Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Pakendi märgistus - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAbasaglar (Abasria)
ATC koodA10AE04
Toimeaineinsulin glargine
TootjaEli Lilly Regional Operations GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – kolbampull, pakendis 1,2, 5 või 10 kolbampulli

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus kolbampullis

glARGiin-insuliin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (mis vastab 3,64 mg-le)

3.ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 kolbampull, 3 ml.

2 kolbampulli, 3 ml.

5 kolbampulli, 3 ml.

10 kolbampulli, 3 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Need kolbampullid on ette nähtud ainult Lilly 3 ml pen-süstliga kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutamise ajal:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/14/944/001

 

 

 

 

 

1 kolbampull

 

EU/1/14/944/002

2 kolbampulli

 

 

 

 

 

EU/1/14/944/003

5 kolbampulli

 

 

 

 

EU/1/14/944/009

10 kolbampulli

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – multipakendi osa - kolbampull

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus kolbampullis glARGiin-insuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (mis vastab 3,64 mg-le)

3. ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Multipakend: 5 x 3 ml kolbampull. Multipakendi osi ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Need kolbampullid on ette nähtud ainult Lilly 3 ml pen-süstliga kasutamiseks. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutamise ajal:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/944/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – multipakend - kolbampull

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus kolbampullis

glARGiin-insuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (mis vastab 3,64 mg-le)

3. ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Multipakend: 10 x (2 x 5) 3 ml kolbampull.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Need kolbampullid on ette nähtud ainult Lilly 3 ml pen-süstliga kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitada 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutamise ajal:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/944/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – KwikPen, pakendis 1. 2 või 5 KwikPen'i

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus pen-süstlis

glARGiin-insuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (mis vastab 3,64 mg-le)

3. ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis.

1 pen-süstel, 3 ml.

2 pen-süstlit, 3 ml.

5 pen-süstlit, 3 ml.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Nüüd võimalik valida kuni 80 ühikut

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitage pen-süstel 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutamise ajal:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoidke pen-süstel kattega suletult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/944/005

 

 

1 pen-süstel

EU/1/14/944/006

2 pen-süstlit

 

EU/1/14/944/007

5 pen-süstlit

EU/1/14/944/010

1 pen-süstel

 

EU/1/14/944/011

2 pen-süstlit

 

EU/1/14/944/012

5 pen-süstlit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – multipakendi osa- KwikPen

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus pen-süstlis

glARGiin-insuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini (mis vastab 3,64 mg-le)

3. ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis

Multipakend: 5 x3 ml pen-süstel. Multipakendi osi ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Nüüd võimalik valida kuni 80 ühikut

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitage pen-süstel 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusel:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoidke pen-süstel kattega suletult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Väliskarp – multipakend- KwikPen

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus pen-süstlis

glARGiin-insuliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks milliliiter sisaldab 100 ühikut glargiin-insuliini. (mis vastab 3,64 mg-le)

3. ABIAINED

Abiained: tsinkoksiid, metakresool, glütserool, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis

Multipakend: 10 x(2 x5 ) 3 ml pen-süstel.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Nüüd võimalik valida kuni 80 ühikut

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Hävitage pen-süstel 28 päeva pärast esmakordset kasutamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne kasutamist:

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Kasutamise ajal:

Hoida temperatuuril kuni 30 º C.

Mitte hoida külmkapis või lasta külmuda.

Valguse eest kaitsmiseks hoidke pen-süstel kattega suletult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JAAADRESS

Eli Lilly Regional Operations GmbH.,

Kölblgasse 8-10,

1030, Vienna,

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ABASAGLAR

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Etikett – kolbampull

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus glARGiin-insuliin

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Etikett –KwikPen

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ABASAGLAR 100 ühikut/ml, süstelahus KwikPen

glARGiin-insuliin Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu