Greek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – φυλλο οδηγιων χρησησ - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Όνομα φαρμάκουUptravi
Κωδικός ATCB01AC27
Ουσίαselexipag
ΚατασκευαστήςActelion Registration Ltd

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 1.000 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 1.200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 1.400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Uptravi 1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Selexipag

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών

ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.

-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.

-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.

-Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. (βλέπε παράγραφο 4).

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1.Τι είναι το Uptravi και ποια είναι η χρήση του

2.Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε τοUptravi

3.Πώς να πάρετε το Uptravi

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

5.Πώς να φυλάσσετε το Uptravi

6.Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1.Τι είναι το Uptravi και ποια είναι η χρήση του

Το Uptravi είναι ένα φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία selexipag. Δραστα αιμοφόρα αγγεία με τρόπο παρόμοιο με εκείνον της φυσικής ουσίας προστακυκλίνης, χαλαρώνοντας και διευρύνοντάς τα.

Το Uptravi χρησιμοποιείται για τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ενήλικεςασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με άλλα είδη φαρμάκωνγια την ΠΑΥ, γνωστά

ως ανταγωνιστές των υποδοχέων ενδοθηλίνης και αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5. Το Uptravi μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του εάν ο ασθενής δεν είναι επιλέξιμος για αυτά ταφάρμακα.

Η ΠΑΥ ορίζεται ως υψηλή αρτηριακή πίεση στα αιμοφόρα αγγεία που μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στους πνεύμονες (πνευμονικές αρτηρίες). Στους ασθενείς με ΠΑΥ, αυτές οι αρτηρίες

στενεύουν, συνεπώς η καρδιά πρέπει να λειτουργεί πιο εντατικά για να αντλεί αίμα μέσω των αρτηριών. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αίσθημα κόπωσης, ζάλη, δύσπνοια ή άλλα συμπτώματα σε ανθρώπους.

Μιμούμενο τη δράση της προστακυκλίνης, το Uptravi διευρύνει τις πνευμονικές αρτηρίες και μειώνει

τη σκλήρυνση. Αυτό διευκολύνει την καρδιά στη μεταφορά αίματος μέσω των πνευμονικών αρτηριών. Προσφέρει ανακούφιση από τα συμπτώματα της ΠΑΥ και βελτιώνει την πορεία της νόσου.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Uptravi

Μην πάρετε το Uptravi

-σε περίπτωση αλλεργίας στοselexipag ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

-εάν αντιμετωπίζετε καρδιακά προβλήματα, όπως:

-κακή ροή αίματος προς τους καρδιακούς μυς (σοβαρή στεφανιαία νόσος ή ασταθή στηθάγχη), τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στον θώρακα

-καρδιακή προσβολή εντός των τελευταίων 6 μηνών

-αδύναμη καρδιά (μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια) που δεν βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση

-εξαιρετικά ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς

-βαλβιδικές παθήσεις (συγγενείς ή επίκτητες) που προκαλούν κακή λειτουργία της καρδιάς (μη σχετιζόμενες με πνευμονική υπέρταση)

-σε περίπτωση εγκεφαλικού τους τελευταίους 3 μήνες, ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού που μειώνει την παροχή του αίματος στον εγκέφαλο (π.χ. παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο)

-εάν παίρνετε γεμφιβροζίλη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για να μειώσει τα επίπεδα των λιπαρών [λιπιδίων] στο αίμα)

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το νοσηλευτή που σας παρακολουθεί για την ΠΑΥ πριν πάρετε το Uptravi εάν

-παίρνετε φάρμακα για υψηλή αρτηριακή πίεση

-έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση που σχετίζεται με συμπτώματα όπως ζάλη

-είχατε σημαντική απώλεια αίματος ήαπώλεια υγρών πρόσφατα, όπως σοβαρή διάρροια ή έμετο

-αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον θυρεοειδή αδένα σας

-αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα νεφρά σας ή υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση

-αντιμετωπίζετε ή αντιμετωπίζατε σοβαρά προβλήματα με μη φυσιολογική λειτουργία του ήπατος

-παίρνετε κλοπιδογρέλη, δεφερασιρόξη ή τεριφλουνομίδη

Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημεία ή εάν η κατάστασή σας αλλάξει,

ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

Παιδιά και έφηβοι

Μη δώσετε αυτό το φάρμακο σε παιδιάκάτω των 18 ετών, επειδή το Uptravi δεν έχει δοκιμαστεί σε παιδιά.

Ηλικιωμένοι ασθενείς

Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με το Uptravi σε ασθενείς άνω των 75ετών. Το Uptravi πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Άλλα φάρμακα και Uptravi

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφαταπάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Η λήψη άλλων φαρμάκων ενδέχεται αν επηρεάσει τον τρόπο δράσης του Uptravi.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο που σας παρακολουθεί για την ΠΑΥ εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:

-Γεμφιβροζίλη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη μείωση του επιπέδου λίπους [λιπιδίων] στο αίμα)

-Κλοπιδογρέλη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστολή των θρόμβων αίματος στη στεφανιαία νόσο)

-Δεφερασιρόξη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του σιδήρου από την κυκλοφορία του αίματος)

-Τεριφλουνομίδη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης)

-Καρβαμαζεπίνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων μορφών επιληψίας, νευρικού πόνου ή για να βοηθήσει στον έλεγχο των σοβαρών διαταραχών της διάθεσης όταν ορισμένα άλλα φάρμακα δεν έχουν αποτέλεσμα)

-Φαινυτοΐνη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας)

-Βαλπροϊκό οξύ (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας)

-Προβενεσίδη (φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας)

-Φλουκοναζόλη, ριφαμπικίνη, ριφαπεντίνη (αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων)

Κύηση και θηλασμός

Το Uptravi δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε γυναίκα που μπορεί να τεκνοποιήσει, πρέπει να χρησιμοποιείτε αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Uptravi. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Το Uptravi ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πονοκεφάλους και χαμηλή

αρτηριακή πίεση (βλ. παράγραφο 4), οι οποίες ίσως επηρεάσουν την ικανότητά σας να οδηγήσετε. Τα συμπτώματα της πάθησής σας μπορεί επίσης να σας καταστήσουν λιγότερο ικανούς να οδηγήσετε.

3.Πώς να πάρετε το Uptravi

Το Uptravi πρέπει να συνταγογραφείται μόνο από γιατρό που έχει εμπειρία στη θεραπείατης ΠΑΥ. Πάντοτε να παίρνετε το Uptravi αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες ή οποιεσδήποτε απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας.

Εάν έχετε κακή όραση ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε είδος τύφλωσης, ζητήστε βοήθεια από άλλους για τη λήψη του Uptravi κατά την περίοδο τιτλοποίησης.

Εύρεση της σωστής δόσης για σας

Κατά την έναρξη της θεραπείας, θα λάβετε τη χαμηλότερη δόση. Αυτή είναι ένα δισκίο

200 μικρογραμμαρίων το πρωί και άλλο ένα δισκίο 200μικρογραμμαρίων το βράδυ. Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά το βράδυ. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τη σταδιακή αύξηση της δόσης.

Αυτό ονομάζεται τιτλοποίηση. Επιτρέπει στο σώμα σας να προσαρμοστεί στο νέο φάρμακο. Ο στόχος της τιτλοποίησης είναι να φτάσετε στην πιο κατάλληλη δόση. Αυτή θα είναι η υψηλότερη δόση που μπορείτε να ανεχθείτε, η οποία ενδέχεται να φτάσει τη μέγιστη δόση των 1.600μικρογραμμαρίων το πρωί και το βράδυ.

Η πρώτη συσκευασία δισκίων που θα παραλάβετε θα περιέχει τα ελαφρώς κίτρινα δισκία των 200 μικρογραμμαρίων.

Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για τα βήματα αύξησης της δόσης σας, συνήθως κάθε εβδομάδα, ωστόσο το διάστημα μεταξύ αυξήσεων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.

Με κάθε βήμα, θα προσθέτετε ένα δισκίο των 200μικρογραμμαρίων στην πρωινή δόση και άλλο ένα

δισκίο των 200 μικρογραμμαρίων στη βραδινή δόση. Η πρώτη λήψη της υψηλότερης δόσης θα πρέπει να γίνεται το βράδυ. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τον αριθμό δισκίων που θα πάρετεκάθε

πρωί και κάθε βράδυ για τα πρώτα 4 βήματα.

Εάν ο γιατρός σας ενημερώσει να αυξήσετε τη δόση σας περαιτέρω και να μεταβείτε στο βήμα5, αυτό επιτυγχάνεται παίρνοντας ένα πράσινο δισκίο των 800μικρογραμμαρίων και ένα ελαφρώς κίτρινο δισκίο των 200 μικρογραμμαρίων το πρωί, καθώς και ένα δισκίο των 800μικρογραμμαρίων και ένα δισκίο των 200 μικρογραμμαρίων το βράδυ.

Εάν ο γιατρός σας ενημερώσει να αυξήσετε τη δόση σας περαιτέρω, θα προσθέσετε ένα δισκίο των

200 μικρογραμμαρίων στην πρωινή σας δόση και ένα δισκίο των 200μικρογραμμαρίων στη βραδινή σας δόση για κάθε νέο βήμα. Ηπρώτη λήψη της υψηλότερης δόσης θα πρέπει να γίνεται το βράδυ. Η

μέγιστη δόση του Uptravi είναι 1.600 μικρογραμμάρια το πρωί και 1.600μικρογραμμάρια το βράδυ. Ωστόσο, δεν θα φτάσουν όλοι οι ασθενείς σε αυτή τη δόση, καθώς κάθε ασθενής απαιτεί διαφορετική δόση.

Το διάγραμμα παρακάτω απεικονίζει τον αριθμό δισκίων που πρέπει να λαμβάνονται κάθε πρωίκαι κάθε βράδυ σε κάθε βήμα, ξεκινώντας από το βήμα5.

Η συσκευασία τιτλοποίησης επίσης περιέχει έναν οδηγό τιτλοποίησης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία τιτλοποίησης και σας επιτρέπει να καταγράφετε τον αριθμό των δισκίων που

παίρνετε κάθε μέρα.

Μην ξεχνάτε να καταγράφετε τον αριθμό δισκίων που παίρνετε κάθε μέρα στο προσωπικό σας

ημερολόγιο τιτλοποίησης.Τα βήματα τιτλοποίησης συνήθως διαρκούν 1εβδομάδα. Εάν ο γιατρός σας συμβουλέψει να παρατείνετε κάθε βήμα τιτλοποίησης για παραπάνω από 1εβδομάδα, υπάρχουν

επιπλέον σελίδες στο ημερολόγιο που σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε

να επικοινωνείτε τακτικά με το γιατρό ήτο νοσηλευτή που σας παρακολουθεί για την ΠΑΥ κατά την τιτλοποίηση.

Μείωση σε χαμηλότερη δόση λόγωανεπιθύμητων ενεργειών

Κατά την τιτλοποίηση, ενδεχομένως να παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως κεφαλαλγία, διάρροια, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), αδιαθεσία (έμετο), πόνο στη γνάθο, μυαλγία, πόνο στα πόδια,

αρθραλγία ή ερύθημα του προσώπου (βλ. παράγραφο4). Εάν σας είναι δύσκολο να ανεχθείτε αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας σχετικά με το πώς να τις αντιμετωπίσετε ή να τις θεραπεύσετε. Υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που βοηθούν στην ανακούφιση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Για παράδειγμαπαυσίπονα όπως η παρακεταμόλη μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του πόνου και της κεφαλαλγίας.

Εάν οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν μπορούννα θεραπευτούν ή δεν βελτιώνονται σταδιακά με τη δόση που λαμβάνετε, ο γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση σας μειώνοντας τον αριθμό των ελαφρώς

κίτρινων δισκίων των 200 μικρογραμμαρίων που παίρνετε κατά ένα το πρωί και κατά ένα το βράδυ. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη μετάβαση σε χαμηλότερη δόση. Αυτό θα το κάνετε μόνο εφόσον σας έχει ενημερώσει σχετικά ο γιατρός σας.

Εάν οι ανεπιθύμητες ενέργειές σας είναι αντιμετωπίσιμες μετά τη μείωση της δόσης σας, ο γιατρός

σας ίσως αποφασίσει ότι θα παραμείνετε σε αυτή τη δόση. Παρακαλώ ανατρέξτε στην παράγραφο Δόση συντήρησης παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Δόση συντήρησης

Η υψηλότερη δόση που θα ανεχθείτε κατά την τιτλοποίηση θα γίνει η δόση συντήρησής σας. Η δόση συντήρησής σας είναι η δόση που πρέπει να συνεχίσετε να παίρνετε σε τακτική βάση.

Ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει ένα δισκίοκατάλληλης περιεκτικότητας για τη δόση συντήρησής σας. Αυτό σας επιτρέπει να παίρνετε ένα δισκίο το πρωί και ένα το βράδυ, αντί για πολλά δισκία

κάθε φορά.

Για μια πλήρη περιγραφή των δισκίων Uptravi, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων και ενδείξεων, παρακαλώ ανατρέξτε στην παράγραφο 6.

Με την πάροδο του χρόνου, ο γιατρός σας ενδεχομένως να προσαρμόσει τη δόση συντήρησής σας όπως απαιτείται.

Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή μακροχρόνιας λήψης της ίδιας δόσης παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν μπορείτε να ανεχθείτε ή ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν επίπτωση στις φυσιολογικές καθημερινές σας δραστηριότητες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, καθώς ίσως

χρειαστεί να μειώσετε τη δόση σας. Ο γιατρός σας μπορεί τότε να σας συνταγογραφήσει ένα δισκίο χαμηλότερης περιεκτικότητας. Παρακαλώ μην ξεχνάτε να απορρίπτετε τα αχρησιμοποίητα δισκία (βλ.

παράγραφο 5).

Να παίρνετε το Uptravi μία φορά το πρωί και μία φορά το βράδυ, σε διάστημα περίπου 12ωρών

μεταξύ των δόσεων.

Να παίρνετε τα δισκία με φαγητό, καθώς έτσι ενδέχεται να είναι πιο ανεκτό το φάρμακο. Να καταπίνετε τα δισκία ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό.Μην διαχωρίζετε, συνθλίβετε ή μασάτε τα δισκία.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Uptravi από την κανονική

Εάν έχετε πάρει περισσότερα δισκία από τη δόση που σας έχουν συστήσει, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Uptravi

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Uptravi, πάρτε μία δόση μόλις το θυμηθείτε και μετά συνεχίστ να παίρνετε τα δισκία σας στις προκαθορισμένες ώρες. Εάν έχει σχεδόν φτάσει η ώρα για την επόμενη δόση (εντός 6 ωρών πριν από την ώρα που συνήθως την παίρνετε), μην πάρετε την παραλειπόμενη δόση και συνεχίστε να παίρνετε το φάρμακό σας την προκαθορισμένηώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi

Η ξαφνική διακοπή της θεραπείας με Uptravi ίσως να οδηγήσει σε επιδείνωση των συμπτωμάτων σας. Μην σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi εκτός εάνσας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός σας. Ο

γιατρός σας ενδεχομένως να σας συμβουλέψει να μειώσετε τη δόση σταδιακά πριν σταματήσετε τελείως.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi για περισσότερες από 3συνεχόμενες ημέρες (εάν παραλείψατε 3 πρωινές και 3 βραδινές δόσεις, ή 6συνεχόμενες δόσεις ή περισσότερες),

επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας, καθώς ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί η δόση σας ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να αποφασίσει να

ξεκινήσει πάλι τη θεραπεία σας από χαμηλότερη δόση, με σταδιακή αύξηση στην προηγούμενη δόση συντήρησής σας.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Uptravi μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες. Μπορεί να παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες όχι μόνο κατά την περίοδο τιτλοποίησης όταν αυξάνεται η

δόση σας, αλλά και αργότερα, έπειτα από μακροχρόνια λήψη της ίδιαςδόσης.

Εάν νιώσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτωανεπιθύμητες ενέργειες: κεφαλαλγία, διάρροια,

αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), αδιαθεσία (έμετο), πόνο στη γνάθο, μυαλγία, πόνο στα πόδια, αρθραλγία ή ερύθημα του προσώπου, τις οποίες δεν μπορείτε να ανεχθείτεή δεν μπορούν να

θεραπευτούν, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας, καθώς η δόση που παίρνετε ίσως να είναι πολύ υψηλή για εσάς και ενδεχομένως να πρέπει να μειωθεί.

Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν περισσότερα από 1 στα 10άτομα)

-Κεφαλαλγία

-Εξάψεις (ερύθημα του προσώπου)

-Ναυτία και έμετος (αίσθημα αδιαθεσίας)

-Διάρροια

-Πόνος στη γνάθο, μυαλγία, αρθραλγία, πόνος στα πόδια

-Ρινοφαρυγγίτιδα (μπουκωμένη μύτη)

Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 10 άτομα)

-Αναιμία (χαμηλά επίπεδα ερυθροκυττάρων)

-Υπερθυρεοειδισμός (υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς αδένα)

-Μειωμένη όρεξη

-Απώλεια βάρους

-Υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση)

-Στομαχικό άλγος

-Πόνος

-Αλλαγές σε κάποια αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων που καταμετρούν τον αριθμό αιμοσφαιρίων και τη λειτουργία του θυρεοειδούς

-Εξανθήματα, συμπεριλαμβανομένης της κνίδωσης, μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καύσου ή τσιμπήματος και ερυθρότητα του δέρματος

Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 100 άτομα)

-Αυξημένη καρδιακή συχνότητα

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.Μπορείτε

επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειώνμπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5.Πώς να φυλάσσετε το Uptravi

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Να μη χρησιμοποιείτε το Uptravi μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στη κυψέλη μετά την «EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.

Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Uptravi

-Η δραστική ουσία είναι το selexipag.

Τα Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 200 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 400 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 600 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 800 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 1.000 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 1.000 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 1.200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν

1.200 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 1.400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 1.400 μικρογραμμάρια selexipag

Τα Uptravi 1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν 1.600 μικρογραμμάρια selexipag

-Τα άλλα συστατικά είναι: Στον πυρήνα του δισκίου:

Μαννιτόλη (Ε421), άμυλο αραβοσίτου, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη χαμηλής υποκατάστασης, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, στεατικό μαγνήσιο

Στο υμένιο επικάλυψης:

Υπρομελλόζη, προπυλενογλυκόλη, διοξείδιο τιτανίου (E171), καρναουβικός κηρός και οξείδια

σιδήρου (βλ. παρακάτω).

Τα Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κόκκινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κόκκινο και μαύρο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κίτρινο και μαύρο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 1.000 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κόκκινο και κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 1.200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν μαύρο και

κόκκινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 1.400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Τα Uptravi 1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία περιέχουν μαύρο, κόκκινο και κίτρινο οξείδιο σιδήρου (Ε172).

Εμφάνιση του Uptravi και περιεχόμενα της συσκευασίας

Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, ελαφρώς κίτρινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «2» στη μία πλευρά.

Uptravi 400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, κόκκινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «4» στη μία πλευρά.

Uptravi 600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, ελαφρώς μωβ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «6» στη μία πλευρά.

Uptravi 800 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, πράσινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη«8» στη μία πλευρά.

Uptravi 1.000 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, πορτοκαλί, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «10» στη μία πλευρά.

Uptravi 1.200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, σκούρα μωβ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «12» στη μία πλευρά.

Uptravi 1.400 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, σκούρα κίτρινα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένητην ένδειξη «14» στη μία πλευρά.

Uptravi 1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Στρογγυλά, καφέ, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με χαραγμένη την ένδειξη «16» στη μία πλευρά.

Τα Uptravi 200 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασίες blister 10, ή 60 και των 60 ή των 140 δισκίων (συσκευασίες τιτλοποίησης).

Τα Uptravi 400 μικρογραμμαρίων, 600 μικρογραμμαρίων, 800 μικρογραμμαρίων, 1.000 μικρογραμμαρίων, 1.200 μικρογραμμαρίων, 1.400 μικρογραμμαρίων και

1.600 μικρογραμμαρίων επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία διατίθενται σε συσκευασίες blister 60 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road London W4 4AL

Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 20 8987 3320

Παρασκευαστής

Actelion Manufacturing GmbH Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Γερμανία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

UAB ALGOL PHARMA

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Tel: +370 37 40 86 81

България

Luxembourg/Luxemburg

Аквахим AД

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V.

Teл.: +359 2 807 50 00

Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Česká republika

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

Tel: +420 221 968 006

Tel: +36-1-413-3270

Danmark

Malta

Actelion Danmark,

Actelion Pharmaceuticals Ltd

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +44 208 987 3333

Sverige

 

Tlf: +45 3694 45 95

 

Deutschland

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.

Tel: +49 761 45 64 0

Tel: +31 (0)348 435950

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +372 605 6014

Filial Norge

 

Tlf: +47 22480370

Ελλάδα

Österreich

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +43 1 505 4527

España

Polska

Actelion Pharmaceuticals España S.L.

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 93 366 43 99

Tel: +48 (22) 262 31 00

France

Portugal

Actelion Pharmaceuticals France SAS

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda.

Tél: +33 1 58 62 32 32

Tel: +351 21 358 6120

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Geneva Romfarm International SRL

Tel: + 385 (0) 1 2303 446

Tel: + 40 (021) 231 3561

Ireland

Slovenija

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Medis d.o.o.

Tel: +44 208 987 3333

Tel: +386-(0)1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Sími: +46 (0)8 544 982 50

Tel: +420 221 968 006

Italia

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Tel: +39 0542 64 87 40

Filial Finland

 

Puh/Tel: +358 9 2510 7720

Κύπρος

Sverige

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε.

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB

Τηλ: +30 210 675 25 00

Tel: +46 8 544 982 50

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd

Tel: +371 6761 9365

Tel: +44 208 987 3333

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις:

Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σελίδα 1

Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Uptravi selexipag

Οδηγός Τιτλοποίησης

Έναρξη θεραπείας με Uptravi

Παρακαλώ διαβάστετο συνοδευτικό φύλλο οδηγιών για τον ασθενή πριν ξεκινήσετε θεραπεία.

Σελίδα 2

 

Σελίδα 3

 

Περιεχόμενα

 

 

 

Πώς πρέπει να πάρετε το Uptravi; ..............................

Πότε θα μεταβείτε στη δόση συντήρησης

................14

Πώς πρέπει να αυξήσετε τη δόση σας; .......................

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Uptravi..........................

Ποια είναι τα βήματα; .................................................

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi .................

Πότε πρέπει να μειώσετε τη δόση σας; .....................

Ημερολόγιο τιτλοποίησης .........................................

Μετάβαση σε χαμηλότερη δόση................................

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 4

 

Σελίδα 5

 

Πώς πρέπει να πάρετε το Uptravi;

Το Uptravi είναι ένα φάρμακο που λαμβάνεται κάθε πρωί και κάθε βράδυ για τη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, γνωστής και ως ΠΑΥ.

Η δόση έναρξης του Uptravi είναι

200 μικρογραμμάρια μία φορά το πρωί και μία

φορά το βράδυ.

Η πρώτη λήψη του Uptravi θα πρέπει να γίνεται το βράδυ.

Πρέπει να παίρνετε κάθε δόση με ένα ποτήρι νερό, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια ενός γεύματος.

Υπάρχουν 2 φάσεις θεραπείας με το Uptravi:

Τιτλοποίηση

Στις πρώτες εβδομάδες, θα συνεργαστείτε με το γιατρό σας για να βρείτε τη σωστή δόση Uptravi για εσάς. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας αυξήσει την αρχική δόση σε υψηλότερες δόσεις Uptravi. Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας μειώσει τη δόση. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται τιτλοποίηση. Επιτρέπει στο σώμα σας να προσαρμοστείσταδιακά στο φάρμακο.

Συντήρηση

Μόλις ο γιατρός σας βρει τη σωστή δόση για εσάς, αυτή θα είναι και η δόση που θα παίρνετε σε τακτική βάση.Αυτή ονομάζεταιδόση συντήρησης.

Σελίδα 6

Σελίδα 7

Πώς πρέπει να αυξήσετε τη δόση σας;

Κάθε ασθενής με ΠΑΥείναι διαφορετικός.Δεν θα

Θα ξεκινήσετε με 200 μικρογραμμάρια πρωί και

φτάσουν όλοι στην ίδια δόση συντήρησης.

Κάποιοι ασθενείς μπορεί να παίρνουν

βράδυκαι θα μεταβείτε στην υψηλότερη δόση αφού

200 μικρογραμμάρια πρωί και βράδυ ως δόση

μιλήσετε με το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.

συντήρησης, ενώ άλλοι θα φτάσουν στη μέγιστη δόση

Η πρώτη λήψη της υψηλότερης δόσης θα πρέπει να

των 1.600 μικρογραμμαρίων πρωί και βράδυ.

γίνεται το βράδυ. Κάθε βήμα διαρκεί περίπου

Άλλοι θα φτάσουν σε μια ενδιάμεση δόση

1 εβδομάδα. Μπορεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες

συντήρησης. Το σημαντικό είναι να φτάσετε στην πιο

μέχρι να βρεθεί η σωστή δόση για εσάς.

κατάλληλη δόσηγια τη θεραπεία σας.

Ο στόχος είναι να φτάσετε στην πιο κατάλληλη

 

δόση για τη θεραπεία σας.

 

Αυτή θα είναι η δόση συντήρησής σας.

 

Σελίδα 8

Σελίδα 9

 

 

Σελίδα 10

Σελίδα 11

Πότε πρέπειναμειώσετε τηδόσησας;

Εάν δεν μπορείτε να ανεχθείτε τις ανεπιθύμητες

 

ενέργειες ακόμη και αφού ο γιατρός ή ο νοσηλευτής

Όπως ισχύειμε όλα τα φάρμακα,ενδέχεταινα

σας καταβάλειπροσπάθειες να τις θεραπεύσει,ίσως

παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες με το Uptravi

σας συστήσει να μεταβείτε σε χαμηλότερη δόση.

καθώς μεταβαίνετε σε υψηλότερες δόσεις.

Εάν ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας συμβουλέψει να

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το νοσηλευτή σας εάν

παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες.Υπάρχουν

μεταβείτε σε χαμηλότερηδόση,πρέπειναπάρετε

διαθέσιμες θεραπείες που βοηθούν στην

ένα δισκίο 200μικρογραμμαρίων λιγότεροτο πρωί

ανακούφισή τους.

και ένα λιγότερο το βράδυ.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες(μπορεί να

Θα μειώσετε τη δόση μόνο αφού μιλήσετε με το

προσβάλλουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)που

γιατρό ή το νοσηελτή που σας παρακολουθεί για την

ίσως παρατηρήσετε όταν παίρνετε το Uptravi είναι:

ΠΑΥ. Η διαδικασία μείωσης θα σας βοηθήσεινα

• Κεφαλαλγία •Διάρροια • Ναυτία • Έμετος • Πόνος

βρείτε τη σωστή δόση για εσάς, γνωστή και ως δόση

στη γνάθο • Μυαλγία • Πόνος στα πόδια • Αρθραλγία

συντήρησης.

• Ερύθημα προσώπου

 

Για πλήρη κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών

 

ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών χρήσης για περαιτέρω

 

πληροφορίες.

 

Σελίδα 12

Σελίδα 13

 

 

Σελίδα 14

Σελίδα 15

Πότε θα μεταβείτε στη δόση συντήρησης

Για παράδειγμα, εάν η υψηλότερη ανεκτή δόση κατά

 

την τιτλοποίηση ήταν 1.200μικρογραμμάρια μία φορά

Η υψηλότερη δόση που θα ανεχθείτε κατά την

το πρωί και μία φορά το βράδυ:

 

τιτλοποίηση θα γίνει ηδόση συντήρησήςσας. Η δόση

 

συντήρησής σας είναι η δόση που πρέπει να

 

συνεχίσετε να παίρνετε σετακτική βάση. Ο γιατρός ή

 

ο νοσηλευτής σας μπορείνα σας συνταγογραφήσει

 

ένα δισκίοισοδύναμηςπεριεκτικότηταςγια τη δόση

Με την πάροδο του χρόνου, ο γιατρός ή ο

συντήρησής σας.

νοσηλευτής σας ενδεχομένως να προσαρμόσει τη

Αυτό σας επιτρέπει να παίρνετε μόνο ένα δισκίο το

πρωί και ένα το βράδυ, αντί για πολλά δισκία σε

δόση συντήρησής σας, όπως απαιτείται.

κάθε δόση.

 

Σελίδα 16

Σελίδα 17

Εάν ξεχάσετε ναπάρετε τοUptravi

Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi

Εάν παραλείψετε μία δόση, πάρτε τη δόση μόλις το

Μην σταματήσετε να παίρνετε το Uptravi εκτός εάν

θυμηθείτε και μετά συνεχίστε να παίρνετε τα δισκία

σας συμβουλέψει σχετικά ο γιατρός ή ο νοσηλευτής

σας στις προκαθορισμένες ώρες. Εάν είναι εντός

σας.Εάν για οποιοδήποτελόγοσταματήσετενα

6 ωρών από την ώρα που συνήθως παίρνετε την

παίρνετε το Uptravi για περισσότερες από

επόμενη δόση σας, μην πάρετε την παραλειπόμενη

3 συνεχόμενες ημέρες (εάν παραλείψατε

δόση και συνεχίστε να παίρνετε το φάρμακό σας την

6 συνεχόμενες δόσεις),επικοινωνήστε αμέσως με το

προκαθορισμένη ώρα.

γιατρό ή το νοσηλευτή που σας παρακολουθεί για

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη

την ΠΑΥ καθώς ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί η

δόση που ξεχάσατε.

δόση σας ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες

 

ενέργειες.

 

Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας ενδεχομένως να

 

αποφασίσει τη συνέχιση της θεραπείας σας από

 

χαμηλότερη δόση, μεσταδιακή αύξηση στην

 

προηγούμενη δόση συντήρησής σας.

Σελίδα 18

Σελίδα 19

Ημερολόγιο τιτλοποίησης

Μην ξεχνάτε ναεπικοινωνείτε τακτικάμε το

 

γιατρό ή το νοσηλευτή που σας παρακολουθεί για

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο

την ΠΑΥ.

φύλλο οδηγιών χρήσης.

Καταγράψτε τις οδηγίες του γιατρού ή του νοσηλευτή

 

Οι σελίδες του ημερολογίου που ακολουθούν θα σας

σας:

βοηθήσουν να παρακολουθείτε τον αριθμό των

 

δισκίων που πρέπει να λαμβάνετε το πρωί και το

 

βράδυ κατά την τιτλοποίηση.

 

Χρησιμοποιήστε τις για να καταγράφετε τον αριθμό

 

των δισκίων πουπαίρνετετο πρωίκαι το βράδυ.

Τηλέφωνο ιατρείου και e-mail γιατρού:

Κάθε βήμα διαρκεί περίπου 1εβδομάδα, εκτός και αν

 

σας συμβουλέψει διαφορετικά ο γιατρός ή o

Τηλέφωνο φαρμακοποιού:

νοσηλευτής σας. Εάν τα βήματα τιτλοποίησης

 

διαρκέσουν πάνω από 1εβδομάδα, υπάρχουν επιπλέον

 

σελίδες στο ημερολόγιο για να παρακολουθήσετε κάτι

Σημειώσεις:

τέτοιο.

 

Χρησιμοποιήστε τις σελίδες 20έως 27 για να

 

παρακολουθήσετε τις πρώτες εβδομάδες

 

θεραπείας, όταν χρησιμοποιείτε δισκία των

 

200 μικρογραμμαρίων μόνο (επίπεδα 1–4).

 

Εάν σας έχουν συνταγογραφηθεί δισκία 200

 

και 800 μικρογραμμαρίων, χρησιμοποιήστε

 

τις σελίδες 30 έως 37(επίπεδα 5–8)..

 

Σελίδα 20

Σελίδα 21

 

 

Σελίδα 22

Σελίδα 23

 

 

Σελίδα 24

Σελίδα 25

 

 

Σελίδα 26

Σελίδα 27

 

 

Σελίδα 28

Σελίδα 29

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω σελίδες του

Μην ξεχνάτε ναεπικοινωνείτε τακτικάμε το

ημερολογίου εάν ο γιατρός ή ο νοσηλευτήςς σας έχει

γιατρό ή το νοσηλευτή που σας παρακολουθεί για

συνταγογραφήσει και δισκία 800 μικρογραμμαρίων

την ΠΑΥ.

εκτός από τα δισκία 200μικρογραμμαρίων.

Καταγράψτε τις οδηγίες του γιατρού ή του νοσηλευτή

 

Στις σελίδες ημερολογίου, σημειώστε ότι πήρατε ένα

σας:

δισκίο 800 μικρογραμμαρίων κάθε μέρα πρωί και

 

βράδυ μαζί με τον συνταγογραφούμενο αριθμό

Τηλέφωνο ιατρείου και e-mail γιατρού:

δισκίων των 200 μικρογραμμαρίων.

 

 

Τηλέφωνο φαρμακοποιού:

 

Σημειώσεις:

 

 

Σελίδα 30

Σελίδα 31

 

 

Σελίδα 32

Σελίδα 33

 

 

Σελίδα 34

Σελίδα 35

 

 

Σελίδα 36

Σελίδα 37

 

 

Σελίδα 38

Σελίδα 39

Σημειώσεις

 

 

 

Σελίδα 40

Actelion Pharmaceuticals Ltd.

Σχόλια

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Βοήθεια
  • Get it on Google Play
  • Σχετικά
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    φάρμακα με συνταγογράφηση που απαριθμούνται