Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Pakendi märgistus - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAblavar (Vasovist)
ATC koodV08CA
Toimeainegadofosveset trisodium
TootjaTMC Pharma Services Ltd.
VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND - KARP
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Ablavar 0,25 mmol/ml süstelahus gadofosveset

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml Ablavari süstelahust sisaldab 244 mg (0,25 mmol) trinaatriumgadofosvesetti,lõppenudmis vastab 227 mg gadofosvesetile.

Iga 10 ml lahusega viaal sisaldab kokku 2,44 g (2,50 mmol) trinaatriumgadofosv s tti, mis vastab 2.27 g gadofosvesetile.

Iga 15 ml lahusega viaal sisaldab kokku 3,66 g (3,75 mmol) trinaatriumgadofosvesetti, mis vastab 3.41 g gadofosvesetile.

Iga 20 ml lahusega viaal sisaldab kokku 4,88 g (5,00 mmol) trinaatriumgadofosvesetti, mis vastab 4.54

ggadofosvesetile.

3.ABIAINED

 

 

 

10 ml (1, 5, 10 viaali)

 

müügiluba

Abiained: fosveset, naatriumhüdroksiid, vesinikklor dhape, süstevesi. Lisateavet leiate pakendi

infolehest.

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

 

on

 

15 ml (1, 5, 10 viaali)

 

Ravimil

 

20 ml (1, 5, 10 viaa i)

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ra

kasutamist lugege pakendi infolehte

Ainult intr

enoosseks ja diagnostiliseks kasutamiseks

 

 

6.

E IHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Iga viaaliga kaasasolevale kleepsule tuleks märkida annus ning lisada see patsiendi haiguslukku.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmakordset avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Valguse eest kaitsmiseks hoida süstelahusega viaali välispakendis

10.

ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

 

 

lõppenud

 

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

 

NÕUETELE

 

Kasutamata kontrastaine jääk hävitada pärast iga uuringut.

 

11.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

 

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, UK

 

 

 

12.

müügiluba

 

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID):

 

EU/1/05/313/001 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–10 ml–1 viaal EU/1/05/313/002 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–10 ml–5 viaali EU/1/05/313/003 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–10 ml–10 viaali EU/1/05/313/004 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–15 ml–1 viaal

EU/1/05/313/005 Ablavar–0,25 mmol/ml–S

stelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–15 ml–5 viaali

EU/1/05/313/006 Ablavar–0,25 mmol/ml–S

stelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–15 ml–10 viaal

EU/1/05/313/007 Ablavar–0,25 mmol/ml–S

stelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–1 viaal

EU/1/05/313/008 Ablavar–0,25 mmol/ml–S

stelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–5 viaali

EU/1/05/313/009 Ablavar–0,25 ol/ –Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–10 viaali

 

13.

PARTII NUMBER

on

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Partii:

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptir

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

16.INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mittelisamiseks

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 15 ml ja 20 ml viaalid
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Ablavar 0,25 mmol/ml intravenoosne lahus
2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml Ablavari süstelahust sisaldab 244 mg (0,25 mmol) trinaatriumgadofosvesetti, mis vastab 227 mg gadofosvesetile.

Iga 15 ml lahusega viaal sisaldab kokku 3,66 g (3,75 mmol) trinaatriumgadofosv s tti, mis vastab 3.41 g gadofosvesetile.

Iga 20 ml lahusega viaal sisaldab kokku 4,88 g (5,00 mmol) trinaatriumgadofosvesetti, mis vastab 4.54 g gadofosvesetile.

lõppenud

3.ABIAINED

Fosveset

Naatriumhüdroksiid

Vesinikkloriidhape

Süstevesi

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Süstevesi

 

müügiluba

 

15 ml

 

 

 

20 ml

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

on

 

 

Seda ravimpreparaati tuleb manustada ühe intravenoosse boolussüstina kas käsitsi või MR-injektoriga

 

Ravimil

 

 

 

 

 

(magnetresonants-injektoriga) kuni 30 sekundi jooksul, seejärel loputatakse voolik läbi 25...30 ml füsioloogil se soolalahusega.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmakordset avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Valguse eest kaitsmiseks hoida süstelahusega viaali välispakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata kontrastaine jääk hävitada pärast iga uuringut.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire, RG40 4LJ, UK

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID):

EU/1/05/313/004 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaallõppenud(klaas)–15 ml–1 viaal EU/1/05/313/005 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–15 ml–5 viaali EU/1/05/313/006 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–15 ml–10 viaal EU/1/05/313/007 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–1 viaal EU/1/05/313/008 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–5 viaali EU/1/05/313/009 Ablavar–0,25 mmol/ml–Süstelahus–Intravenoosne–Viaal (klaas)–20 ml–10 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

 

müügiluba

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

 

on

 

Ravimil

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

10 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ablavar 0,25 mmol/ml süstelahus

Gadofosveset

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pärast esmakordset avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

4.

PARTII NUMBER

 

Partii

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml

 

 

müügiluba

6.

MUU

 

 

 

on

Ravimil

 

 

 

lõppenud

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu