 80 mg Q4W.

Καταδείχθηκαν σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις κατά την Εβδομάδα 12 από την έναρξη της μελέτης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την ετανερσέπτη στην ψωρίαση ονύχων (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Ψωρίασης Ονύχων [NAPSI]), στην ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Ψωρίασης Τριχωτού της Κεφαλής [PSSI]) και στην παλαμοπελματιαία ψωρίαση (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης [PPASI]). Αυτές οι βελτιώσεις στην ψωρίαση ονύχων, τριχωτού της κεφαλής και παλαμών-πελμάτων διατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 60 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12.

Ποιότητα Ζωής / Αναφερθείσες από τους Ασθενείς Εκβάσεις

Κατά την Εβδομάδα 12 σε όλες τις μελέτες, το Taltz συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, όπως αξιολογήθηκε από τη μέση μείωση από την έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με το Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) (θεραπεία με

Taltz 80 mg Q2W από -10,2 έως -11,1, με Taltz 80 mg Q4W από -9,4 έως -10,7, με ετανερσέπτη από -

7,7 έως -8,0 και με εικονικό φάρμακο από -1,0 έως -2,0). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν DLQI 0 ή 1. Σε όλες τις μελέτες, το Taltz συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση της έντασης του κνησμού, όπως αξιολογήθηκε από

την Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης Κνησμού (Itch NRS). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν μείωση του Itch NRS ≥ 4 μονάδες κατά την εβδομάδα 12 (84,6% για Taltz Q2W, 79,2% για Taltz Q4W και 16,5% για το εικονικό φάρμακο) και το όφελος διατηρήθηκε στην πάροδο του χρόνου μέχρι την Εβδομάδα 60 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz, οι οποίοι παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη επιδείνωσης της κατάθλιψης έως και 60 εβδομάδες θεραπείας με Taltz, όπως αξιολογήθηκε από το Σύντομο Κατάλογο Αυτοαναφερόμενης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας.

Ανοσοποιήσεις

Σε μια μελέτη σε υγιή άτομα, δεν εντοπίστηκαν ανησυχίες ασφάλειας για δύο αδρανοποιημένα εμβόλια (τετάνου και πνευμονιόκοκκου), τα οποία χορηγήθηκαν μετά από δύο δόσεις ιξεκιζουμάμπης (160 mg ακολουθούμενη από μία δεύτερη δόση των 80 mg δύο εβδομάδες αργότερα). Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούν στην ανοσοποίηση ήταν ανεπαρκή για να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με την επαρκή ανοσολογική απόκριση σε αυτά τα εμβόλια μετά τη χορήγηση του Taltz.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Taltz σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στη θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Μετά μία εφάπαξ υποδόρια δόση ιξεκιζουμάμπης σε ασθενείς με ψωρίαση, μέσες μέγιστες συγκεντρώσεις επιτεύχθηκαν εντός 4 έως 7 ημερών, σε ένα δοσολογικό εύρος 5 έως 160 mg. Η μέση (SD) μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax) της ιξεκιζουμάμπης μετά από τη δόση έναρξης των 160 mg ήταν 19,9 (8,15) µg/ml.

Μετά από τη δόση έναρξης των 160 mg, σταθερή κατάσταση επιτεύχθηκε κατά την Εβδομάδα 8 με το

δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W. Οι εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη C trough,ss είναι 21,5

(9,16) µg/ml και 5,23 (3,19) µg/ml.

Μετά την αλλαγή από το δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W στο δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q4W κατά την Εβδομάδα 12, η σταθερή κατάσταση θα επιτυγχανόταν μετά από περίπου 10 εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη Ctrough,ss είναι 14,6 (6,04) µg/ml και 1,87 (1,30) µg/ml.

Η μέση βιοδιαθεσιμότητα της ιξεκιζουμάμπης μετά από υποδόρια χορήγηση ήταν 54% έως 90% σε όλες τις αναλύσεις.

Κατανομή

Από φαρμακοκινητικές αναλύσεις πληθυσμού, ο μέσος συνολικός όγκος κατανομής σε σταθερή κατάσταση ήταν 7,11 l.

Βιομετασχηματισμός

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και αναμένεται να αποδομηθεί σε μικρά πεπτίδια και αμινοξέα μέσω καταβολικών οδών με τον ίδιο τρόπο με εκείνο των ενδογενών ανοσοσφαιρινών.

Αποβολή

Στη ΦΚ ανάλυση πληθυσμού, η μέση κάθαρση στον ορό ήταν 0,0161 l/hr. Η κάθαρση είναι ανεξάρτητη της δόσης. Ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής, όπως εκτιμάται από τη φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού, είναι 13 ημέρες σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας.

Γραμμικότητα / μη γραμμικότητα

Μετά τη χορήγηση μέσω υποδόριας ένεσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 5 έως 160 mg η έκθεση (AUC) αυξήθηκε αναλογικά.

Ηλικιωμένοι

Από τους 4.204 ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν το Taltz σε κλινικές μελέτες, συνολικά 301 ασθενείς ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω και 36 ασθενείς ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Με βάση τη φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού με έναν περιορισμένο αριθμό ηλικιωμένων ασθενών

(n = 94 για ηλικία ≥ 65 ετών και n = 12 για ηλικία ≥ 75 ετών), η κάθαρση στους ηλικιωμένους ασθενείς και στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 ετών ήταν παρόμοια.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές κλινικές φαρμακολογικές μελέτες για την αξιολόγηση των επιδράσεων της νεφρικής δυσλειτουργίας και της ηπατικής δυσλειτουργίας στη ΦΚ της ιξεκιζουμάμπης. Η νεφρική κάθαρση του άθικτου μορίου της ιξεκιζουμάμπης, ενός IgG μονοκλωνικού αντισώματος, αναμένεται να είναι χαμηλή και ήσσονος σημασίας. Παρομοίως, τα IgG μονοκλωνικά αντισώματα αποβάλλονται κατά κύριο λόγο μέσω ενδοκυτταρικού καταβολισμού και η ηπατική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να επηρεάσει την κάθαρση της ιξεκιζουμάμπης.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα προκλινικά δεδομένα από πιθήκους cynomolgus δεν κατέδειξαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, αξιολογήσεις φαρμακολογικής ασφάλειας και μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.

Η χορήγηση της ιξεκιζουμάμπης σε πιθήκους cynomolgus για 39 εβδομάδες με υποδόριες δόσεις έως και 50 mg/kg εβδομαδιαίως δεν προκάλεσε τοξικότητα σε όργανα ή ανεπιθύμητες επιδράσεις στη λειτουργία του ανοσοποιητικού (π.χ. στην εξαρτώμενη από τα Τ-κύτταρα αντισωματική απόκριση και στη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων). Μία εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg σε πιθήκους ισοδυναμεί με περίπου 19 φορές τη δόση έναρξης των 160 mg του Taltz και στους πιθήκους είχε ως αποτέλεσμα έκθεση (AUC) που είναι υψηλότερη κατά τουλάχιστον 61 φορές της προβλεπόμενης μέσης έκθεσης σε σταθερή κατάσταση σε ανθρώπους, στους οποίους χορηγήθηκε το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα.

Δεν έχουν διεξαχθεί προκλινικές μελέτες για την αξιολόγηση του καρκινογόνου δυναμικού ή του μεταλλαξιογόνου δυναμικού της ιξεκιζουμάμπης.

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στα αναπαραγωγικά όργανα, τους κύκλους εμμηνορρυσίας ή το σπέρμα σε σεξουαλικά ώριμους πιθήκους cynomolgus που έλαβαν ιξεκιζουμάμπη για 13 εβδομάδες σε εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg.

Σε μελέτες τοξικότητας στην ανάπτυξη, η ιξεκιζουμάμπη καταδείχθηκε ότι διέρχεται τον πλακούντα και ανιχνεύεται στο αίμα του απογόνου για έως και την ηλικία των 6 μηνών. Υψηλότερη επίπτωση μεταγεννητικής θνησιμότητας παρατηρήθηκε στους απογόνους πιθήκων στους οποίους χορηγήθηκε ιξεκιζουμάμπη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες. Το γεγονός αυτό σχετίστηκε κατά κύριο λόγο με πρόωρο τοκετό ή παραμέληση του απογόνου από τη μητέρα, συνήθη ευρήματα σε μελέτες σε πρωτεύοντα εκτός του ανθρώπου και θεωρήθηκε μη σχετιζόμενο κλινικά.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Κιτρικό νάτριο Κιτρικό οξύ, άνυδρο Χλωριούχο νάτριο Πολυσορβικό 80 Ενέσιμο ύδωρ

6.2Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3Διάρκεια ζωής

2 χρόνια.

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 ºC – 8 ºC). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Το Taltz μπορεί να αποθηκευθεί εκτός ψυγείου μέχρι 5 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνάει τους 30 ºC.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Διάλυμα 1 ml σε σύριγγα από διαυγές γυαλί τύπου Ι. Μεγέθη συσκευασίας: 1, 2 ή 3 προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες χρήσης της σύριγγας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης, θα πρέπει να

ακολουθούνται προσεκτικά.

Η προγεμισμένη σύριγγα προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή εάν το διάλυμα είναι θολό ή/και ευδιάκριτα καφέ χρώματος.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει καταψυχθεί.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Απριλίου 2016

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Taltz 80 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα.

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε προγεμισμένη πένα περιέχει 80 mg ιξεκιζουμάμπης σε 1 ml.

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που παράγεται σε κύτταρα CHO.

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα.

Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο.

4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.

4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Το Taltz προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη ενός γιατρού με εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία της ψωρίασης.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δόση είναι 160 mg μέσω υποδόριας ένεσης (δύο ενέσεις των 80 mg) κατά την Εβδομάδα 0, ακολουθούμενη από 80 mg (μία ένεση) κατά τις Εβδομάδες 2, 4, 6, 8, 10 και 12 και στη συνέχεια δοσολογία συντήρησης με 80 mg (μία ένεση) κάθε 4 εβδομάδες.

Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που δεν έχουν παρουσιάσει ανταπόκριση μετά από 16 έως 20 εβδομάδες θεραπείας. Κάποιοι ασθενείς που αρχικά παρουσιάζουν μερική ανταπόκριση μπορεί στη συνέχεια να εμφανίσουν βελτίωση με συνέχιση της θεραπείας πέραν των 20 εβδομάδων.

Ηλικιωμένοι (≥ 65 ετών)

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης (βλ. παράγραφο 5.2).

Υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για ασθενείς ηλικίας ≥ 75 ετών.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία

Το Taltz δεν έχει μελετηθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς ασθενών. Δεν μπορούν να γίνουν δοσολογικές συστάσεις.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Taltz σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας.

Τρόπος χορήγησης

Υποδόρια χρήση

Το Taltz πρέπει να χορηγείται με υποδόρια ένεση. Οι θέσεις ένεσης μπορούν να εναλλάσσονται. Εάν είναι δυνατόν, οι περιοχές του δέρματος που εμφανίζουν ψωρίαση θα πρέπει να αποφεύγονται ως θέσεις ένεσης. Το διάλυμα/ η σύριγγα δεν πρέπει να ανακινείται.

Μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης υποδόριας ένεσης, οι ασθενείς μπορούν να χορηγούν μόνοι τους την ένεση Taltz, εάν ο επαγγελματίας υγείας κρίνει ότι δύνανται. Ωστόσο, ο γιατρός θα πρέπει να διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. Ολοκληρωμένες οδηγίες για τη χορήγηση δίνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης.

4.3 Αντενδείξεις

Σοβαρή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.

Κλινικά σημαντικές ενεργές λοιμώξεις (π.χ. ενεργός φυματίωση, βλ. παράγραφο 4.4).

4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Λοιμώξεις

Η θεραπεία με το Taltz σχετίζεται με αυξημένο ποσοστό εμφάνισης λοιμώξεων, όπως λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού, στοματική καντιντίαση, επιπεφυκίτιδα και δερματοφυτικές λοιμώξεις (βλ. παράγραφο 4.8).

Το Taltz θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κλινικά σημαντική χρόνια λοίμωξη. Εάν αναπτυχθεί μία τέτοια λοίμωξη, παρακολουθείτε προσεκτικά και διακόψτε τη χορήγηση του Taltz εάν ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη συνήθη θεραπεία ή εάν η λοίμωξη καταστεί σοβαρή. Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται μέχρι την αποδρομή της λοίμωξης.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς με ενεργή φυματίωση (TB). Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης αντι-φυματικής αγωγής πριν από την έναρξη της θεραπείας με Taltz σε ασθενείς με λανθάνουσα φυματίωση (TB).

Υπερευαισθησία

Έχουν αναφερθεί σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιστατικών αγγειοοιδήματος, κνίδωσης και σπανίως, όψιμων (10-14 ημέρες μετά την ένεση) σοβαρών αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης κνίδωσης, της δύσπνοιας και των υψηλών τίτλων αντισωμάτων. Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χορήγηση του Taltz και να ξεκινά κατάλληλη θεραπεία.

Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νέων περιστατικών ή παροξύνσεων της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Taltz σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, συμπεριλαμβανομένων της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Ανοσοποιήσεις

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν διατίθενται δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε εμβόλια με ζώντες ιούς. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με την ανταπόκριση σε αδρανοποιημένα εμβόλια (βλέπε παράγραφο 5.1).

Έκδοχα

Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση των 80 mg, δηλαδή ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου».

4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Η ασφάλεια του Taltz σε συνδυασμό με άλλους ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή φωτοθεραπεία δεν έχει αξιολογηθεί.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες μελέτες φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων in vivo. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος ρόλος της IL-17 στη ρύθμιση των ενζύμων του CYP450. Ωστόσο, ο σχηματισμός ορισμένων ενζύμων του CYP450 καταστέλλεται από τα αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών κατά τη διάρκεια της χρόνιας φλεγμονής. Συνεπώς, οι αντιφλεγμονώδεις αγωγές, όπως με τον αναστολέα της IL-17A ιξεκιζουμάμπης, μπορεί να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των επιπέδων CYP450, συνοδευόμενη από χαμηλότερη έκθεση σε συγχορηγούμενα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω του CYP450. Συνεπώς, δεν μπορεί να αποκλειστεί μία κλινικά σημαντική επίδραση στα υποστρώματα του CYP450 με στενό θεραπευτικό εύρος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δόση ρυθμίζεται εξατομικευμένα (π.χ. βαρφαρίνη). Κατά την έναρξη της θεραπείας με ιξεκιζουμάμπη σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με τέτοιου τύπου φαρμακευτικά προϊόντα, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο παρακολούθησης της θεραπείας.

4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης

Οι γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης πρέπει να χρησιμοποιούν μία αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 10 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Κύηση

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της ιξεκιζουμάμπης σε εγκύους γυναίκες. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν κατέδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε ό,τι αφορά την κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου, τον τοκετό ή την ανάπτυξη του παιδιού μετά τον τοκετό (βλ. παράγραφο 5.3). Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Taltz κατά τη διάρκεια της κύησης.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό το κατά πόσον η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα ή απορροφάται συστηματικά μετά την πρόσληψη. Ωστόσο, η ιξεκιζουμάμπη απεκκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα στο μητρικό γάλα πιθήκων cynomolgus. Θα πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο

θηλασμός ή εάν θα διακοπεί η χορήγηση του Taltz, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα.

Γονιμότητα

Η επίδραση της ιξεκιζουμάμπης στην ανθρώπινη γονιμότητα δεν έχει αξιολογηθεί. Μελέτες σε πειραματόζωα δεν υποδεικνύουν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς επιδράσεις σε σχέση με τη γονιμότητα (βλ. παράγραφο 5.3).

4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Taltz δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Οι πιο συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο (ADR) ήταν οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης και οι λοιμώξεις της ανώτερης αναπνευστικής οδού (πιο συχνά ρινοφαρυγγίτιδα).

Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τις κλινικές μελέτες (Πίνακας 1) αναφέρονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σύμφωνα με το MedDRA. Σε κάθε κατηγορία οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται με βάση τη συχνότητα, με πρώτες τις πιο συχνές αντιδράσεις. Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο φάρμακο παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας. Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη κατηγορία συχνότητας για κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια βασίζεται στην ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Συνολικά, 4.204 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με το Taltz στις μελέτες κλινικής ανάπτυξης στην ψωρίαση κατά πλάκας. Από αυτούς, 2.190 ασθενείς με ψωρίαση εκτέθηκαν στο Taltz για τουλάχιστον ένα έτος, το οποίο αντιπροσωπεύει 3.531 ανθρωπο-έτη έκθεσης.

Τρεις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας ομαδοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της ασφάλειας του Taltz σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο για έως και 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Συνολικά αξιολογήθηκαν 3.119 ασθενείς (1.161 ασθενείς που λάμβαναν 80 mg κάθε 4 εβδομάδες (Q4W), 1.167 ασθενείς που λάμβαναν 80 mg κάθε 2 εβδομάδες (Q2W) και 791 ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο).

Πίνακας 1. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε κλινικές μελέτεςα

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος

 

Taltz

 

 

Εικονικό

 

 

 

 

 

 

 

Φάρμακο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

 

n (%)

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

 

 

 

 

 

 

Πολύ Συχνές

Λοιμώξεις ανώτερης

(13,4)

 

163 (14,0)

 

101 (12,8)

 

αναπνευστικής οδούβ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συχνές

Δερματοφυτικές

(0,9)

 

17 (1,5)

 

1 (0,1)

 

λοιμώξεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όχι Συχνές

Γρίπη

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

Ρινίτιδα

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

Στοματική

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

καντιντίασηγ

 

 

 

Επιπεφυκίτιδα

1 (0,1)

 

8 (0,7)

 

3 (0,4)

 

Κυτταρίτιδαδ

(0,9)

 

9 (0,8)

 

2 (0,3)

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος

 

 

 

Όχι Συχνές

Ουδετεροπενίαστ

3 (0,3)

 

6 (0,5)

 

1 (0,1)

 

Θρομβοκυττάρωσηστ

2 (0,2)

 

2 (0,2)

 

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου

 

Συχνές

Στοματοφαρυγγικός

(1,7)

 

16 (1,4)

 

4 (0,5)

 

πόνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαταραχές του γαστρεντερικού

 

 

 

 

 

 

Συχνές

Ναυτία

(1,3)

 

23 (2,0)

 

5 (0,6)

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

 

 

 

 

 

Όχι Συχνές

Κνίδωση

6 (0,5)

 

10 (0,9)

 

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

 

 

 

Πολύ Συχνές

Αντιδράσεις στη

(12,9)

 

196 (16,8)

 

26 (3,3)

 

θέση της ένεσηςγ

 

 

α Ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο κλινικές μελέτες (φάσης ΙΙΙ) σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή

ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι έλαβαν ιξεκιζουμάμπη 80 mg Q2W, ιξεκιζουμάμπη 80 mg Q4W ή εικονικό φάρμακο για μία διάρκεια θεραπείας έως και 12 εβδομάδων β Η λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού περιλαμβάνει ρινοφαρυγγίτιδα και λοίμωξη της ανώτερης αναπνευστικής οδού

γ Με τον όρο στοματική καντιντίαση ορίζονται τα περιστατικά με τους προτιμώμενους όρους «στοματική καντιντίαση» και «μυκητιασική στοματίτιδα» δ Η κυτταρίτιδα περιλαμβάνει σταφυλοκοκκική κυτταρίτιδα και κυτταρίτιδα του έξω ωτός, καθώς και ερυσίπελας

ε Οι αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν πιο συχνές σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 60 kg σε σύγκριση με την ομάδα με σωματικό βάρος ≥ 60 kg (25% έναντι 14% για τις συνδυασμένες ομάδες χορήγησης Q2W και Q4W)

στ Βασισμένο σε αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών

Αντιδράσεις στη θέση της ένεσης

Οι πιο συχνά παρατηρηθείσες αντιδράσεις στη θέση της ένεσης ήταν το ερύθημα και ο πόνος. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν κατά κύριο λόγο ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας με Taltz.

Λοιμώξεις

Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ στην ψωρίαση κατά πλάκας, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 27,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz για έως και 12 εβδομάδες σε σύγκριση με το 22,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η πλειονότητα των λοιμώξεων ήταν μη σοβαρές και ήπιας έως μέτριας βαρύτητας, οι περισσότερες από τις οποίες δεν κατέστησαν αναγκαία τη διακοπή της θεραπείας. Σοβαρές λοιμώξεις παρατηρήθηκαν σε 13 (0,6%) ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και σε 3 (0,4%) ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας, λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 52,8% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (46,9 ανά 100 ανθρωπο-έτη). Σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν στο 1,6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz (1,5 ανά 100 ανθρωπο-έτη).

Εργαστηριακή αξιολόγηση της ουδετεροπενίας και της θρομβοκυττάρωσης

Το 9% των ασθενών που λάμβαναν Taltz παρουσίασαν ουδετεροπενία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των ουδετερόφιλων στο αίμα ήταν ≥1,000 κύτταρα/mm3. Τέτοια επίπεδα ουδετεροπενίας ενδέχεται να επιμείνουν, να έχουν διακυμάνσεις ή να είναι παροδικά. Το 0,1% των ασθενών που έλαβαν Taltz ανέπτυξαν αριθμό ουδετερόφιλων <1000 κύτταρα/mm3. Εν γένει, η ουδετεροπενία δεν απαίτησε διακοπή της θεραπείας με Taltz

Το 3% των ασθενών που έλαβαν Taltz, παρουσίασαν μία μετατόπιση από τη φυσιολογική τιμή αιμοπεταλίων κατά την έναρξη της θεραπείας σε < 150.000 κύτταρα/mm3 έως ≥ 75.000 κύτταρα/mm3. Η θρομβοκυττάρωση ενδέχεται να επιμείνει, να έχει διακυμάνσεις ή να είναι παροδική.

Ανοσογονικότητα

Περίπου το 9-17% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz στο συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του φαρμάκου, με την πλειονότητά τους να είναι χαμηλών τίτλων και να μη σχετίζονται με μειωμένη κλινική απόκριση για μία διάρκεια θεραπείας έως και 60 εβδομάδων. Ωστόσο, περίπου το 1% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz είχαν επιβεβαιωμένα αδρανοποιητικά αντισώματα που σχετίζονταν με χαμηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου και μειωμένη κλινική απόκριση. Δεν έχει τεκμηριωθεί με σαφήνεια κάποια σχέση ανάμεσα στην ανοσογονικότητα και τις εμφανιζόμενες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ανεπιθύμητες ενέργειες.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9 Υπερδοσολογία

Δόσεις έως και 180 mg έχουν χορηγηθεί υποδορίως σε κλινικές μελέτες χωρίς δοσο-περιοριστική τοξικότητα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας έως και 240 mg, υποδορίως, ως εφάπαξ χορήγηση σε κλινικές μελέτες, χωρίς την εμφάνιση οποιονδήποτε σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενούς για σημεία ή συμπτώματα ανεπιθύμητων ενεργειών και η άμεση έναρξη κατάλληλης αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ανοσοκατασταλτικά, αναστολείς ιντερλευκίνης, κωδικός ATC: L04AC13

Μηχανισμός δράσης

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με υψηλή συγγένεια (< 3 pM) και εκλεκτικότητα στην ιντερλευκίνη 17A (τόσο στην IL-17A όσο και στην IL-17A/F). Οι αυξημένες συγκεντρώσεις της IL-17A θεωρείται ότι εμπλέκονται στην παθογένεια της ψωρίασης μέσω της προαγωγής του πολλαπλασιασμού και της ενεργοποίησης των κερατινοκυττάρων. Η αδρανοποίηση της IL-17A από την ιξεκιζουμάμπη αναστέλλει αυτές τις δράσεις. Η ιξεκιζουμάμπη δεν συνδέεται στους συνδέτες IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ή IL-17F.

Αναλύσεις σύνδεσης in vitro επιβεβαίωσαν ότι η ιξεκιζουμάμπη δεν συνδέεται στους ανθρώπινους Fcγ υποδοχείς I, IIa και IIIa ή στο συστατικό συμπληρώματος C1q.

Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις

Η ιξεκιζουμάμπη ρυθμίζει τις βιολογικές αποκρίσεις που επάγονται ή ρυθμίζονται από την IL-17A. Με βάση δεδομένα βιοψίας ψωριασικού δέρματος από μία μελέτη φάσης Ι, υπήρξε μία δοσο- σχετιζόμενη τάση προς μειωμένο πάχος επιδερμίδας, αριθμό πολλαπλασιαζόμενων κερατινοκυττάρων, Τ-κυττάρων και δενδριτικών κυττάρων, καθώς και μειώσεις των δεικτών τοπικής φλεγμονής, από την έναρξη της μελέτης έως και την ημέρα 43. Ως άμεσο επακόλουθο, η θεραπεία με ιξεκιζουμάμπη μειώνει το ερύθημα, τη σκλήρυνση και την απολέπιση που παρατηρούνται στις βλάβες της ψωρίασης κατά πλάκας.

Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Taltz αξιολογήθηκαν σε τρεις τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ενηλίκους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, οι οποίοι ήταν υποψήφιοι για φωτοθεραπεία ή συστηματική θεραπεία (UNCOVER-1, UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz αξιολογήθηκαν επίσης έναντι της ετανερσέπτης (UNCOVER-2 και UNCOVER-3). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν Taltz και είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση στη Στατική Συνολική Εκτίμηση του Ιατρού (static Physician Global Assessment) sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου για να λάβουν εικονικό φάρμακο ή Taltz για ένα επιπρόσθετο διάστημα 48 εβδομάδων (UNCOVER-1 και UNCOVER-2). Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν εικονικό φάρμακο, ετανερσέπτη ή Taltz και δεν είχαν παρουσιάσει ανταπόκριση sPGA (0,1) έλαβαν Taltz για έως και 48 εβδομάδες.

Από τους 3.866 ασθενείς που εντάχθηκαν σε αυτές τις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, το 64% είχαν λάβει προηγούμενη συστηματική θεραπεία (βιολογικοί παράγοντες, συμβατική συστηματική θεραπεία ή ψωραλένια και υπεριώδης ακτινοβολία Α (PUVA)), το 43,5% είχαν λάβει προηγούμενη φωτοθεραπεία, το 49,3% είχαν λάβει προηγούμενη συμβατική συστηματική θεραπεία και το 26,4% είχαν λάβει προηγούμενη βιολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Από όλους τους ασθενείς, το 14,9% είχαν λάβει τουλάχιστον έναν αντι-TNFα παράγοντα και το 8,7% είχαν λάβει έναν αντι-IL-12/IL-23 παράγοντα. To 23,4% των ασθενών είχαν ιστορικό ψωριασικής αρθρίτιδας κατά την έναρξη της μελέτης.

Και στις τρεις μελέτες, τα κύρια τελικά σημεία ήταν η αναλογία των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση στο Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας της Ψωρίασης (Psoriasis Area and Severity Index) PASI 75 και sPGA 0 (απουσία νόσου) ή 1 (ελάχιστη νόσος) κατά την Εβδομάδα 12 έναντι του εικονικού φαρμάκου. Οι ασθενείς σε όλες τις θεραπευτικές ομάδες είχαν μέση βαθμολογία PASI κατά την έναρξη της μελέτης που κυμαινόταν από 17,4 έως 18,3. Το 48,3% έως 51,2% των ασθενών είχαν κατά την έναρξη της μελέτης βαθμολογία sPGA βαριάς ή πολύ βαριάς νόσου και μέση βαθμολογία Κνησμού στην Αριθμητική Κλίμακα (NRS) που κυμαινόταν από 6,3 έως 7,1.

Κλινική ανταπόκριση στις 12 εβδομάδες

Στη μελέτη UNCOVER-1 εντάχθηκαν 1.296 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:1:1) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 2. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-1

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Διαφορά από Εικονικό Φάρμακο στο

 

 

 

Ποσοστό Ανταπόκρισης (95% CI)

Τελικά σημεία

 

 

 

Εικονικό

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

(απουσία

 

330 (76,4)α

354 (81,8)α

 

 

νόσου) ή “1”

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(ελάχιστη

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

149 (34,5)α

160 (37,0)α

 

 

(απουσία

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

νόσου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)α

386 (89,1)α

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)α

307 (70,9)α

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)α

153 (35,3)α

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Μείωση

 

 

 

 

 

κνησμού στην

58 (15,5)

305 (80,5)α

336 (85,9)α

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

κλίμακα

 

 

 

 

 

NRS ≥ 4β

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

β Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Στη μελέτη UNCOVER-2 εντάχθηκαν 1.224 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 3. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-2

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

Τελικά

 

 

 

Ετανερσέπτη

 

 

σημεία

Εικονικό

Taltz

Taltz

50 mg δύο

Taltz

Taltz

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

φορές την

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

(N = 347)

(N = 351)

εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(απουσία

 

253 (72,9)α

292 (83,2)α

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

νόσου) ή “1”

4 (2,4)

129 (36,0)

(ελάχιστη

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

112 (32,3)α,β

147 (41,9)α,β

21 (5,9)γ

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(απουσία

1 (0,6)

νόσου)

 

 

 

 

36,7)

46,6)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)α,β

315 (89,7)α,β

149 (41,6)α

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)α,β

248 (70,7)α,β

67 (18,7)α

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)α,β

142 (40,5)α,β

19 (5,3)γ

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Μείωση

 

 

 

 

 

 

κνησμού

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

στην

19 (14,1)

225 (76,8)α,β

258 (85,1)α,β

177 (57,8)α

κλιμάκα

 

 

 

 

70,3)

78,2)

NRS ≥ 4δ

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες. α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη

γ p < 0,01 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

δ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Ετανερσέπτη N = 306

Στη μελέτη UNCOVER-3 εντάχθηκαν 1.346 ασθενείς. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:2:2:2) για να λαμβάνουν ή εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε δύο ή κάθε τέσσερις εβδομάδες [Q2W ή Q4W] μετά από μία δόση έναρξης 160 mg) ή ετανερσέπτη 50 mg δύο φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Πίνακας 4. Ευρήματα αποτελεσματικότητας κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-3

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

 

 

 

 

 

Τελικά

 

 

 

 

 

 

σημεία

 

 

 

Ετανερσέπτη

 

 

 

Εικονικό

Taltz

Taltz

50 mg δύο

Taltz

Taltz

 

φάρμακο

80 mg Q4W

80 mg Q2W

φορές την

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 193)

(N = 386)

(N = 385)

εβδομάδα

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(απουσία

 

291 (75,4)α,β

310 (80,5)α,β

159 (41,6)α

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

νόσου) ή “1”

13 (6,7)

(ελάχιστη

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

νόσος)

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

139 (36,0)α,β

155 (40,3)α,β

33 (8,6)α

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(απουσία

νόσου)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)α,β

336 (87,3)α,β

204 (53,4)α

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)α,β

262 (68,1)α,β

98 (25,7)α

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)α,β

145 (37,7)α,β

28 (7,3)α

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Μείωση

 

 

 

 

 

 

κνησμού

 

250 (79,9)α,β

264 (82,5)α,β

200 (64,1)α

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

στην

33 (20,9)

κλίμακα

 

 

 

 

66,7)

69,2)

 

 

 

 

 

 

NRS ≥ 4γ

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ)

 

Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες

 

α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο β p < 0,001 σε σύγκριση με την ετανερσέπτη

γ Ασθενείς με Κνησμό στην κλίμακα NRS >= 4 κατά την έναρξη της μελέτης: εικονικό φάρμακο

N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Ετανερσέπτη N = 312

Το Taltz σχετίστηκε με ταχεία έναρξη της αποτελεσματικότητας με > 50% μείωση της μέσης βαθμολογίας PASI έως και την Εβδομάδα 2 (Εικόνα 1). Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν ανταπόκριση PASI 75 ήταν σημαντικά μεγαλύτερο για το Taltz σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την ετανερσέπτη ήδη από την Εβδομάδα 1. Περίπου το 25% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν βαθμολογία PASI < 5 έως την Εβδομάδα 2, άνω του 55% πέτυχαν βαθμολογία PASI < 5 έως και την Εβδομάδα 4 και το ποσοστό αυξήθηκε στο 85% έως και την Εβδομάδα 12 (σε σύγκριση με 3%, 14% και 50%, αντίστοιχα, για την ετανερσέπτη). Σημαντικές βελτιώσεις ως προς τη βαρύτητα του κνησμού παρατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 1 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με

Taltz.

Εικόνα 1. Βαθμολογία PASI, εκατοστιαία βελτίωση σε κάθε επίσκεψη μετά την έναρξη της

 

μελέτης (mBOCF) στον Πληθυσμό με Πρόθεσης Θεραπείας (ΙΤΤ) κατά τη διάρκεια της Φάσης

Εφόδου - UNCOVER-2 και UNCOVER-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εβδομάδα Θεραπείας

 

 

 

 

από

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βελτίωση του δείκτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τιςτιμέςαναφοράς-70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκατοστιαία

-80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-100

PBO (N=361)

ETN (N=740)

 

IXE Q4 (N=733)

IXE Q2 (N=736)

 

 

 

 

 

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του Taltz καταδείχθηκαν ανεξαρτήτως της ηλικίας, του

 

φύλου, της φυλής, του σωματικού βάρους, της βαρύτητας των τιμών αναφοράς του δείκτη PASI, της

εντόπισης των βλαβών, της συνυπάρχουσας ψωριασικής αρθρίτιδας και της προηγούμενης θεραπείας

με έναν βιολογικό παράγοντα. Το Taltz ήταν αποτελεσματικό σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει

 

προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που είχαν

 

 

προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς στους

οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

 

 

Αποτελεσματικότητα σε Μη Ανταποκριθέντες στην Ετανερσέπτη: Από τους ασθενείς που ταυτοποιήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες στην ετανερσέπτη με sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 στη μελέτη UNCOVER-2 (N = 200) και άλλαξαν σε θεραπεία με Taltz 80 mg Q4W μετά από μία περίοδο έκπλυσης 4 εβδομάδων, το 73% και το 83,5% των ασθενών πέτυχαν sPGA (0,1) και PASI 75, αντίστοιχα, μετά από 12 εβδομάδες θεραπείας με Taltz.

Στις 2 κλινικές μελέτες στις οποίες συμπεριλήφθηκε ένας ενεργός συγκριτικός παράγοντας (UNCOVER-2 και UNCOVER-3), το ποσοστό των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,9% τόσο για την ετανερσέπτη όσο και για το Taltz, και το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1,2% για την ετανερσέπτη και 2,0% για το Taltz. Το ποσοστό λοιμώξεων ήταν 21,5% για την ετανερσέπτη και 26,0% για το Taltz, με την πλειονότητα των συμβάντων να είναι ήπιας έως μέτριας βαρύτητας. Το ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων ήταν 0,4% για την ετανερσέπτη και 0,5% για το Taltz.

Διατήρηση της Ανταπόκρισης κατά την Εβδομάδα 60

Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν αρχικά για να λάβουν Taltz και θεωρήθηκαν ανταποκριθέντες κατά την Εβδομάδα 12 (δηλ. βαθμολογία sPGA 0,1) στις μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2, τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε ένα από τα ακόλουθα θεραπευτικά σχήματα για μία επιπρόσθετη περίοδο 48 εβδομάδων: εικονικό φάρμακο ή Taltz (80 mg κάθε 4 ή 12 εβδομάδες [Q4W ή Q12W]).

Πίνακας 5. Διατήρηση της Ανταπόκρισης και Αποτελεσματικότητα κατά την Εβδομάδα 60 (Μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Διαφορά από Εικονικό

 

 

Αριθμός ασθενών (%)

 

Φάρμακο στο Ποσοστό

 

 

 

Ανταπόκρισης (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά σημεία

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

(επαγωγή) /

 

Εικονικό

Εικονικό

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

φάρμακο

φάρμακο

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(συντήρηση)

 

(συντήρηση)

(συντήρηση)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

 

(N = 191)

(N = 211)

 

 

 

 

Διατήρηση sPGA

 

 

134 (68,7)α

173 (78,3)α

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

“0” (καθαρό) ή

12 (6,3)

16 (7,6)

69,8)

77,2)

“1” (ελάχιστο)

 

 

 

 

 

 

Διατήρηση ή

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

Επίτευξη

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)α

130 (58,8)α

54,9)

62,8)

sPGA “0”

 

 

 

 

 

 

(καθαρό)

 

 

 

 

 

 

Διατήρηση ή

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)α

184 (83,3)α

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

Επίτευξη PASI 75

 

 

 

 

73,7)

80,5)

Διατήρηση ή

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)α

169 (76,5)α

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

Επίτευξη PASI 90

 

 

 

 

69,2)

78,0)

Διατήρηση ή

 

 

97 (49,7)α

127 (57,5)α

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

Επίτευξη PASI

3 (1,6)

6 (2,8)

55,4)

61,5)

 

 

 

 

 

 

Συντομογραφίες: N = αριθμός ασθενών στον πληθυσμό ανάλυσης

Σημείωση: οι ασθενείς με ελλείποντα δεδομένα καταμετρήθηκαν ως μη ανταποκριθέντες

α p < 0,001 σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

Το Taltz ήταν αποτελεσματικό στη διατήρηση της ανταπόκρισης σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγουμένως συστηματική θεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες, σε ασθενείς που είχαν προηγουμένως λάβει βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες, καθώς και σε ασθενείς στους οποίους η θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες / αντι-TNF παράγοντες είχε αποτύχει.

Για τους ανταποκριθέντες κατά sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12 που τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου σε διακοπή της θεραπείας (δηλ. εικονικό φάρμακο), ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση υποτροπής (sPGA ≥ 3) ήταν 164 ημέρες στις ομαδοποιημένες μελέτες UNCOVER-1 και UNCOVER-2. Μεταξύ των ασθενών αυτών, το 71,5% πέτυχαν εκ νέου τουλάχιστον μία ανταπόκριση sPGA (0,1) εντός 12 εβδομάδων από την επανέναρξη της θεραπείας με Taltz 80 mg Q4W.

Καταδείχθηκαν σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις κατά την Εβδομάδα 12 από την έναρξη της μελέτης σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και την ετανερσέπτη στην ψωρίαση ονύχων (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Ψωρίασης Ονύχων [NAPSI]), στην ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Ψωρίασης Τριχωτού της Κεφαλής [PSSI]) και στην παλαμοπελματιαία ψωρίαση (όπως μετρήθηκε με βάση το Δείκτη Βαρύτητας της Παλαμοπελματιαίας Ψωρίασης [PPASI]). Αυτές οι βελτιώσεις στην ψωρίαση ονύχων, τριχωτού της κεφαλής και παλαμών-πελμάτων διατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 60 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz και παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12.

Ποιότητα Ζωής / Αναφερθείσες από τους Ασθενείς Εκβάσεις

Κατά την Εβδομάδα 12 σε όλες τις μελέτες, το Taltz συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, όπως αξιολογήθηκε από τη μέση μείωση από την έναρξη της θεραπείας, σύμφωνα με το Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI) (θεραπεία με

Taltz 80 mg Q2W από -10,2 έως -11,1, με Taltz 80 mg Q4W από -9,4 έως -10,7, με ετανερσέπτη από -

7,7 έως -8,0 και με εικονικό φάρμακο από -1,0 έως -2,0). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν DLQI 0 ή 1. Σε όλες τις μελέτες, το Taltz συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική βελτίωση της έντασης του κνησμού, όπως αξιολογήθηκε από

την Αριθμητική Κλίμακα Αξιολόγησης Κνησμού (Itch NRS). Ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Taltz πέτυχαν μείωση του Itch NRS ≥ 4 μονάδες κατά την εβδομάδα 12 (84,6% για Taltz Q2W, 79,2% για Taltz Q4W και 16,5% για το εικονικό φάρμακο) και το όφελος διατηρήθηκε στην πάροδο του χρόνου μέχρι την Εβδομάδα 60 σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Taltz, οι οποίοι παρουσίασαν ανταπόκριση sPGA (0,1) κατά την Εβδομάδα 12. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη επιδείνωσης της κατάθλιψης έως και 60 εβδομάδες θεραπείας με Taltz, όπως αξιολογήθηκε από το Σύντομο Κατάλογο Αυτοαναφερόμενης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας.

Ανοσοποιήσεις

Σε μια μελέτη σε υγιή άτομα, δεν εντοπίστηκαν ανησυχίες ασφάλειας για δύο αδρανοποιημένα εμβόλια (τετάνου και πνευμονιόκοκκου), τα οποία χορηγήθηκαν μετά από δύο δόσεις ιξεκιζουμάμπης (160 mg ακολουθούμενη από μία δεύτερη δόση των 80 mg δύο εβδομάδες αργότερα). Ωστόσο, τα στοιχεία που αφορούν στην ανοσοποίηση ήταν ανεπαρκή για να οδηγήσουν σε συμπεράσματα σχετικά με την επαρκή ανοσολογική απόκριση σε αυτά τα εμβόλια μετά τη χορήγηση του Taltz.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Taltz σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στη θεραπεία της ψωρίασης κατά πλάκας (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες σχετικά με την παιδιατρική χρήση).

5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Μετά μία εφάπαξ υποδόρια δόση ιξεκιζουμάμπης σε ασθενείς με ψωρίαση, μέσες μέγιστες συγκεντρώσεις επιτεύχθηκαν εντός 4 έως 7 ημερών, σε ένα δοσολογικό εύρος 5 έως 160 mg. Η μέση (SD) μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα (Cmax) της ιξεκιζουμάμπης μετά από τη δόση έναρξης των 160 mg ήταν 19,9 (8,15) µg/ml.

Μετά από τη δόση έναρξης των 160 mg, σταθερή κατάσταση επιτεύχθηκε κατά την Εβδομάδα 8 με το

δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W. Οι εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη C trough,ss είναι 21,5

(9,16) µg/ml και 5,23 (3,19) µg/ml.

Μετά την αλλαγή από το δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q2W στο δοσολογικό σχήμα των 80 mg Q4W κατά την Εβδομάδα 12, η σταθερή κατάσταση θα επιτυγχανόταν μετά από περίπου 10 εβδομάδες. Οι εκτιμήσεις για τη μέση (SD) Cmax,ss, και τη Ctrough,ss είναι 14,6 (6,04) µg/ml και 1,87 (1,30) µg/ml.

Η μέση βιοδιαθεσιμότητα της ιξεκιζουμάμπης μετά από υποδόρια χορήγηση ήταν 54% έως 90% σε όλες τις αναλύσεις.

Κατανομή

Από φαρμακοκινητικές αναλύσεις πληθυσμού, ο μέσος συνολικός όγκος κατανομής σε σταθερή κατάσταση ήταν 7,11 l.

Βιομετασχηματισμός

Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα και αναμένεται να αποδομηθεί σε μικρά πεπτίδια και αμινοξέα μέσω καταβολικών οδών με τον ίδιο τρόπο με εκείνο των ενδογενών ανοσοσφαιρινών.

Αποβολή

Στη ΦΚ ανάλυση πληθυσμού, η μέση κάθαρση στον ορό ήταν 0,0161 l/hr. Η κάθαρση είναι ανεξάρτητη της δόσης. Ο μέσος χρόνος ημίσειας ζωής της αποβολής, όπως εκτιμάται από τη φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού, είναι 13 ημέρες σε ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας.

Γραμμικότητα / μη γραμμικότητα

Μετά τη χορήγηση μέσω υποδόριας ένεσης σε ένα δοσολογικό εύρος από 5 έως 160 mg η έκθεση (AUC) αυξήθηκε αναλογικά.

Ηλικιωμένοι

Από τους 4.204 ασθενείς με ψωρίαση κατά πλάκας που έλαβαν το Taltz σε κλινικές μελέτες, συνολικά 301 ασθενείς ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω και 36 ασθενείς ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω. Με βάση τη φαρμακοκινητική ανάλυση πληθυσμού με έναν περιορισμένο αριθμό ηλικιωμένων ασθενών

(n = 94 για ηλικία ≥ 65 ετών και n = 12 για ηλικία ≥ 75 ετών), η κάθαρση στους ηλικιωμένους ασθενείς και στους ασθενείς ηλικίας κάτω των 65 ετών ήταν παρόμοια.

Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές κλινικές φαρμακολογικές μελέτες για την αξιολόγηση των επιδράσεων της νεφρικής δυσλειτουργίας και της ηπατικής δυσλειτουργίας στη ΦΚ της ιξεκιζουμάμπης. Η νεφρική κάθαρση του άθικτου μορίου της ιξεκιζουμάμπης, ενός IgG μονοκλωνικού αντισώματος, αναμένεται να είναι χαμηλή και ήσσονος σημασίας. Παρομοίως, τα IgG μονοκλωνικά αντισώματα αποβάλλονται κατά κύριο λόγο μέσω ενδοκυτταρικού καταβολισμού και η ηπατική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να επηρεάσει την κάθαρση της ιξεκιζουμάμπης.

5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα προκλινικά δεδομένα από πιθήκους cynomolgus δεν κατέδειξαν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση μελέτες τοξικότητας επαναλαμβανόμενων δόσεων, αξιολογήσεις φαρμακολογικής ασφάλειας και μελέτες τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα και ανάπτυξη.

Η χορήγηση της ιξεκιζουμάμπης σε πιθήκους cynomolgus για 39 εβδομάδες με υποδόριες δόσεις έως και 50 mg/kg εβδομαδιαίως δεν προκάλεσε τοξικότητα σε όργανα ή ανεπιθύμητες επιδράσεις στη λειτουργία του ανοσοποιητικού (π.χ. στην εξαρτώμενη από τα Τ-κύτταρα αντισωματική απόκριση και στη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων). Μία εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg σε πιθήκους ισοδυναμεί με περίπου 19 φορές τη δόση έναρξης των 160 mg του Taltz και στους πιθήκους είχε ως αποτέλεσμα έκθεση (AUC) που είναι υψηλότερη κατά τουλάχιστον 61 φορές της προβλεπόμενης μέσης έκθεσης σε σταθερή κατάσταση σε ανθρώπους, στους οποίους χορηγήθηκε το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα.

Δεν έχουν διεξαχθεί προκλινικές μελέτες για την αξιολόγηση του καρκινογόνου δυναμικού ή του μεταλλαξιογόνου δυναμικού της ιξεκιζουμάμπης.

Δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις στα αναπαραγωγικά όργανα, τους κύκλους εμμηνορρυσίας ή το σπέρμα σε σεξουαλικά ώριμους πιθήκους cynomolgus που έλαβαν ιξεκιζουμάμπη για 13 εβδομάδες σε εβδομαδιαία υποδόρια δόση 50 mg/kg.

Σε μελέτες τοξικότητας στην ανάπτυξη, η ιξεκιζουμάμπη καταδείχθηκε ότι διέρχεται τον πλακούντα και ανιχνεύεται στο αίμα του απογόνου για έως και την ηλικία των 6 μηνών. Υψηλότερη επίπτωση μεταγεννητικής θνησιμότητας παρατηρήθηκε στους απογόνους πιθήκων στους οποίους χορηγήθηκε ιξεκιζουμάμπη σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάρτυρες. Το γεγονός αυτό σχετίστηκε κατά κύριο λόγο με πρόωρο τοκετό ή παραμέληση του απογόνου από τη μητέρα, συνήθη ευρήματα σε μελέτες σε πρωτεύοντα εκτός του ανθρώπου και θεωρήθηκε μη σχετιζόμενο κλινικά.

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1 Κατάλογος εκδόχων

Κιτρικό νάτριο Κιτρικό οξύ, άνυδρο Χλωριούχο νάτριο Πολυσορβικό 80 Ενέσιμο ύδωρ

6.2 Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3 Διάρκεια ζωής

2 χρόνια.

6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 ºC – 8 ºC). Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως.

Το Taltz μπορεί να αποθηκευθεί εκτός ψυγείου μέχρι 5 ημέρες σε θερμοκρασία που δεν ξεπερνάει τους 30 ºC.

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη

Διάλυμα 1 ml σε σύριγγα από διαυγές γυαλί τύπου Ι. Η σύριγγα βρίσκεται εντός μίας χρήσης πένας, που χορηγεί μία δόσης. Συσκευασίες: 1, 2 ή 3 προγεμισμένες πένες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες χρήσης της πένας, οι οποίες περιλαμβάνονται στο φύλλο οδηγιών χρήσης, θα πρέπει να

ακολουθούνται προσεκτικά.

Η προγεμισμένη πένα προορίζεται για μία μόνο χρήση.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν υπάρχουν ορατά σωματίδια ή εάν το διάλυμα είναι θολό ή/και ευδιάκριτα καφέ χρώματος.

Το Taltz δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει καταψυχθεί.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία.

8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 25 Απριλίου 2016

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται