Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAbilify Maintena
ATC koodN05AX12
Toimeainearipiprazole
TootjaOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Abilify Maintena

aripiprasool

See on ravimi Abilify Maintena Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Abilify Maintena kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Abilify Maintena kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Abilify Maintena ja milleks seda kasutatakse?

Abilify Maintena on ravim, mis sisaldab toimeainena aripiprasooli. Ravimit kasutatakse skisofreenia säilitusraviks täiskasvanutel, kellel haigus on juba suukaudse aripiprasooliga stabiliseeritud.

Skisofreenia on vaimuhaigus, millel on erinevad sümptomid, sealhulgas häiritud mõtted ja kõne, hallutsinatsioonid (patsient näeb või kuuleb asju, mida pole olemas), kahtlustamine ja luulud.

Kuidas Abilify Maintenat kasutatakse?

Abilify Maintenat turustatakse pulbri (300 mg ja 400 mg) ja lahusena, mis tuleb segada toimeainet prolongeeritult vabastatavaks süstesuspensiooniks. Prolongeeritult vabastav tähendab, et toimeaine vabaneb pärast süstimist aeglaselt paari nädala jooksul. Ravimit manustab arst või õde kord kuus aeglase süstina tuhara- või õlalihasesse. Seda ei tohi süstida veeni või naha alla.

Soovitatav annus on 400 mg üks kord ööpäevas. Kõrvalnähtude korral võib annust vähendada kuni annuseni 300 mg. Annust võib olla vaja vähendada ka patsientidel, kes võtavad teatud teisi ravimeid, mis aeglustavad aripiprasooli lagunemist organismis. Vältida tuleb pikemat kui kahenädalast ravi ravimitega, mis kiirendavad aripiprasooli lagunemist organismis. Pärast esimest süsti tuleb kahe nädala jooksul jätkata igapäevast ravi suukaudse aripiprasooliga (10–20 mg).

Abilify Maintena on retseptiravim.

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Abilify Maintena toimib?

Abilify Maintena toimeaine aripiprasool on antipsühhootiline ravim. Abilify Maintena täpne toimemehhanism ei ole teada, kuid ravim seondub aju närvirakkude pinnal oleva mitme retseptoriga. See häirib neurotransmitterite (virgatsainete) vahendatavaid närvisignaale. Arvatakse, et aripiprasool mõjub põhiliselt neurotransmitterite dopamiini ja 5-hüdroksütrüptamiini (serotoniini) retseptorite osalise agonistina. See tähendab, et aripiprasool mõjub nagu dopamiin ja 5-hüdroksütrüptamiin, aktiveerides neid retseptoreid, kuid vähem kui neurotransmitterid. Kuna dopamiin ja 5- hüdroksütrüptamiin on skisofreeniaga seotud, aitab aripiprasool ajutegevust normaliseerida, leevendades psühhoosi sümptomeid ja ennetades nende taasteket.

Milles seisneb uuringute põhjal Abilify Maintena kasulikkus?

Abilify Maintena oli uuringutes skisofreenia sümptomite taastekke ennetamisel sama efektiivne kui suukaudne aripiprasool. Ühes põhiuuringus täiskasvanutega, kellel oli haigus juba suukaudse aripiprasooliga stabiliseeritud, tekkisid 22-l Abilify Maintenaga ravitud patsiendil 265-st (8,3%) sümptomid 26 nädala pärast uuesti, võrreldes 21 patsiendiga 266-st (7,9%), keda raviti suukaudse aripiprasooliga.

Mis riskid Abilify Maintenaga kaasnevad?

Abilify Maintena kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda enam kui 5 patsiendil 100st) on kehakaalu tõus, akatiisia (võimetus paigal püsida), unetus ja süstekoha valu. Abilify Maintena kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Abilify Maintena heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Abilify Maintena kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. Inimravimite komitee märkis, et Abilify Maintena on sama efektiivne kui suukaudne aripiprasool ja sel on sarnane ohutusprofiil, mille ainus erand on süstekoha valu, ja seda peeti leevendatavaks. Komitee oli arvamusel, et igakuine manustamine võib aidata patsientidel ravist kinni pidada.

Mis meetmed võetakse, et tagada Abilify Maintena ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Abilify Maintena võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele Abilify Maintena ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Muu teave Abilify Maintena kohta

Euroopa Komisjon andis Abilify Maintena müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 15. novembril 2013.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Abilify Maintena kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Abilify Maintenaga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 02-2015.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu