Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Επιλέξτε γλώσσα ιστότοπου

Twinrix Paediatric (hepatitis-A virus(inactivated) / hepatitis-B...) – περιληψη των χαρακτηριστικων του προϊοντοσ - J07BC20

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουTwinrix Paediatric
Κωδικός ATCJ07BC20
Ουσίαhepatitis-A virus(inactivated) / hepatitis-B surface antigen
ΚατασκευαστήςGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Περιεχόμενα άρθρου

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Twinrix Παιδιατρικό, ενέσιμο εναιώρημα

Εμβόλιο ηπατίτιδας Α (αδρανοποιημένο) και ηπατίτιδας Β (rDNA) (HAB) (προσροφημένο).

2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση (0,5ml) περιέχει:

 

Ιό ηπατίτιδας Α (αδρανοποιημένο) 1,2

360 Μονάδες ELISA

Αντιγόνο επιφανείας ηπατίτιδας Β 3,4

10 micrograms

Παρασκευασμένο σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα (MRC-5)

 

Προσροφημένο επί ένυδρου υδροξειδίου του αργιλίου

0,025 milligrams Al3+

3Παρασκευασμένο επί κυττάρων ζύμης (Saccharomyces cerevisiae) με την τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

4Προσροφημένο επί φωσφορικού αργιλίου

0,2 milligrams Al3+

Το εμβόλιο μπορεί να περιέχει ίχνη νεομυκίνης, η οποία χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής (βλ. παράγραφο 4.3).

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

3.ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ενέσιμο εναιώρημα. Θολό, λευκό εναιώρημα.

4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1Θεραπευτικές ενδείξεις

Το Twinrix Παιδιατρικό ενδείκνυται για χρήση σε μη ανοσοποιημένα βρέφη, παιδιά και εφήβους από την ηλικία του 1 έτους και μέχρι της ηλικίας των 15 ετών που διατρέχουν κίνδυνο να μολυνθούν από την ηπατίτιδα Α και από την ηπατίτιδα Β.

4.2Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Δοσολογία

- Δόση

Η δόση των 0,5 ml (360 Μονάδες ELISA ΗΑ/10μg HBsAg) συνιστάται για βρέφη, παιδιά και εφήβους από την ηλικία του 1 έτους και μέχρι της ηλικίας των 15 ετών.

- Σχήμα αρχικού εμβολιασμού

Η τυπική αρχική σειρά εμβολιασμού με Twinrix Παιδιατρικό, απαρτίζεται από τρείς δόσεις, με την πρώτη να χορηγείται σε μια επιλεγμένη ημερομηνία, τη δεύτερη ένα μήνα αργότερα και την τρίτη έξι μήνες μετά την πρώτη δόση. Το συνιστώμενο σχήμα πρέπει να τηρείται. Όταν αρχίσει, το αρχικό σχήμα εμβολιασμού πρέπει να ολοκληρώνεται με το ίδιο εμβόλιο.

- Αναμνηστική δόση

Σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυμητή μια αναμνηστική δόση ηπατίτιδας Α και/ή ηπατίτιδας Β, μπορεί να δοθεί μονοδύναμο ή συνδυασμένο εμβόλιο. Η ασφάλεια και ανοσογονικότητα του Twinrix Παιδιατρικό χορηγούμενου ως αναμνηστική δόση μετά από σχήμα αρχικού εμβολιασμού τριών δόσεων δεν έχει αξιολογηθεί.

Οι τίτλοι αντισωμάτων αντί-ΗΒs και αντί-HAV που παρατηρήθηκαν μετά από ένα σχήμα αρχικού εμβολιασμού με το συνδυασμένο εμβόλιο, βρίσκονται στην ίδια κλίμακα με αυτούς που παρατηρήθηκαν μετά από εμβολιασμό με τα μονοδύναμα εμβόλια. Γενικές οδηγίες για αναμνηστικό εμβολιασμό μπορούν λοιπόν να εξαχθούν από την εμπειρία με τα μονοδύναμα εμβόλια, ως ακολούθως.

Ηπατίτις Β

Δεν έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για αναμνηστική δόση εμβολίου ηπατίτιδος Β σε υγιή άτομα που έχουν υποβληθεί σε πλήρη σειρά αρχικών εμβολιασμών. ΄Ομως, μερικά επίσημα προγράμματα εμβολιασμών, περιλαμβάνουν αυτή τη στιγμή μία σύσταση για αναμνηστική δόση εμβολίου ηπατίτιδος Β και αυτό θα πρέπει να τηρείται.

Για μερικές κατηγορίες ατόμων ή ασθενών που εκτίθενται στον HBV (π.χ. ασθενείς υπό αιμοκάθαρση ή ανοσοκατεσταλμένοι), θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται προστατευτικό επίπεδο αντισωμάτων ≥ 10 IU/l.

Ηπατίτις Α

Δεν έχει ακόμη πλήρως διαπιστωθεί κατά πόσον, ανοσοεπαρκή άτομα, τα οποία έχουν ανταποκριθεί στον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Α, θα χρειασθούν αναμνηστικές δόσεις, καθώς, σε περίπτωση απουσίας ανιχνεύσιμων αντισωμάτων, η προστασία μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της ανοσολογικής μνήμης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αναμνηστική δόση, βασίζονται στην υπόθεση ότι, για προστασία απαιτούνται αντισώματα.

Σε καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει επιθυμία για αναμνηστική δόση τόσο ηπατίτιδος Α όσο και ηπατίτιδος Β, μπορεί να χορηγηθεί το Twinrix Παιδιατρικό. Εναλλακτικώς, στα άτομα που έχουν ήδη λάβει Twinrix Παιδιατρικό σαν αρχική δόση, μπορεί να χορηγηθεί μία αναμνηστική δόση με κάποιο από τα δύο μονοδύναμα εμβόλια.

Τρόπος χορήγησης

Το Twinrix Παιδιατρικό προορίζεται για ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στην περιοχή του δελτοειδούς των παιδιών και των εφήβων ή στον προσθιοπλάγιο μηρό των βρεφών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί υποδορίως σε ασθενείς με θρομβοκυτοπενία ή διαταραχές της πήξεως του αίματος. Πάντως, αυτή η οδός χορήγησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη ιδανική άνοση ανταπόκριση στο εμβόλιο (βλέπε παράγραφο 4.4).

4.3Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή στη νεομυκίνη.

Υπερευαισθησία μετά από προηγούμενη χορήγηση εμβολίων ηπατίτιδας Α ή/και ηπατίτιδας Β.

Η χορήγηση του Twinrix Παιδιατρικό θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που υποφέρουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο.

4.4Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Συγκοπτικό επεισόδιο (λιποθυμία) μπορεί να συμβεί μετά ή ακόμη και πριν από κάθε εμβολιασμό, ειδικά σε εφήβους, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από αρκετά νευρολογικά συμπτώματα όπως παροδική διαταραχή στην όραση, παραισθησία και τονικοκλωνικοί σπασμοί του άκρου κατά την ανάνηψη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν έτοιμες διαδικασίες προς αποφυγή τραυματισμού από λιποθυμίες.

Είναι δυνατόν, κατά τη στιγμή του εμβολιασμού, τα άτομα να ευρίσκονται στην περίοδο επώασης λοίμωξης από ιό ηπατίτιδας Α ή ιό ηπατίτιδας Β. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι γνωστό κατά πόσον το Twinrix Παιδιατρικό θα προλάβει την ηπατίτιδα Α και την ηπατίτιδα Β.

Το εμβόλιο δεν προστατεύει από λοίμωξη που προκαλείται από άλλους παράγοντες όπως ηπατίτιδα C και ηπατίτιδα Ε ή και άλλα παθογόνα που είναι γνωστό ότι προσβάλλουν το ήπαρ.

Το Twinrix Παιδιατρικό δεν συνιστάται για προφύλαξη μετά από τυχαία έκθεση σε κίνδυνο (π.χ. τρύπημα από βελόνα σύριγγας).

Το εμβόλιο δεν έχει ελεγχθεί σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή ασθενείς με μειωμένη λειτουργικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, η αναμενόμενη ανοσοαπάντηση μπορεί να μην επιτευχθεί μετά τη σειρά των αρχικών εμβολιασμών. Τέτοιοι ασθενείς μπορεί να χρειασθούν χορήγηση πρόσθετων δόσεων του εμβολίου. Πάντως, οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς μπορεί να μην εμφανίσουν επαρκή ανταπόκριση.

Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει να είναι πάντοτε εύκολα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη σε περίπτωση ενός σπάνιου αναφυλακτικού περιστατικού μετά από τη χορήγηση του εμβολίου.

Δεδομένου ότι η υποδόρια ένεση ή η ενδομυϊκή χορήγηση στον γλουτιαίο μυ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ελαττωμένη ανταπόκριση του εμβολίου, αυτές οι οδοί πρέπει να αποφεύγονται. Πάντως, κατ΄έξαίρεσιν, το Twinrix Παιδιατρικό μπορεί να χορηγείται υποδορίως σε άτομα με θρομβοκυτοπενία ή διαταραχές της πήξεως, επειδή σ΄αυτά τα άτομα μπορεί να προκληθεί αιμορραγία μετά από ενδομυϊκή χορήγηση (βλέπε παράγραφο 4.2).

Το Twinrix Παιδιατρικό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακώς.

4.5Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύγχρονη χορήγηση του Twinrix Παιδιατρικό με ειδική ανοσοσφαιρίνη ηπατίτιδας Α ή ανοσοσφαιρίνη ηπατίτιδας Β. Πάντως, όταν χορηγήθηκαν συγχρόνως τα μονοδύναμα εμβόλια ηπατίτιδας Α και ηπατίτιδας Β με ειδικές ανοσοσφαιρίνες, δεν παρατηρήθηκε επίδραση στην ορομετατροπή μολονότι μπορεί να καταλήξει σε χαμηλότερη τιμή αντισωμάτων.

Το Twinrix Παιδιατρικό μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων (HPV). Η χορήγηση του Twinrix Παιδιατρικό ταυτόχρονα με το Cervarix (εμβόλιο κατά του HPV) δεν έδειξε καμία κλινικά σημαντική ανάμιξη με την αντισωματική απάντηση στα αντιγόνα HPV και ηπατίτιδας Α. Οι μέσες γεωμετρικές συγκεντρώσεις των αντισωμάτων έναντι HB ήταν χαμηλότερες κατά τη συγχορήγηση, αλλά η κλινική σημαντικότητα αυτής της παρατήρησης δεν είναι γνωστή καθώς τα ποσοστά οροπροστασίας παραμένουν ανεπηρέαστα. Το ποσοστό των ατόμων τα

οποία πέτυχαν αντισώματα έναντι HB ≥ 10 mIU/ml ήταν 98.3% για τον ταυτόχρονο εμβολιασμό και 100% για εμβολιασμό μόνο με το Twinrix.

Η ταυτόχρονη χορήγηση του Twinrix Παιδιατρικό έχει μελετηθεί ειδικά μόνο με το Cervarix. Συνιστάται άλλα εμβόλια πλην του Cervarix να μην χορηγούνται ταυτόχρονα με το Twinrix Παιδιατρικό.

4.6Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Κύηση

Ηδράση του Twinrix Παιδιατρικό στην εμβρυϊκή, περιγεννητική και μεταγεννητική επιβίωση και ανάπτυξη έχει αξιολογηθεί σε επίμυες. Η δεδομένη μελέτη δεν κατέδειξε άμεσα ή έμμεσα επιβλαβή αποτελέσματα όσον αφορά στην γονιμότητα, κύηση, εμβρυϊκή ανάπτυξη, τοκετό ή μεταγεννητική ανάπτυξη.

Ηδράση του Twinrix Παιδιατρικό στην εμβρυϊκή, περιγεννητική και μεταγεννητική επιβίωση και ανάπτυξη δεν έχει αξιολογηθεί προοπτικά σε κλινικές δοκιμές.

Τα στοιχεία όσον αφορά τις εκβάσεις ενός περιορισμένου αριθμού κυήσεων εμβολιασμένων γυναικών δεν καταδεικνύουν οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες του Twinrix Παιδιατρικό στην κύηση ή στην υγεία του εμβρύου/του νεογέννητου παιδιού. Ενώ δεν αναμένεται ότι το ανασυνδυαζόμενο αντιγόνο ηπατίτιδας Β θα επέφερε ανεπιθύμητες ενέργειες στις κυήσεις ή στο έμβρυο συνιστάται ο εμβολιασμός να αναβάλλεται μέχρι μετά τον τοκετό εκτός εάν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προστατευθεί η μητέρα κατά της μόλυνσης με ηπατίτιδα Β.

Θηλασμός

Δεν είναι γνωστό εάν το Twinrix Παιδιατρικό απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Η απέκκριση του Twinrix Παιδιατρικό στο γάλα δεν έχει μελετηθεί σε ζώα. Η απόφαση σχετικά με τη συνέχιση/διακοπή του θηλασμού ή τη συνέχιση/διακοπή της θεραπείας με Twinrix Παιδιατρικό θα πρέπει να ληφθεί συγκρίνοντας το όφελος του θηλασμού στο παιδί με το όφελος της θεραπείας με Twinrix Παιδιατρικό στη γυναίκα.

4.7Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Το Τwinrix Παιδιατρικό δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας

Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται κατωτέρω βασίζεται σε δεδομένα από περίπου

800 ασθενείς. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση Twinrix Παιδιατρικό με το τυπικό σχήμα 0, 1, 6 μήνες είναι ο πόνος και η ερυθρότητα που εμφανίζονται σε ανά δόση συχνότητα 28,5% και 11,5% αντίστοιχα.

Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα

Οι συχνότητες αναφέρονται ως:

Πολύ συχνές:

≥ 1/10

 

 

Συχνές:

≥ 1/100 έως < 1/10

 

 

Όχι συχνές:

≥ 1/1.000 έως < 1/100

 

 

Σπάνιες:

≥ 1/10.000 έως < 1/1.000

 

 

Πολύ σπάνιες:

< 1/10.000

 

 

 

 

 

Κατηγορία / Οργανικό Σύστημα

Συχνότητα

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Κλινικές δοκιμές

 

 

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Όχι συχνές

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού

 

 

 

συστήματος*

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του

Σπάνιες

Λεμφαδενοπάθεια

λεμφικού συστήματος

 

 

Διαταραχές του μεταβολισμού και της

Συχνές

Απώλεια ορέξεως

θρέψης

 

 

 

Ψυχιατρικές διαταραχές

Συχνές

Ευερεθιστότητα

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Συχνές

Νωθρότητα, κεφαλαλγία

 

Σπάνιες

Υπαισθησία*, παραισθησία*, ζάλη

Αγγειακές διαταραχές

Σπάνιες

Υπόταση*

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Συχνές

Γαστρεντερικά συμπτώματα, ναυτία

 

Όχι συχνές

Διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος

Διαταραχές του δέρματος και του

Όχι συχνές

Εξάνθημα

υποδόριου ιστού

Σπάνιες

Κνίδωση, κνησμός*

Διαταραχές του μυοσκελετικού

Όχι συχνές

Μυαλγία*

συστήματος και του συνδετικού ιστού

Σπάνιες

Αρθραλγία*

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της

Πολύ συχνές

Άλγος και ερυθρότητα της θέσης

οδού χορήγησης

 

ένεσης

 

Συχνές

Οίδημα στη θέση ένεσης, αντίδραση

 

 

στη θέση ένεσης (όπως μώλωπας),

 

 

κόπωση, αίσθημα κακουχίας, πυρετός

 

 

(≥ 37,5°C)

Μετεγκριτική παρακολούθηση

Σπάνιες

Γριππώδης συνδρομή*, ρίγη*

 

 

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά από τη χρήση είτε του Twinrix είτε των

μονοδύναμων εμβολίων κατά της ηπατίτιδας Α ή Β της GlaxoSmithKline:

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Μηνιγγίτιδα

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του

Θρομβοπενία, θρομβοπενική πορφύρα

λεμφικού συστήματος

 

Διαταραχές του ανοσοποιητικού

Αναφυλαξία, αλλεργικές αντιδράσεις

συστήματος

συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτοειδών αντιδράσεων

 

και ασθένειας που μοιάζει με ορονοσία

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλοπάθεια, νευρίτιδα, νευροπάθεια,

 

παράλυση, σπασμοί

Αγγειακές διαταραχές

Αγγειίτιδα

Διαταραχές του δέρματος και του

Αγγειονευρωτικό οίδημα, ομαλός λειχήνας, πολύμορφο

υποδόριου ιστού

ερύθημα

Διαταραχές του μυοσκελετικού

Αρθρίτιδα, μυϊκή αδυναμία

συστήματος και του συνδετικού ιστού

 

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της

Άμεσο άλγος στη θέση ένεσης

οδού χορήγησης

 

Μετά από εκτεταμένη χρήση των μονοδύναμων εμβολίων κατά της ηπατίτιδας Α και/ή της ηπατίτιδας

Β, έχουν αναφερθεί επιπρόσθετα οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες σε χρονική συσχέτιση με τον εμβολιασμό:

Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Σκλήρυνση κατά πλάκας, μυελίτιδα, παράλυση

 

προσωπικού νεύρου, πολυνευρίτιδα όπως το σύνδρομο

 

Guillain-Barré (με ανιούσα παράλυση), οπτική νευρίτιδα

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της

Αίσθημα τσιμπήματος και καύσου

οδού χορήγησης

 

Παρακλινικές εξετάσεις

Δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογικές

*αναφορά σε ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες έχουν παρατηρηθεί σε κλινικές μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί με την συσκευασία για ενήλικες

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας

του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V.

4.9Υπερδοσολογία

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπερδοσολογίας κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής παρακολούθησης. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν μετά την υπερδοσολογία ήταν παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν με το συνήθη εμβολιασμό.

5.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Εμβόλια ηπατίτιδας, κωδικός ATC: J07BC20.

Το Twinrix Παιδιατρικό είναι ένα συνδυασμένο εμβόλιο, που έχει σχηματισθεί από την ανάμιξη ποσοτήτων του αδρανοποιημένου ιού ηπατίτιδος Α (HA) και του κεκαθαρμένου αντιγόνου επιφανείας ηπατίτιδας Β (HBsAg), που έχουν προσροφηθεί ξεχωριστά επί υδροξειδίου του αργιλίου και φωσφορικού αργιλίου. Ο ιός HA πολλαπλασιάζεται σε ανθρώπινα διπλοειδή κύτταρα MRC5. Το HΒsAg παράγεται μέσω καλλιέργειας βιοτεχνολογικά επεξεργασμένων κυττάρων ζύμης, σε εκλεκτικό μέσο.

Το Twinrix Παιδιατρικό προσφέρει ανοσοποίηση έναντι της λοίμωξης από HAV και ΗΒV δι΄επαγωγής ειδικών αντισωμάτων αντί-HA και αντί-ΗΒs.

Προφύλαξη εναντίον της ηπατίτιδας Α και της ηπατίτιδας Β αναπτύσσεται μέσα σε 2-4 εβδομάδες. Στις κλινικές μελέτες, ειδικά χυμικά αντισώματα εναντίον της ηπατίτιδας Α παρατηρήθηκαν στο 89 % περίπου των ατόμων ένα μήνα μετά την πρώτη δόση και στο 100 % ένα μήνα μετά την τρίτη δόση (δηλαδή τον μήνα 7). Ειδικά χυμικά αντισώματα εναντίον της ηπατίτιδας Β παρατηρήθηκαν στο 67 % περίπου των ατόμων μετά την πρώτη δόση και στο 100 % μετά την τρίτη δόση.

Σε δυο μακροπρόθεσμες κλινικές δοκιμές, απεδείχθη η παραμονή των αντισωμάτων αντι-HAV και αντι-HB μέχρι 10 χρόνια σε παιδιά ηλικίας 12-15 ετών και έως 5 χρόνια σε παιδιά ηλικίας 1-11 ετών. Στα 10 χρόνια μετά την έναρξη εμβολιαστικού σχήματος στους 0,1,6 μήνες του Twinrix Παιδιατρικό στα παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, όλα τα άτομα υπό παρακολούθηση διατήρησαν ≥15 mIU/ml αντι- HAV αντισώματα και 85% είχαν ≥10 mIU/ml. αντι-ΗΒ αντισώματα.

Στα 5 χρόνια μετά την έναρξη εμβολιαστικού σχήματος στους 0,1,6 μήνες του Twinrix Παιδιατρικό στα παιδιά ηλικίας 1-11 ετών, όλα τα άτομα υπό παρακολούθηση διατήρησαν ≥15 mIU/ml αντι- HAV αντισώματα και 97% είχαν ≥10 mIU/ml. αντι-ΗΒ αντισώματα.

Η κινητική της μείωσης των αντι-HAV και αντι-ΗΒ αντισωμάτων ήταν παρόμοια με αυτή των μονοδύναμων εμβολίων.

5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Δεν απαιτείται για τα εμβόλια εκτίμηση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων.

5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Τα μη κλινικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος κίνδυνος, με βάση τις μελέτες γενικής ασφάλειας.

6.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1Κατάλογος εκδόχων

Χλωριούχο νάτριο Ύδωρ για ενέσιμα.

Για τα ανοσοενισχυτικά, βλέπε παράγραφο 2.

6.2Ασυμβατότητες

Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.

6.3Διάρκεια ζωής

3 χρόνια

6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C).

Μην καταψύχετε.

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, για να προστατεύεται από το φως.

6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη

Προγεμισμένη σύριγγα

0,5 ml εναιωρήματος σε προγεμισμένη σύριγγα (γυαλί τύπου Ι) με πώμα στο έμβολο (ελαστικό από βουτύλιο).

Συσκευασίες του 1, 10 και 50 με ή χωρίς βελόνες.

Φιαλίδιο

0,5 ml εναιωρήματος σε φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα (ελαστικό από βουτύλιο).

Συσκευασίες του 1, 3 και 10.

Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

6.6Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός

Κατά τη φύλαξη, μπορεί να παρατηρηθεί ένα λεπτό λευκό ίζημα με διαυγές άχρωμο στρώμα από πάνω.

Το εναιώρημα του εμβολίου θα πρέπει να επανασχηματισθεί πριν από τη χρήση. Όταν το εναιώρημα επανασχηματισθεί, το εμβόλιο θα έχει μία ομοιόμορφα θολή λευκή εμφάνιση.

Επανασχηματισμός εναιωρήματος του εμβολίου για να επιτευχθεί ένα ομοιόμορφο θολό λευκό εναιώρημα

Το εναιώρημα του εμβολίου θα πρέπει να επανασχηματισθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1.Κρατήστε τη σύριγγα σε όρθια θέση με κλειστό χέρι.

2.Ανακινήστε τη σύριγγα αναποδογυρίζοντας την.

3.Επαναλάβετε αυτή την ενέργεια έντονα για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα.

4.Ελέγξτε το εμβόλιο και πάλι:

α. Αν το εμβόλιο εμφανίζεται ως ένα ομοιόμορφο θολό λευκό εναιώρημα, είναι έτοιμο για

χρήση - η εμφάνιση δεν πρέπει να είναι διαυγής.

β.Αν το εμβόλιο εξακολουθεί να μην εμφανίζεται ως ένα ομοιόμορφο θολό λευκό εναιώρημα - αναποδογυρίστε και πάλι πίσω για τουλάχιστον άλλα 15 δευτερόλεπτα - στη συνέχεια, επιθεωρείστε και πάλι.

Το εμβόλιο θα πρέπει να επιθεωρείται οπτικά για τυχόν ξένα σωματίδια και/ή μη φυσιολογική φυσική εμφάνιση πριν από τη χορήγηση. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οτιδήποτε, μην χορηγήσετε το εμβόλιο.

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

7.ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l΄Institut 89

B-1330 Rixensart, Βέλγιο

8.ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Προγεμισμένη σύριγγα

EU/1/97/029/001

EU/1/97/029/002

EU/1/97/029/006

EU/1/97/029/007

EU/1/97/029/008

EU/1/97/029/009

EU/1/97/029/010

Φιαλίδιο

EU/1/97/029/003

EU/1/97/029/004

EU/1/97/029/005

9.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία πρώτης έγκρισης 10 Φεβρουαρίου 1997 Ηµεροµηνία τελευταίας ανανέωσης: 10 Φεβρουαρίου 2007

10.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται