Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAbilify Maintena
ATC koodN05AX12
Toimeainearipiprazole
TootjaOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Iga viaal sisaldab 300 mg aripiprasooli.

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Iga viaal sisaldab 400 mg aripiprasooli.

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Iga süstel sisaldab 300 mg aripiprasooli.

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Iga süstel sisaldab 400 mg aripiprasooli.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab üks ml suspensiooni 200 mg aripiprasooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Pulber: valge kuni valkjas

Lahusti: selge lahus

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Abilify Maintena on näidustatud skisofreenia säilitusraviks suukaudse aripiprasooliga stabiliseeritud täiskasvanud patsientidel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Patsientidel, kes ei ole kunagi võtnud aripiprasooli, peab suukaudse aripiprasooli talutavuse kindlaks tegema enne Abilify Maintena’ga ravi alustamist.

Abilify Maintena soovitatav alg- ja säilitusannus on 400 mg.

Selle ravimiannuse tiitrimine ei ole vajalik. Seda peab manustama kord kuus ühekordse süstena (mitte varem kui 26 päeva pärast eelmist süstet).

Pärast esimest süstet peab ravi 10...20 mg suukaudse aripiprasooliga jätkama 14 päeva, et säilitada ravi alustamisel aripiprasooli terapeutiline kontsentratsioon.

Kui 400 mg annuse kasutamisel esineb kõrvaltoimeid, peab kaaluma annuse vähendamist 300 mg-ni üks kord kuus.

Vahelejäänud annused

 

Vahelejäänud annused

Kui 2. või 3. annus on vahele

Tegevus

jäänud ja aega on viimasest

 

süstest kulunud:

 

> 4 nädalat ja < 5 nädalat

Süst tuleb teha niipea kui võimalik ja seejärel jätkata igakuise

 

süstimisskeemiga.

> 5 nädalat

Samaaegselt järgmise süstega peab uuesti alustama suukaudse

 

aripiprasooli 14-päevast kuuri ja seejärel jätkama igakuise

 

süstimisskeemiga.

Kui 4. või järgmised annused on

Tegevus

vahele jäänud (st pärast

 

tasakaaluseisundi saavutamist) ja

 

aega on viimasest süstest

 

kulunud:

 

> 4 nädalat ja < 6 nädalat

Süst tuleb teha niipea kui võimalik ja seejärel jätkata igakuise

 

süstimisskeemiga.

> 6 nädalat

Samaaegselt järgmise süstega peab uuesti alustama suukaudse

 

aripiprasooli 14-päevast kuuri ja seejärel jätkama igakuise

 

süstimisskeemiga.

Erirühmad

 

Eakad

Abilify Maintena ohutus ja efektiivsus skisofreenia ravis 65-aastastel ja vanematel patsientidel ei ole tõestatud (vt lõik 4.4).

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

Kerge või mõõduka maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Andmeid raske maksakahjustusega patsientide kohta on ebapiisavalt, et anda soovitusi. Neile patsientidele annustamine nõuab ettevaatust, peaks eelistama suukaudset ravimivormi (vt lõik 5.2).

CYP2D6 aeglased metaboliseerijad

Patsientidel, kes on teadaolevalt CYP2D6 aeglased metaboliseerijad, peab alg- ja säilitusannus olema 300 mg. Kui samaaegselt kasutatakse tugevaid CYP3A4 inhibiitoreid, peab annust vähendama

200 mg-ni (vt lõik 4.5).

Annuse kohandamine koostoimete tõttu

Annust peab kohandama patsientidel, kes võtavad samaaegselt CYP3A4 inhibiitoreid või tugevaid CYP2D6 inhibiitoreid rohkem kui 14 päeva. Kui lõpetatakse samaaegne ravi CYP3A4 või CYP2D6 inhibiitoriga, tuleb aripiprasooli annust suurendada esialgse annuseni (vt lõik 4.5). Kui hoolimata Abilify Maintena annuse kohandamisest tekivad kõrvaltoimed, peab uuesti hindama CYP2D6 või CYP3A4 inhibiitori samaaegse kasutamise vajalikkust.

Vältima peaks CYP3A4 indutseerijate samaaegset kasutamist koos Abilify Maintena’ga rohkem kui 14 päeva, sest aripiprasooli tase veres on langenud ja võib olla allpool efektiivset taset (vt lõik 4.5).

Abilify Maintena annuse kohandamine patsientidel, kes võtavad samaaegselt tugevaid CYP2D6 inhibiitoreid, tugevaid CYP3A4 ja/või CYP3A4 indutseerijaid rohkem kui 14 päeva

 

Kohandatud annus

 

 

Patsiendid, kes võtavad 400 mg Abilify Maintena’t

 

Tugevad CYP2D6 või tugevad CYP3A4 inhibiitorid

300 mg

Tugevad CYP2D6 ja tugevad CYP3A4 inhibiitorid

200 mg*

CYP3A4 indutseerijad

Vältida kasutamist

Patsiendid, kes võtavad 300 mg Abilify Maintena’t

 

Tugevad CYP2D6 või tugevad CYP3A4 inhibiitorid

200 mg*

Tugevad CYP2D6 ja tugevad CYP3A4 inhibiitorid

160 mg*

CYP3A4 indutseerijad

Vältida kasutamist

*200 mg ja 160 mg annust kohandatakse ainult kasutades Abilify Maintena toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulbrit ja lahustit.

Lapsed

Abilify Maintena ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses 0 kuni 17 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Abilify Maintena on mõeldud ainult intramuskulaarseks kasutamiseks ja seda ei tohi manustada intravenoosselt või subkutaanselt. Seda tohib manustada ainult tervishoiutöötaja.

Abilify Maintena toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Suspensiooni peab süstima otsekohe pärast lahustamist, aga seda võib hoida viaalis temperatuuril alla 25 °C kuni 4 tundi.

Abilify Maintena toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Suspensiooni peab süstima otsekohe pärast lahustamist, aga seda võib hoida süstlis temperatuuril alla 25 °C kuni 2 tundi.

Suspensiooni tuleb süstida aeglaselt ühe süstena (annuseid ei tohi jagada) tuhara- või deltalihasesse. Tuleb olla ettevaatlik ja hoiduda süstimast veresoonde.

Tuharalihasesse manustamine

Tuharalihasesse manustamiseks soovitatav nõel on 38 mm 22 G hüpodermiline turvanõel. Ülekaalulistel patsientidel (kehamassiindeks > 28 kg/m2) peaks kasutama 50 mm 21 G hüpodermilist turvanõela. Tuharalihasesse süstimiseks kasutage vaheldumisi kahte tuharalihast.

Deltalihasesse manustamine

Deltalihasesse manustamiseks soovitatav nõel on 25 mm 23 G hüpodermiline turvanõel. Ülekaalulistel patsientidel tuleb kasutada 38 mm 22 G hüpodermilist turvanõela. Deltalihasesse süstimiseks kasutage vaheldumisi kahte deltalihast.

Pulbri- ja lahustiviaalid ning süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Täielik informatsioon Abilify Maintena kasutamise ja käsitsemise kohta on pakendi infolehel (informatsioon tervishoiutöötajatele).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Antipsühhootilise ravi ajal võib patsiendi kliiniline seisund paraneda mõne päeva kuni mõne nädala jooksul. Patsienti tuleb sel perioodil hoolikalt jälgida.

Kasutamine patsientidel, kes on tõsiselt erutatud või raskes psühhootilises seisundis

Abilify Maintena’t ei tohi kasutada tõsise erutuse ega raske psühhootilise seisundi ohjeldamiseks, mille puhul on õigustatud kohene sümptomite kontroll.

Suitsidaalsus

Psühhootilistele haigustele on omane suitsidaalne käitumine ja mõningatel juhtudel on sellest teatatud varsti pärast antipsühhootilise ravi alustamist või muutmist, kaasa arvatud aripiprasoolravi puhul (vt lõik 4.8). Antipsühhootilise raviga peab kaasnema kõrge riskiastmega patsientide jälgimine.

Kardiovaskulaarsed häired

Aripiprasooli kasutamine nõuab ettevaatust teadaoleva kardiovaskulaarhaigusega patsientidel (anamneesis müokardiinfarkt või südame isheemiatõbi, südamepuudulikkus või juhtehäired), tserebrovaskulaarse haigusega, võimaliku hüpotensiooni teket soodustava seisundiga (dehüdratsioon, hüpovoleemia ja ravi antihüpertensiivsete ravimitega) või hüpertensiooniga, sealhulgas aktselereerunud või maliigse hüpertensiooniga patsientidel. Antipsühhootiliste ravimite puhul on teatatud venoosse trombemboolia (VTE) juhtudest. Kuna antipsühhootikumidega ravitavatel patsientidel võib sageli esineda VTE omandatud riskifaktoreid, tuleb need tuvastada nii enne aripiprasooliga ravi alustamist kui ka ravi ajal ning rakendada ennetavaid meetmeid (vt lõik 4.8).

QT-aja pikenemine

QT-aja pikenemise esinemissagedus kliinilistes uuringutes suukaudse aripiprasooliga oli võrreldav platseeboga. Aripiprasooli tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on perekonnaanamneesis QT-aja pikenemine (vt lõik 4.8).

Hilisdüskineesia

Aeg-ajalt on kuni üks aasta väldanud kliinilistes uuringutes teatatud düskineesia ilmnemisest aripiprasoolravi ajal. Kui aripiprasooli saaval patsiendil ilmnevad hilisdüskineesia tunnused või sümptomid, tuleks kaaluda annuse vähendamist või ravi lõpetamist (vt lõik 4.8). Sellised sümptomid võivad ilmneda või ajutiselt halveneda ka pärast ravi lõpetamist.

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS)

MNS on psühhoosivastaste ravimite kasutamisega kaasnev potentsiaalselt eluohtlik sümptomite kompleks. Kliinilistes uuringutes on aripiprasooliga ravitud patsientidel MNS-i kirjeldatud harva. MNS-i kliinilisteks ilminguteks on hüpertermia, lihasrigiidsus, teadvushäired ja autonoomse regulatsiooni ebastabiilsus (ebakorrapärane pulss või vererõhu kõikumine, tahhükardia, higistamine ja südame rütmihäired). Lisaks võib esineda kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine, müoglobinuuria (rabdomüolüüs) ja äge neerupuudulikkus. Siiski on teatatud kreatiinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemisest ja rabdomüolüüsist ka juhtudel, mis pole vältimatult seotud MNS-iga. Kõikide psühhoosivastaste ravimite, sealhulgas aripiprasooli manustamine tuleb lõpetada, kui

patsiendil ilmnevad võimalikud MNS-i tunnused või sümptomid või täiendavate MNS-i kliiniliste tunnusteta ebaselge etioloogiaga kõrge palavik (vt lõik 4.8).

Krambihood

Aripiprasooli kliinilistes uuringutes on aeg-ajalt teatatud krambihoogudest. Seetõttu tuleks aripiprasooli kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on esinenud krambihooge või krambihoogudega seotud seisundeid (vt lõik 4.8).

Dementsusega seotud psühhoosiga eakad patsiendid

Suremuse tõus

Kolmes platseebokontrolliga suukaudse aripiprasooli uuringus eakatel Alzheimeri tõvega seotud psühhoosiga patsientidel (n = 938; keskmine vanus 82,4 aastat; vahemik 56-99 aastat) oli aripiprasooliga ravitud patsientide surmarisk suurenenud võrreldes platseeboga. Suremus suukaudse aripiprasooliga ravitud patsientide seas oli 3,5 % võrreldes platseeborühma 1,7 %-ga. Kuigi surmapõhjused olid erinevad, paistis enamiku surmade põhjus olevat kas kardiovaskulaarne (nt südamepuudulikkus, äkksurm) või infektsioosne (nt pneumoonia) (vt lõik 4.8).

Tserebrovaskulaarsed kõrvaltoimed

Samades uuringutes suukaudse aripiprasooliga teatati patsientidel (keskmine vanus 84 aastat, vahemik 78-88 aastat) tserebrovaskulaarsetest kõrvaltoimetest (nt insult, mööduv isheemiline atakk), sealhulgas surmajuhtumitest. Kokku teatas neis uuringutes tserebrovaskulaarsetest kõrvaltoimetest 1,3 % suukaudse aripiprasooliga ravitud patsientidest võrreldes 0,6 %-ga platseebot saanud patsientide seas. Statistiliselt ei olnud erinevus märkimisväärne. Siiski täheldati ühes fikseeritud annustega uuringus aripiprasooliga ravitud patsientidel annusest sõltuvat seost tserebrovaskulaarsete kõrvaltoimetega (vt lõik 4.8).

Aripiprasool ei ole näidustatud dementsusega seotud psühhoosiga patsientide raviks.

Hüperglükeemia ja diabeet

Atüüpiliste antipsühhootikumidega, sealhulgas aripiprasooliga ravitud patsientidel on registreeritud hüperglükeemiat, mõnedel juhtudel tõsist, millega on kaasnenud ketoatsidoos, hüperosmolaarne kooma või surm. Ülekaalulisus ja diabeedi esinemine perekonnas on riskifaktoriteks, mis võivad soodustada patsiendil tõsiste tüsistuste teket. Kliinilistes uuringutes aripiprasooliga ei täheldatud märkimisväärset erinevust hüperglükeemiaga seotud kõrvaltoimete (sh diabeedi) esinemissageduse ega glükeemiaga seotud laboratoorsete väärtuste kõrvalekallete osas võrreldes platseeboga. Puuduvad otsesed võrdlusandmed, et hinnata hüperglükeemiaga seotud kõrvaltoimete täpset tekkeriski aripiprasooli ja teiste atüüpiliste antipsühhootikumidega ravitud patsientidel. Ükskõik millise antipsühhootilise ravimiga (kaasa arvatud aripiprasooliga) ravi saavaid patsiente peab jälgima hüperglükeemia tunnuste ja sümptomite suhtes (nagu polüdipsia, polüuuria, polüfaagia ja nõrkus) ning diabeedi või diabeedi tekkeriskiga patsiente peab regulaarselt jälgima veresuhkru kontrolli halvenemise suhtes (vt lõik 4.8).

Ülitundlikkus

Aripiprasooli puhul võib esineda ülitundlikkusreaktsioone, mida iseloomustavad allergilised sümptomid.

Kehakaalu tõus

Skisofreeniaga patsientidel on sagedamini täheldatud kehakaalu tõusu, mis on tingitud kehakaalu tõusu põhjustavate antipsühhootikumide kasutamisest, kaasnevatest haigustest, halvasti korraldatud elustiilist ja mis võib põhjustada tõsiseid tüsistusi. Turuletulekujärgselt on kehakaalu tõusust teatatud patsientidel, kes kasutavad suukaudset aripiprasooli. See on tavaliselt esinenud patsientidel, kellel on olulised riskifaktorid nagu diabeet, kilpnäärmehaigus või ajuripatsi adenoom. Kliinilistes uuringutes ei

ole aripiprasool põhjustanud kliiniliselt olulist kehakaalu tõusu (vt lõik 4.8).

Düsfaagia

Söögitoru motoorikahäireid ja aspiratsiooni on seostatud antipsühhootiliste ravimite, kaasa arvatud aripiprasooli kasutamisega. Aripiprasooli peab kasutama ettevaatlikult aspiratsioonipneumoonia ohuga patsientidel.

Patoloogiline mängurlus

Turuletulekujärgselt on teatatud patoloogilisest mängurlusest patsientidel, kellele oli välja kirjutatud suukaudne aripiprasool olenemata sellest, kas neil oli eelnevalt mängurlusega probleeme. Suurem risk võib olla patsientidel, kellel on anamneesis eelnev patoloogilise mängurluse kogemus ja neid tuleks hoolikalt jälgida (vt lõik 4.8).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid Abilify Maintena’ga ei ole uuritud. Järgnev teave saadi uuringutest suukaudse aripiprasooliga.

Tingituna antagonismist α1-adrenoretseptoritega võib aripiprasool tugevdada teatud tüüpi antihüpertensiivsete ravimite toimet. Kuna aripiprasool toimib peamiselt kesknärvisüsteemi (KNS), peab olema ettevaatlik selle kasutamisel koos alkoholi või teiste KNS-i mõjutavate ravimitega, millel on aripiprasooliga kattuvad kõrvaltoimed, nagu sedatsioon (vt lõik 4.8). Ettevaatlik peab olema aripiprasooli manustamisel koos ravimitega, mis teadaolevalt põhjustavad QT-aja pikenemist või elektrolüütide tasakaalu häireid.

Aripiprasooli potentsiaalselt mõjutavad teised ravimid

Aripiprasooli metabolism kulgeb mööda mitut rada ensüümide CYP2D6 ja CYP3A4 kaudu, kuid mitte CYP1A vahendusel. Järelikult ei ole suitsetajatel annuse kohandamine vajalik.

Kinidiin ja teised tugevad CYP2D6 inhibiitorid

Tervetel inimestel teostatud kliinilises uuringus suukaudse aripiprasooliga suurendas tugev CYP2D6 inhibiitor (kinidiin) aripiprasooli AUC väärtusi 107 %, kuid Cmax ei muutunud. Aktiivse metaboliidi dehüdroaripiprasooli AUC ja Cmax vähenesid vastavalt 32 % ja 47 %. Teistel tugevatel CYP2D6 inhibiitoritel, nagu fluoksetiinil ja paroksetiinil, on sarnane toime ja seetõttu on vajalik samasugune annuse vähendamine (vt lõik 4.2).

Ketokonasool ja teised tugevad CYP3A4 inhibiitorid

Tervetel inimestel teostatud kliinilises uuringus suukaudse aripiprasooliga suurendas tugev CYP3A4 inhibiitor (ketokonasool) aripiprasooli AUC-d ja Cmax-i vastavalt 63 % ja 37 %. Dehüdroaripiprasooli AUC ja Cmax suurenesid vastavalt 77 % ja 43 %. Tugeva CYP3A4 inhibiitori samaaegne manustamine aeglastele CYP2D6 metaboliseerijatele võib põhjustada aripiprasooli plasmakontsentratsiooni suurenemist võrreldes kiirete CYP2D6 metaboliseerijatega (vt lõik 4.2). Loodetav kasu peab ületama võimaliku ohu patsiendile, kui kaalutakse ketokonasooli või teiste tugevate CYP3A4 inhibiitorite samaaegset manustamist koos aripiprasooliga. Teised tugevad CYP3A4 inhibiitorid, nagu itrakonasool ja HIV proteaasi inhibiitorid, on arvatavasti samasuguse toimega ja tingivad seetõttu samasuguse annuse vähendamise (vt lõik 4.2). CYP2D6 või CYP3A4 inhibiitoriga ravi lõpetamisel tuleb aripiprasooli annust suurendada tasemeni, nagu see oli enne samaaegse ravi alustamist. Kui nõrku CYP3A4 inhibiitoreid (nt diltiaseem) või CYP2D6 inhibiitoreid (nt estsitalopraam) kasutatakse koos selle ravimiga, võib oodata aripiprasooli plasmakontsentratsiooni mõõdukat suurenemist.

Karbamasepiin ja teised CYP3A4 indutseerijad

Pärast tugeva CYP3A4 indutseerija karbamasepiini samaaegset manustamist koos suukaudse aripiprasooliga skisofreenia või skisoafektiivse häirega patsientidele olid aripiprasooli Cmax ja AUC geomeetrilised keskmised väärtused vastavalt 68 % ja 73 % madalamad võrreldes ainult suukaudse

aripiprasooli (30 mg) manustamisega. Sarnaselt olid dehüdroaripiprasooli Cmax ja AUC geomeetrilised keskmised väärtused pärast karbamasepiiniga koosmanustamist vastavalt 69 % ja 71 % madalamad võrreldes ainult suukaudse aripiprasoolravi puhul esinenud väärtustega. Abilify Maintena manustamisel koos teiste CYP3A4 indutseerijatega (nagu rifampitsiin, rifabutiin, fenütoiin, fenobarbitaal, primidoon, efavirens, nevirapiin ja liht-naistepuna ürt) võib oodata sarnast toimet. CYP3A4 indutseerijate samaaegset kasutamist koos Abilify Maintena’ga peaks vältima, sest aripiprasooli tase veres on langenud ja võib olla allpool efektiivset taset.

Valproaat ja liitium

Kui aripiprasooli manustati samaaegselt valproaadi või liitiumiga, ei täheldatud aripiprasooli kontsentratsiooni kliiniliselt olulist muutust ja seetõttu ei ole valproaadi või liitiumi manustamisel koos Abilify Maintena’ga vaja viimase annust kohandada.

Aripiprasooli võimalik mõju teistele ravimitele

Kliinilistes uuringutes aripiprasooli suukaudsete annustega 10...30 mg ööpäevas ei täheldatud selle olulist mõju CYP2D6 (dekstrometorfaan/3-metoksümorfinaani suhe), CYP2C9 (varfariin), CYP2C19 (omeprasool) ja CYP3A4 (dekstrometorfaan) substraatide metabolismile. Samuti ei täheldatud aripiprasooli ega dehüdroaripiprasooli võimet mõjutada in vitro CYP1A2 vahendatud metabolismi. Seega on ebatõenäoline, et Abilify Maintena’l on kliiniliselt olulisi koostoimeid ravimitega, mida need ensüümid mõjutavad.

Kui aripiprasooli manustati samaaegselt lamotrigiini, dekstrometorfaani, varfariini, omeprasooli, estsitalopraami või venlafaksiiniga, ei esinenud nende ravimite kontsentratsioonide kliiniliselt olulist muutust. Seega ei ole koos Abilify Maintena’ga manustamisel nende ravimite annust vaja kohandada.

Serotoniini sündroom

Aripiprasooli võtnud patsientidel on täheldatud serotoniini sündroomi ning selle seisundi võimalikke tunnuseid ja sümptomeid võib eriti esineda võtmisel koos serotoniinergiliste ravimitega (nagu SSII/SNRI) või ravimitega, mis teadaolevalt suurendavad aripiprasooli kontsentratsiooni (vt lõik 4.8).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Rasedatel ei ole aripiprasooliga teostatud asjakohaseid kontrollitud uuringuid. On teatatud kaasasündinud väärarengutest, nende põhjuslikku seost aripiprasooliga ei ole siiski tõestatud. Loomkatsete põhjal ei saa välistada võimalikku arengutoksilisust (vt lõik 5.3). Patsientidele tuleb soovitada, et nad teataksid oma arstile, kui rasestuvad või kavatsevad rasestuda ravi ajal Abilify Maintena’ga. Inimestelt saadud ebapiisavate ohutusandmete ja loomade reproduktsiooniuuringutes kerkinud probleemide tõttu ei tohi seda ravimit raseduse ajal kasutada, kui oodatav kasu emale ei õigusta selgelt võimalikku ohtu lootele.

Arstid peavad olema teadlikud Abilify Maintena pikatoimelistest omadustest.

Raseduse kolmandal trimestril antipsühhootikumidega (sh aripiprasooliga) kokku puutunud vastsündinutel on risk kõrvaltoimete, sealhulgas ekstrapüramidaalhäirete ja/või võõrutusnähtude tekkeks, mis sünnitusjärgselt võivad erineda raskusastme ja kestuse poolest. On olnud teateid rahutusest, hüpertooniast, hüpotooniast, värisemisest, unisusest, hingamispuudulikkusest ja toitmisprobleemidest. Järelikult tuleb vastsündinuid hoolikalt jälgida (vt lõik 4.8).

Imetamine

Aripiprasool eritub inimese rinnapiima. Tuleb otsustada, kas lõpetada imetamine või lõpetada/hoiduda Abilify Maintena-ravist, arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutest saadud andmete põhjal ei kahjusta aripiprasool viljakust.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Aripiprasool võib mõjutada kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet võimalike närvisüsteemi ja nägemishäirete tõttu, nagu sedatsioon, unisus, minestus, ähmane nägemine, diploopia (vt lõik 4.8). Seetõttu tuleb patsientidele soovitada mitte juhtida autot ega töötada masinatega, kuni ei ole teada nende tundlikkus ravimi suhtes.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusandmete kokkuvõte

Kõige sagedasemad ravimi kõrvaltoimed, millest teatati ≥ 5 %-l patsientidest Abilify Maintena kahes topeltpimedas pikaajalises kliinilises uuringus, olid kehakaalu tõus (9,0 %), akatiisia (7,9 %), unetus (5,8 %) ja süstekoha valu (5,1 %).

Kõrvaltoimete tabel

Aripiprasoolraviga seotud kõrvaltoimete esinemissagedused on toodud allolevas tabelis. Tabelis on loetletud kliinilistes uuringutes ja/või turuletulekujärgsel kasutamisel kirjeldatud kõrvaltoimed.

Kõik ravimi kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klassi ja sageduse järgi: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimete sagedust ei saa hinnata, kuna need põhinevad spontaansetel teadetel. Seega liigitatakse nende kõrvaltoimete sagedus kui „teadmata“.

 

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

 

 

 

 

Vere ja

 

Neutropeenia

Leukopeenia

lümfisüsteemi

 

Aneemia

 

häired

 

Trombotsütopeenia

 

 

 

Neutrofiilide arvu

 

 

 

vähenemine

 

 

 

Valgete vereliblede arvu

 

 

 

vähenemine

 

Immuunsüsteemi

 

Ülitundlikkus

Allergiline reaktsioon (nt

häired

 

 

anafülaktiline reaktsioon,

 

 

 

angioödeem, sealhulgas

 

 

 

keele turse, näo turse,

 

 

 

sügelemine või urtikaaria)

Endokriinsüsteem

 

Prolaktiinisisalduse langus

Hüperosmolaarne

i häired

 

veres

diabeetiline kooma

 

 

Hüperprolaktineemia

Diabeetiline ketoatsidoos

Ainevahetus- ja

Kehakaalu tõus

Hüperglükeemia

Anoreksia

toitumishäired

Diabetes mellitus

Hüperkolesteroleemia

Hüponatreemia

 

Kehakaalu langus

Hüperinsulineemia

 

 

 

Hüperlipideemia

 

 

 

Hüpertriglütserideemia

 

 

 

Söögiisu häired

 

Psühhiaatrilised

Agiteeritus

Suitsidaalsed mõtted

Täideviidud suitsiid

häired

Ärevus

Psühhootiline häire

Suitsiidikatse

 

Rahutus

Hallutsinatsioonid

Patoloogiline mängurlus

 

Unetus

Pettekujutlused

Närvilisus

 

 

Hüperseksuaalsus

Agressiivsus

 

 

Paanika reaktsioon

 

 

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

 

 

 

 

 

 

Depressioon

 

 

 

Afektilabiilsus

 

 

 

Apaatia

 

 

 

Düsfooria

 

 

 

Unehäired

 

 

 

Bruksism

 

 

 

Vähenenud libiido

 

 

 

Meeleolu muutused

 

Närvisüsteemi

Ekstrapüramidaal-

Düstoonia

Maliigne neuroleptiline

häired

häired

Hilisdüskineesia

sündroom

 

Akatiisia

Parkinsonism

Grand mal krambihood

 

Treemor

Liikumishäire

Serotoniini sündroom

 

Düskineesia

Psühhomotoorne

Kõnehäired

 

Sedatsioon

hüperaktiivsus

 

 

Unisus

Rahutute jalgade sündroom

 

 

Pearinglus

Hammasrattafenomen

 

 

Peavalu

Hüpertoonia

 

 

 

Bradükineesia

 

 

 

Süljevoolus

 

 

 

Düsgeusia

 

 

 

Parosmia

 

Silma

 

Okulogüüriline kriis

 

kahjustused

 

Ähmane nägemine

 

 

 

Silmavalu

 

 

 

Diploopia

 

Südame häired

 

Ventrikulaarsed

Ebaselge põhjusega

 

 

ekstrasüstolid

äkksurm

 

 

Bradükardia

Südame seiskumine

 

 

Tahhükardia

Torsades de pointes

 

 

Elektrokardiogrammil T-

Ventrikulaarne arütmia

 

 

saki amplituudi vähenemine

QT-aja pikenemine

 

 

Ebanormaalne

 

 

 

elektrokardiogramm

 

 

 

Elektrokardiogrammil T-

 

 

 

saki inversioon

 

Vaskulaarsed

 

Hüpertensioon

Minestus

häired

 

Ortostaatiline hüpotensioon

Venoosne trombemboolia

 

 

Vererõhu tõus

(kaasa arvatud

 

 

 

kopsuemboolia ja

 

 

 

süvaveeni tromboos)

Respiratoorsed,

 

Köha

Orofarüngeaalne spasm

rindkere ja

 

Luksumine

Larüngospasm

mediastiinumi

 

 

Aspiratsioonipneumoonia

häired

 

 

 

Seedetrakti

Suukuivus

Gastroösofageaalne

Pankreatiit

häired

 

reflukshaigus

Düsfaagia

 

 

Düspepsia

 

 

 

Oksendamine

 

 

 

Kõhulahtisus

 

 

 

Iiveldus

 

 

 

Valu ülakõhus

 

 

 

Ebamugavustunne kõhus

 

 

 

Kõhukinnisus

 

 

 

Sagedane roojamine

 

 

 

Liigne süljeeritus

 

 

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

 

 

 

 

Maksa ja

 

Kõrvalekalded

Maksapuudulikkus

sapiteede häired

 

maksafunktsiooni testides

Ikterus

 

 

Maksaensüümide aktiivsuse

Hepatiit

 

 

tõus

Alkaalse fosfataasi

 

 

Alaniinaminotransferaasi

aktiivsuse tõus

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

Gammaglutamüültransferaa

 

 

 

si aktiivsuse tõus

 

 

 

Vere bilirubiinisisalduse

 

 

 

tõus

 

 

 

Aspartaataminotransferaasi

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

Naha ja

 

Alopeetsia

Lööve

nahaaluskoe

 

Akne

Valgustundlikkusreaktsioo

kahjustused

 

Rosacea

n

 

 

Ekseem

Liighigistamine

 

 

Naha induratsioon

 

Lihas-skeleti ja

Lihas-skeleti

Lihasrigiidsus

Rabdomüolüüs

sidekoe

jäikus

Lihasspasmid

 

kahjustused

 

Lihastõmblused

 

 

 

Lihasepingsus

 

 

 

Müalgia

 

 

 

Valu jäsemetes

 

 

 

Artralgia

 

 

 

Seljavalu

 

 

 

Liigese liikuvusulatuse

 

 

 

vähenemine

 

 

 

Kaela kangus

 

 

 

Trism

 

Neerude ja

 

Nefrolitiaas

Uriinipeetus,

kuseteede häired

 

Glükosuuria

uriinipidamatus

 

 

 

 

Rasedus,

 

 

Ravimi võõrutussündroom

sünnitusjärgsed

 

 

vastsündinul (vt lõik 4.6)

ja perinataalsed

 

 

 

seisundid

 

 

 

Reproduktiivse

Erektsioonihäired

Galaktorröa

Priapism

süsteemi ja

 

Günekomastia

 

rinnanäärme

 

Rindade hellus

 

häired

 

Vulvovaginaalne kuivus

 

Üldised häired ja

Süstekoha valu

Püreksia

Termoregulatsiooni häire

manustamiskoha

Süstekoha

Asteenia

(nt hüpotermia, püreksia)

reaktsioonid

induratsioon

Kõndimishäired

Valu rindkeres

 

Väsimus

Ebamugavustunne rindkeres

Perifeersed tursed

 

 

Süstekoha reaktsioon

 

 

 

Süstekoha erüteem

 

 

 

Süstekoha turse

 

 

 

Ebamugavustunne

 

 

 

süstekohal

 

 

 

Süstekoha sügelemine

 

 

 

Janu

 

 

 

Loidus

 

 

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

 

 

 

 

Uuringud

Vere

Vere glükoosisisalduse

Vere glükoosisisalduse

 

kreatiinfosfokinaas

suurenemine

kõikumine

 

i aktiivsuse tõus

Vere glükoosisisalduse

 

 

 

vähenemine

 

 

 

Glükosüleeritud

 

 

 

hemoglobiini sisalduse

 

 

 

suurenemine

 

 

 

Vööümbermõõdu

 

 

 

suurenemine

 

 

 

Vere kolesteroolisisalduse

 

 

 

vähenemine

 

 

 

Vere triglütseriidide

 

 

 

sisalduse vähenemine

 

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

 

 

Süstekoha reaktsioonid

Kahe pikaajalise uuringu topeltpimedas kontrollitud faasis täheldati süstekoha reaktsioone. Need olid üldiselt kerge kuni mõõduka raskusega ja taandusid aja jooksul. Süstekoha valu (esinemissagedus 5,1 %) alguse mediaan oli 2 päeva pärast süstimist ja kestuse mediaan oli 4 päeva.

Avatud uuringus, mis võrdles Abilify Maintena biosaadavust delta- või tuharalihasesse manustamisel, olid süstekohaga seotud reaktsioonid pisut sagedasemad deltalihasesse süstimisel. Enamik neist olid kerged ning vähenesid järgnevate süstidega. Võrreldes uuringutega, kus Abilify Maintena't süstiti tuharalihasesse, oli süstekoha valu korduv esinemine sagedasem deltalihasesse süstimise puhul.

Leukopeenia

Neutropeeniast on teatatud Abilify Maintena kliinilises programmis ja tavaliselt algas see umbes 16 päeva pärast esimest süstimist ning kestuse mediaan oli 18 päeva.

Ekstrapüramidaalsümptomid (EPS)

Uuringutes stabiilsete skisofreenia patsientidega seostati Abilify Maintena’t EPS suurema esinemissagedusega (18,4 %) kui suukaudset aripiprasooli (11,7 %). Akatiisia oli kõige sagedamini täheldatud sümptom (8,2 %), mis tavaliselt algas umbes 10 päeva pärast esimest süstimist ja mille kestuse mediaan oli 56 päeva. Akatiisiaga patsiendid said tavaliselt raviks antikoliinergilisi ravimeid, peamiselt bensatropiinmesülaati ja triheksüfenidüüli. Harvem manustati akatiisia ohjamiseks selliseid ravimeid nagu propranolool ja bensodiasepiinid (klonasepaam ja diasepaam). Sageduselt järgnesid parkinsonismi juhtumid sagedustega 6,9 % Abilify Maintena, 4,15 % suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablettide rühma ja 3,0 % platseeborühma puhul.

Düstoonia

Ravimirühmale omane toime: tundlikel patsientidel võivad ravi esimestel päevadel esineda düstoonia sümptomid, kestvad ebanormaalsed lihasrühmade kontraktsioonid. Düstoonia sümptomite hulka kuuluvad kaelalihaste spasmid, mis vahel võivad progresseerudes survestada kõri, neelamisraskused, hingamisraskused ja/või keele protrusioon. Kuigi sümptomid võivad esineda ka väikeste annuste korral, esineb neid sagedamini ning raskemal kujul kõrge potentsiaaliga esimese põlvkonna antipsühhootiliste ravimite ja suuremate annuste kasutamisel. Meestel ja nooremasse vanusegruppi kuuluvatel patsientidel on suurem risk ägeda düstoonia tekkeks.

Kehakaal

38-nädalase pikaajalise uuringu topeltpimedas aktiivse kontrolliga faasis oli kehakaalu ≥ 7 % suurenemise esinemissagedus algmomendist kuni viimase visiidini 9,5 % Abilify Maintena ja 11,7 % suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablettide puhul. Kaalukaotuse ≥ 7 % esinemissagedus algmomendist kuni viimase visiidini oli 10,2 % Abilify Maintena ja 4,5 % suukaudse aripiprasooli

10...30 mg tablettide puhul. 52-nädalase pikaajalise uuringu topeltpimedas platseebokontrolliga faasis

oli kehakaalu ≥ 7 % suurenemise esinemissagedus algmomendist kuni viimase visiidini 6,4 % Abilify Maintena ja 5,2 % platseebo puhul. Kaalukaotuse ≥ 7 % esinemissagedus algmomendist kuni viimase visiidini oli 6,4 % Abilify Maintena ja 6,7 % platseebo puhul. Topeltpimeda ravi ajal oli keskmine kehakaalu muutus algmomendist kuni viimase visiidini −0,2 kg Abilify Maintena ja −0,4 kg platseebo puhul (p = 0,812).

Prolaktiin

Heakskiidetud näidustustega ja turuletulekujärgsetes kliinilistes uuringutes täheldati aripiprasooli puhul algtasemega võrreldes nii seerumi prolaktiinitaseme tõusu kui langust (lõik 5.1).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Abilify Maintena kliinilistes uuringutes ei ole teatatud kõrvaltoimetega seotud üleannustamise juhtudest. Tuleb olla ettevaatlik ja hoiduda selle ravimi veresoonde süstimisest. Kindla või võimaliku juhusliku üleannustamise / tahtmatu intravenoosse manustamise korral on vaja patsienti hoolikalt jälgida ja kui ilmneb potentsiaalselt tõsine tunnus või sümptom, on vajalik jälgimine, mis peab sisaldama pidevat elektrokardiograafilist monitooringut. Meditsiiniline jälgimine ja kontroll peavad jätkuma kuni patsiendi taastumiseni.

Löökannuse simuleerimine näitas, et prognoositav aripiprasooli kontsentratsiooni mediaan saavutab maksimumi 4500 ng/ml juures, mis on umbes 9-kordne terapeutilise vahemiku ülempiir. Löökannuse korral ennustatakse, et aripiprasooli kontsentratsioonid hakkavad kiiresti vähenema kuni raviakna ülemise piirini umbes 3 päeva pärast. 7. päevaks langeb aripiprasooli kontsentratsiooni mediaan edasi kontsentratsioonideni, mis saavutatakse intramuskulaarsete depoo-annustega ilma löökannuseta. Kuigi üleannustamine on vähem tõenäoline süstitava kui suukaudse ravimi kasutamisel, esitatakse täiendav teave suukaudse aripiprasooli üleannustamise kohta allpool.

Tunnused ja sümptomid

Kliinilistes uuringutes ning turuletulekujärgselt on esinenud ainult aripiprasooli tahtmatut või tahtlikku ägedat üleannustamist täiskasvanutel, kusjuures suurim hinnanguline annus oli 1260 mg (41 korda suurem aripiprasooli soovitatavast ööpäevasest annusest) ning surmajuhtusid ei esinenud. Potentsiaalsed, meditsiinilises mõttes tähtsad nähud ja sümptomid, mida täheldati üleannustamisel olid letargia, vererõhu tõus, unisus, tahhükardia, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Lisaks on registreeritud lastel ainult aripiprasooliga (kuni 195 mg) tahtmatuid üleannustamisi, surmajuhtusid ei esinenud. Täheldatud meditsiiniliselt potentsiaalselt tõsised nähud ja sümptomid olid unisus, mööduv teadvuse kaotus ja ekstrapüramidaalsümptomid.

Üleannustamise ravi

Üleannustamise korral tuleb keskenduda asjakohasele toetavale ravile, tagada hingamisteede avatus, oksügenisatsioon ja ventilatsioon ning osutada sümptomaatilist ravi. Arvestada tuleb ka võimalusega, et võetud on mitut ravimit. Koheselt tuleb alustada kardiovaskulaarse seisundi monitooringut koos pideva elektrokardiograafiaga võimalike rütmihäirete avastamiseks. Kindla või võimaliku aripiprasooli üleannustamise korral tuleb patsiendi seisundit kontrollida ja jälgida kuni taastumiseni.

Hemodialüüs

Kuigi puuduvad andmed hemodialüüsi toime kohta aripiprasooli üleannustamise raviks, on vähe tõenäoline, et hemodialüüsist oleks üleannustamise korral kasu, sest aripiprasool on ulatuslikult seondunud plasmavalkudega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Psühholeptikumid, teised antipsühhootilised ained, ATC kood: N05AX12

Toimemehhanism

On välja pakutud, et aripiprasooli toime skisofreenia korral on tingitud dopamiini D2- ja serotoniini 5-HT1A-retseptorite osalise agonismi kombineerumisest serotoniin HT2A-retseptorite antagonismiga. Aripiprasool avaldas antagonistlikku toimet dopamiinergilise hüperaktiivsusega loommudelitel ja dopamiinergilise hüpoaktiivsuse agonistlikku toimet. In vitro on aripiprasoolil suur afiinsus dopamiini D2- ja D3-, serotoniini 5-HT1A- ja 5-HT2A-retseptorite suhtes ja mõõdukas afiinsus dopamiini D4-, serotoniini 5-HT2C- ning 5-HT7-, alfa-1 adrenergiliste ja histamiini H1-retseptorite suhtes. Aripiprasoolil on ka mõõdukas afiinsus serotoniini tagasihaarderetseptorite suhtes, kuid puudub märkimisväärne afiinsus koliinergiliste muskariini retseptorite suhtes. Mõningaid teisi aripiprasooli kliinilisi toimeid võib seletada koostoimega teiste retseptoritega peale dopamiini ja serotoniini retseptorite alatüüpide.

Tervetele uuritavatele 2 nädala jooksul kord päevas manustatud aripiprasooli suukaudsed annused vahemikus 0,5...30 mg põhjustasid annusest sõltuva 11C-raklopriidi, D2-/D3-retseptorite ligandi seondumise vähenemise sabatuumas ja putaamenis, mis tuvastati positronemissioontomograafia abil.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Täiskasvanute skisofreenia säilitusravi

Abilify Maintena efektiivsus skisofreeniaga patsientide säilitusravis tõestati kahes randomiseeritud topeltpimedas, pikaajalises uuringus.

Keskne uuring oli 38-nädalane randomiseeritud topeltpime aktiivse kontrolliga säilitusravi uuring skisofreeniaga täiskasvanud patsientidel, määramaks selle ravimi efektiivsust, ohutust ja talutavust, kui seda manustati igakuise süstena võrreldes üks kord päevas manustatavate suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablettidega. Uuring koosnes sõelumisfaasist ja 3 ravifaasist: üleminekufaas, suukaudne stabiliseerimisfaas ja topeltpime aktiivse kontrolliga faas.

38-nädalase topeltpimeda aktiivse kontrolliga faasi jaoks sobilikud kuussada kuuskümmend kaks patsienti määrati juhuvaliku põhimõttel vahekorras 2 : 2 : 1 saama topeltpimedat ravi ühes 3 rühmast: 1) Abilify Maintena 2) suukaudse aripiprasooli stabiliseerimisannus 10...30 mg või 3) aripiprasooli pikaajalise toimega süst 50 mg/25 mg. Aripiprasooli pikatoimeline süst 50 mg/25 mg annusega toodi sisse kui aripiprasooli väike annus, et testida analüüsi tundlikkust samaväärsuse suhtes.

Esmase efektiivsuse tulemusnäitaja (patsientide osakaal, kellel tekkisid ägenemise märgid 26. nädala lõpuks topeltpimedas aktiivse kontrolliga faasis) analüüsi tulemused näitasid, et Abilify Maintena 400 mg/300 mg on samaväärne aripiprasooli suukaudsete 10...30 mg tablettidega. Hinnanguline ägenemise määr 26. nädala lõpuks oli 7,12 % Abilify Maintena puhul ja 7,76 % suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablettide puhul (erinevus −0,64 %).

26. nädala lõpuks ägenemise märkidega patsientide hinnangulise osakaalu erinevuse 95 % CI (−5,26, 3,99) välistas eelnevalt määratletud samaväärsuse piiri 11,5 %. Järelikult on Abilify Maintena samaväärne aripiprasooli 10...30 mg suukaudsete tablettidega.

Hinnanguline patsientide osakaal, kellel tekkisid ägenemise märgid 26. nädala lõpuks Abilify Maintena puhul, oli 7,12 %, mis oli statistiliselt oluliselt vähem kui aripiprasooli pikatoimelise süsti 50 mg/25 mg puhul (21,80 %; p = 0,0006). Seega oli Abilify Maintena paremus aripiprasooli pika toimega süsti 50 mg/25 mg ees tõestatud ja uuringu usaldusväärsus kinnituse saanud.

Kaplan-Meieri ajakõverad randomiseerimisest kuni eelseisva ägenemiseni 38-nädalase uuringu topeltpimedas aktiivse kontrolliga faasis Abilify Maintena, suukaudse aripiprasooli 10-30 mg ja aripiprasooli pikatoimelise süsti 50 mg/25 mg puhul on esitatud joonisel 1.

Joonis 1 Kaplan-Meieri psühhootiliste sümptomite / eelseisva ägenemise aja graafik

osakaal

1,0

patsientide

0,8

 

ägenemiseta

0,6

0,4

 

Eelseisva

0,2

0,0

 

IMD400/300 mg

ARIP 10…30 mg IMD 50/25 mg

logaritmilineastaktest

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP 10...30mg: p väärtus 0,9920 ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP IMD 50/25 mg: p väärtus < 0,0001

Riskirühmakuuluvatepatsientide arv

ARIP IMD400/300 mg ARIP 10…30 mg

ARIP IMD50/25 mg

Randomiseerimisestmöödunudpäevade arv

MÄRKUS: ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena; ARIP 10...30 mg = suukaudne aripiprasool; ARIP IMD 50/25 mg = pikatoimeline, süstitav.

Täiendavalt toetavad Abilify Maintena samaväärsust võrreldes 10...30 mg suukaudse aripiprasooliga positiivsete ja negatiivsete sümptomite skaala skoori (PANSS) analüüsi tulemused.

Tabel 1 PANSS-i üldskoor - muutus algmomendist kuni 38. nädalani – LOCF (viimane edasikantud väärtus): randomiseeritud efektiivsuse valim a, b

PANSS-i üldskoor - muutus algmomendist kuni 38. nädalani - LOCF: randomiseeritud efektiivsuse valim a, b

 

Abilify Maintena

Suukaudne

Aripiprasooli pikatoimeline süst

 

400 mg/300 mg

aripiprasool

50 mg/25 mg

 

10...30 mg/päevas

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Keskmine algväärtus

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

(SD)

 

 

 

Keskmine muutus

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

(SD)

 

 

 

P-väärtus

NA

0,0272

0,0002

a:Negatiivne muutus viitab paranemisele.

b:Arvestati ainult neid patsiente, kelle kohta oli olemas algväärtus ja vähemalt üks hilisem väärtus. P-väärtused saadi algväärtuse muutuse võrdlemisel kovariatsiooni mudeli analüüsis, kusjuures ravi oli liige ja algväärtus kovariaat.

Teine oli 52-nädalane randomiseeritud väljajätmisega topeltpime uuring, mis viidi läbi olemasoleva skisofreenia diagnoosiga täiskasvanud patsientide seas. See uuring koosnes sõelumisfaasist ja

4 ravifaasist: üleminek, suukaudne stabiliseerimine, Abilify Maintena stabiliseerimine ja topeltpime platseebokontrolliga faas. Patsiendid, kes täitsid suukaudse stabiliseerimise nõude suukaudse stabiliseerimise faasis, määrati saama üksikpimemenetluse teel Abilify Maintena’t ja alustasid Abilify Maintena stabiliseerimisfaasi kestusega minimaalselt 12 nädalat ja maksimaalselt 36 nädalat. Topeltpimeda platseebokontrolliga faasi jaoks sobilikud patsiendid randomiseeriti vahekorras 2 : 1 saama topeltpimedat ravi vastavalt Abilify Maintena või platseeboga.

Lõplik efektiivsuse analüüs hõlmas 403 randomiseeritud patsienti ja 80 psühhootiliste sümptomite ägenemise/ oodatava ägenemise juhtumit. Platseeborühmas oli 39,6 %-l patsientidest tekkinud ägenemine, samal ajal kui Abilify Maintena rühmas esines ägenemist 10 %-l patsientidest; seega oli platseeborühma patsientidel 5,03 korda suurem risk ägenemise tekkeks.

Prolaktiin

38-nädalase uuringu topeltpimedas aktiivse kontrolliga faasis algmomendist kuni viimase visiidini oli prolaktiini taseme keskmine vähenemine Abilify Maintena rühmas −0,33 ng/ml võrreldes keskmise suurenemisega suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablettidega rühmas (0,79 ng/ml; p < 0,01). Abilify Maintena’t saavate patsientide protsent, kelle prolaktiini tase oli > 1 korra kõrgem normivahemiku ülemisest piirist (ULN), oli igal hindamisel 5,4 % võrreldes 3,5 %-ga suukaudse aripiprasooli 10...30 mg tablette saanud patsientidel. Üldiselt oli igas ravirühmas meespatsientidel täheldatud esinemissagedus suurem kui naispatsientidel.

52-nädalase uuringu topeltpimedas platseebokontrolliga faasis algmomendist kuni viimase visiidini oli prolaktiini taseme keskmine vähenemine Abilify Maintena rühmas −0,38 ng/ml võrreldes keskmise suurenemisega platseeborühmas (1,67 ng/ml). Abilify Maintena’t saavate patsientide protsent, kelle prolaktiini tase oli > 1 korra kõrgem normivahemiku ülemisest piirist (ULN), oli 1,9 % võrreldes platseebot saanud patsientide 7,1 %-ga.

Skisofreenia akuutne ravi täiskasvanutel

Abilify Maintena efektiivsust akuutselt ägenenud skisofreeniaga täiskasvanud patsientidel tõestati lühiajalises (12 nädalat) randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus (n = 339). Esmane tulemusnäitaja (PANSS-i üldskoori muutus algmomendist kuni 10. nädalani) näitas Abilify Maintena (n = 167) paremust platseeboga võrreldes (n = 172).

Sarnaselt PANSS-i üldskoorile paranesid (vähenesid) nii PANSS-i positiivse kui negatiivse alaskaala tulemused aja jooksul algmomendiga võrreldes.

Tabel 2 PANSS-i üldskoor – muutus algmomendist kuni 10. nädalani: randomiseeritud efektiivsuse valim

PANSS-i üldskoor – muutus algmomendist kuni 10. nädalani: randomiseeritud efektiivsuse valim a

 

Abilify Maintena

Platseebo

 

400 mg / 300 mg

 

Keskmine algväärtus (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

Vähimruutude keskmine muutus (SE)

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

 

n = 99

n = 81

P-väärtus

< 0.0001

 

Ravi erinevusb (95 % CI)

-15,1 (-19,4, -10,8)

 

aAndmeid analüüsiti keskmise muutuse metaanalüüsi (MMRM) abil. Analüüsiti ainult uuritavaid, kellele määrati ravi juhuvaliku põhimõttel, keda süstiti vähemalt korra ja kellele tehti algmomendi ning vähemalt 1 algmomendi-järgne efektiivsuse hinnang.

bVähimruutude keskmise muutuse erinevus (Abilify Maintena miinus platseebo) algmomendiga võrreldes.

Abilify Maintena näitas ka statistiliselt olulist sümptomite paranemist, mida iseloomustas CGIS-i skoori muutus algmomendist kuni 10. nädalani.

Isiklikku ja sotsiaalset funktsioneerimist hinnati isikliku ja sotsiaalse toimetuleku (PSP) skaala abil. PSP on kinnitatud arsti hinnanguskaala, mis mõõdab isiklikku ja sotsiaalset funktsioneerimist neljas valdkonnas: sotsiaalselt kasulikud tegevused (nt töö ja õpingud), isiklikud ja sotsiaalsed suhted, enese eest hoolitsemine ja häirivad ning agressiivsed käitumised. 10. nädalal olid Abilify Maintena 400 mg / 300 mg ravi tulemused statistiliselt olulisel määral paremad võrreldes platseeboga (+7,1, p < 0,0001, 95 % CI: 4,1, 10,1 kasutades ANCOVA mudelit (LOCF)).

Ohutusandmed vastasid Abilify Maintena puhul seni teadaolevale. Siiski täheldati erinevusi võrreldes skisofreenia säilitusraviga. Lühiajalises (12 nädalat) randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus 400 mg/300 mg Abilify Maintena’ga olid uuritavate sümptomid, mille esinemissagedus oli platseeboga võrreldes vähemalt kahekordne, kehakaalu suurenemine ja akatiisia.

Kehakaalu ≥ 7 % suurenemise esinemissagedus algmomendist kuni viimase visiidini (12. nädal) oli 21,5 % Abilify Maintena rühmas ja 8,5 % platseeborühmas. Akatiisia oli kõige sagedamini täheldatud EPS-i sümptom (Abilify Maintena 11,4 % ja platseeborühm 3,5 %).

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Abilify Maintena’ga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta skisofreenia korral (vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Aripiprasooli imendumine vereringesse Abilify Maintena manustamise järgselt on aeglane ja pikaajaline aripiprasooli osakeste vähese lahustuvuse tõttu. Abilify Maintena imendumise keskmine poolväärtusaeg on 28 päeva. Aripiprasooli imendumine intramuskulaarselt manustatavast (i.m) depoovormist oli täielik võrreldes i.m. (toimeainet kiiresti vabastava) standardvormiga. Annuse järgi kohandatud Cmax väärtused depoovormi puhul olid ligikaudu 5 % i.m. standardvormi Cmax väärtustest. Pärast Abilify Maintena ühekordset manustamist delta- ja tuharalihasesse, oli imendumise ulatus (AUC) mõlema süstekoha puhul sarnane, kuid imendumise kiirus (Cmax) oli suurem deltalihasesse manustamise järgselt. Pärast korduvat lihasesisest manustamist tõusid aripiprasooli plasmakontsentratsioonid järk-järgult maksimaalse plasmakontsentratsioonini: tmax mediaan 7 päeva tuharalihase puhul ning 4 päeva deltalihase puhul. Keskmise uuritava puhul saavutati stabiilsed kontsentratsioonid neljandaks annuseks mõlema manustamiskoha puhul. Vähem kui annusega proportsionaalset aripiprasooli ja dehüdroaripiprasooli kontsentratsioonide ning AUC väärtuste suurenemist täheldatakse pärast kuuajalist 300 kuni 400 mg Abilify Maintena süstimist.

Jaotumine

Aripiprasooli suukaudse manustamise uuringute tulemuste alusel jaotub aripiprasool laialdaselt organismis, näiv jaotusruumala on 4,9 l/kg, mis viitab ulatuslikule ekstravaskulaarsele jaotumisele. Terapeutilistes kontsentratsioonides seonduvad aripiprasool ja dehüdroaripiprasool enam kui 99 % ulatuses seerumi valkudega, peamiselt albumiiniga.

Biotransformatsioon

Aripiprasool metaboliseerub ulatuslikult maksas peamiselt mööda kolme biotransformatsiooni rada: dehüdrogeenimine, hüdroksüleerimine ja N-dealküleerimine. In vitro uuringute andmetel toimub aripiprasooli dehüdrogeenimine ja hüdroksüleerimine ensüümide CYP3A4 ja CYP2D6 vahendusel ning N-dealküleerimist katalüüsib CYP3A4. Peamise süsteemses vereringes olevast aktiivsusest moodustab aripiprasool. Pärast Abilify Maintena korduvate annuste manustamist moodustab aktiivne metaboliit dehüdroaripiprasool plasmas ligikaudu 29,1...32,5 % aripiprasooli AUC-st.

Eritumine

Pärast 400 mg või 300 mg Abilify Maintena korduvat manustamist on aripiprasooli keskmine lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg vastavalt 46,5 ja 29,9 päeva eeldatavasti tänu imendumise kiirust piiravale kineetikale. Pärast ühekordse [14C]-märgistatud aripiprasooli suukaudse annuse manustamist eritus ligikaudu 27 % manustatud radioaktiivsusest uriini ja ligikaudu 60 % väljaheitega. Alla 1 % aripiprasoolist eritus muutumatul kujul uriiniga ja ligikaudu 18 % eritus muutumatul kujul väljaheitega.

Farmakokineetika erinevatel patsientide rühmadel

CYP2D6 aeglased metaboliseerijad

Abilify Maintena populatsiooni farmakokineetilisel hindamisel oli aripiprasooli kogukeha kliirens 3,71 l/h CYP2D6 kiiretel metaboliseerijatel ja ligikaudu 1,88 l/h (ligikaudu 50 % väiksem) CYP2D6 aeglastel metaboliseerijatel (annustamissoovitust vt lõik 4.2).

Eakad

Pärast aripiprasooli suukaudset manustamist ei ole aripiprasooli farmakokineetika erinev tervete eakate ja nooremate täiskasvanute vahel. Sarnaselt ei olnud skisofreeniaga patsientide vanusel mingit märgatavat mõju Abilify Maintena populatsiooni farmakokineetilises analüüsis.

Sugu

Pärast aripiprasooli suukaudset manustamist ei ole aripiprasooli farmakokineetika erinev tervete meeste ja naiste vahel. Sarnaselt polnud kliinilistes uuringutes skisofreeniaga patsientide sool mingit kliiniliselt olulist mõju Abilify Maintena populatsiooni farmakokineetilises analüüsis.

Suitsetamine

Suukaudse aripiprasooli populatsiooni farmakokineetiline hindamine ei ole andnud tõendeid suitsetamise kliiniliselt olulisest mõjust aripiprasooli farmakokineetikale.

Rass

Populatsiooni farmakokineetiline hindamine ei andnud tõendeid aripiprasooli farmakokineetika rassist sõltuvate erinevuste kohta.

Neerukahjustus

Suukaudse aripiprasooli ühekordse annuse manustamise uuringus olid aripiprasooli ja dehüdroaripiprasooli farmakokineetilised omadused raske neeruhaigusega patsientidel sarnased noorte tervete inimestega.

Maksakahjustus

Erineva raskusega maksatsirroosi (Child-Pugh klassid A, B ja C) patsientidel teostatud ühekordse suukaudse annuse manustamise uuring ei toonud esile maksakahjustuse olulist mõju aripiprasooli ja dehüdroaripiprasooli farmakokineetikale, kuid uuringus osales vaid 3 patsienti C-klassi maksatsirroosiga, mis on ebapiisav tegemaks järeldusi nende metaboolse võimekuse kohta.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Katseloomadele intramuskulaarselt manustatud aripiprasooli toksikoloogiline profiil on üldiselt sarnane suukaudse manustamise järgse pildiga võrreldavate plasmatasemete korral. Siiski täheldati intramuskulaarse süstimise korral süstekohal põletikulist reaktsiooni, mis sisaldas granulomatoosset põletikukollet (deponeeritud ravim), rakulist infiltraati, ödeemi (turse) ja ahvidel fibroosi. Manustamise lõpetamisel need mõjud järk-järgult taandusid.

Suukaudse aripiprasooli farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Suukaudne aripiprasool

Suukaudse aripiprasooli toksikoloogiliselt olulisi toimeid täheldati ainult annuste või plasmataseme korral, mis olid märkimisväärselt suuremad inimese maksimaalsest annusest või plasmatasemest, mis viitab nende mõjude vähesele kuni ebaolulisele kliinilisele tähendusele. Need olid: annusest sõltuv neerupealise toksilisus rottidel pärast 104 nädalat väldanud suukaudset manustamist ligikaudu 3- kuni 10-kordse inimestele maksimaalse soovitatud annuse manustamisel saadava keskmise tasakaaluseisundi AUC juures ning sagenenud adrenokortikaalne kartsinoom ja kombineeritud adrenokortikaalne adenoom/kartsinoom emastel rottidel ligikaudu 10-kordse inimestele maksimaalse soovitatud annuse manustamisel saadava keskmise tasakaaluseisundi AUC juures. Suurim mittetumorigeenne plasmatase emastel rottidel oli ligikaudu 7 korda suurem soovitatava annuse kasutamisel saavutatavast plasmatasemest inimestel.

Ahvidel oli kolelitiaas täiendavaks leiuks, mis oli tingitud aripiprasooli hüdroksümetaboliidi sulfaatkonjugaadi pretsipitatsioonist ahvide sapis korduva suukaudse annuse 25 kuni 125 mg/kg

päevas manustamisel, mis on 16 kuni 81 korda suurem inimestele soovitatavast maksimaalsest annusest mg/m2 alusel.

Kuid 39 nädalat väldanud uuringus suurima soovitatava annuse (30 mg ööpäevas) manustamisel inimestele oli hüdroksüaripiprasooli sulfaatkonjugaadi kontsentratsioon inimese sapis mitte rohkem kui 6 % ahvidel esinenud kontsentratsioonist ja tunduvalt alla (6 %) in vitro lahustuvuse piirnormi.

Korduvate annuste manustamise uuringutes noortel rottidel ja koertel oli aripiprasooli toksilisuse profiil sarnane sellega, mida täheldati täiskasvanud loomadel ning ei esinenud mingeid tõendeid neurotoksilisusest või arenguga seotud kõrvaltoimetest.

Kõigi nõutavate standardsete genotoksilisuse uuringute alusel võib aripiprasooli pidada mitte- genotoksiliseks. Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ei kahjustanud aripiprasool viljakust.

Arengutoksilisust, sealhulgas annusest sõltuvat luustumise hilinemist lootel ja võimalikke teratogeenseid toimeid, täheldati rottidel subterapeutilist plasmataset (AUC alusel) andva annustamise korral ja küülikutel annustamise korral, mis andis ligikaudu 3 ja 11 korda suurema plasmataseme kui kliiniliselt soovitatava maksimaalse annuse manustamisel saavutatav keskmine tasakaaluseisundi AUC. Toksilisus emasloomale esines samasuguste annuste kasutamisel, mis põhjustasid arengutoksilisust.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pulber

Naatriumkarmelloos

Mannitool

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat

Naatriumhüdroksiid

Lahusti

Süstevesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 4 tunni jooksul 25 °C juures. Kui preparaadi avamise/manustamiskõlblikuks muutmise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitusaja ja -tingimuste eest kasutaja. Enne süstimist loksutage viaali tugevalt vähemalt 60 sekundit. Ärge hoidke valmistatud suspensiooni süstlas.

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Kui süstimine ei toimu kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist, võib süstlit hoida temperatuuril alla 25 °C kuni 2 tundi. Kui süstel on olnud kasutamata rohkem kui 15 minutit, loksutage süstlit enne süstimist tugevasti vähemalt 20 sekundit, et lahus uuesti suspendeerida.

6.4Säilitamise eritingimused

Mitte lasta külmuda.

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Hoia süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Viaal

I tüüpi klaasviaal lamineeritud kummikorgi ja eemaldatava alumiiniumkattega.

Lahusti

2 ml I tüüpi klaasviaal lamineeritud kummikorgi ja eemaldatava alumiiniumkattega.

Üksikpakend

Iga üksikpakend sisaldab ühte pulbriviaali, 2 ml lahustiviaali, ühte 3 ml luer lock süstalt eelkinnitatud 38 mm 21 G hüpodermilist turvanõela nõelakaitsmega, ühte 3 ml ühekordset süstalt luer lock otsikuga, ühte viaali adapterit ning kolme hüpodermilist turvanõela: üks 25 mm 23 G, üks 38 mm 22 G ja üks 50 mm 21 G.

Mitmikpakend

3 üksikpakendist koosnev komplekt.

Süstel

I tüüpi klaassüstel, mis sisaldab pulbrit esimeses kambris ja lahustit tagumises kambris.

Üksikpakend

Iga üksikpakend sisaldab ühte süstlit ja kolme hüpodermilist turvanõela: üks 25 mm 23 G, üks 38 mm 22 G ja üks 50 mm 21 G.

Mitmikpakend

3 üksikpakendist koosnev komplekt.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Täielik informatsioon Abilify Maintena kasutamise ja käsitsemise kohta on pakendi infolehel (informatsioon tervishoiutöötajatele).

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15 november 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

{KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu