Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Pakendi märgistus - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAccofil
ATC koodL03AA02
Toimeainefilgrastim
TootjaAccord Healthcare Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Accofil 30 MÜ/0,5 ml süste või infusioonilahus filgrastiim

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstal 0,5 ml sisaldab 30 miljonit ühikut filgrastiimi (0,6 mg/ml).

3.ABIAINED

Äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 80 ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel (0,5 ml) ja 1 alkoholilapp “5 süstlit (0,5 ml) ja 5 alkoholilappi” “3 süstlit (0,5 ml) ja 3 alkoholilappi”

“10 süstlit (0,5 ml) ja 10 alkoholilappi”

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Subkutaanne või intravenoosne. Ärge raputage.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/14/946/001 - 1 süstel

EU/1/14/946/002 - 5 süstlit

EU/1/14/946/006 - 3 süstlit

EU/1/14/946/009 - 10 süstlit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Accofil 30 MÜ/0,5 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Välispakend – süstel nõelakaitsega

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Accofil 30 MÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstal 0,5 ml sisaldab 30 miljonit ühikut filgrastiimi (0,6 mg/ml).

3. ABIAINED

Äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 80 ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel (0,5 ml) ja 1 alkoholilapp “3 süstlit (0,5 ml) ja 3 alkoholilappi” “5 süstlit (0,5 ml) ja 5 alkoholilappi”

“10 süstlit (0,5 ml) ja 10 alkoholilappi” “7 süstlit (0,5 ml) ja 7 alkoholilappi”

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Subkutaanne või intravenoosne. Ärge raputage.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/14/946/005 – 1 süstel nõelakaitsega

EU/1/14/946/008 – 5 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/007 – 3 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/010 – 10 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/017 – 7 süstlit nõelakaitsega

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Accofil 30 MÜ/0,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Accofil 30 MÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus filgrastiim

s.c./i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Accofil 48 MÜ/0,5 ml süste või infusioonilahus filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstal 0,5 ml sisaldab 48 miljonit ühikut filgrastiimi (0,96 mg/ml).

3. ABIAINED

Äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 80 ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel (0,5 ml) ja 1 alkoholilapp “5 süstel (0,5 ml) ja 5 alkoholilappi” “3 süstel (0,5 ml) ja 3 alkoholilappi”

“10 süstel (0,5 ml) ja 10 alkoholilappi”

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Subkutaanne või intravenoosne. Ärge raputage.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/14/946/003 - 1 süstel

EU/1/14/946/004 - 5 süstlit

EU/1/14/946/012 - 3 süstlit

EU/1/14/946/015 - 10 süstlit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Accofil 48 MÜ/0,5 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Välispakend – nõelakaitsega süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Accofil 48 MÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstal 0,5 ml sisaldab 48 miljonit ühikut filgrastiimi (0,96 mg/ml).

3. ABIAINED

Äädikhape, naatriumhüdroksiid, sorbitool (E420), polüsorbaat 80 ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 süstel (0,5 ml) ja 1 alkoholilapp “3 süstlit (0,5 ml) ja 3 alkoholilappi” “5 süstlit (0,5 ml) ja 5 alkoholilappi”

“10 süstlit (0,5 ml) ja 10 alkoholilappi” “7 süstlit (0,5 ml) ja 7 alkoholilappi”

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Subkutaanne või intravenoosne. Ärge raputage.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

Hoida süstal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/14/946/011 – 1 süstel nõelakaitsega

EU/1/14/946/014 – 5 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/013– 3 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/016 – 10 süstlit nõelakaitsega

EU/1/14/946/018 – 7 süstlit nõelakaitsega

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Accofil 48 MÜ/0,5 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Accofil 48 MÜ/0,5 ml süste- või infusioonilahus filgrastiim

s.c./i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu